Protipožární zajištění lakoven

Zdroj: 

Ochrana před požárem nebo výbuchem v podmínkách lakoven. Systémy hasicích zařízení.

Automatické elektrostatické stříkací systémy pro nanášeni hořlavých tekutých nátěrových hmot se podle provedení dělí:

  • Typ A s energií výboje omezenou na maximálně 0,24 mJ — systém, u kterého je vyloučeno nebezpečí úrazu elektrickým proudem a je vyloučen vznik zápalných výbojů.
  • Typ B s omezením energie výboje na vyšší hodnotu než 0,24 mJ, maximálně však 350 mJ a s proudem omezeným na méně než 0,7 mA — systém, u kterého je vyloučeno nebezpečí úrazu elektrickým proudem, není však vyloučen vznik zápalných výbojů. Smí být použit pouze v automatických zcela uzavřených nebo částečně uzavřených kabinách.
  • Typ C s energií výboje vyšší než 350 mJ a/nebo s proudem vyšším než 0,7 mA - systém, u kterého není vyloučeno nebezpečí úrazu elektrickým proudem ani vznik zápalných výbojů. Tento typ smí být použit pouze ve zcela uzavřených automatických stříkacích kabinách, kde je při stříkání vyloučen vstup a pobyt obsluhy.

Koncentrace používaných laků nebo rozpouštědel nesmí při provozních podmínkách překročit 50 % dolní meze výbušnosti a konstrukční materiály kabiny (komory) a jiné části zařízení musí být z materiálů, které nepodporují hoření a povrch těchto materiálů nesmí být schopen akumulovat elektrostatický náboj, který by mohl vést k iniciaci.

Protipožární ochrana v uvedených zařízeních je realizována pomocí systémů hasících zařízení. V závislosti na velikosti kabiny, přítomnosti obsluhy a stanoveného požárního rizika (např. druh nátěrového materiálu, způsob procesu lakování) se mohou používat buď automatické nebo ruční hasicí systémy. Stříkací zařízeni typu B a C musí být vybavena automatickým místním hasícím zařízením, které musí být možno uvést do činnosti i ručně. Současně se zahájením činnosti hasícího systému musí dojít k automatickému vypnuti vysokonapěťového systému a přerušení dodávky nátěrové hmoty.

Ve všech automatických stříkacích kabinách s metodou elektrostatického způsobu lakování musí být instalovány také automatická hasící zařízení. Navíc v případě, že je provozována automatická kabina se stříkacím zařízením pro nátěrové hmoty s energií vyšší než 0,24 mJ (typ rozprašovacích pistolí B+C) musí být všechny rozprašovací hlavice vybaveny místním automatickým hasicím systémem, což v praxi znamená, že je ke každé pistoli přiveden vlastní hasící člen.Takto jsou především chráněny systémy s relativně velkým elektrickým napětím jako jsou např. zvonky s vysokou rotací nebo rozprašovací kotouče.

 

NANÁŠENÍ HOŘLAVÝCH PRÁŠKOVÝCH POVLAKŮ

 

Při elektrostatickém nanášení práškových povlakových materiálů se prášek dopravuje proudem vzduchu ze zásobníku k elektrostatickému stříkacímu zařízení. Pii jeho průtoku elektrostatickým stříkacím zařízením jsou částice nabíjeny pomocí vysokého napěti řádově několika desítek kilovoltů a jsou vystřikovány ve formě mraku, který je nasměrován na výrobek. Částice prachu v mraku jsou přitahovány a usazují se na uzemněném obrobku do doby než dosáhne tloušťky, která funguje jako izolace a tím je zabráněno dalšímu usazování prášku. Prášek, jež se na obrobku neusadí (přestřiky), je odsáván do odlučovací jednotky.

Automatické elektrostatické stříkací systémy pro nanášení hořlavých práškových povlakových materiálů se podle provedení dělí:

  • Typ A s energií omezenou na 5 mJ — systém, u kterého je vyloučeno nebezpečí úrazu elektrickým proudem a je vyloučen vznik zápalné energie.
  • Typ B s omezením energie na vyšší hodnotu než 5 mJ, maximálně však 350 mJ a s proudem omezeným na méně než 0,7 mA — systém, u kterého je vyloučeno nebezpečí úrazu elektrickým proudem, není však vyloučen vznik zápalných výbojů. Tento typ smí být použit pouze ve zcela uzavřených nebo částečně uzavřených kabinách.
  • Typ C s energií vyšší než 350 mJ a/nebo s proudem vyšším než 0,7 mA — systém, u kterého není vyloučeno nebezpečí úrazu elektrickým proudem ani vznik zápalných výbojů. Tento typ smí být použit pouze ve zcela uzavřených kabinách.

 

 

Při instalaci elektrostatických stříkacích pracovišť pro nanášení hořlavých práškových materiálů musí výrobce nebo provozovatel zařízení dbát aby koncentrace prášku v odsávacích trasách nepřekročila 50 % spodní meze výbušnosti (SMV). Pokud není známa hodnota MSV požívaného prášku, nesmí jeho střední koncentrace překročit 10 g/m . Musí zde být nainstalováno zařízení, které při poklesu průtoku vzduchem pod minimální hodnotu vypíná vysoké napětí a přeruší další dodávku plastového prášku. Pevné součásti kabiny a jejího vybavení musí být z materiálů, jež nepodporují hoření. Pii použití stěn z nevodivé umělé hmoty je nutno zabránit výskytu elektrických výbojů.

HASICÍ ZAŘÍZENÍ

 

Stříkací zařízení typu B a C musí být vybavena automatickým místním hasicím zařízením, které musí být možno uvést do činnosti i ručně. Hasicím médiem bývá v naprosté většině případů plynné hasivo např. CO2, INERGEN aj. Okamžitě po zahájení činnosti hasicího systému musí dojít k automatickému vypnutí vysokonapěťového systému a přerušení dodávky povlakového materiálu.

 

PROTIEXPLOZNÍ OCHRANA

 

Zvláštní pozornost z hlediska ochrany proti požáru a výbuchu se musí věnovat zařízení sloužícímu ke zpětnému získávání plastu (vloček) tzn. odlučovačům nebo jiným zařízením pro úpravu prášku. Zde totiž nelze vyloučit nebezpečí vzniku iniciačního zdroje a proto pokud se jedná o odlučovač umístěný mimo vlastní kabinu, musí být chráněn proti účinkům výbuchového tlaku a musí být oddělen od prostoru stříkací kabiny nebo boxu zařízením, které zabrání přenesení výbuchu zpět do kabiny. Z tohoto důvodu musí být ventilátory umístěny až za odlučovačem a zároveň musí být zabráněno přenesení výbuchu mezi odlučovačem a zařízením pro úpravu prášku použitím rotačních podavačů v protivýbuchovém provedení. Samotný odlučovač musí být konstrukčně řešen v provedení na očekávaný výbuchový tlak exploze. Proto musí být jeho konstrukce odolná tlaku 1 Mpa a tlakovému rázu exploze pomocí prvků a systémů odlehčujících výbuchový tlak. V praxi je tlaková odolnost odlučovače nižší — má tzv. redukovaný explozní tlak a konstrukce je vybavena pojistnými membránami pro uvolnění výbuchového tlaku. Velikost a počet pojistných membrán se volí v závislosti na chráněném objemu a konstrukčním tlaku odlučovače dle příslušných norem. V tomto případě je nutno stanovit v místech s předpokládaným průšlehem plamenné fronty a tlakového rázu exploze tzv. bezpečnostní zóny.

Odlučovač je vybaven automatickým zařízením pro potlačení výbuchu v nádobách, které identifikuje vznikající explozi prachu už ve fázi jejího vzniku tj.v rozpětí několika milisekund a potlačí explozi přívodem hasicího prášku. dříve než dosáhne destrukčních parametrů.

Zabránění přenosu výbuchu z odlučovače do kabiny lze provést oddělením odlučovače od kabiny pomocí protiexplozního automatického rychlouzavíracího ventilu, šoupátka nebo klapky, oddělením odlučovače od kabiny automatickou protiplamennou uzávěrou nebo automatickým zařízením pro potlačení exploze v odlučovači. Také i jiným způsoben, který však musí být odzkoušen, schválen a certifikován příslušnými zkušebnami.

Příslušné normy definující způsoby protipožární a protivýbuchové ochrany jsou doplněny národní přílohou NA, která obsahuje doporučení pro požární zabezpečení automatických elektrostatických stříkacích zařízení. Tato příloha navrhuje hasicí zařízení jako dvoustupňové.

1.stupeň:

Případný výskyt plamene je detekován čidlem. Po zapůsobení čidla musí být do 10 ms automaticky spuštěna výstražná signalizace, přerušena dodávka hořlavého materiálu, vypnuto vysoké napětí a odsávací zařízení a má zapůsobit 1. stupeň hasicího zařízení určeného pro likvidaci lokálního zařízení a výbuchu.

2. stupeň:

Pokud nedojde po zapůsobení 1. stupně hasicího zařízení k uhašení zahoření, má čidlo u kabin (boxů) pro automatické nanášení hořlavých nátěrových hmot uvést do chodu časovací zařízení s nastavitelným zpožděním, které spustí po uplynutí nastaveného času 2. stupeň hasícího zařízení. Toto časovací zařízení má umožnit ruční přerušení procesu např. pro případ falešného poplachu čidla nebo okamžité ruční spuštění hašení. Druhým stupněm hašení je myšleno zaplavení vlastní kabiny automatickým hasícím nebo zaplavovacím zařízením odpovídajícím příslušným normám a v případě práškových plastů se jedná i o spuštění zařízení na potlačení výbuchu.

Zdroj:
Protipožární zajištění lakoven. Technik č. 1 (2002), s. 31-32.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail