Prevencia výskytu násilností v odbore vzdelávania v EU

Násilie v školách a iných vzdelávacích inštitúciách vyvoláva rastúce obavy. Výsledky celoeurópskeho prehľadu ešte z roku 2000 prezradili, že štyri percentá zamestnancov boli vystavené násiliu pri práci (na pracovisku a mimo pracoviska) a navyše 12% pracovníkov v odbore vzdelávania bolo už zastrašovaných.

Násilie v školách a iných vzdelávacích inštitúciách vyvoláva rastúce obavy. Výsledky celoeurópskeho prehľadu ešte z roku 2000 prezradili, že štyri percentá zamestnancov boli vystavené násiliu pri práci (na pracovisku a mimo pracoviska) a navyše 12% pracovníkov v odbore vzdelávania bolo už zastrašovaných. Prinášame materiál Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorý vypracoval pokyny a odporúčania, ako tomu treba čeliť.

Čo je vlastne násilie pri práci?

Násilí pri práci je akákoľvek udalosť, keď niekoho zneužívajú, ohrozujú alebo napadnú pri práci v a tým ohrozujú jeho bezpečnosť, zdravie, pohodu alebo pracovný výkon. Zahŕňa to útok, vyhrážky alebo fyzický či psychický útok zo strany ľudí, ktorí sú mimo organizácie proti pracujúcej osobe. Tento materiál však nezahŕňa prípady terorizovania, trápenia alebo napadnutia zo strany vlastných spolupracovníkov.

Akt násilia obvykle má rasové alebo sexuálne rozmery, ktoré do násilnosti vyústili. Násilie proti zboru učiteľov je vec patriaca do sféry bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a preto sa ňou treba zaoberať na organizačnej úrovni. Nie je to teda problém jednotlivcov.

Násilie obvykle vzniká zo situácie, v ktorej ide o potláčanie napätia alebo nátlak, a týka sa osobných záležitostí. Konflikt, ktorý sa nevyriešil, môže vyvrcholiť násilnosťou. Pracovníci v oblasti vzdelávania sa môžu stať obeťami násilnosti, lebo útočníci ich môžu považovať za „zástupcov“ inštitúcie, prípadne celej sústavy.

Vysokorizikové činnosti

Pracovníci sú viac vystavení riziku, ak ich práca zahŕňa:

 • priamy styk so žiakmi alebo s ich poručníkmi,
 • prácu v neskorých hodinách alebo osamote,
 • vykonávanie mimoškolských alebo domácich návštev,
 • prácu s deťmi vyžadujúcimi osobitnú starostlivosť.

Dôsledky násilnosti

Násilníci vo vzdelávacom procese nepostihujú iba svoje priame obete, ale aj iné osoby, ktoré sa nachádzajú v tom istom prostredí (odborní pracovníci, deti, mladší dospelí). Reakcie ľudí, či už sú obete alebo pozorovatelia, na akt násilia závisia od osobnosti dotyčného aj od toho, ako sa naučil zvládnuť stratégie, od fyzického prostredia, organizačných noriem a pravidiel. Bezprostredné reakcie môžu byť pasívne (prijatie alebo vyhýbanie sa) alebo aktívne (vyjednávanie alebo fyzická sebaobrana).

Dôsledky aktov násilia pre postihnutých jednotlivcov zahŕňajú:

 • fyzické poškodenie,
 • stres,
 • emočnú traumu,
 • pocity bezmocnosti,
 • zbavenie motivácie.

Dôsledky pre zamestnávateľa / organizácie zahŕňajú:

 • väčšiu fluktuáciu odborných pracovníkov,
 • zvýšenú absenciu a práceneschopnosť pre chorobu,
 • vyššie poistné náklady.

Posudzovanie rizík, prevencia a ochrana

Od zamestnávateľov sa vyžaduje, aby hodnotili bezpečnostné a zdravotné riziká pracovníkov a vykonali opatrenia na prevenciu a zvládnutie rizík. Postup sa môže rozložiť na nasledujúce kroky:

 • Plánujte posudzovanie a konzultáciu s príslušným pracovníkom.
 • Zisťujte riziká.
 • Zisťujte, kto môže byť poškodený, ako a kde.
 • Posudzujte úroveň rizík a rozhodnite o tom, čo sa má robiť.
 • Vykonajte opatrenia na zníženie rizík.
 • Monitorujte akcie a vykonávajte ich dozor.

Školy znášajú spoločenskú zodpovednosť za to, aby obhájili zásady dôstojnosti a rešpektu. Pre zamestnávateľa zo zákona vyplýva povinnosť, aby predchádzal násilnostiam. je dôležitá aj formálna politika a orálny postoj školy. Včasné vykonanie prvých krokov (ako vypracovanie politiky proti násilnostiam, hlásenie postupov, školenie, vzdelávanie) môže včas vytvárať kladnú organizačnú klímu, kde sa kladie doraz na bezpečnosť a dôstojnosť ľudí. Bežne sa vyskytuje, že z pracoviska nehlásia výskyt násilnosti, príhodu, a zakrývajú rozsah problému.

Komplikované spoločenské, štrukturálne, organizačné faktory a prostredie môžu vytvárať atmosféru na vznik násilnosti. Preto neexistuje jediné riešenie problému. Prevencia sa uskutočňuje na dvoch rovinách: zabrániť tomu, aby prišlo k násilnej udalosti, a podporovať obeť, ak už udalosť nastala.

Po posúdení rizík treba vykonať preventívne opatrenia a v prípade potreby využívať informácie z inšpektorátu a konať v spolupráci s ním.

Kontrolný zoznam 1 – Prevencia násilnosti voči odborným pracovníkom

Projektovanie prostredia

 • Možno zlepšiť viditeľnosť tam, kde existuje riziko násilnosti?
 • Možno lepšie kontrolovať prístup k pracoviskám a možno zlepšiť prehľadnosť vstupných priestorov, aby bolo možné kontrolovať návštevníkov?
 • Dajú sa nahradiť nástroje, náradie, zariadenia a nábytok, ktoré by sa mohli použiť ako zbraň?
 • Možno zlepšiť fyzikálne bezpečnostné opatrenia (napríklad poplašné zariadenia)?

Administratívne opatrenia

 • Možno zlepšiť politiku proti násiliu, lepšie ju sprístupniť na nahliadnutie?
 • Sú odborní pracovníci, rodičia a študenti informovaní o svojich právach a povinnostiach?
 • Existuje komisia bezpečnosti práce, ktorá môže uvažovať o problematike násilia?
 • Sú vypracované vhodné postupy na prípad výskytu násilnej udalosti?
 • Kedy boli tieto postupy revidované naposledy?
 • Je postup zhotovenia záznamu primeraný a prezerajú sa záznamy na zistení vzoriek alebo rizík?
 • Môže sa zlepšiť komunikácia medzi manažmentom a pracovníkmi o násilnosti?
 • Je v posúdení rizík dostatočne pokrytá násilnosť?
 • Používali sa postupy zaisťujúce väčšiu bezpečnosť (napríklad pri sprevádzaní pracovníkov, pri práci v noci, dozor žiakov dvoma pracovníkmi), ak je to možné?
 • Je počet učiteľov či odborných pracovníkov v správnom pomere k počtu žiakov so zreteľom na zaistenie bezpečnosti učiteľského zboru?
 • Môže zbor učiteľov spolupracovať na vyvíjaní vlastných pracovných metód?
 • Existujú pomocné orgány, napríklad poradenské služby?
 • Zabezpečuje sa poradný orgán výchovnej psychologickej služby pre poradenstvo?
 • Ako sa kontrolujú návštevy v priestoroch školy?

Stratégia správania sa

 • Školia sa žiaci o nenásilnom správaní a o reakciách na násilie a o riešení konfliktných situácií?
 • Existuje školenie o skorom rozoznaní znakov a o možnostiach vzniku násilných činov?
 • Zapájajú sa študenti, rodičia do vypracovanie politiky netolerancie násilností, do diskriminovania slovných prejavov tyranizovania, trápenie?
 • Podporuje sa zmysel pre rozvíjanie spoločenstva a spolupráce?

Zvyšovanie bdelosti a partnerstva

 • Zapájajú sa úrady do príslušných národných programov na zvyšovanie bdelosti?
 • Existuje spolupráca medzi učiteľským zborom, opatrovníkmi, rodičmi, úradmi a odbormi?
 • Povzbudzuje sa vzájomný kladný postoj tolerancie a úcty k iným osobám?
 • Rozširujú sa informácie o dobré praxi?

Kontrolný zoznam 2 – Obmedzenie dôsledkov poškodenia osôb po násilnosti

Je dôležité mať k dispozícii osvedčené metódy pre prípad výskytu násilnosti s cieľom zabrániť ďalšiemu ubližovaniu postihnutému jednotlivcovi a obmedziť utrpenie poškodeného. V rámci toho je dôležité:

 • osobu, ktorá sa stala obeťou násilnosti alebo bola jej svedkom, nenechať samotnú po tejto udalosti,
 • starší pracovníci manažmentu by sa mali zapájať do týchto záležitostí a vyjadriť svoju sympatiu a podporu obetiam,
 • psychologická podpora sa poskytne obetiam hneď a v prípade stresu po traume aj neskôr,
 • obeť násilia má dostať podporu pri vykonaní potrebných správnych a právnych opatrení (napríklad ako treba vyhotoviť správu o príhode),
 • informovať ostatných pracovníkov,
 • revidovať posúdenie rizík s cieľom zistiť, aké ďalšie opatrenia sú ešte potrebné.

ZDROJ:
Galgóczy, Ernest. Prevencia výskytu násilností v odbore vzdelávania v EU. Bezpečná práca, č. 3, 2007, s. 29 – 30.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail