Pracovní úrazy při montáži a užívání lešení

Přesto, že na staveništích v dnešní době silně převažuje používání systémových dílcových lešení nad lešeními trubkovými, vykazují smontovaná lešení stále řadu nedostatků, které mohou vést, a často také vedou, k pádu pracovníků z výšky.

Pád z výšky patří dlouhodobě k nejčastějším zdrojům pracovních úrazů, zejména pak smrtelných či závažných, tedy s hospitalizací delší než 5 dní. Jen za rok 2018 eviduje SÚIP v této oblasti 10 smrtelných a 236 závažných úrazů.

Při samotné montáži lešení dochází k pracovním úrazům hlavně při pohybu pracovníků v nejvyšším, právě montovaném, patře lešení při nezajištění osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, příp. i v nižších patrech lešení, pokud nejsou vybavena kompletním zábradlím sestávajícím z horní tyče, střední tyče a zarážky u podlahy. ČSN 73 8101 Lešení ‑ společná ustanovení (listopad 2018) přitom jasně stanovuje, že současně s postupem montáže hlavních nosných prvků lešení musí být prováděna i montáž prvků pomocných, tedy i zábradlí. (Pozn.: Zaměstnavatel je dle § 102 odst. 1 a odst. 2 zákoníku práce za účelem prevence rizik a přijímání opatření povinen dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP. Mezi tyto předpisy patří dle § 349 zákoníku práce i technické normy.)

Lešení lze užívat až po jeho náležitém předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za jeho montáž a jeho převzetí do užívání osobou odpovědnou za jeho užívání. Uživatel lešení by měl před převzetím lešení pověřit kompetentního pracovníka znalého příslušných právních a ostatních předpisů vztahujících se k bezpečné práci na lešení tak, aby byl schopen provést při přejímce lešení adekvátní, zejména vizuální, kontrolu kompletnosti konstrukce. Při kontrole by se měl uživatel zaměřit na provedení kotvení, příp. vzepření, osazení podlahových dílců bez nebezpečných mezer a se správně vyvázanými rohy lešení v souladu s návodem výrobce, či osazení zábradlí vč. zarážek u podlahy. Právě nekompletní nebo nesprávně provedené zábradlí je jednou z nejčastěji zjišťovaných závad na lešení. Je třeba zdůraznit, že zarážka u podlahy neslouží pouze pro zachycení materiálu, ale i pro zachycení osob. V poslední době došlo k několika pracovním úrazům po propadnutí pracovníka mezerou mezi pracovní podlahou lešení a střední zábradelní tyčí při absenci zarážky u podlahy. Taková situace může nastat poměrně snadno, např. při náhlé nevolnosti či ztrátě vědomí
pracovníka, kdy dojde k jeho zhroucení na podlahu a následnému propadnutí. Dalším nešvarem a potenciálním zdrojem pracovních úrazů je připevňování zábradelních tyčí elektrikářskou páskou nebo vázacím drátem. Spojovací součásti lešení musí bezpečně přenést namáhání na ně připadající, a pokud nejsou normalizované nebo doložené technickou dokumentací o jejich mechanických vlastnostech (únosnosti), musí být jejich požadované vlastnosti ověřeny výpočtem, popř. zkouškou (ČSN 73 8101, čl. 4.2.2). Elektrikářská páska a vázací drát jsou primárně určeny k jinému účelu a jako spojovací součást prvků lešení jsou přinejmenším nevhodné.

V důsledku pracovního úrazu po pádu z lešení může dojít ke sporu mezi montážní organizací a uživatelem o to, zda bylo lešení v době předání do užívání bez závad, či zda došlo v průběhu užívání k nějakým úpravám, které vedly k úrazu. Pro takové případy je nejlepší prevencí pro obě strany pořízení fotografií lešení v době předání.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail