Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě v roce 2005 : část 1

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Stejně jako návrhy jsou právně závazné pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

Dokument KOM (2004) 861 7.1.2005

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : ochrana zdraví a dozor nad bezpečností : činnosti Euratomu v roce 2003.
        anotace: Hlavním úkolem Euratomu je stanovit základní bezpečnostní standardy ochrany zdraví pracovníků a obyvatelstva před nebezpečím ionizujícího záření. Kapitola 3 dává Komisi rozsáhlou působnost při zajišťování řádného uplatňování základních bezpečnostních standardů.
        klíčová slova: ochrana zdraví - dozor nad BP - ochrana jaderná - záření ionizující - standardy

 

Dokument KOM (2005) 120 31.3.2005

Sdělení Komise : restrukturalizace a zaměstnanost : předvídání restrukturalizací a doprovodná opatření pro rozvoj zaměstnanosti : úloha Evropské unie.
        anotace: Komise navrhla oživení lisabonské strategie zaměřené na vyšší a udržitelný růst zaměstnanosti a na vytvoření většího počtu a lepších pracovních míst. Uskutečňování těchto cílů spočívá v mobilizaci všech vnitrostátních prostředků i všech prostředků Společenství prostřednictvím posíleného partnerství mezi Unií a členskými státy, ale také se sociálními partnery, občanskou společností a všemi zúčastněnými subjekty. Restrukturalizace podniků jsou často vnímány jako v podstatě záporný jev a nejčastěji se zdůrazňuje bezprostřední dopad na zaměstnanost nebo pracovní podmínky. Přesto jsou restrukturalizace často nezbytné pro přežití a rozvoj podniků. Je tedy nutné doprovázet tento vývoj takovými opatřeními, aby byl dopad restrukturalizací na zaměstnanost a pracovní podmínky co možná nejvíce přechodný a omezený.
        klíčová slova: zaměstnanost - rozvoj - restrukturalizace - EU - státy členské - podniky

 

Dokument KOM (2005) 218 25.5.2005

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu : předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj.
        anotace: Světová komise pro životní prostředí a rozvoj definovala udržitelný rozvoj jako rozvoj, který naplňuje potřeby současných generací a zároveň bere ohled na schopnost uspokojit potřeby budoucích generací. Jeho cílem je neustálé zlepšování kvality života na zemi současné generace i generací budoucích. Usiluje o zabezpečení kapacity země s cílem podporovat život v celé jeho rozmanitosti. Je založen na zásadách demokracie a právního státu a dodržování základních práv, včetně svobody a rovných příležitostí pro všechny. Přináší solidaritu v rámci generací i mezi nimi. Usiluje o podporu dynamického hospodářství s vysokou úrovní zaměstnanosti a vzdělání, ochrany zdraví, sociální a územní soudržnosti a ochrany životního prostředí v mírovém a bezpečném světě a zároveň respektuje kulturní rozmanitost.
        klíčová slova: rozvoj udržitelný - prostředí životní - EU

 

Dokument KOM (2005) 224 1.6.2005


Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : nediskriminace a rovné příležitosti pro všechny : rámcová strategie.
        anotace: Evropská unie je zavázána podporovat základní práva, nediskriminaci a rovné příležitosti pro všechny. EU je již mnoho let v popředí snah o řešení diskriminace na základě pohlaví a o podporu rovného postavení žen a mužů. Nedávno přijala opatření na ochranu osob proti diskriminaci na základě rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání či víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Toto sdělení navazuje na Zelenou knihu Rovné postavení a nediskriminace v rozšířené EU, která byla Evropskou komisí přijata dne 28. května 20043. Bere v úvahu připomínky a reakce přednesené vnitrostátními orgány, subjekty zabývajícími se rovným postavením, nevládními organizacemi, regionálními a místními orgány, sociálními partnery, odborníky a jednotlivci z řad veřejnosti.
        klíčová slova: diskriminace - příležitosti rovné - strategie - EU

 

Dokument KOM (2005) 229 1.6.2005


Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : i2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost.

        anotace: Zasedání Evropské rady na jaře 2005 tím, že učinilo partnerství pro růst a zaměstnanost obnoveným počátkem lisabonské strategie, označilo znalosti a inovace jako hnací sílu udržitelného růstu a stanovilo, že je nutné vytvořit informační společnost přístupnou bez rozdílu všem, a to na základě rozšířeného používání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve veřejných službách, malých a středních podnicích a domácnostech.Komise navrhuje nový strategický rámec, i2010 – evropská informační společnost 2010, s rozvržením širokých politických orientací. Tento rámec propaguje otevřené a konkurenceschopné digitální hospodářství a podtrhuje úlohu informačních a komunikačních technologií jako prvku, který podnítí začlenění všech skupin obyvatel do těchto oblastí a zvýší kvalitu života.
        klíčová slova: společnost informační - zaměstnanost - technologie informační - služby veřejné

 

Dokument KOM (2005) 234 2.6.2005


Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : směrem ke globálnímu partnerství v informační společnosti : příspěvek Evropské unie k druhé fázi : světové vrcholné schůzky o informační společnosti (WSIS).

        anotace: Cílem EU je podporovat informační společnost pro všechny, s úctou k lidským právům, svobodě vyjadřování a kulturní i jazykové rozmanitosti, jak stanoví prohlášení zásad přijaté během první fáze vrcholné schůzky. Toto je vize, kterou EU přinese do druhé fáze WSIS s cílem posílit solidní základy, které byly pro celosvětovou informační společnost položeny. Proto je vhodné neotevírat znovu diskusi o otázkách vyřešených v Ženevě.
        klíčová slova: společnost informační - diskuse - strategie

 

Dokument KOM (2005) 269 22.6.2005


Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu : provádění strategie Společenství na snížení emisí CO2 z automobilů : páté výroční sdělení o efektivitě strategie.

        anotace: Strategie Společenství na snížení emisí CO2 z osobních automobilů a na zlepšení spotřeby paliva je založena na třech pilířích: 1) na závazcích automobilového průmyslu zlepšit spotřebu paliva, 2) na označování spotřeby paliva automobilů a 3) na podpoře účinnosti automobilů prostřednictvím daňových opatření.
        klíčová slova: emise - oxid uhličitý - automobily - strategie

 

Dokument KOM (2005) 292 15.07.2005


Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu : výroční zpráva z roku 2005 o rozvojové politice Evropského společenství a o provádění vnější pomoci v roce 2004.
        anotace: Tato výroční zpráva představuje klíčové prvky iniciativ a činností Evropského společenství na poli rozvojové spolupráce a vnější pomoci v roce 2004. Obrací se k širokému publiku, ke kterému patří orgány Evropské unie, klíčové skupiny v členských státech (zejména parlamenty a orgány státní správy), občanská společnost a široká veřejnost, kteří všichni přispívají k uskutečňování tohoto významného úsilí, a také k partnerským rozvojovým zemím a k dalším agenturám a organizacím činným v oblasti rozvoje a vnější pomoci.
        klíčová slova: EU - politika sociální - politika rozvojová - pomoc vnější - zprávy výroční - 2004

 

Dokument KOM (2005) 329 18.7.2005


Sdělení Komise o opatřeních k zajištění větší bezpečnosti výbušnin, rozbušek, materiálů k výrobě bomb a střelných zbraní.
        anotace: Toto sdělení je zaměřeno na skladování, přepravu a sledovatelnost výbušnin a střelných zbraní. Bezpečnostní opatření pro skladování výbušnin, například za pomoci fyzických prostředků a účinných účetních a kontrolních standardů, jsou klíčové pro prevenci přístupu teroristů k legálně vyrobeným výrobkům prostřednictvím krádeže nebo zneužití.
        klíčová slova: výbušniny - zbraně - materiály - bezpečnost - skladování - přeprava

 

Dokument KOM (2005) 33 9.2.2005


Sdělení Komise o Sociální agendě.

        anotace: Komise je plně odhodlána modernizovat a rozvíjet evropský sociální model a podporovat sociální soudržnost – jakožto nedílnou součást Lisabonské strategie a Strategie udržitelného rozvoje. V této agendě jsou stanoveny priority, na které by se činnost Evropské unie v této oblasti měla zaměřit. Současným úkolem je zlepšit provádění opatření stanovených v Sociální agendě na základě již osvědčených zásad. Agenda zdůrazňuje: 1) svou roli v posilování důvěry občanů, 2) zaměstnanost a s tím související rovné příležitosti a začlenění.
        klíčová slova: politika sociální - EU - strategie - soudržnost - zaměstnanost - příležitosti rovné

 

Dokument KOM (2005) 378 23.8.2005


Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o bateriích a akumulátorech a použitých bateriích a akumulátorech.
        anotace: Návrh nové směrnice o bateriích a akumulátorech předložený Komisí měl dva cíle: 1) vytvořit systém uzavřené smyčky pro všechny baterie a akumulátory, aby se zabránilo jejich spalování nebo odstraňování ukládáním na skládkách poté, co se stanou odpadem. Na základě systému uzavřené smyčky by všechny baterie musely být sbírány a recyklovány a kovy, které jsou v nich obsaženy, by musely být opětovně uváděny do hospodářského oběhu; 2) stanovit minimální pravidla pro fungování vnitrostátních systémů sběru a recyklace v zájmu posílení řádného fungování vnitřního trhu a zaručení rovných podmínek pro všechny subjekty, které se podílejí na životním cyklu baterií a akumulátorů. V dokumentu jsou obsaženy také připomínky k tomuto návrhu.
        klíčová slova: baterie - akumulátory - recyklace - odpady

 

Dokument KOM (2005) 387 24.8.2005


Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů v reakci na pětileté hodnocení výzkumných aktivit Společenství (1999 – 2003) provedené špičkovými nezávislými odborníky. V Bruselu dne 24.8.2005 KOM(2005) 387 v konečném znění.
        anotace: Pětiletou hodnotící zprávu spolu s analýzou, závěry a doporučeními Komise přivítala. Komise souhlasí s expertní skupinou ve věci čtyř vytyčených klíčových úkolů: přilákat a ocenit nejlepší talenty; vytvořit vysoce podnětné podmínky/prostředí pro obchodní a průmyslový VTR; uvolnit zdroje pro inovaci a udržitelný rozvoj; vybudovat důvěru ve vědu a techniku. Komise zaznamenává kladné hodnocení provádění, výsledků a přidané hodnoty rámcových programů, a to především pokud jde o jejich přispění k evropské vědomostní základně, vytváření sítě mezi výzkumnými pracovníky a vytváření struktury výzkumného systému v Evropě.
        klíčová slova: Evropská unie - směrnice - sdělení - výzkumy

 

 

Dokument KOM (2005) 400 14.9.2005


Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Tržní přístup ke správě spektra v Evropské unii. V Bruselu dne 14.9.2005 KOM(2005) 400 v konečném znění.
        anotace: Závislost moderní společnosti na pokročilých elektronických komunikacích přispívá ke stále rostoucí poptávce po rádiových kmitočtech. Spektrum je nezbytnou součástí našeho každodenního života, od mobilní telefonie a bezdrátového přístupu k internetu po televizní vysílání. Tradiční přístup k řešení vzájemně si konkurujících požadavků na kmitočty je založen na plánování, kdo má právo spektrum využívat a jakým způsobem, přičemž je snaha podporovat širokou škálu politických cílů.
        klíčová slova: EU - Evropská unie - směrnice - sdělení - technologie informační - technologie komunikační - rádia

 

 

Dokument KOM (2005) 403 31.8.2005


Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES. V Bruselu dne 31.8.2005 KOM(2005) 403 v konečném znění 2001/0004 (COD).
        anotace: Směrnice Rady 89/392/EHS ze dne 14. června 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 9. Uvedenou směrnici kodifikovala směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES ze dne 22. června 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, Úř. věst. L 331, 23.7.1998, s. 1. Směrnice ve znění směrnice 98/79/ES (Úř. věst. L 331, 7.12.1998, s. 1). Rada do pozměněného návrhu Komise zavádí řadu změn, které značně zlepšují znění směrnice a zároveň zachovávají její původní cíle – objasnění a zjednodušení jejího uplatňování.
        klíčová slova: EU - Evropská unie - směrnice - sdělení - zařízení strojní

 

 

Dokument KOM (2005) 415 9.9.2005

 

Zpráva Komise o používání směrnice Rady 99/36/ES o přepravitelném tlakovém zařízení ze strany členských států. V Bruselu dne 9.9.2005 KOM(2005) 415 v konečném znění.
        anotace: Většina členských států se rozhodla, že nevyužije možnosti vyplývající z článku 4 směrnice 99/36/ES pro vlastní vnitrostátní právní předpisy. Jinými slovy, většina členských států nepovoluje schváleným subjektům, aby prováděly posuzování shody pro uvádění nových přepravitelných tlakových zařízení na vnitrostátní trh. Pouze v Litvě, Maďarsku a Slovinsku se posuzují žádosti o uznání schválených subjektů, žádný však dosud schválen nebyl.
        klíčová slova: EU - Evropská unie - směrnice - sdělení - zařízení tlaková - přeprava

 

Dokument KOM (2005) 431 14.9.2005


Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Druhé sdělení o e-bezpečnosti. Zpřístupnění systému ECALL občanům. V Bruselu dne 14.9.2005 KOM(2005) 431 v konečném znění.

        anotace: Ve sdělení i2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost předkládá Komise svou strategii pro informační společnost až do roku 2010. Iniciativa i2010 uznává důležitost odvětví dopravy, které tvoří 10 % evropského HDP. Bezpečná a účinná doprava a služby mobility jsou jistě klíčové pro dosažení lisabonských cílů růstu a pracovních příležitostí. S cílem napomoci pokroku směrem k těmto cílům použije Komise všechny své nástroje – regulační nástroje v oblasti telekomunikací, výzkumné fondy a politické iniciativy. Proto Komise uvede jako součást strategie i20101 vlajkovou iniciativu „Inteligentní automobil“. Toto sdělení, které se zabývá neodkladnými a praktickými akcemi potřebnými pro zavedení systému eCall – celoevropského palubního tísňového volání, je prvním stavebním kamenem iniciativy Inteligentní automobil2.
        klíčová slova: EU - Evropská unie - směrnice - sdělení - doprava - bezpečnost dopravní

 

Dokument KOM (2005) 461 29.9.2005


Sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Priority politiky EU v oblasti spektra pro přechod na digitální vysílání v souvislosti s nadcházející Regionální radiokomunikační konferencí Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) v roce 2006 (RRC-06). V Bruselu dne 29.9.2005 KOM(2005) 461 v konečném znění.

        anotace: Cílem tohoto sdělní je představit priority EU ohledně dostupnosti rádiového spektra v souvislosti s přechodem na digitální vysílání a nadcházející Regionální radiokomunikační konferencí Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) 2006 (RRC-06). Přispívá k cílům iniciativy i2010 1 zahájené v souvislosti s lisabonským programem, který zdůrazňuje význam dostupnosti spektra pro podporu inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a větší pružnosti flexibility při řízení tohoto zdroje, aby se dosáhlo jeho efektivnějšího využití.
        klíčová slova: EU - Evropská unie - směrnice - sdělení - vysílání digitální - radiokomunikace - technologie informační

 

Dokument KOM (2005) 531 25.10.2005


Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Uvolnění plného potenciálu Evropy. Legislativní a pracovní program Komise pro rok 2006. V Bruselu dne 25.10.2005 KOM(2005) 531 v konečném znění.
        anotace: V tomto pracovním programu se stanoví, jaké kroky Komise podnikne ke splnění cílů v roce 2006: Evropa musí vytvořit prostředí, ve kterém mohou občané a podniky dosáhnout svého plného potenciálu. Solidarita znamená vytvoření soudržné Unie, která uznává společné závazky a posiluje prosperitu. Rovněž po nás požaduje, abychom společně pracovali na řešení dlouhodobých výzev, jako jsou demografické a klimatické změny. Požadavek občanů reagovat na ohrožení bezpečnosti lze splnit pouze tím, že budeme společně pracovat na potírání zločinu a terorismu, podpoře zdraví a minimalizaci rizika. Ve vnějších vztazích musí Unie i nadále být silným hlasem ve světě, se zvláštním zaměřením na přípravu dalšího rozšíření, na své sousedy a na Afriku, a využívat svou váhu v globální ekonomice, aby se globalizace stala příležitostí pro všechny.
        klíčová slova: EU - Evropská unie - směrnice - sdělení - trh pracovní - potenciál - bezpečnost

 

Dokument KOM (2005) 97 16. 3. 2005


Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu : zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii.

        anotace: V souvislosti s obnovenou lisabonskou strategií, zdůrazňující růst a pracovní místa, Komise oznámila svůj záměr zahájit komplexní iniciativu s cílem zajistit, aby předpisový rámec v EU splňoval požadavky 21. století. Tato iniciativa vychází z iniciativy Komise pro zlepšení právní úpravy z roku 2002 a posiluje způsob, jakým zlepšování právní úpravy přispívá k dosažení růstu a zajištění pracovních míst, přičemž je nadále kladen patřičný důraz na cíle v oblasti sociální a oblasti životního prostředí, jakož i na výhody pro občany a vnitrostátní správní orgány, pokud jde o zlepšenou správu. Toto sdělení zajišťuje návaznost na stávající činnosti pro zlepšení právní úpravy, zahajuje iniciativu oznámenou ve střednědobém hodnocení a předkládá návrh tří klíčových cílů: 1) vytváření a používání nástrojů pro zlepšení právní úpravy na úrovni EU, 2) užší spolupráce se členskými státy s cílem zajistit, aby se zásady zlepšení právní úpravy, 3) posílení konstruktivního dialogu mezi všemi regulativními orgány na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni a zúčastněnými stranami.
        klíčová slova: zaměstnanost - místa pracovní - předpisy právní - EU

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail