Skladování a značení průmyslových olejů ve skladu

Zdroj: 

Článek vznikl jako reakce na prosbu jednoho z našich čtenářů, který si přál zaslat informace o skladování průmyslových olejů (uskladnění, označení atd). Níže uvedené informace vychází z předpokladu, že tazatel není v pozici ani výrobce, ani distributora či jejich zástupce, je zaměstnavatelem a při provozování své činnosti zřizuje místo pro uložení olejů.

Tazatel tak do rukou dostává produkt – průmyslové oleje již v patřičném obalu (např. lahev, kanystr, sud aj.) a s příslušným značením podle CLP (přímo použitelný předpis EU – nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008). K těmto produktům musí tazatel dostat i základní bezpečnostní informace podle REACH (přímo použitelný předpis EU – nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006). Informace jsou uvedeny v bezpečnostním listě příslušného produktu, který se poskytuje zdarma v tištěné nebo elektronické verzi (čl. 31 odst. 8 REACH). Nicméně, bezpečnostní list nemusí být dodán, jsou-li látky nebo přípravky nabízeny nebo prodávány široké veřejnosti společně s dostatečnými informacemi, které uživatelům umožní přijmout nezbytná opatření s ohledem na ochranu lidského zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, pokud jej následný uživatel nebo distributor nevyžadují (čl. 31 odst. 4 REACH). Přesto však má takový dodavatel povinnost poskytnout podrobné údaje o jakýchkoli omezeních, informace o tom, zda látka podléhá povolení a registrační čísla (čl. 32 odst. 1 REACH). Zaměstnavatel musí svým zaměstnancům tyto získané informace zpřístupnit. V praxi to znamená uložení bezpečnostních listů na jednom místě, v případě elektronických verzí zpřístupnění příslušného počítače. Jiným pravidlem je požadavek zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, k vyhotovení písemných pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dále látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii nebo kategorie nebezpečnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi (§ 44a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb.). Tato pravidla musí být zaměstnancům volně dostupná, musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Navíc, text pravidel musí zaměstnavatel projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví. Na rozdíl od bezpečnostního listu, tyto písemné pokyny je vhodné umístit u místa uložení látky či provádění manipulace či výkonu práce s ní.

Obdobně, po použití se oleje označují ve smyslu katalogu odpadů číslem a názvem odpadu (vyhláška č. 93/2016 Sb.), jménem odpovědné osoby a symbolem nebezpečnosti podle CLP (§ 13 zákona č. 185/2001 Sb.), a vyhotovuje se tzv. Identifikační list nebezpečného odpadu (podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 383/2003 Sb.). V katalogu odpadů je potřebné vybrat přesný druh odpadu konkrétního oleje (např. pro hydraulické je zde 6 druhů). Ve skladovém místě uložených látek a jejich odpadů tak musí být k dispozici:

 • označení druhu skladované látky,
 • bezpečnostní list,
 • písemné pokyny (pro konkrétní látky),
 • označení plných a prázdných obalů,
 • označení odpadu (číslem, názvem, určením odpovědné osoby),
 • identifikační list nebezpečného odpadu,
 • označení zákazu vstupu,
 • označení zákazu manipulace s otevřeným ohněm a kouření.

Uvedeným označením a dostupnou dokumentací právnické osoby a fyzické osoby naplní požadavek, že jsou při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi povinny chránit zdraví fyzických osob a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a nebezpečnost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení podle chemického zákona a přímo použitelných předpisů Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích (§ 44a odst. 2 zákona č. 158/2000 Sb.) a požadavek, že sklad musí být označen značkou zákaz vstupu nepovolaných osob a zákaz výskytu otevřeného ohně (čl. 11.2 přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb.).

Oleje musí být uloženy odděleně podle druhů. Je-li v místě skladování uložen i odpadní olej, je uložen opět odděleně (hlavně výrazně odděleně, nejlépe na protilehlé straně skladového prostoru). Odděleně jsou uloženy i prázdné obaly (sudy či kanystry), stejně tak obaly, které jsou odpadem. Místo uložení olejů, ať již jako sklad hořlavých kapalin či jen jednotlivé místo, s uložením méně než 250 litrů hořlavých kapalin, z tohoto do 20 litrů nízkovroucích kapalin a do 50 litrů hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti (čl. 1.1 ČSN 65 0201) musí splňovat jak požadavky na označení uložených olejů (a jiných hořlavých kapalin), tak i požadavky na technické vybavení pro uložení hořlavých kapalin (záchytné vany, jímky, kontejnery, nádrže, skříně pro uložení hořlavých kapalin, aj.), nebo stavební požadavky (větrání, odolnost podlah, provedení elektroinstalace apod., – blíže viz požadavky norem ČSN řady 73 či přílohu k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., zvláště část 2, 3, 4, 5, 10, 11, aj.). Tyto specifické požadavky je třeba uplatňovat „s rozmyslem“, s ohledem na skutečný stav, množství skladovaných látek, dispoziční uspořádání.

Je vhodné upozornit, že k označování nebezpečnosti hořlavých kapalin se používají tři různá označení. Na baleních, na odpadech se užívá symbol uvedený v CLP, kterým je černý plamen v bílém kosočtverci s červeným orámováním (GHS 02). Tento symbol odpovídá symbolu uvedenému v mezinárodní normě ADR pro přepravu nebezpečných látek, na kterém se symbol ohně nalézá u horního rohu červeného kosočtverce – podle barvy podkladu pro umístění značky se používá černá barva pro světlý podklad a bílá barva pro tmavý podklad. Třetím symbolem je výstražná bezpečnostní značka pro uložení hořlavých kapalin, tj. plamen je ve žlutém trojúhelníku s černým okrajem, doplněný doprovodnou tabulkou o třídě hořlavé kapaliny (užívá se na vstupních dveřích skladů, přístupech ke skladovým místům).

Jinou bezpečnostní značkou může být žlutý trojúhelník s černým olemováním a písmeny EX (exploze) u základny. Na výrobcích splňujících normy ATEX (výrobky do prostředí s nebezpečím výbuchu) jsou písmena EX v šestiúhelníku. Problematika označení hořlavých kapalin štítky je zde zmíněna pro případ používání vlastních nádob pro distribuci olejů. Při používání takovýchto nádob je důležité dbát vhodného výběru nádoby, která je pro daný produkt vhodná, nerozbitná, dlouhodobě odolává produktu (např. není jím znehodnocena, umožňuje vyrovnávání tlaků apod.), je řádně označena minimálně názvem produktu, lépe i symboly nebezpečnosti podle CLP. I zde platí zásada, že nádoba nesmí být zaměnitelná s nádobou používanou pro distribuci nápojů.

Skladování a manipulace s hořlavými kapalinami má mnohá specifika, která musí provozovatel takových činností zohlednit. S hořlavými kapalinami je spojeno nebezpečí výbuchu (nařízení vlády č. 406/2004 Sb.), ohrožení životního prostředí (vybavení míst manipulace a skladování pro záchyt drobných úkapů a rozlivů, vybavení skladových míst prostředky pro likvidaci úniků, následků nehod a havárií), splnění požadavků na přepravu jak samotných hořlavých kapalin (viz smlouva ADR) či jejich odpadů (vyhláška 374/2008 Sb. - vozidla pro svoz odpadů se označují bílou tabulkou s černým písmenem „A“), problematika odborné a zdravotní způsobilosti či respektování zákazu nakládání s těmito látkami mladistvým a těhotným ženám (vyhláška č. 180/2015 Sb.). Možné je i plnění požadavků na ochranu ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.) či prevenci závažných havárií (zákon č. 224/2015 Sb.). Specifik je celá řada a nesou s sebou různé povinnosti, které běžný provozovatel zřejmě sám neuhlídá. Je proto vhodná konzultace či zajištění minimálně ze strany odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a odborně způsobilé osoby požární ochrany. Tyto osoby mají dostatek znalostí i odborných zkušeností, aby z požadavků vybraly ty nejpotřebnější a nezatěžovaly provozovatele plněním požadavků, které neodpovídají povaze prováděné manipulace s hořlavými kapalinami, jejich vlastní nebezpečnosti nebo manipulovanému množství. Na druhou stranu jsou schopny zajistit provozovateli odborné a věcné zastupování při jednání s různými institucemi, nejčastěji hygienickou stanicí, inspektorátem práce a hasiči, vč. vypracování potřebných dokumentů.

Literatura a právní předpisy:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES;
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů;
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů;
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší;
 • Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií);
 • Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu;
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;
 • Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;
 • Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích);
 • Vyhláška 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů;
 • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 8/2013 Sb.m.s., o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A – Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail