Publikace k problematice BOZP vydané v letech 2010–2021

Zdroj: 

Ucelený přehled publikací BOZP, které vyšly v letech 2010 až 2021. Publikace jsou rozděleny do oddílů podle tématu a řazeny abecedně podle příjmení autorů.

BOZP obecně

 • DANDOVÁ, Eva. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Rožnovský vzdělávací servis (ROVS), 2011.
 • DOSTÁL, Filip; SCHEU, Lenka; CIVÍN, Jan; HAVLÍČEK, Petr. Praktické zásady používání osobních ochranných prostředků. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2021.
 • HANÁKOVÁ, Eva. Identifikace a hodnocení rizik ve výrobních podnicích. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2012.
 • JANÁKOVÁ, Anna. Minimum BOZP (7. vyd.). Dashöfer, 2018.
 • JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ANAG, 2018.
 • JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ANAG, 2011.
 • JANÁKOVÁ, Anna; DANDOVÁ, Eva. BOZP při specifickém pracovním zapojení. Verlag Dashöfer, 2015.
 • KOČÍ, Miroslav; KOPECKÁ, Miroslava, STIEBITZ, Jindřich. Průvodce odborně způsobilých osob problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hornické činnosti a požární ochrany. ANAG, 2013.
 • Kolektiv autorů. Doporučený postup pro zaměstnavatele k zajištění BOZP na pracovišti v souvislosti s onemocněním covid-19. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2021.
 • Kolektiv autorů. Nové trendy v BOZP, kvalita pracovního života 2019: sborník z konference. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2019.
 • MAREČEK, VÍT; JANÁKOVÁ, Anna. První pomoc Kniha úrazů (2 v 1). Verlag Dashöfer, 2015.
 • MICHALÍK, David; PALEČEK, Miloš. Kultura bezpečnosti: metodická příručka. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2010.
 • NEUGEBAUER, Tomáš. Vyhledávání a hodnocení rizik v praxi. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018.
 • NEUGEBAUER, Tomáš. Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a motivační školení k prevenci rizik. Wolters Kluwer, 2018.
 • NEUGEBAUER, Tomáš. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce: neboli o čem je současná BOZP. Wolters Kluwer, 2016.
 • NOVOTNÝ, Karel. Lexikon BOZP: pro provádění kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle právních předpisů a technických norem. Rožnovský vzdělávací servis (ROVS), 2021.
 • NOVOTNÝ, Karel. Lexikon BOZP: pro provádění kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle právních předpisů a technických norem. Rožnovský vzdělávací servis (ROVS), 2018.
 • NOVOTNÝ, Karel. Lexikon BOZP: pro provádění kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle právních předpisů a technických norem. ROVS, 2015.
 • SOKOL, Miloš; VOREL, František; DOBIÁŠ, Martin; VOJTÍŠEK, Tomáš. Odškodňování bolesti a trvalých následků u pracovních a nepracovních úrazů. Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016.
 • SPEJCHALOVÁ, Dana. Management kvality, bezpečnosti a environmentu. Vysoká škola ekonomie a managementu, 2012.
 • SVOBODOVÁ, Lenka …[et al.]. Proměny kvality pracovního života. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2015.
 • ŠENK, Zdeněk. 1309 testových otázek BOZP. ANAG, 2011.
 • ŠENK, Zdeněk. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy OHSAS. ANAG, 2012.
 • ŠENK, Zdeněk. Judikáty o pracovních úrazech [PDF/EPUB]. ANAG.
 • ŠENK, Zdeněk. Pracovní úrazy v judikatuře. ANAG, 2013.
 • VALA, Jiří. Systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.
 • VEBER, Jaromír a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Management Press, 2010.
 • VESELÁ, Kateřina; SENČÍK, Josef; VALA, Jiří; NECHVÁTAL, Marek; MRÁZ, Václav. Nové technologie a BOZP. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2021.
 • WAGNEROVÁ, Irena …[et al.]. Psychologie práce a organizace: nové poznatky. Grada Publishing, 2011.
 • Sborníky každoročně konané konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.
 • Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Státní úřad inspekce práce. Zásady bezpečné práce: výběr [CD-ROM]. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2010.
 • Kultura bezpečnosti v jaderných zařízeních: návod pro použití při zvyšování kultury bezpečnosti [CD-ROM]. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2010.

BOZP v odvětvích

 • BELICA, Ondřej. Práce a záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou. Grada, 2014.
 • BUĎA, Jan. Bezpečnost práce v silniční dopravě. ROVS, 2013.
 • CAKIRPALOGLU, Panajotis ...[et al.]. Šikana na pracovišti v České republice: teorie, výzkum a praxe. Univerzita Palackého v Olomouci, 2016.
 • DOBŘANSKÁ, Marcela. Sborník kontrolní činnosti I. díl - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. ROVS, 2014.
 • DUŠÁTKO, Antonín. Bezpečnost manipulace s materiálem a jeho skladování. Verlag Dashöfer, 2012.
 • FRANK, Radim. Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou: publikace ke vzdělávání pracovníků pro pracoviště s rizikem pádu z výšky nebo do hloubky. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012.
 • GROSSMANN, František. Elektrická zařízení: zásady bezpečnosti z pohledu podnikatele, provozovatele a uživatele zařízení. ROVS, 2013.
 • HOLINKA, Jiří. Zdvihací zařízení - zásady bezpečného provozu. ROVS, 2010.
 • CHOLEVA, Ladislav. Učební texty: Obsluhy tlakových nádob. ROVS, 2016.
 • CHROMÝ, Jakub. Násilí na pracovišti: charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti. (Právní rukověť). Wolters Kluwer, 2014.
 • JIŘÍK, František. Komíny. Grada, 2013.
 • KAŇOKOVÁ, Zdeňka. Učební texty - Domovní plynovody F1, spotřebiče do 50 KW G1. ROVS, 2016.
 • KAŇOKOVÁ, Zdeňka. Rozvody technických plynů F 6. ROVS, 2012.
 • KRATOCHVÍL, Václav; NAVAROVÁ, Šárka; KRATOCHVÍL, Michal a kolektiv. Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách: stručná encyklopedie pro jednotky PO, požární prevenci a odbornou veřejnost. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, KRASO, 2021.
 • MAREK, Jakub; SKŘEHOT, Petr A.; ŠKRÉTA, Karel. Bezpečnost práce při těžbě dříví. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2011.
 • NOVOTNÝ, Karel. Lexikon BOZP: stavebnictví: praktická pomůcka pro provádění kontrolní činnosti na staveništích a pro koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ROVS, 2016.
 • PRŮŠA, Jan. Právní problematika a BOZ nejen pro cvičitele ČOS. Česká obec sokolská, 2014.
 • ROMANĚNKO, Jan; SKÁCELÍK, Pavel. BOZP a PO v příkladech školské praxe (+ CD). Paris, 2018.
 • RUPOVÁ, Marcela; SKŘEHOT, Petr A. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nanomateriály: příručka pro zaměstnavatele. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2011.
 • SKŘEHOT, Petr A.; RUPOVÁ, Marcela. Nanobezpečnost. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2011.
 • SVOBODA, Jiří. Složení a funkce motorových pil. ROVS. 2014.
 • SVOBODA, Jiří. Broušení řetězů motorových pil. ROVS, 2012.
 • ŠENK, Zdeněk. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě. ANAG, 2015.
 • ŠTURMA, Martin; LÜFTNER, Igor. Bezpečnost elektrických zařízení. Verlag Dashöfer, 2019.
 • VARTA, Ondřej. Základní požadavky pro provoz, obsluhu a údržbu tlakových nádob. ROVS, 2012.
 • VAVERA, František. Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (právní úprava). Aleš Čeněk, s.r.o., 2013.
 • Kolektiv autorů. BOZP v silniční dopravě. Verlag Dashöfer, 2019.
 • Kolektiv autorů. Bezpečná práce v lese (motorová pila a křovinořez). ROVS, 2015.
 • Kolektiv autorů. Bezpečně na elektrozařízeních. ROVS, 2014.
 • Kolektiv autorů. Skladové objekty a jejich provoz z pohledu bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů. Anag, 2012.
 • Bezpečnost práce ve stavebnictví, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zemědělství, bezpečnost práce v lesnictví [CD-ROM]. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2011.
 • Rychlý průvodce BOZP ve školství. Institut výchovy bezpečnosti práce, 2011.

Ergonomie

 • ČECH, Petr. Dokazování škodlivin v pracovním prostředí a ergonomie: pracovní prostředí v nábytkářském průmyslu. Mendelova univerzita, 2014.
 • CHUNDELA, Lubor. Ergonomie. České vysoké učení technické v Praze, 2015.
 • JANKOVSKÝ, Martin; FERENČÍK, Michal; ALLMAN, Michal; DVOŘÁK, Jiří. Ergonomie a hygiena práce v lesnictví. Česká zemědělská univerzita, 2017.
 • MALÝ, Stanislav; SVOBODOVÁ, Lenka. Ergonomické stresory pod kontrolou aneb ergonomie a jak na to (2. vyd.). Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2019.
 • MALÝ, Stanislav; SVOBODOVÁ, Lenka; TILHON, Jiří; MLEZIVOVÁ, Iveta. Ergonomické stresory pod kontrolou aneb ergonomie – jak na to (1. vyd.). Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016.
 • MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC Ergonomie. Professional Publishing, 2010.

Ochrana zdraví, poškození zdraví

 • DOSTÁL, Filip; HAVELKA, Josef; SCHEU, Lenka; ŠTEFKO, Martin. Pracovnělékařské služby. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2021.
 • MÁLEK, Bohuslav …[et al.]. Hygiena práce. Sobotáles, 2014.
 • MIKYSKA, Martin; HRNČÍŘ, Evžen; MORAVEC, Milan; ŠENK, Zdeněk. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání [ + CD-ROM]. ANAG 2018.
 • MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání k 1. 1. 2010 [+ CD-ROM]. ANAG, 2010.
 • PELCLOVÁ, Daniela a kol. Nemoci z povolání a intoxikace. Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2014.
 • ŠUBRT, Bořivoj; TUČEK, Milan. Pracovnělékařské služby. ANAG, 2019.
 • ŠUBRT, Bořivoj; TUČEK, Milan. Pracovnělékařské služby: povinnosti zaměstnavatelů. ANAG, 2015.
 • ŠUBRT, Bořivoj; TUČEK, Milan. Pracovnělékařské služby: povinnosti zaměstnavatelů. ANAG, 2013.
 • TOMŠEJ, Jakub. Pracovnělékařské služby. (Právní monografie). Wolters Kluwer ČR, 2018.
 • Dodržování předpisů z oblasti hygieny a požární ochrany: praktické rady pro ředitelky MŠ. Legislativa a management pro ZŠ. Raabe, 2012. 

Právní předpisy týkající se BOZP a pracovního práva

 • BECKOVÁ, Monika. BOZP dle ČSN ISO 45001:2018: komentáře a příklady: využití požadavků normy ve firemní praxi. Verlag Dashöfer, 2019.
 • HLOUŠKOVÁ, Pavla; SCHMIED Zdeněk; TOMANDLOVÁ, Ludmila; TRYLČ, Ladislav. Dotazy a odpovědi z praxe zákoníku práce. Anag, 2013.
 • KRÝSA, Ivo; KRÝSOVÁ, Zdena. Zákon o ochraně veřejného zdraví. Komentář. Wolters Kluwer, 2016.
 • NEŠČÁKOVÁ, Libuše. Zákoník práce 2014 v praxi - komplexní průvodce s řešením problémů. Právní stav k 1. 1. 2014. Grada, 2014.
 • NEŠČÁKOVÁ, Libuše; JAKUBKA, Jaroslav. Zákoník práce 2013 v praxi - komplexní průvodce s řešením problémů. Právní stav k 1. 1. 2013. Grada, 2013.
 • NEŠČÁKOVÁ, Libuše; JAKUBKA, Jaroslav. Zákoník práce 2012 v praxi komplexní průvodce s řešením problémů. Právní stav k 1. 1. 2012. Grada, 2012.
 • STÁDNÍK, Jaroslav; KIELER, Petr; ŠTEFKO, Martin. Zákon o inspekci práce. Komentář. Wolters Kluwer, 2016.
 • TOMŠEJ, Jakub. Zákoník práce v praxi - Komplexní průvodce s řešením problémů. Aktuální znění k 1. 11. 2018. Grada, 2018.
 • Kolektiv autorů. Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2014. 8. aktualizované vydání. Anag, 2014.
 • Kolektiv autorů. Dotazy a odpovědi z praxe zákoníku práce. Anag, 2013.
 • Kolektiv autorů. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 4. 2012. Anag, 2012
 • Soubor právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Wolters Kluwer, 2013.
 • ÚZ č. 1227 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: státní odborný dozor nad bezpečností práce: redakční uzávěrka 13. 11. 2017. Sagit, 2017.
 • ÚZ č. 1228 Ochrana zdraví: ochrana veřejného zdraví: velká novela zákona o ochraně veřejného zdraví od 1. 11. 2017: ochrana zdraví před škodlivými účinky návykových látek: redakční uzávěrka 20. 11. 2017. (Úplné znění). Sagit, 2017.

Vážení čtenáři, pokud znáte ještě další publikaci BOZP, která vyšla v letech 2010–2021, napište nám na bozpinfo@vubp-praha.cz. Rádi ji do seznamu doplníme.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail