Projekt HC213/11 Analýza kontaminace pracovního ovzduší nanočásticemi a stanovení účinnosti OOPP pro ochranu dýchadel před účinky nanočástic na pracovištích

Cílem projektu je shrnout aktuální vědecké poznatky o nebezpečnosti nanočástic a ostatních aerosolových částic, které se mohou vyskytovat na pracovištích

Anotace: Cílem projektu je shrnout aktuální vědecké poznatky o nebezpečnosti nanočástic a ostatních aerosolových částic, které se mohou vyskytovat na pracovištích. Při terénním měření bude kladen důraz na zjištění expoziční cesty. Měření bude zaměřeno na zjištění kvalitativních a kvantitativních charakteristik částic a jejich popis z hlediska fyzikálních a chemických procesů. Šetření na pracovištích bude provedeno formou screeningu na vybraných pracovištích s cílem zjistit aktuální stav aplikované ochrany pracovníků. Na tuto část naváže navržení optimalizované koncepce ochrany zaměstnanců vystavených působení nebezpečných částic, která se bude opírat i o výsledky měření účinnosti záchytu nanočástic a mikročástic na stávajících typech ochranných prostředků používaných při ochraně dýchadel na pracovištích.
Klíčová slova: nanočástice, pracovní prostředí, osobní ochranné prostředky, respirační ochrana, pracoviště, kontaminace, analýzy, projekty
Řešeno: 02/2011 - 12/2011
Příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Odpovědný řešitel: RNDr. Mgr. Petr Skřehot
Zadavatel: MPSV

VÝSTUPY

  • J - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
  • O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků
  • B - Odborná kniha

 

Monografie

SKŘEHOT, Petr; RUPOVÁ, Marcela. Nanobezpečnost. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2011. 230 s. ISBN 978-80-86973-89-0.
Anotace:Nanotoxikologie se zaměřuje na zkoumání interakcí nanostruktur s biologickými systémy s důrazem na objasnění vztahů mezi fyzikálními a chemickými vlastnostmi nanostruktur a toxickou odpovědi biologických systémů. Nanobezpečnost pak v návaznosti na tyto znalosti zavádí přiměřená opatření k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví lidí a životního prostředí. Základním předpokladem pro nanobezpečnost je management rizik, který vychází k aktuálních vědeckých a technických poznatků o používaných nanomateriálech, z opatření vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele přijatých s cílem předcházet nežádoucímu působení (nano)rizik. S ohledem na své zaměření shrnuje tato kniha nejnovější poznatky o vlastnostech a biologických účincích nanomateriálů, a především pak informace o možné ochraně zdraví zaměstnanců exponovaných nanomateriálům na svých pracovištích.
Klíčová slova: expozice pracovníků,management rizika, nanomateriály, nanotechnologie, ochrana zdraví, prevence rizik, toxicita

Časopisecký článek

SKŘEHOT, Petr; RUPOVÁ, Marcela. Nanobezpečnost - fenomén nových technologií. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2011, roč. 4, č. 1. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2011/nanobezpecnost_skrehot_rupova.html.
Anotace: V posledních letech zaznamenaly nanotechnologie nebývalý rozvoj. V souvislosti s tím vyplynuly také oprávněné obavy týkající se bezpečnosti. S ohledem na některé nepříznivé zkušenosti z minulosti (škodlivé účinky azbestu, cigaretového kouře, výfukových plynů, DDT atd.) je v současnosti k tzv. „novým rizikům“, mezi něž jsou potenciální nežádoucí důsledky nanotechnologií řazeny, přistupováno v souladu s tzv. „principem předběžné opatrnosti“. Předběžná opatrnost nás vyzývá k tomu, abychom očekávali možnou škodu vždy, je-li to možné a provedli všechna dostupná opatření pro snížení potenciálních rizik. Tam, kde existuje vědecký doklad nebo odůvodněný předpoklad o tom, že může docházet k ohrožení lidského zdraví, by měla být přijata ochranná opatření, i když neexistuje úplná vědecká jistota o tom, že může k nežádoucím důsledkům docházet. Princip předběžné opatrnosti je však potřeba vnímat jako přechodné řešení, jehož aplikace je vhodná pouze po dobu, dokud nebudou získány všechny klíčové znalosti, které umožní přijmout ekonomicky, technicky i společensky nejvhodnější opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (potenciálně) exponovaných osob. V zájmu každého státu je proto rozvíjet výzkum v oblasti nanobezpečnosti (tj. BOZP při výrobě a používání nanomateriálů a nanotechnologií). Evropská unie stanovila prostřednictvím Evropské agentury pro BOZP v oblasti nanobezpečnosti tyto cíle: (1) vývoj metod pro odhad expozice novým materiálům na pracovištích (zejména nanočásticím a aerosolům) a (2) výzkum potencionálních nebezpečí, které nové materiály skýtají. Dalšími cíli výzkumu je vývoj postupů pro jejich detekci a monitorování v pracovním ovzduší a zaznamenávání změn zdravotního stavu exponovaných jedinců. Ačkoli tento výzkum probíhá více než 10 let a EU i USA na něj vynakládají stále větší finanční prostředky, jeho výsledky nejsou uspokojivé. Hlavní potíží je skutečnost, že obrovská množství informací, která poskytuje základní výzkum, nejsou vhodným způsobem převáděna do podoby nástrojů a opatření využitelných v provozní praxi, doporučených standardech či legislativě. Cílem tohoto příspěvku je proto seznámit čtenáře s aktuálními poznatky o účincích nanočástic na lidské zdraví, s klíčovými otázkami nanobezpečnosti, se způsoby hodnocení rizik a s vhodnými opatřeními pro prevenci rizik při provozování nanotechnologií.
Klíčová slova:: nanobezpečnost, nová rizika, nanotechnologie, bezpečnost práce

SKŘEHOT, Petr. Výzkum fenoménu „nových rizik“ v oblasti nanobezpečnosti. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2011, roč. 4, č. 1. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2011/nanobezpecnost.html.
Anotace:Článek seznamuje s novým projektem, který řeší Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., a který se věnuje novým rizikům v oblasti nanotechnologií. Cílem projektu „Analýza kontaminace pracovního ovzduší nanočásticemi a stanovení účinnosti osobních ochranných pracovních prostředků pro ochranu dýchadel před účinky nanočástic na pracovištích“ je shrnout aktuální vědecké poznatky o nebezpečnosti nanočástic a ostatních aerosolových částic, které se mohou vyskytovat na pracovištích. Při terénním měření bude kladen důraz na zjištění expoziční cesty. Měření bude zaměřeno na zjištění kvalitativních a kvantitativních charakteristik částic a jejich popis z hlediska fyzikálních a chemických procesů.
Klíčová slova: nanočástice, pracovní prostředí, osobní ochranné prostředky, respirační ochrana, pracoviště, kontaminace, analýzy, projekty, Výzkumný ústav bezpečnosti práce 

SKŘEHOT, Petr; RUPOVÁ, Marcela. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nanomateriály : příručka pro zaměstnavatele. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2011. 42 s. ISBN 978-80-86973-86-9.
Anotace: Nanotechnologie v posledních letech zažívají nebývalý rozvoj. Netradiční a často až revoluční vlastnosti nanočástic a nanomateriálů však vzbuzují i určité obavy. Základní otázkou, kterou si v tomto směru klademe, je, zda může mít daný materiál nežádoucí vliv na lidské zdraví. Z minulosti již mnohá ponaučení máme (viz azbest, cigaretový kouř, výfukové plyny apod.) Ta nám mohou posloužit jako výstraha do doby, než budeme mít o nanomateriálech více informací, a to především pro hodnocení klíčových pracovních rizik. Při výkonu své práce je účinkům nanomateriálů vystavováno stále více zaměstnanců. Jaká ale přijmout preventivní opatření? Na tuto otázku se snaží odpovědět tato příručka. Motivací pro její vytvoření bylo podat aktuální informace o základních vlastnostech nanomateriálů, o bezpečnosti práce s nimi a o možnostech ochrany proti případným pracovním rizikům. Příručka je tak určena přimárně zaměstnavatelům, ale své uplatnění nalezne i u bezpečnostních techniků, lékařů závodní preventivní péče i samotných zaměstnanců.
Klíčová slova: bezpečnost práce, BOZP, nanomateriály, příručky, rizika pracovní, zaměstnavatelé

Závěrečná zpráva

Analýza kontaminace pracovního ovzduší nanočásticemi a stanovení účinnosti OOPP pro ochranu dýchadel před účinky nanočástic na pracovištích. Závěrečná zpráva. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2011. 189 s.

Přílohy
Terminologický slovník k problematice nanotechnologií a aerosolů
Analýza nemocí z povolání souvisejících s expozicí aerosolům
Aktuální poznatky o nanomateriálech a jejich účincích na lidské zdraví
Požadavky na sběr dat o kontaminaci pracovního ovzduší aerosoly a pro odhad expozice aerosolům
Hodnocení rizik spojených s expozicí nanočásticím
Příručka pro měření a sběr dat na pracovištích
Metody a zařízení pro měření nanočástic v ovzduší
Analýza vzorků aerosolových částic elektronovou mikrosondou
Výsledky měření filtrační účinnosti materiálů používaných v osobních ochranných pracovních prostředcích
Výsledky měření parametrů účinnosti vybraných prostředků pro ochranu dýchacích orgánů
Vyhodnocení měření kontaminace pracovního ovzduší aerosoly

videofilm

Analýza kontaminace pracovního ovzduší nanočásticemi a stanovení účinnosti OOPP pro ochranu dýchadel před účinky nanočástic na pracovištích : instruktážní vzdělávací videofilm.
 

workshop

Workshop k projektu MSPV č. HC 213/11 Analýza kontaminace pracovního ovzduší nanočásticemi a stanovení účinnosti osobních ochranných pracovních prostředků pro ochranu dýchadel před účinky nanočástic na pracovištích : Praha, 21.12. 2011. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2011.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail