Pracovní úraz při pádu do výtahové šachty

Zdroj: 

Pracovník na stáži z důvodu nedostatečného zajištění spadl do výtahové šachty.

Úrazový děj

Zaměstnanec bulharské firmy, který zde byl na stáži, pracoval jako montér lan a zdvihacích zařízení. K pracovnímu úrazu vyžadujícímu hospitalizaci delší než 5 dní došlo na stavbě haly při sledování montáže výtahu v šachtě – zavěšení lan. Pracovník uklouzl a následně spadl do výtahové šachty z nástupiště druhého patra.

Šetření úrazu

Porušení povinností kontrolovaného subjektu, firmou, u které byl zaměstnanec na stáži: § 101 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákoník práce, tím, že při montáži výtahu nesplnil povinnost vyplývající pro něj z právních předpisů k zajištění BOZP tím, že nezajistil bezpečnost a ochranu všech fyzických osob, které se s jeho vědomím zdržovaly na jeho pracovišti.

Při montáži výtahu bylo zajištění volného okraje podlahy u vstupu do výtahové šachty v druhém patře provedeno tak, že zde byla umístěna volně odnímatelná zábrana sestávající ze tří stlučených prken a jednoho prkna u podlahy. Zábrana byla opatřena svislými prkny o boční zdi u vstupu do výtahové šachty, vodorovné prkno bylo pak na tyto dvě prkna přibito hřebíky ve výšce přibližně 1 metr od podlahy a opatřeno výstražnou tabulkou „nebezpečí pádu a úrazu“.

Volný okraj podlahy u vstupu do výtahové šachty v druhém patře nebyl dostatečně zajištěn proti pádu osob technickou konstrukcí tak, aby tato byla dostatečně pevná, byla vybavena minimálně jednou střední zábradelní tyčí a zarážkou u podlahy – ochrannou lištou minimálně 0,15 m vysokou, jak požaduje část I. článek 2. a 4. přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Porušení povinností postiženého pracovníka: nebylo zjištěno.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:
Technická: nebyla vydána.
Organizační: překontrolování dodržování bezpečnostních předpisů, provést mimořádnou kontrolu.
Výchovná: seznámení pracovníků s úrazovým dějem.

Tato opatření OIP považuje za nedostatečná.

Opatření vyžádaná OIP podle § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů:

S kontrolovaným subjektem bude zahájeno správní řízení, o opatřeních podle § 30 z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, bude rozhodnuto.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail