Profesionál BOZP

Zdroj: 

Na několik otázek odpověděl redakci BOZPinfo Petr Pavlíček ze společnosti Aptar Czech Republic s.r.o., který se stal vítězem 7. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP. Do soutěže PROFESIONÁL BOZP, jejímž organizátorem je Výzkumný ústav bezpečnosti práce, se přihlásil se třemi projekty, které obsahovaly aktivity zavedené do podnikové praxe v poslední době.

 1. Můžete krátce popsat své projekty, s kterými jste se do soutěže přihlásil?

Projekty přihlášené do soutěže Profesionál BOZP mají společného jmenovatele, který je základem fungování společnosti Aptar Czech Republic s.r.o., a tím jsou lidé. Lidé, kteří pracují jako tým, kdy základem týmové práce je vzájemný respekt, důvěra, komunikace a obyčejná lidská slušnost.

Prvním projektem je Ergonomie – eliminace rizika vzniku muskuloskeletálních poruch (MSDs) při ruční manipulaci s materiálem ve společnosti Aptar Czech Republic s.r.o.  Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) pořádala společně s členskými státy soutěž Ceny za správnou praxi v rámci kampaně 2020–2022 Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž. Cílem soutěže bylo vyzdvihnout nejlepší příklady organizací, které na pracovišti aktivně předcházejí muskuloskeletálním poruchám. V národním kole soutěže se společnost Aptar Czech Republic s.r.o. umístila na 3. místě. V rámci činnosti Ergonomického týmu společnosti jsme se zaměřili na problematiku:

 1. Manipulace s kartony,
 2. Doplňování granulátu,   
 3. Manipulace s nádobami na odpad.

Při všech těchto činnostech jsme sledovali zaujímání nepřijatelných pracovních poloh na základě nevhodných fyziologických poloh zad, horních končetin, dolních končetin z důvodu rizika vzniku MSDs. Byla provedena ergonomická analýza za účelem vyhodnocení rizikových faktorů (pracovní poloha, svalové síly, doba trvání, frekvence) s využitím SW HumanTech a SW PMS Ergo auditu a stanovení technických, organizačních a výchovných opatření k eliminaci rizika vzniku MSDs. Výsledkem bylo významné snížení tohoto rizika; náklady v případě a) – 0 Kč (samovýroba), b) 450 000,- Kč (nákup vakuového manipulátoru), c) 105 000,- Kč (nákup elektrického vyklápěče popelnic) a ve všech těchto případech zlepšení firemní kultury v rámci systému ISO 45001.

Dalším projektem je implementace systému LOTOTO v praxi ve společnosti Aptar Czech Republic s.r.o.

Vzniku úrazů v souvislosti s údržbou strojních zařízení se v naší společnosti snažíme zabránit systémem Lock Out – Tag Out – Try out, ve zkratce LOTOTO. Účelem systému je, díky uzamčení, zablokování a označení částí strojních zařízení, zamezit neočekávanému uvedení stroje nebo zařízení při údržbě či opravě do chodu, a to uvolněním zbytkové energie (elektřina, tlak vzduchu atd). Pracovní úraz může být způsobený například i nenadálou aktivací nebezpečné energie (elektřina, stlačený vzduch - tlak, voda - tlak). Implementovaný a používaný systém Lototo v praxi zajišťuje pružnost rozhodování týkající se metodiky řízení nebezpečné energie. Případná alternativní opatření jsou založena na hodnocení rizik. Nejdůležitějším aspektem tohoto programu je to, že pracovníci a dodavatelé nesmí provádět servisní nebo údržbářské činnosti na aktivovaném strojním zařízení.  

Nejdůležitější bezpečnostní opatření pro zamezení vzniku pracovních úrazů ve společnosti Aptar Czech Republic při používání LOTOTO:

 1. Jeden zámek, jeden klíč, jedna osoba (skupina osob). Proces LOTOTO je založen na tom, že oprávněná osoba má úplnou kontrolu nad uzamčením zdrojů nebezpečné energie, zařízení, procesu nebo obvodu, jejichž oprava, servis nebo údržba se provádí.
 2. Efektivní školení/výcvik. Je důležité pro pochopení odpovědností, procesů, metod a požadavků v oblasti LOTOTO. Znalosti dosažené pomocí školení/výcviku se odrážejí v praktických postupech na místě/v provozu.
 3. Alternativní metody. Kompletní proces LOTOTO je vždy první volbou. Alternativní metody jsou povoleny pouze tehdy, pokud uzamčení nebezpečných zdrojů energie není proveditelné nebo daná činnost je považována za pravidelnou, opakovanou a nedílnou součást výrobního procesu. Tyto alternativní metody je nutno provádět s pomocí hodnocení rizik, které zahrnuje identifikaci, přezkoumání a sdělování dodatečných regulačních požadavků tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana.
 4. Oprávněné osoby. Musí být dobře informovány a schopny plnit veškeré aspekty procesu LOTOTO. Musí pochopit a respektovat uzamčení a nesmějí se snažit upravit nebo odstranit uzamčení provedené jinými osobami.
 5. Patřičné nástroje. Proces LOTOTO se provádí pomocí zvláštní sady patřičných nástrojů (LOTOTO komponentů/pomůcek). Tyto nástroje zahrnují klíče, zámky, petlice, visačky, větší množství různých typů technických pomůcek pro uzamčení nebezpečných zdrojů energie.
 6. Postupy uzamčení pro konkrétní zařízení (LOTOTO instrukce). Zahrnují podrobné pokyny (LOTOTO postupy) pro bezpečné uzamčení každého stroje, zařízení, procesu nebo obvodu, na nichž se provádí servis, oprava nebo údržba.
 7. Ověření uzamčení (ověření odpojené energie). Než mohou být zahájeny servisní, opravárenské nebo údržbářské činnosti musí být na stroji, zařízení, v procesu nebo v předřazeném obvodu stav nulové energie. Je nutno používat nejlepší možnou metodu pro ověření toho, že energie úplně zmizela, úplně se uvolnila, ztratila nebo se rozptýlila. Ověření poskytuje jistotu, že při provádění prací nemůže dojít k aktivaci.
 8. Změny směny nebo pracovníků. Maximální povolená doba trvání uzamčení nebezpečných zdrojů energie na jednom strojním zařízení je jedna směna nebo konec úlohy (co z toho je kratší doba). Při změně směny nebo pracovníků musí být zajištěna kontinuita procesu uzamčení nebezpečných zdrojů energie, a to pomocí tzv. dohlížitelů (vedoucí směny vstřikovna). Toto se týká jednotlivého i skupinového uzamčení. Je zapotřebí zajistit, aby proces uzamčení zůstal během těchto přechodných dob nedotčen, a to použitím přímého vypnutí uzamčení, přechodných zámků nebo jiných schválených metod.

Zavedený LOTOTO systém výrazně zvyšuje bezpečnost zaměstnanců při pracovních činnostech, které vyžadují přístup do nebezpečných prostor stroje. Zabezpečuje to, že pohyblivé části a naakumulované energie (elektřina, tlak apod.) jsou bezpečně odpojeny od přívodu energií a deenergizovány. LOTOTO systém však také umožňuje seřizování stroje a další pracovní činnosti i v případě, že je nutno, aby se části stroje pohybovaly, a to na základě definovaných alternativních opatření.

Další projekt BBS (Behavior based safety) se týká zapojení zaměstnanců společnosti Aptar Czech Republic s.r.o. do systému managementu BOZP s cílem změny myšlení „CHCI PRACOVAT BEZPEČNĚ“.

BBS (Bezpečnostní pozorování) je důležitý nástroj při transformaci firemní kultury bezpečnosti společnosti. Pozorování bezpečnosti prováděných pracovních činností, jejichž součástí jsou rozhovory vedoucích zaměstnanců se členy svých pracovních týmů o BOZP, jsou přirozenou činností, a zároveň posilují bezpečné pracovní postupy. Cílem projektu BBS je předcházet nežádoucím pracovním úrazům a nehodám vyvolaných lidskou chybou.

Výsledkem tohoto projektu je snížení počtu pracovních úrazů na pracovištích a cílená snaha o změnu nebezpečného chování zaměstnanců společnosti. Jde o systém, kdy zaměstnanci nejsou primárně sankcionováni, ale je zde vyvinut tlak na změnu nebezpečného chování ze strany zaměstnanců. Nebezpečné chování je zdůrazňováno a opravováno, zaměstnanci jsou pozitivně motivováni k bezpečnému chování.

 1. Co pro vás ocenění Profesionál BOZP znamená?

Získání tohoto prestižního ocenění by nebylo možné bez aktivní účasti a spolupráce VŠECH zaměstnanců společnosti při budování funkčního systému BOZP a jeho používání v každodenní praxi s cílem „CHCI PRACOVAT BEZPEČNĚ“. Je tedy odměnou a oceněním všech zaměstnanců, a zároveň impulsem pro další práci v oblasti BOZP. 

 1. S jakým největším problémem se při své práci potýkáte?

Aptar Czech Republic s.r.o. je součástí amerického koncernu Aptar Group, který má vlastní velice detailně rozpracovaný systém EHS (Environment, Health, Safety), který je pravidelně auditován nadřízenými stupni. Tento systém respektuje legislativní požadavky v oblasti BOZP České republiky velice okrajově a není jednoduché vždy nadřízeným orgánům vysvětlit, že Aptar Czech Republic s.r.o. podniká na území České republiky a dodržování zákonné legislativy této republiky nejen v oblasti BOZP je a bude vždy na prvním místě.   

 1. Jak hodnotíte legislativu BOZP?

Česká republika je součástí EU, kdy legislativa BOZP se mění pravidelně se změnami výroby a výrobních metod. Dokonce i v době, kdy EU vypracovala základní pravidla BOZP, se objevují nové problémy v BOZP, zejména v psychosociální a ergonomické oblasti. Rozvíjení takových pravidel a související legislativy je neustálý proces, který vyžaduje nové iniciativy a pokračování.

 1. Mohl byste jmenovat něco, co se v posledních letech v BOZP (třeba právě v legislativě) zlepšilo?

Dne 1. 7. 2022 nabyl účinnosti dlouho očekávaný zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Předchozí právní úprava v oblasti zajištění bezpečnosti vyhrazených technických zařízení byla používána bez zásadních změn přes 40 let, což je doba, za kterou se v této oblasti mnoho změnilo. Zásadní zlepšení v oblasti BOZP chápu v provedení legislativních změn, které lépe vyhovují současným technickým podmínkám a specifikacím, ale také doplňují celkový legislativní rámec platný jak v rámci EU, tak i v ČR.

Soutěž PROFESIONÁL BOZP je určená pro odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik u podnikajících subjektů provozujících svou činnost v České republice. Vyhlašuje se vždy jednou za 2 roky.
 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail