Priority a cíle Rady vlády pro BOZP v oblasti prevence pracovních rizik

Aktuální informace o složení a činnosti Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Postavení Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "Rada vlády")

 • Stálý poradní orgán vlády ČR v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
 • Zřízena vládou České republiky - Usnesením vlády č.858 ze dne 3. září 2003.
 • Řídí se Statutem a Jednacím řádem, zasedá minimálně 4 x do roka.

Složení Rady vlády

28 členů

 • předseda – ministr práce a sociálních věcí
 • 9 náměstků ministrů resortů
 • generální inspektor Státního úřadu inspekce práce
 • předseda Českého báňského úřadu
 • předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 • předsedkyně Českého statistického úřadu
 • 5 zástupců zaměstnanců
 • 5 zástupců zaměstnavatelů
 • 4 nezávislí odborníci v oblasti BOZP

Pracovní orgány Rady vlády

 • Stálé výbory

 pro technickou bezpečnost
 pro legislativu
 pro vzdělávání a výzkum
 pro sociální a zdravotní problematiku

 • Pracovní skupiny

 pro národní dokumenty BOZP a úrazové pojištění
 pro aktualizaci seznamu nemocí z povolání
 pracovní skupiny zřizované v rámci Stálých výborů ke konkrétním specifickým otázkám

Rada v rámci své činnosti

 • projednává a doporučuje změny resortních koncepcí v oblasti BOZP;
 • projednává a doporučuje priority ve výzkumu;
 • identifikuje aktuální problémy v oblasti BOZP;
 • projednává a doporučuje vhodná opatření v zaměření plánů prevence rizik a sleduje jejich plnění;
 • hodnotí účinnost přijímaných preventivních opatření v oblasti prevence rizik při práci a doporučuje jejich změny a doplňky.

Základní strategické národní dokumenty BOZP

Národní politika BOZP (dále "NP BOZP")

 • schválena Usnesením vlády č. 920 ze dne 23. 7. 2008
 • stanoví základní priority a cíle v oblasti BOZP
 • ukládá Radě vlády pro BOZP

rozpracovat NP BOZP do konkrétních krátkodobých a střednědobých úkolů, včetně stanovení termínů a odpovědnosti za jejich splnění,
průběžně sledovat plnění stanovených úkolů,
vyhodnocovat a aktualizovat opatření podle vývoje a potřeb v oblasti BOZP.

Nástroje k uplatňování a prosazování NP BOZP

 • právní rámec;
 • ekonomické nástroje podpory BOZP;
 • institucionální nástroje k prosazování a vynucování dodržování pravidel;
 • informační a osvětové nástroje.

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • je realizačním dokumentem NP BOZP, zpracovává se zpravidla na dva kalendářní roky;
 • návrh vychází z aktuálních potřeb praxe a možností v oblasti legislativní a ekonomické;
 • po projednání ve Stálých výborech je schválen Radou vlády;
 • plnění jednotlivých opatření je průběžně sledováno a vyhodnocováno.

Národní akční program pro období 2017 – 2018 je rozvržen do základních priorit:

 • I. Zavedení funkčního systému úrazového pojištění
 • II. Zajištění financování oblasti BOZP
 • III. Prevence pracovních rizik
 • IV. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů
 • V. Rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání  
 • VI. Vzdělávání specialistů v oblasti BOZP
 • VII. Výzkum a vývoj

Dále jsou stanovena opatření v oblasti pracovně lékařských služeb, osvěty a propagace BOZP a v rámci mezinárodní spolupráce, která by měla být v daném období plněna průběžně.

Aktuální témata BOZP 

Dosud nedořešené oblasti

 • zavedení funkčního systému úrazového pojištění s řadou nástrojů k celkovému zkvalitnění úrovně BOZP;
 • související zajištění finančních prostředků k podpoře prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce, vzdělávání, výzkumu a osvěty;
 • dokončení prací na návrhu nové právní úpravy bezpečnosti technických zařízení;
 • zavedení systému koordinované rehabilitace osob po úrazu a nemoci;
 • komplexní dořešení právní úpravy BOZ ve školách a školských zařízeních;
 • podpora pracovně lékařských a posudkových služeb.

Daří se řešit 

 • dokončují se práce na návrhu nové právní úpravy bezpečnosti technických zařízení;
 • průběžně každé dva roky se pravidelně provádí aktualizace seznamu nemocí z povolání - změna řešena nařízením vlády;
 • kvalitní práce odborníků ve Stálých výborech a Pracovních skupinách přispívá k řešení konkrétních aktuálních problémů BOZP v praxi a  výměně odborných poznatků – doporučení pro jednání a rozhodování Rady vlády;
 • konkrétní opatření a podněty přijímané ke zkvalitnění prevence v oblasti koordinace přípravy legislativy BOZP, podněty ke specifickému zaměření činnosti inspekce práce; k řešení věcné problematiky pracovních podmínek - zejména u pracovníků v riziku, agenturních zaměstnanců, poskytování OOPP apod.

Nové specifické oblasti

 • Průmysl 4.0, resp. Práce 4.0 – vliv na  bezpečnost a zdraví při práci – možná rizika;
 • uplatňování zásad ergonomie

BOZP v systému člověk - stroj - pracovní prostředí - organizace práce, pracovní doba, přestávky v práci,
omezování jednostranné zátěže pohybového aparátu,
prevence psychické zátěže, stresu a další;

 • nové požadavky na zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci;
 • prevence nových pracovních rizik.

Kvalitní práce, bezpečné a zdravé pracovní podmínky a další související sociálně – ekonomické zajištění člověka v pracovním procesu, je základním znakem vyspělé společnosti. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má úroveň pracovních podmínek a pracovního prostředí přímý vztah ke kvalitě života každého člověka. To je hlavní důvod, proč by v následujícím období měla být této problematice věnována odpovídající pozornost a péče.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail