Projekt HA51/99 Strategie zvyšování úrovně bezpečnosti práce v České republice

Projekt je zaměřen na vývoj návrh a ověření metod a nástrojů podporujících realizaci a prosazování politiky bezpečnosti práce v malých, středních a velkých podnicích.

Anotace: Projekt je zaměřen na vývoj návrh a ověření metod a nástrojů podporujících realizaci a prosazování politiky bezpečnosti práce v malých, středních a velkých podnicích. Projekt je řešen v údobí let 1999 – 2003 a zahrnuje výzkum a vývoj systémových nástrojů řízení bezpečnosti práce, návrhy konkrétních systémových nástrojů řízení bezpečnosti práce, návrhy konkrétních systémových nástrojů a prostředků, návrhy metod prognózování vývoje pracovní úrazovosti a nehodovosti, metody a způsoby zvyšování kvality individuálních osobních ochranných pracovních prostředků a bezpečnostních opatření a výzkum vybraných faktorů ovlivňujících bezpečný výkon pracovních činností.
Klíčová slova: bezpečnost práce, OOPP, pracovní prostředí, ergonomie, spolehlivost, lidský činitel
Řešeno: 05/1999 - 12/2003
Řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dílčí úkol č. 1: Metodické pomůcky a podpůrné programy pro malé a střední podniky
Odpovědný řešitel dílčího úkolu grantu: PhDr. Irena Kuhnová
Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc., PhDr. Irena Kuhnová
Klíčová slova: Vzdělávání, vzdělávání dospělých, internet, informace, informace odborné, školy.
Anotace: Dílčí úkol věnoval v r. 2002 pozornost vzdělávání dospělých v BOZP distančními formami studia. Mapoval možnosti forem a dostupnosti vzdělávání a zaměřil se především na metodu poskytování znalostí prostřednictvím internetu = e-learning. V souvislosti s tím probíhalo orientační zjišťování stavu vzdělávání BOZP ve školství (základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy).

Dílčí úkol č. 2: Metodika stanovení účinnosti a modelování recirkulačních filtrů vzduchu
Odpovědný řešitel dílčího úkolu grantu: Ing. Jaroslav Pata, CSc.
Řešitelský tým: Ing. Jaroslav Pata, CSc.
Klíčová slova: adsordenty, adsorpce, čističe, filtrace vzduchu, prostředí, plyny škodlivé, škodliviny
Anotace: Úkol řeší metodiku měření účinnosti recirkulačních filtrů včetně vypracování matematického modelu, který umožňuje stanovit chování filtru pro místnosti o různých objemech a infiltracích znečištěného vzduchu.

Dílčí úkol č. 3: Vliv vybraných faktorů pracovního prostředí na bezpečný výkon pracovních činností
Odpovědný řešitel dílčího úkolu grantu: MUDr. Eva Hanáková
Řešitelský tým: RNDr. Stanislav Malý, PhDr. Oldřich Matoušek, CSc., Irena Maclová
Klíčová slova: EU, implementace, implementace požadavků na BOZP, pracovní neschopnost pro nemoc a úraz, profesionální onemocnění, krátkodobé a střednědobé priority v BOZP, pracovně lékařská péče, systém kontroly kvality pracovně lékařských služeb, priority BOZP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů.
Anotace: Přijetí České republiky do EU je podmíněno splněním celé řady podmínek a kritérií. Jedním z nich je i vytvoření odpovídajících podmínek v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a pracovního prostředí, srovnatelných s podmínkami v zemích EU. Kromě harmonizace české legislativy s legislativou EU, která se zabývá problematikou bezpečnosti práce, je nezbytné zabývat se také její realizací v praxi. Na základě zkušeností evropských zemí vyvstává stále více do popředí potřeba řešit tuto oblast nejen stanovením požadavků právními předpisy, jejichž plnění je vymahatelné pod hrozbou sankce, ale spíše vytvořit odpovídající podmínky k plnění těchto požadavků zaměstnanci podniků na základě jejich dobrovolného (nikoliv vynuceného) přístupu.

Dílčí úkol č. 4: Hodnocení úrovně BOZP a prognóza dalšího vývoje
Odpovědný řešitel dílčího úkolu grantu: Ing. Jaroslav Straka
Řešitelský tým: Ing. Jaroslav Straka
Klíčová slova: Analýza, bezpečnost práce, dotazníky, hodnocení, prognostika
Anotace: Pro stanovení strategie směrů výzkumu v oblasti BOZP bylo prováděno dotazníkové šetření opírající se o názory kompetentních pracovníků z oblasti průmyslu i státní správy. V návaznosti na toto dotazníkové šetření bude problematika diskutována a potřebné směry výzkumu stanoveny metodou moderovaných diskusí u kulatého stolu. Bude tak zajištěno stanovení správných trendů a skutečných potřeb výzkumu po roce 2003. Významnější statistická data, mapující současné i budoucí potřeby praxe, budou získána z dotazníkového šetření cíleného na skupinu profesionálních pracovníků.

Dílčí úkol č.5: Vliv stresu a pracovního prostředí na spolehlivost lidského činitele
Odpovědný řešitel dílčího úkolu grantu
: Mgr. Jaroslav Uzel
Řešitelský tým: PhDr. Aleš Hladký, CSc., MUDr. Eva Hanáková, Irena Maclová
Klíčová slova: Stresor, stres, zátěž, coping, strategie coping, zvládání stresu
Anotace: Zátěž a stres provázejí jedince doslova po celý jeho život. I v povědomí širší veřejnosti je známo, že psychickou zátěž nemůžeme obecně považovat za nežádoucí. Každý z nás potřebuje přiměřené dávky stresu, které udržují organismus v pohotovosti, zvyšují jeho výkonnost a zralost. Jistý druh stresu a nepřiměřená míra snižují spolehlivost výkonu a ohrožují zdraví pracovníka. Smyslem tohoto úkolu je přispět k poznání složité problematiky, která stále nabývá na významu a přispět ke konstruktivnímu zvládání a řešení pracovního stresu. Tak napomoci zdravému rozvoji pracovníka, zvýšení spolehlivosti výkonu, upevnění zdraví.

 

VÝSTUPY

  • B - Odborná kniha
  • V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva
  • J - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
  • A - Audiovizuální tvorba
  • D - Stať ve sborníku

PALEČEK, Miloš. Strategie zvyšování úrovně bezpečnosti práce v České republice. Praha : MPSV, 2003. 56 s. – Závěrečná výzkumná zpráva
Anotace: Řešení projektu bylo zaměřeno na návrh a ověření metod a nástrojů zvyšování úrovně BOZP v ČR podporujících prosazování politiky BOZP v podnikové praxi. Při řešení byly respektovány i aktuální potřeby orgánů státní správy působících v oblasti BOZP. Velká pozornost byla rovněž věnována potřebám podnikové praxe, zejména malým a středním podnikům.
Klíčová slova: occupational safety; ergonomy; occupational health protection; safety of operation; safety culture; safety supervision; stress; occupational environment; occupational akcident

KUČERA, Václav.  Bezpečnost práce u obráběcích strojů na kovy. Praha : VÚBP, 2003. 28 s.
Anotace: V publikaci jsou zpracovány především bezpečnostní požadavky týkající se technicko-organizačních opatření v dílnách, jakož i požadavky, pokyny a pravidla bezpečné práce, které je nutno při obsluze obráběcích strojů dodržovat. Publikaci doplňuje přehled zákonů, vyhlášek a technických norem.
Klíčová slova: occupational safety; metal-forming machine tools

MATOUŠEK, Oldřich. Pracovní stres a zdraví. Praha : VÚBP, 2003. 20 s.
Anotace: V různých situacích a podmínkách pracovního života se objevují pracovní stresory, tj. příčiny, které narušují psychickou rovnováhu a vyvolávají stresovou reakci. Publikace podává výčet příčin pracovního stresu, uvádí jeho nejtypičtější příznaky a zároveň je přehledným návodem k tomu, jak stresu čelit.
Klíčová slova: stress; occupational health

SVOBODA, Václav. Metodický návod k odhadu, hodnocení a snižování rizik u strojů a zařízení. Praha : VÚBP, 2003. 28 s.
Anotace: Pokyny a postupy při posuzování rizik spojených s konstrukcí, výrobou a používáním strojů. Podklady pro výrobce i uživatele. Uvedeny příslušné normy, způsoby odhadu a snižování rizika, určení mezních hodnot strojů a systémů, příklady dokumentace z praxe.
Klíčová slova: Occupational Health and Safety; reduction of the risk; machinery; equipment

SVOBODA, Václav; ROZENEK, Jiří. Návod pro používání bezpečnostních norem pro strojní zařízení v návaznosti na nařízení vlády č. 170/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Praha : VÚBP, 2003. 122 s.
Anotace: Publikace se zabývá uplatňováním právních a technických předpisů na stroje a zařízení v České republice. Poskytuje jejich celkový přehled (stav k 31.12.2002), a podává obecný přehled základních kroků nutných k zajištění shody se směrnicemi pro strojní zařízení a příslušnými normami se vztahem k bezpečnosti strojních zařízení. Publikace je určena konstruktérům, výrobcům a uživatelům strojních zařízení a ukazuje, jak aplikovat zejména příslušné bezpečnostní normy pro strojní zařízení typu A a typu B. Vychází v návrhu ISO/TR 18569:2001.
Klíčová slova: Occupational Health and Safety; rule

PALEČEK, Miloš; ŠEBEK, Pavel. Nebojte se rizik : pomůcka pro zaměstnavatele k naplnění požadavků zákoníku práce § 132a Prevence rizik. Praha : VÚBP, 2002. 18 s.
Anotace: O obsahu publikace vypovídá už její podnázev. Poskytuje stručný návod, jak postupovat při odstraňování nebo omezováni rizik. Uvádí příklady nebezpečí, nebezpečných, situaci a události, vč. namátkových příkladů možných nebezpečí na pracovišti a matrici rizik.
Klíčová slova: Hazard; Prevention; Safety

KRÁL, Miroslav. Metody a techniky užité v ergonomii. Praha : VÚBP, 2001. 154 s.
Anotace: Publikace seznamuje se všemi používanými metodami a technikami při ergonomickém řešení pracovního místa a pracoviště. Obsahuje množství tabulek, obrázků a grafů.
Klíčová slova: ergonomics, working place, method´s

KRÁL, Miroslav. Pět kroků chronologického postupu ergonomického zkoumání a hodnocení v rámci pracovního systému. Praha : VÚBP, 2001. 28 s.
Anotace: Publikace poskytuje návod, jak metodicky postupovat při řešení problémů ergonomické povahy v technické praxi. Seznamuje s metodou „Pět kroků chronologického postupu ergonomického zkoumání a hodnocení v rámci pracovního systému“ a uvádí algoritmus této metody. 5 kroků algoritmu je znázorněno vývojovými diagramy. V příloze jsou uvedena vybraná ergonomická kritéria k hodnocení pracovních podmínek v rámci pracovního systému.
Klíčová slova: ergonomics; working condition; evaluation

MATOUŠEK, Oldřich. Bezpečnost práce při manipulaci s břemeny. Praha : VÚBP, 2001. 32 s.
Anotace: Publikace je určena pro zaměstnavatele a zaměstnance v pracovních systémech, kde se ručně manipuluje s břemeny. Právě ruční manipulace s břemeny je jednou z nejčastějších příčin úrazů a dalších důsledků na zdraví, zaměstnanců. Tyto události vznikají z nedostatečné úrovně znalostí a nedodržování zásad bezpečné práce. Příručka je zpracována jako názorná pomůcka s velkým počtem obrázků, ukazujících, bezpečné, příp. i nebezpečné způsoby manipulace s břemeny, tj. zvedání nebo přenášení, včetně používáni jednoduchých prostředků pro usnadnění manipulace.
Klíčová slova: Occupational safety; burden handling

ŠEBEK, Pavel. Vzorník často se vyskytujících závad a nedostatků, zjišťovaných při kontrolách úrovně BOZP. Praha : VÚBP, 2001. 19 s.
Anotace: Souhrn nejčastěji se vyskytujících závad a nedostatků sestavený tematicky podle činností a zařízení. Ke každé závadě a nedostatku jsou přiřazeny předpisy, které byly použity.
Klíčová slova: occupational safety, acccident 

ŠKRÉTA, Karel. Aktuální požadavky na pomocné stavební konstrukce. Praha : VÚBP, 2001. 30 s.
Anotace: Shrnutí požadavků právních předpisů a technických norem na pomocné stavební konstrukce. Z hlediska navrhování, zkoušení, umísťování na trh a používání.
Klíčová slova: constructional scaffolds

ŠKRÉTA, Karel. Pokyny pro školení pracovníků, kteří provádějí práce ve výškách při montáži a demontáži pomocných konstrukcí ve smyslu vyhlášky 324/1990 Sb. Praha :  Gradua-CEGOS, 2001. 9 s.
Anotace: Rozvedení požadavků na školení instruktorů lešenářské techniky a lešenářů ve smyslu vyhlášky 324/1990 Sb.
Klíčová slova: Scaffolders; scaffolds; instruction

ŠKRÉTA, Karel. Přehled pomocných stavebních konstrukcí s platným certifikátem. Praha : Gradua-CEGOS, 2001. 21 s.
Anotace: Výpis databáze certifikátů vydaných pro pomocné stavební konstrukce.
Klíčová slova: constructional scaffolds; certificates

KUHNOVÁ, Irena; MUSILOVÁ, Iva. Bezpečná kancelář. Praha : VÚBP, 2000. 23 s.
Anotace: Publikace se věnuje řešení kancelářského pracoviště z hlediska osvětlení, mikroklimatu, hluku a vibrací, záření, prostorového řešení, vč. zohlednění ergonomických požadavků na řešení pracovního místa. Součástí publikace je dotazník, který může pomoci zjistit původ zdravotních obtíží při práci s PC a vést k odstranění příčin.
Klíčová slova: Occupational Health and Safety; Safe office; job-related injuries

ŠKRÉTA, Karel. Označení CE na osobních ochranných prostředcích. Inovace, 2003,  č. 4, s. 4-5.
Anotace: Grafické označení CE a jeho umístění na OOP je dáno zákonem. Stvrzuje, že daný výrobek splňuje základní požadavky přísl. technického předpisu. Dnes musí všechny OOP na trhu EU nést označení CE, výrobky III. kat. navíc identifikační číslo dozoru výroby.
Klíčová slova: CE marking; personal protective equipment 

ŠKRÉTA, Karel. Seznam certifikátů pro osobní ochranné prostředky. Bezpečnost a hygiena práce, 2003, č. 4, s. 4-9.
Anotace: Základem tohoto seznamu je databáze certifikátů OOP I., II., III. kategorie, vydaných autorizovanými osobami (AO), kterou udržuje VÚBP v Praze. Aktualizace probíhá několikrát ročně. Obsahuje název OOP, číslo a datum certifikátu, AO, kód rizika a výrobce.
Klíčová slova: certificates;personal protective equipment

ŠKRÉTA, Karel. Normy pro pomocné stavební konstrukce. Stavitel, 2002, roč. 10, č. 10, s. 59.
Anotace: Stať ukazuje současný stav normových požadavků na pomocné stavební konstrukce (lešení) v ČR a jejich návaznost na evropské normy a směrnice. Dle působnosti se děli na obecné? platné pro všechny stavební konstrukce, a jednotlivé, přesně definované skupiny.
Klíčová slova: building construction; standards

KUHNOVÁ Irena; DANIHELKOVÁ, Hana. O distančním vzdělávání aneb využití informačních a komunikačních technologií při distančním studiu. Personál, 2001, č. 1, s. 31-33.
Anotace: Článek v návaznosti na nové formy celoživotního vzdělávání a záměry VÚBP realizovat vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci metodou , distančního studia v prostředí internetu (distance e-learning) přibližuje škálu informačních a komunikačních technologií, které lze v rámci distančního studia , využívat a jejichž zvládnutí je nezbytným předpokladem pro uchazeče o takové studium.
Klíčová slova: Distance Learning, Information Technology, Communication Technology, e-learning

MATOUŠEK, Oldřich; BAUMRUK, Jaroslav. Pracovní polohy. Bezpečnost a hygiena práce , 2001, č. 3, s. 15-24.
Anotace: Typ pracovní polohy je jedním z důležitých kritérií při ergonomickém hodnocení pracovního místa. Nesprávné pracovní polohy pak bývají příčinou četných nemocí z povolání, zejména onemocnění muskuloskeletálního aparátu. Jsou uvedeny determinanty pracovní polohy a kritéria jejich hodnocení. Dále jsou popsány metody tohoto hodnocení. Základní subjektivní determinantou pracovní polohy jsou tělesné rozměry zaměstnanců. V závěru jsou popásny prostředky a opatření, jimiž je možno zajistit fyziologicky vyhovující pracovní polohu a pohyby.
Klíčová slova: working positions, ergonomic evaluation, workplace

MATOUŠEK, Oldřich. Subjektivní hodnocení pracovních podmínek a jeho využití v oblasti BOZP. Bezpečnost a hygiena práce, 2001, č. 1-2, s. 14-20.
Anotace: Příklady různých rozhovorů a dotazníků, na základě kterých by bylo možno doplňovat data, zjišťovaná pouze tzv. objektivními metodami, a tak rozšiřovat stávající databáze. Podrobně je rozveden návrh vhodného dotazníku. Posuzován je také význam subjektivního a objektivního hodnocení a je rozebírána i příprava rozhovorů, dotazníkových akcí a zpracování výsledků.
Klíčová slova: occupational safety, evaluation, working conditions

MATOUŠEK, Oldřich. Hodnocení pracovních míst, pracovišť a prací z hlediska ochrany zdraví. Bezpečnost a hygiena práce, 1999, č. 5, s. 15-18.
Anotace: Hodnocení pracovních míst, pracovišť a prací z hlediska ochrany zdraví.
Klíčová slova: místa pracovní, ochrana zdraví, hodnocení

MATOUŠEK, Oldřich. K problému psychické zátěže, stresu a stresorů při práci. Bezpečnost a hygiena práce, 1999, č. 4, s. 12-15.
Anotace: K problémy psychické zátěže, stresu a stresorů při práci.
Klíčová slova: zátěž psychická, stres, stresory, práce

PALEČEK, Miloš. Zkušenosti s uplatňováním zákona o prevenci závažných průmyslových havárií v ČR. Inovace , 2001, roč. 7, č. 4, s. 4-8.
Anotace: Zákon o prevenci závažných havárií a navazující legislativní předpisy. Povinnosti provozovatelů. Cíl metodických pokynů. Přehled metodických materiálů. Zaměření , plánovaných kontrol. Skutečnosti zjištěné při prověrce, hodnocené jako inspirativní i pro ostatní dozorové orgány. Semináře a distanční , studium, pořádané VÚBP-NIVOS a odborným pracovištěm prevence závažných havárií.
Klíčová slova: industrial accidents; legislative regulations; prevention

PALEČEK, Miloš. Zkušenosti s uplatňováním zákona o prevenci závažných průmyslových havárií v ČR. Environmentální aspekty podnikání. 2001, č. 4 , s. 7-9.
Anotace: Zákon o prevenci závažných havárií a navazující legislativní předpisy. Povinnosti provozovatelů. Cíl metodických pokynů. Přehled metodických materiálů. Zaměření plánovaných , kontrol. Skutečnosti zjištěné při prověrce, hodnocené jako inspirativní i pro ostatní dozorové orgány. Semináře a distanční studium, pořádané VÚBP-NIVOS a odborným pracovištěm prevence závažných havárií.
Klíčová slova: industrial accidents;legislative regulations;prevention

PALEČEK, Miloš. Safety management in Czech plants. Asia Pacific. 1999, č. 5 , s. 38-41.
Klíčová slova: řízení bezpečnosti, české podniky

VLASÁK, Svatopluk. Jaké jsou legislativní požadavky na používání lešení. Stavebnictví a Interiér. 1999, č. 3, s. 3-4.
Anotace: aké jsou legislativní požadavky na používání lešení
Klíčová slova: požadavky legislativní, lešení, legislativa

VLASÁK, Svatopluk. Změny v požadavcích na provádění rámových a modulových lešení vybraných výrobců. Bulletin cechu lešení. 1999, č. 3, s. 3-8.

MALÝ, Stanislav. Selhání člověka a průmyslové havárie : 1. část. Bezpečnost a hygiena práce, 1999, č. 6, s. 4-9.

MALÝ, Stanislav. Selhání člověka a průmyslové havárie : 2. část. Bezpečnost a hygiena práce, 1999, č. 7-8, s. 4-7.

MALÝ, Stanislav. Zákon č. 157/1998 Sb., a stání odborný dozor nad bezpečností práce. Bezpečnost a hygiena práce, 1999, č. 11, s. 27-42.

PALEČEK, Miloš. Bezpečnost práce z pohledu podnikového managementu. In Úspěšné metody personálního managementu. Praha : Verlag Dashöfer, 1999. S. 20. ISBN 80-902247-3-3.

Anotace: Bezpečnost práce z pohledu podnikového managementu.
Klíčová slova: řízení, management, podniky

PALEČEK, Miloš. Problematika služeb BOZP se zaměřením na kontrolní a revizní činnost u plynových zařízení. In GAS 99. Třinec : GAS, 1999. S. 21-28.
Anotace: Bezpečnost práce z pohledu podnikového managementu.
Klíčová slova: činnost kontrolní, kontroly, revize, činnost revizní, zařízení plynová

PALEČEK, Miloš. Systém řízení bezpečnosti - nedílná součást podnikového řízení. In Mezinárodní konference "Evropský týden kvality". Praha , 1999. S. 45-48.
Anotace: Systém řízení bezpečnosti - nedílná součást podnikového řízen.
Klíčová slova: řízení bezpečnosti, podnikové řízení

VOJTA, Zdeněk. Bezpečnost při nakládání s odpady - osobní ochranné pracovní prostředky pro práci s nebezpečnými odpady. In Praktická příručka odpadového hospodářství. Praha : Verlag Dashöfer, 1999. S- 3-28. ISBN 80-902247-9-2.
Anotace: Bezpečnost při nakládání s nebezpečnými odpady.
Klíčová slova: odpady nebezpečné, OOPP, hospodářství odpadové

VOJTA, Zdeněk. Nařízení vlády č.172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. In Praktická příručka : posuzování shody a odpovědnosti za výrobek. Praha : Verlag Dashöfer, 1999. S- 3-17. ISBN 80-86229-03-3.
Anotace: Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.
Klíčová slova: požadavky technické, OOPP, odpovědnost za výrobky, výrobky

ŠKRÉTA, Karel. Autorizovaná osoba 235. Adresa www stránky: http://www.volny.cz/ao235 
Anotace: Informace o činnosti Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, Autorizované Osobě 235, která se zabývá zkoušením a certifikací osobních ochranných prostředků a pomocných stavebních konstrukcí. Stránky obsahují postupy a zkoušení certifikací, informací o platných právních předpisech včetně jejich platného znění, používané formuláře apod. Stránky, které jsou měsíčně aktualizovány, obsahují i seznam platných certifikátů pro OOP a PSK a nové zkoumané poznatky.
Klíčová slova: occupational safety; procedures; certifications

ŠKRÉTA, Karel. TNK 92.  Adresa www stránky: http://www.volny.cz/tnk92  
Anotace: Stránky obsahují informace o činnosti Technické normalizační komise č. 92 ? lešení. Dále je zde možno najít seznam platných českých a evropských norem včetně jejich připravovaných, verzí. Na stránkách je k dispozici i seznam všech dokumentů, které vydala evropská technická komise CEN/TC 53, která se zabývá tvorbou evropských norem pro lešení.
Klíčová slova: Technical Standards Commission

VOJTA, Zdeněk. Technická normalizační komise 3. Adresa www stránky: http://www.volny.cz/tnk3/.
Anotace: Stránky obsahují informace o činnosti Technické normalizační komise č. 3, osobní ochranné prostředky. Dále je zde možno najít seznam platných českých a evropských norem včetně jejich připravovaných verzí. Na stránkách je k dispozici i seznam všech dokumentů, které vydala evropská technická komise CEN/TC.
Klíčová slova: occupational safety; procedures; certifications

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail