Rozporuplné údaje v předpisech ohledně výšky zábradlí činí problém

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.

V současné době řeším opravy na stávající ocelové konstrukci okolo vysoké pece, čili okolo technologického zařízení. Konstrukci tvoří mnoho plošin a schodišť až po úroveň 82,050 m. Součástí opravy je i výměna poškozených zábradlí. V původním návrhu i při výšce 82 m a nebo nižších úrovní je stávající výška zábradlí 1100 mm. Zábradlí má horní a střední madlo a okopovou zarážku 100 mm.

Podle normy na zábradlí by při volné hloubce nad 30 m mělo být zábradlí vysoké již 1200 mm. Okopové zarážky by měly být podle normy vysoké minimálně 100 mm. Podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, má být zábradlí navrženo podle normové hodnoty. Což stávající výška okopové lišty splňuje. Ovšem podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, má být zarážka 150 mm.

Pokud bych nové zábradlí výměnou za původní vyrobil vysoké 1200 mm, s okopem 150 mm, a rovněž musím přidat i střední madlo kvůli vzdálenosti mezi sebou, tím v tom velkém množství zábradlí nezanedbatelně naroste hmotnost zábradlí, tím pádem narostou náklady.

Rovněž se zvětšením návětrné plochy zábradlí začnu i více zatěžovat konstrukci větším zatížením větrem. U některých částí je tento vliv zanedbatelný, ale u některých je významný. Rovněž nastanou potíže s navázáním na stávající zábradlí 1100 mm, které zůstává, není poškozené a je třeba stejně vysoko, např. ve výšce 61,3 m.

Také nerozumím tomu, proč v normách na zábradlí je požadavek na okop min. 100 mm a v nařízení vlády je 150 mm. Nebo je výklad nařízení špatný? Tedy že okop 150 mm je jen pro případ zábradlí pouze s horním madlem? V případě zábradlí s horním a dalšími středními madly už může být okop 100 mm za předpokladu, že budou splněny světlé vzdálenosti mezi jednotlivými prvky a vůči pochozí ploše?

Výška zarážky u trvalých zábradlí 0,1 m je uvedena v nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí:

Viz. čl. 3.3.5 Zábradlí musí být zřízena u pracovišť a komunikací o nestejné úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než 0,5 m a na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galérií, na schodištích a vyrovnávacích rampách. Zábradlí není třeba, je-li bezpečnost osob zajištěna jiným způsobem, například parapety, zdivem nebo jinou konstrukcí. Hrozí-li nebezpečí podklouznutí osob, popřípadě pádu předmětů, musí být zábradlí u podlahy opatřeno ochrannou lištou o výšce nejméně 0,1 m.

Výška zarážky 0,15 m je požadována v nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Viz příloha část I. odst. 4:

Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak.

Podle našeho názoru je potřeba ve vašem případě použít výšku zarážky 0,1 m, neboť se jedná o aplikaci u trvalých konstrukcí (plošiny u technologického zařízení). Výška zarážky 0,15 m se vyžaduje zejména u dočasných stavebních konstrukcí, které nejsou součástí stavby, což není uvedený případ.

Co se týká výšky zábradlí, domníváme se, že výška 1,1 m je dostačující, protože se jedná o komunikace s nízkým provozem a s přístupem omezeného počtu povolaných dospělých osob (např. dočasná, přechodná a občasná pracovní místa podle ČSN 73 0804 a přístupy k nim, pracovní nebo kontrolní plošiny a přístupy k nim, komunikace pro obsluhu a pracovní personál), viz ČSN 74 3305 čl. 4.1.1.

Z naší strany se jedná pouze o odborný názor, výklad předpisů dává pouze soud.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail