Pracovní úraz u lisu

Zdroj: 

Zaměstnankyně se zranila při přesouvání lisovací formy ze zakládacího jeřábového systému na podávací stůl s válečky. Inspekce práce zjistila závady nejen u zaměstnavatele, ale i u výrobce zařízení.

Úrazový děj

Toho dne pracovnice chystala lisovací formy z regálu na válečkový stůl u lisu a obsluhovala zakládací jeřábový systém (dále ZJS). Krátce před pracovním úrazem vytahovala 2 lisovací formy z regálu na nosič ZSJ, na kterém stála. Pomocí ovládacích tlačítek dojela se ZSJ do místa lisu k podávacímu stolu s válečky. Hákem se snažila přesunout lisovací formu, která byla na pravé straně nosiče ZJS, na podávací stůl s válečky. Při vytahování lisovací formy z nosiče ZJS se forma zapříčila mezi válečkovým nosičem ZJS a prvním válečkem podávacího stolu. Pracovnice se snažila vytáhnout vzpříčenou formu z nosiče ZJS tak, že oběma rukama chytila lisovací formu, která byla na pravé straně nosiče ZJS, levou nohou se zapřela o ZJS v prostoru mezi spodním rámem ZJS a spodní částí pohyblivého nosiče a pravou nohou stála na okraji dopravníku na odpad za lisem. Jak se snažila vytáhnout formu z nosiče, tak došlo k utržení patek poháněcího motoru a pádu nosiče a přimáčknutí její levé nohy – přední části chodidla - mezi spodní rám ZJS a dolní část nosiče ZJS. Nohu si těžce poranila.

Porušení povinností postiženého pracovníka: nebylo zjištěno.

Porušení povinností zaměstnavatele:

Nedodržel povinnost mu uloženou v § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále ZP) tím, že soustavně nevyhledával nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, nezjišťoval jejich příčiny a zdroje, na základě tohoto zjištění nevyhledal a nevyhodnotil rizika týkající se činnosti manipulace s lisovacími formami z regálu do zakládacího jeřábového systému a při manipulaci s lisovacími formami ze ZJS na podávací stůl s válečky umístěného u lisu a nepřijal opatření k jejich odstranění.

Porušil povinnost mu uloženou v § 103 odst. 1 písm. f) ZP tím, zaměstnankyni nezajistil dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP pro činnost obsluhy ZJS, pro manipulaci s lisovacími formami z regálu do ZJS a pro manipulaci s lisovacími formami ze ZJS na podávací stůl s válečky, například způsobem výkonu činnosti (přetažení lisovací formy z nosiče ZJS na podávací stůl s válečky), místem práce. Dále tím, že jí nezajistil dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP při obsluze ZJS podle ČSN ISO 12 480-1 čl. 5.3.2, tzn., že jí nezajistil vyškolení pro konkrétní typ ZJS (jeřábu).

Nedodržel povinnost mu uloženou v § 5 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., že v době pracovního úrazu zaměstnankyně neorganizoval práci při manipulaci s lisovacími formami a nestanovil pracovní postup, ve kterém by byl uveden například způsob přetažení lisovací formy z nosiče ZJS na podávací stůl, místo výkonu práce, zda u podávacího stolu může stát vysokozdvižný vozík, zda může obsluha vstupovat na podávací stůl atd., tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti.

Nedodržel povinnost mu uloženou v § 4 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., tím, že nezajistil, aby zařízení (ZJS) bylo z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které je používáno a nesplnil tak požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení. Tím nebyly splněny také požadavky odst. 3 Přílohy č. 1 k § 3 odst. 5 písm. a) NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Porušení povinností jiného subjektu – výrobce zařízení:

Uvedl na trh roku 2008 zakládací jeřábový systém, označený CE, který nesplňuje požadavky:

§ 4 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., tím, že nezajistil, aby zařízení bylo z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které bude používáno, neboť ZJS je vybaveno provozní dokumentací, která však neobsahuje důležité údaje. Tím také nesplnil požadavky § 4 odst. 2 NV č. 378/2001 Sb. a v návaznosti i požadavky uvedené v čl. 1.7.4. Přílohy č. 2 k NV č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení (nyní 1.7.4 Přílohy k NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení).

Opatření přijatá zaměstnavatelem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce:

Zařízení bylo bezprostředně po úrazu odstaveno z provozu, nebude nadále používáno a bude demontováno.

Opatření vyžádaná OIP:

Zaměstnavateli bylo uloženo opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole (viz výše) v přiměřené lhůtě a podávání zprávy o nich. Dále bylo vydáno Rozhodnutí o zákazu používání ZJS.

O zjištěných nedostatcích a závadách na ZJS bude Státní úřad inspekce práce informovat Českou obchodní inspekci a vyzve ji ke zjednání nápravy u výrobce.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail