Pracovní úrazovost v České republice v roce 2016

V roce 2016 došlo k nárůstu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností proti roku 2015. Pracovní úrazy bez pracovní neschopnosti a smrtelné pracovní úrazy nebyly již od roku 2012 statisticky sledovány (NemÚr - ČSÚ). Podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2016 čtěte v tomto článku. Tabulková část je v příloze na konci článku.

4 PRACOVNÍ ÚRAZOVOST V ODVĚTVÍCH

4 PRACOVNÍ ÚRAZOVOST V ODVĚTVÍCH

Ukazatele pracovní úrazovosti v roce 2016 jsou uspořádány podle převažující ekonomické činnosti a prezentovány podle Klasifikace ekonomických činností (dále jen CZ-NACE).

Poznámka: Pro větší přehlednost grafů byla některá odvětví sloučena do jediného (ostatní odvětví):  Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klim. vzduchu (D.), Informační a komunikační činnosti (J.), Peněžnictví a pojišťovnictví (K.), Činnosti v oblasti nemovitostí (L.),  Profesní, vědecké a technické činnosti (M.), Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení (O.), Administrativní a podpůrné činnosti (N.), Zdravotní a sociální péče (Q.), Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (R.), Ostatní činnosti (S.), Činnosti exteritoriálních organizací (U.) a nezjištěno. Údaje jsou uvedeny v příslušných tabulkách.

4.1 Pracovní úrazovost v roce 2016 v odvětvích

V grafu č. 4.1 je uveden podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností, ke kterým došlo v jednotlivých odvětvích v roce 2016. Nejvíce těchto pracovních úrazů vzniklo ve Zpracovatelském průmyslu (C.), a to 43,8 %. Je ale nutno upozornit, že toto odvětví zahrnovalo 26,5 % pojištěnců (graf č. 4.3). Počty případů a pojištěnců jsou uvedeny v tabulce č. 4.1.2 a podrobně v tabulce č. 4.1.1. Tyto tabulky dále obsahují dny pracovní neschopnosti pro pracovní úraz, četnost, průměrné procento pracovní neschopnosti a průměrnou dobu trvání jednoho případu.

4.2 Smrtelná pracovní úrazovost v roce 2016 v odvětvích

V grafu č. 4.2 je uveden podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v roce 2016 v odvětvích (tabulka č. 4.4.1). Nejvíce případů (24, tj. 23,1 %) vzniklo v roce 2016 v odvětví Doprava a skladování (H.), které mělo četnost (0,83) více než třikrát vyšší než ČR (0,23). Na druhém místě pak bylo Stavebnictví (F.) s 21,2 %, ale četností ještě vyšší (0,93). Nejvyšší četnost případů vykázalo odvětví Těžba a dobývání (B.) a to 1,43 případu na 10 000 pojištěnců.

4.3 Vývoj pracovní úrazovosti v odvětvích

Vývoj ukazatelů pracovní úrazovosti v letech 2009 - 2016 v ČR ve vybraných odvětvích CZ-NACE je znázorněn v grafech, z nichž některé jsou doplněny vývojem hodnot tohoto ukazatele za celou ČR. Hodnoty ukazatelů jsou uvedeny v tabulce č. 4.3 (2012 - 2016).

V grafu č. 4.3.1 (logaritmická stupnice) je zaznamenán vývoj počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností. Pokles počtu případů byl zaznamenán v odvětví Zásobování vodou; činnosti s odpady (E.) o 3,9 %. Nárůst počtu byl zaznamenám u většiny odvětví, nejvíce u Výroby a rozvodu elektrické a jiné energie (D.) o 14,3 %, pak u Těžby a dobývání (B.) o 11,5 % a u Ubytování, stravování, pohostinství (I.) o 10,1 %.

Graf č. 4.3.2 dokumentuje vývoj četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností na 100 pojištěnců. Obdobně byla evidována změna četnosti u výše uvedených odvětví. Největší nárůst četnosti byl zaznamenán u Těžby a dobývání (B.) o 21,4 %.

V grafu č. 4.3.3 je zaznamenán vývoj průměrného procenta pracovní neschopnosti pro pracovní úraz. V grafu je patrný nárůst hodnoty tohoto ukazatele u Těžby a dobývání (B.) o 11,4 %. Pokles byl zaznamenán největší u Dopravy a skladování (H.). Hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 4.3.

V grafu č. 4.3.4 je uveden vývoj průměrné doby trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz. Ve většině odvětví došlo k poklesu tohoto ukazatele, největší byl zaznamenán u Výroby a rozvodu elektrické a jiné energie (D.) o 14,2 %. V odvětví Těžba a dobývání (B.) došlo k poklesu z maximální hodnoty 126,9 dne (2015) na 116,51 dne, tedy o 8,2 %. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 4.3.

4.4  Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v odvětvích

V následujících grafech je znázorněn vývoj ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti  v ČR ve vybraných odvětvích v letech 2009 – 2016. Hodnoty ukazatelů jsou uvedeny v tabulce č. 4.4.1 za roky 2012 – 2016.


V tabulce č. 4.4.2 je uveden vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů v jednotlivých odvětvích podrobně (2012 – 2016).

Vzájemné poměry hodnot ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v jednotlivých odvětvích a tendence jejich vývoje jsou patrné z grafů č. 4.4.1 a 4.4.2. Největší počet smrtelných pracovních úrazů vykázala odvětví: Doprava a skladování (H.), Stavebnictví (F.) a Zpracovatelský průmysl (C.). Počet případů meziročně mírně vzrostl zejména v Zemědělství, lesnictví, rybářství (A.) a Dopravě a skladování (H.). Ve většině odvětví ale došlo k poklesu počtu případů, ve Zpracovatelském průmyslu (C.) a ve Stavebnictví (F.) dokonce k velkému poklesu a to o 9 případů.

V grafu 4.4.2 jsou patrná odvětví, která vykázala četnost smrtelných pracovních úrazů výrazně vyšší než činí republikový průměr (graf je doplněn vývojem hodnot tohoto ukazatele za celou ČR). Jsou to: Těžba a dobývání (B.), Zemědělství, lesnictví, rybářství (A.), Stavebnictví (F.) a Doprava a skladování (H.). Na smrtelných pracovních úrazech mají dlouhodobě velký podíl pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky. Těžba a dobývání (B.) vykázala nejvyšší četnost případů. V podnicích podléhajících dozoru ČBÚ byly v roce 2016 evidovány dvě události, z nichž každá měla za následek jeden smrtelný pracovní úraz (důlní otřes a pád materiálu).

Autor článku: 

Soubory ke stažení

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail