Přehled zdrojů BOZP poskytovaných Výzkumným ústavem bezpečnosti práce

Zdroj: 

Článek nabízí přehlednou a stručnou charakteristiku informačních a znalostních zdrojů z oblasti prevence rizik a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytovaných Výzkumným ústavem bezpečnosti práce. Většina z níže uvedených systémů vznikla v rámci výzkumné činnosti a následně se rozvíjela a inovovala podle aktuálních trendů v oblasti ICT (informační a komunikační technologie) a potřeb uživatelů.

Stavebním kamenem všech níže uvedených systémů je oborová knihovna VÚBP (http://vubp.cz/knihovna/), jejíž činnosti komplexně zpracovávají tematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K této prioritně sledované oblasti se postupem času připojily i další oblasti příbuzné nebo související s BOZP, jako např. ergonomie, kultura bezpečnosti práce, kvalita života, požární ochrana, prevence závažných havárií, pracovní lékařství, hygiena práce, ekonomie, sociologie atd. Knihovní fond je tvořen tištěnými, elektronickými nebo digitalizovanými dokumenty (knihy, periodika, normy, výzkumné zprávy, multimédia). Ve fondu knihovny je možné vyhledávat přes online katalog systému Tritius (https://vubp.tritius.cz/). Vedle klasických výpůjčních služeb jsou poskytovány také reprografické, bibliografické a rešeršní služby a ve studovně je přístup k online informačním zdrojům (např. v rámci projektu CzechELib přístup do multidisciplinární databáze Ebsco).

Oborový portál BOZPinfo.cz (www.bozpinfo.cz)

Oborový portál BOZPinfo je národní informační zdroj věnovaný problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na podnikovou sféru, státní správu a samosprávu, odbornou veřejnost a na další uživatele, především z řad malých a středních podniků. Hlavním cílem BOZPinfo je aktuálně informovat o novinkách z oboru a poskytovat uživateli přehled informačních zdrojů z oblasti BOZP.

BOZPinfo nabízí možnost pravidelného týdenního informování formou e-mailového zpravodajství (newsletteru) o novinkách na webu BOZPinfo pro registrované uživatele. Uživatelé mohou sledovat novinky na facebookové stránce VÚBP (www.facebook.com/vubp.cz).

Na úvodní straně BOZPinfo jsou publikované aktuální články z jednotlivých rubrik a zpravodajství z oblasti BOZP. Součástí úvodní stránky je „Téma BOZPinfo“ - hlavní článek zaměřený na konkrétní problematiku související s BOZP. Dále zde uživatel najde kalendář akcí, pracovní místa, katalog OZO a vstupy do informačních a znalostních systémů.

Hlavní rubriky BOZPinfo.cz:

 • Rady pro Vás (Formuláře BOZP, Instituce, Otázky a odpovědi, Poradna);
 • Právní předpisy (Právní předpisy a normy ČR a EU);
 • Výzkum BOZP (Články k výzkumu, Informační systém podpůrných a výzkumných projektů, Výstupy k výzkumu);
 • Knihovna BOZP (Čítárna, Digitální archiv BOZP-SAFE, Encyklopedie BOZP, Ke stažení, Rešerše, Tiskové zprávy);
 • Kalendář akcí - placená služba pro vkládání akcí vztahujících se k BOZP;
 • Pracovní místa - placená služba pro vkládání inzerátů na pracovní pozice z oblasti BOZP;
 • Katalog OZO - databázi odborně způsobilých osob v prevenci rizik;
 • Časopis JOSRA (Journal of Safety Research and Applications) - elektronický odborný recenzovaný časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti pro oblast vědy, výzkumu, vývoje, aplikací a technologií v BOZP a souvisejících oborech. Slouží především jako nástroj pro transfer odborných poznatků, znalostí a informací a také pro komunikaci mezi odborníky.

Encyklopedie BOZP (https://ebozp.vubp.cz/wiki)

Encyklopedie BOZP (dále EBOZP) je internetovou encyklopedií, která slouží jako nástroj pro orientaci v terminologii oboru bezpečnost a ochrana zdraví při práci a souvisejících oblastech. Zároveň slouží také jako překladový slovník.

Je to užitečný nástroj pro organizace, odborníky a studenty, kteří se problematikou BOZP zabývají nebo se do jejich činnosti tato oblast prolíná. Rozsáhlý obsah oboru BOZP je nově rozčleněn do 8 tematických skupin, tzv. portálů:

 • Lidé;
 • Stroje, technická zařízení a nářadí;
 • Materiály, látky, energie;
 • Pracovní a životní prostředí;
 • Management a řízení BOZP;
 • Sociální aspekty, společnost;
 • Hygiena práce;
 • Mimořádné události a nežádoucí situace.

Tuto tematickou strukturu doplňují 4 obecné kategorie:

Zkratky, veličiny a jednotky;

 • Osobnosti;
 • Instituce a organizace;
 • Obory, specializace a standardy.

Každé encyklopedické heslo v podobě článku, má následující strukturu:

 • výklad pojmu, příp. ilustrativní obrázky;
 • jazykové ekvivalenty (angličtina, němčina, francouzština);
 • kategorizace pojmů (heslo lze zařadit do více kategorií);
 • kontext pojmu - definování hierarchických vazeb (nadřazené termíny, podřazené termíny), asociovaných vazeb (příbuzné a myšlenkově blízké pojmy) a vztah ekvivalence (synonymní a homonymní výrazy);
 • provázání s externími zdroji informací (knihovní katalogy, SAFE - digitální archiv BOZP, vyhledávač Google, národní i světová verze Wikipedie atp.).

Vzhledem k provázanosti BOZP s dalšími obory je žádoucí uvádět u některých pojmů více definic, abychom uživateli poskytli komplexní, a mnohdy kontroverzní pohled na dané heslo. Tento princip je potřebný i z hlediska komunikace mezi odborníky, státní správou, tvůrci legislativy či osobami odborně způsobilými v prevenci rizik. U všech definic dbáme o důsledné citování použitého zdroje. V ideálním případě se heslo skládá z obecného výkladu termínu a je doplněno definicemi či výklady, specifickými pro konkrétní obor. Tento model je uplatnitelný především u termínů, pro něž neexistuje shoda ani mezi odbornou veřejností.

SAFE - digitální archiv BOZP (https://safe.vubp.cz/)

SAFE - digitální archiv BOZP je průběžně budovaným úložištěm monografií, periodik, časopiseckých článků, norem, právních předpisů ČR a EU, výzkumných zpráv, studentských prací a dalších dokumentů soustředěných v oborové knihovně BOZP. Koncovým uživatelům z okruhu odborné i laické veřejnosti nabízí metadatové (bibliografické) záznamy o jmenovaných dokumentech. Plné texty dokumentů najdete u českých i evropských právních předpisů a článků k výzkumu. Pokud má uživatel zájem o plné texty ostatních dokumentů, lze kontaktovat oborovou knihovnu VÚBP prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Přístup do digitálního archivu je možný z portálu BOZPinfo, ze Znalostního systému prevence rizik v BOZP a institucionálních stránek VÚBP.

Znalostní systém prevence rizik v BOZP (https://zsbozp.vubp.cz)

Znalostní systém prevence rizik v BOZP (ZSBOZP) je nejnovějším ze systémů provozovaných VÚBP. Jedná se o nástroj, který slouží ke sdílení znalostí a informací týkajících se prevence rizik v BOZP. ZSBOZP je realizován v open-sourcovém prostředí redakčního systému Joomla! Je provázán s dalšími systémy zdrojové základny BOZP, a to Encyklopedií BOZP, SAFE - digitálním archivem BOZP a oborovým portálem BOZPinfo.

Obsah systému je ve dvou uživatelských úrovních:

úroveň pro státní správu

 • Ocenění v oblasti BOZP - ocenění v soutěžích a programech;
 • Pracovní úrazovost - statistiky pracovní úrazovosti v ČR;
 • Nemoci z povolání - statistické přehledy a analýzy nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání hlášených do Národního zdravotního registru nemocí z povolání;
 • Studie a analýzy v BOZP - inspirativní tuzemské a zahraniční materiály analyzující různé aspekty BOZP;
 • Národní politika BOZP - strategické cíle, koncepce a materiály v oblasti BOZP;
 • V politice České republiky, národní politiky, národní akční programy apod.;
 • Evropské strategie BOZP - rámcové strategie EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a další evropské materiály;
 • Encyklopedie BOZP;
 • SAFE - digitální archiv BOZP;

úroveň pro odbornou veřejnost

 • BOZP obecně - povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, osoby zajišťující BOZP na pracovišti, školení BOZP;
 • Řízení BOZP - řízení BOZP na podnikové úrovni, systémy řízení BOZP;
 • Prevence rizik - rizika a nebezpečí, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, osobní ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní značení, mimořádné události;
 • Ochrana zdraví - nemoci z povolání, pracovní úrazy, hygiena práce, kategorizace prací, pracovnělékařská péče;
 • Pracovní podmínky - pracovní doba, specifické skupiny zaměstnanců (mladí pracovníci, starší pracovníci, ženy, zdravotně postižení pracovníci, cizinci), agenturní zaměstnávání;
 • Pracovní prostředí - rizikové faktory, průmyslová odvětví, ergonomie, průmysl 4.0;
 • Bezpečnost technických zařízení - bezpečnost strojů a zařízení, vyhrazená technická zařízení, nářadí;
 • Inspekce práce - kompetence orgánů, poznatky z kontrol;
 • Požární ochrana - dokumentace a školení v PO, státní požární dozor.

Dále jsou v ZSBOZP dostupné užitečné informace typu:

 • Právní předpisy ČR a EU - zde jsou k dispozici právní předpisy, které se vztahují k problematice BOZP; uživatel se po rozkliknutí dostane do digitálního archivu SAFE, kde si může dle různých parametrů vyhledávat;
 • Kalendář akcí - přehled konaných akcí typu konference, semináře, výstavy, veletrhy apod.;
 • Publikace ke stažení - publikace a materiály vydané VÚBP, nebo publikace volně dostupné na internetu;
 • Terminologie- abecední přehled odborných termínů se stručnou definicí;
 • Formuláře - aktivní elektronické formuláře použitelné v oblasti BOZP (hlášení úrazů, nemocí z povolání apod.);
 • Otestujte své znalosti - testy umožňují uživateli otestovat úroveň znalostí v konkrétní oblasti;
 • Adresář - přehled institucí se stručnou charakteristikou, kontaktními údaji a odkazem na webové stránky;
 • Často kladené dotazy - odpovědi na různé dotazy týkající se BOZP;
 • Přehled nových norem - pravidelně aktualizované seznamy nově vydaných norem.

Součástí ZSBOZP je samostatná aplikace pro práci se statistickými daty k pracovní úrazovosti. Uživatelé z řad obou úrovní systému tedy mohou využít těchto statistických dat k vytváření jednoduchých dotazů podle stanovených kritérií, typu jaká je pracovní úrazovost v daném kraji a v konkrétním odvětví.

MAPIS - Major Accident Prevention Information System (https://mapis.vubp.cz)

Jedná se o integrovaný informační systém, který si klade za cíl shromažďovat relevantní a komplexní informace o vzniku nežádoucích událostí až závažných havárií. Patří sem celá řada rizik - rizika v pracovním prostředí a rizika, která mají vliv na spolehlivost a chybování lidského činitele. S těmito informacemi lze dále efektivně pracovat a zároveň integrovat informace teoretického charakteru a data z experimentálního měření do databázového systému.

Systém poskytuje informace zejména provozovatelům objektů a zařízení ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, orgánům státní správy, vysokým školám, odborné i laické veřejnosti a dalším zainteresovaným subjektům, které hledají informace obecně z oblasti rizik, prevence a omezování environmentálních rizik, ale i z pracovního prostředí, bezpečnosti provozu průmyslových i neprůmyslových technologií, oblasti vzdělávání a dalších.

Kvalita pracovního života v České republice (http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz/)

Tato aplikace slouží ke zjištění informací o kvalitě pracovního života v České republice a skládá se ze dvou částí:

 • první je ukazatelem toho, zda lidé v ČR považují svou práci za dobrou nebo špatnou a také které aspekty pracovního života jsou pro ně důležité více a které méně; to vše lze sledovat na souboru všech pracujících, ale také detailněji na menších podsouborech, které si lze zvolit;
 • druhá umožňuje uživatelům zjistit pomocí krátkého dotazníku kvalitu vlastního pracovního života a pak ji porovnat s jinými pracujícími v České republice.

Ergonomické stresory (http://ergonomie.vubp.cz)

Základem této aplikace je interaktivní kniha „Ergonomické stresory pod kontrolou". Aplikace umožňuje uživateli pomocí interaktivních vizuálních prvků analyzovat ergonomické stresory napříč několika faktory:

 • působení na jednotlivé části lidského těla (hlava, trup, pokožka, dýchací cesty apod.);
 • pracovní rizika (fyzikální, chemická, biologická);
 • ergonomické nebezpečí;
 • pracovní pozice/povolání.

V aplikaci je dostupná celá řada volně dostupných dokumentů, které jednotlivé faktory podrobněji vysvětlují a poskytují návody pro preventivní opatření, která minimalizují rizika v pracovním prostředí.

Cílem všech našich informačních a znalostních systémů je poskytnout koncovým uživatelům komplexní informace pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s ní související obory. Snažíme se reagovat na nové informační trendy, zkvalitňovat nejen obsahovou, ale i vizuální a uživatelskou stránku našich systémů a vytvářet tak nástroje, které mohou poskytnout uživatelům odpovědi na celou škálu jejich odborných dotazů.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail