Příplatek za zastupování nadřízeného

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

V rámci vnitřních předpisů zastupuji svého nadřízeného a mám stanovenou paušální měsíční částku 300,- Kč za zástup, což upravuje vnitřní předpis firmy v rámci stálého zástupu. Nadřízený však byl několik měsíců na nemocenské a z titulu ústního pokynu jsem jej plně zastupoval. Po ukončení pracovní neschopnosti nadřízeného jsem se ho ptal, zda-li mám nárok na další příplatek (viz.§ 124 ZP) a bylo mi sděleno, že toto již řeší můj stabilní měsíční příplatek. Můj dotaz zní, zda-li je správné, že stanovený měsíční příplatek platí i pro plný zástup anebo by měl zaměstnavatel postupovat podle § 124 odst. 2 písm. b) zákoníku práce?

Předně je třeba si uvědomit, že nový zákoník práce nezná příplatek za zastupování, ale pouze příplatek za vedení. Příplatek za vedení je diferencován podle stupně řízení do čtyř řídících úrovní. Podle ustanovení § 124 zákoníku práce jsou sazby příplatků za vedení stanoveny ve formě podílu z nejvyššího platového tarifu v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen. Pro správné poskytování příplatku za vedení je nezbytné správně určit stupeň řízení, protože sazby příplatků za vedení jsou stanoveny diferencovaně podle stupně řízení. V praxi je třeba vypočítat pro jednotlivé stupně řízení spodní a horní hranici rozpětí příplatku za vedení (v konkrétních částkách). Vzhledem k tomu, že sazby příplatků za vedení jsou stanoveny procentní částí z platového tarifu stanoveného pro nejvyšší platový stupeň v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen, budou vedoucím zaměstnancům na stejném stupni řízení příslušet podle náročnosti řízené práce příplatky za vedení, stanovené v rámci různých konkrétních rozpětí (vypočtené z nejvyššího platového tarifu v různých platových třídách).

Ustanovení § 124 odst. 2 zákoníku práce rozlišuje ještě dvě situace, kdy přísluší příplatek za vedení zaměstnancům, kteří vedoucí zaměstnance zastupují. V tomto případě je třeba odlišovat, jestli se  jedná o trvalé zastupování vedoucího zaměstnance, nebo o dočasné (časově omezené) zastupování vedoucího zaměstnance (zastupování ad hoc).

V případě tzv. trvalého zastupování vedoucího zaměstnance podle ustanovení § 124 odst. 2 písm. a) zákoníku práce je podmínkou pro vznik práva na příplatek za vedení, že zvláštní právní předpis nebo organizační předpis u zaměstnavatele zřizuje k určitému vedoucímu místu institut trvalého zastupování, a zastupování je potom přímo druhem práce sjednaným s příslušným zaměstnancem. V tomto případě přísluší zaměstnanci příplatek za vedení trvale bez ohledu na přítomnost zastupovaného vedoucího zaměstnance, avšak v rámci rozpětí příplatku stanoveného pro nižší stupeň řízení (o jeden stupeň), než zastupovanému vedoucímu zaměstnanci.

Naproti tomu o tzv. dočasné zastupování se jedná, jestliže zastupovaný vedoucí zaměstnanec dlouhodobě nevykonává práci na svém vedoucím pracovním místě nebo v případě, že zaměstnavatel vedoucí pracovní místo z různých důvodů neobsadil. Tomuto zástupci přísluší příplatek za vedení pouze po dobu zastupování, ale ve stejném rozpětí jako zastupovanému vedoucímu zaměstnanci, a to i tehdy, když po dobu, po kterou zastupoval, nevznikla faktická potřeba, aby vykonával řídící činnost v takovém rozsahu jako zastupovaný vedoucí zaměstnanec (např. nebylo nutné, aby rozhodoval v zásadních otázkách vyplývajících z řídící práce zastupovaného zaměstnance nebo neřídil a neorganizoval práci stejného počtu zaměstnanců jako zastupovaný).

Jak vyplývá z Vašeho dotazu, máte na základě vnitřního předpisu zaměstnavatele přiznán příplatek za vedení podle § 124 odst. 2 písm. a) zákoníku práce, a proto skutečně není možné, aby Vám zaměstnavatel vyplatil i příplatek podle ustanovení § 124 odst. 2 písm. b) zákoníku práce. Jak vyplývá z definice těchto příplatků, je jejich souběžné poskytování vyloučeno. Nicméně např. pokud jste po dobu pracovní neschopnosti svého nadřízeného konal práci přesčas, bude zaměstnavatel nucen Vám ji samozřejmě proplatit.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail