Právní výhrada oborového portálu BOZPinfo

Právní výhrada provozovatele oborového portálu BOZPinfo

Oborový portál BOZPinfo.cz (www.bozpinfo.cz) byl vytvořen jako internetový portál zaměřený na poskytování informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále "BOZP") a souvisejících oblastí (dále jen "Portál").

Portál poskytuje především údaje informativního charakteru pro lepší orientaci tuzemských podnikatelů (především s orientací na malé a střední podnikatele a osoby odborně způsobilé k prevenci rizik) v požadavcích právních předpisů týkajících se oblasti BOZP spjatých s podnikatelskou činností. Portál se podílí také na propagaci a osvětě v BOZP na veřejnosti ve spolupráci s kompetentními ministerstvy a jinými úřady veřejné správy a zajišťuje informace pro podporu vědy a výzkumu v této oblasti.

Provozovatelem Portálu je Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., se sídlem Praha 1, Jeruzalémská 9, PSČ: 116 52, je veřejně výzkumnou institucí zřízenou MPSV ČR k 1.1.2007, číslo jednací 20 962/2006-34/VÚBP; (IČ: 00025950, DIČ: CZ00025950) (dále jen "Provozovatel").

Každý budoucí uživatel Portálu jej používá na vlastní riziko a jeho užíváním akceptuje níže uvedené závazná pravidla týkající se provozování, přístupu a užívání Portálu. Osobě, která nemá zájem se podřídit níže uvedeným pravidlům, není tento Portál určen a Provozovatel vyzývá takovou osobu, aby od dalšího užívání Portálu upustila.

 • Všechny informace zveřejněné na Portále, pokud nejsou informacemi převzatými z jiných informačních zdrojů a takto označených, jsou předmětem duševního vlastnictví Provozovatele, který si vyhrazuje vykonávat k Portálu autorská práva, zejména právo Portál zveřejňovat, šířit a upravovat, při současném respektování práva autorů na uvádění jejich autorství;
 • Provozovatel je majitelem přihlášené ochranné známky BOZPinfo;
 • Informace zveřejněné na Portále mají informativní povahu nezakládající žádnou právní ani jinou závaznost za uveřejněné údaje z hlediska jejich správnosti, úplnosti, obsahové neporušenosti, aktuálnosti s ohledem na skutečnost, že Portál zveřejňuje řadu informací, které pocházejí z jiných informačních zdrojů a jsou v časově odlišných okamžicích podle svého významu a závažnosti aktualizovány, přestože Provozovatel usiluje o to, aby všechny údaje na Portálu byly aktuální a správné;
 • Obsahem Portálu jsou i údaje získané z důvěryhodných zdrojů jako jsou např. zpravodajské informace získané od agentur na základě příslušných smluv uzavřených se jmenovanými agenturami a upravujících způsoby šíření agenturních zpráv s tím, že poskytnuté informace zůstávají duševním vlastnictvím agentur a Provozovatel nenese žádnou odpovědnost vůči uživateli Portálu pro případ, že by se ukázalo, že některá takováto informace je nesprávná, nepravdivá, neaktuální, neúplná nebo jinak závadná a mohla by způsobit uživateli i škodu v důsledku jejího použití;
 • Využívání dokumentů a/nebo údajů publikovaných na Portálu pro svou osobní potřebu se připouští, zatímco užití dokumentů a/nebo údajů publikovaných na Portálu pro potřeby třetích osob, bez ohledu na to, zda takové využívání má být pro zdarma nebo za úplatu, lze pouze s předchozím písemným souhlasem Provozovatele;
 • Provozovatel Portálu neodpovídá za jakékoliv případné škody vyplývající nebo související s využitím dat na Portále nebo služeb zveřejněných prostřednictvím Portálu nebo naopak z důvodů částečné či neúplné nefunkčnosti Portálu, a také Provozovatel nezaručuje uživatelům možnost připojení se k Portálu a v žádném ohledu není Provozovatel odpovědný za jakékoliv případné škody na straně uživatele vzniklé nebo související s důvodem, že nebylo možné se k Portálu připojit;
 • Jsou-li zveřejňovány na Portále nějaké právní předpisy, upozorňuje Provozovatel uživatele výslovně na to, že jediným autorizovaným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů, přičemž platným a závazným je aktuální znění příslušného právního předpisu;
 • V případě, že není pod příslušným textem uveden jmenovitě autor, jenž je odpovědný za obsah dokumentu uveřejněného na Portále, pak takový text byl připraven Provozovatelem přímo nebo ve spolupráci s kompetentními ministerstvy a jinými úřady veřejné správy;
 • Provozovatel Portálu neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy, uveřejněné na Portále a ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky mohou být součástí reklamy;
 • Provozovatel si výslovně upravuje právo kdykoliv a v jakémkoliv rozsahu a jakýmkoliv způsobem změnit, doplnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Portálu;
 • Údaje uveřejněné na Portále jsou aktuální výlučně k okamžiku jejich prvotního uveřejnění nebo popřípadě jejich následné aktualizace, a proto Provozovatel doporučuje uživatelům si vždy zkontrolovat aktuálnost údajů prezentovaných na Portále, přičemž Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost údajů uveřejněných na Portále;
 • Služba Otázky a odpovědi: Provozovatel portálu si vyhrazuje právo posoudit, zda se zaslaný dotaz týká oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zda bude zodpovězen. Vybrané dotazy a odpovědi jsou zveřejněny v rubrice „Otázky a odpovědi,“ v rámci rubriky „Rady pro Vás,“ nebo ve formě článku v rubrice „Téma týdne,“ a to bez konkrétních a osobních údajů. Provozovatel si vyhrazuje právo určit pořadí, ve kterém budou zaslané otázky zodpovídány a zveřejňovány na BOZPinfo. Odpovědi na otázky, zaslané do redakce, nejsou každému tazateli zasílány zpět e-mailem, ale jsou zveřejněny pouze v příslušné sekci rubriky „Otázky a odpovědi.“ Seznam posledních zveřejněných odpovědí je k dispozici na indexové stránce portálu - www.bozpinfo.cz, a je též každé úterý rozesílán prostřednictvím elektronického zpravodajství. Odpovědi na zveřejněné otázky nejsou právně závazné a mají informativní povahu.
 • Služba Poradna: Redakce Portálu uveřejňuje v rubrice příspevky čtenářů BOZPinfo, které vyjadřují jejich názory a redakce nemůže ovlivnit jejich obsah. Odpovědi na zveřejněné otázky čtenářů BOZPinfo nejsou právně závazné a mají poze informativní povahu. Redakce Portálu si vyhrazuje právo příspěvky krátit a redakčně upravit nebo je odstraňovat. Příspěvky obsahující vulgární výrazy, napadání jednotlivců, institucí, firem nebo reklamního charekteru, budou smazány.
 • Provozovatel nedoporučuje uživatelům Portálu zasílat prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) důvěrné informace, které jsou chráněny příslušnými právními předpisy nebo jenž si přeje uživatel Portálu utajit před nepovolanými osobami;
 • Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat od budoucího uživatele poskytnutí některého identifikační údaje osobní povahy ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. s odkazem na příslušnou obecně závaznou právní úpravu;
 • Provozovatel zakazuje třetím osobám zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu Portálu. Rovněž je zakázáno zasahovat do technické stránky Portálu.

Porušení shora uvedených pravidel opravňuje Provozovatele k podniknutí odpovídajících právních kroků a/ nebo opatření dovolených právním řádem ČR ve věci ochrany práv a majetkových zájmů Provozovatele vůči osobě, která současně na jedné straně užívá Portál a na druhé straně nerespektuje pravidla určená k provozování, přístupu a užívání Portálu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail