Projekt TD010097 Optimalizace inspekčních a kontrolních postupů u nebezpečných chemických instalací, včetně vývoje specifického kontrolního nástroje

Současné kontrolně-inspekční postupy, techniky a subsystémy v souvislosti s nebezpečnými chermickými instalacemi jsou omezeně účinné a efektivní.

Anotace: Současné kontrolně-inspekční postupy, techniky a subsystémy v souvislosti s nebezpečnými chermickými instalacemi jsou omezeně účinné a efektivní. Zkušenosti ukazují, že řada přístupů se již nevyvíjí, neposkytuje očekávané výsledky a zaostává za moderními potřebami. Zároveň stagnuje úroveň preventivní ochrany obyvatelstva v regionech v okolí těchto instalací. Právě optimalizace a vývoj nových moderních nástrojů pro inspekční a kontrolní činnost je cílem tohoto projektu.
Klíčová slova: činnost inspekční, činnost kontrolní, prevence havárií, látky chemické, látky nebezpečné, instalace provozní, metodiky, nástroje
Řešeno: 2012
Příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Řešitel: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.
Spolupříjemce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Řešitel: prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

VÝSTUPY

  • 2 x H - Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušeného poskytovatele)
  • 1 x N - Metodiky (metodiky schválené příslušným orgánem státní správy; metodiky certifikované oprávněným orgánem; metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem), léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem
  • 1 x R - Software

Webová stránka projektu http://projekty.vubp.cz/inspekce

VÚBP, v.v.i., TLP, spol. s r.o., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Metodický pokyn k inspekci.
Anotace: Metodický pokyn stanoví postup provádění kontroly vyplývající z ustanovení zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Je určen správním úřadům a kontrolním orgánům, které budou provádět kontrolu podle zákona, a vychází z metodiky optimalizace kontrolních postupů u objektů a zařízení spadajících do kompetence zákona. Pro provádění kontroly podle zákona je závazné využití softwarového nástroje "Inspekce".
Klíčová slova: metodický pokyn, prevence závažných havárií, inspekce, kontrola nebezpečných látek

VÚBP, v.v.i., TLP, spol. s r.o., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Úprava vyhlášky.
Anotace: Návrh se týká doporučení a uvedení potřebných změn ve struktuře nařízení vlády č. 254/2006 Sb. o kontrole nebezpečných látek tak, aby text uvedeného nařízení co nejlépe vystihoval jeho podstatu.
Klíčová slova: legislativa, prevence závažných havárií, inspekce, kontrola nebezpečných látek

VÚBP, v.v.i.. Softwarový nástroj (informační systém) pro podporu provádění integrované inspekce.
Anotace: Integrovaná inspekce má stanovené cíle, ke kterým se váže stanovený postup jejich dosažení. Postup má v sobě řadu časově návazných kroků, které je nutné splnit. S tím souvisí i značná agenda. Proto byl vyvinut softwarový nástroj (informační systém) v souladu s metodickými a analytickými výstupy projektu, který je využitelný inspektory při integrované inspekci.
Klíčová slova: software (informační systém), prevence závažných havárií, inspekce

VÚBP, v.v.i.. Certifikovaná metodika.
Anotace: Účelem metodiky je navrhnout optimální procesy a postupy v oblasti kontroly prevence závažných havárií (dále jen PZH) tak, aby tato činnost vedla ke snížení rizika vzniku těchto havárií a v případě havárie vedla k maximálnímu možnému omezení následků na životy a zdraví lidí, poškození majetku a životního prostředí. To je možné pouze tehdy, pokud proces kontroly bude cílený a efektivní. Cílem této metodiky je v rámci platné legislativy (včetně nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek) sjednotit, harmonizovat a zefektivnit činnost všech subjektů podílejících se na kontrole ve všech fázích tohoto procesu, a v případě potřeby navrhnout změny stávající legislativy. V rámci řešení bylo také mapování a sjednocení základního rámce aktuálně prováděné integrované inspekce chemických instalací na území České republiky, dle vývoje nových poznatků v této oblasti.
Metodika řeší inovaci procesu přípravy na inspekci a vlastní inspekční postupy za podpory specializovaného SW. V příloze je metodika doplněna souborem kontrolních otázek, které jsou hierarchicky řazeny do tematických okruhů a oblastí, které lze využít nejen při přípravě a provádění kontroly, ale i při školení jednotlivých členů orgánů integrované inspekce. Metodika komplexně a logicky uspořádaně popisuje jak administraci postupu integrované inspekce, tak i vlastní postup kontrolního orgánu. Vede členy komise, aby se systematicky z hlediska PZH zabývaly jednotlivými systémy a jejich jednotlivými prvky a zhodnotili, zda správným způsobem přispívají k PZH a naplňují tak ustanovení zákona, prováděcích předpisů a souvisejících předpisů.
Klíčová slova: metodika, prevence závažných havárií, inspekce

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail