Pracovní úraz při opravě jeřábu

Zdroj: 

Z důvodu nedodržení bezpečnostních opatření a špatné domluvy došlo k přimáčknutí pracovníka jeřábem.

Úrazový děj

Pracovník údržby pomáhal při opravě zdvihové brzdy jeřábu. Opravu řídil jiný údržbář, který po ukončení opravy odešel z mostu jeřábu do kabiny jeřábu a "údržbář pomocník" se rozhodl k samostatnému opuštění jeřábu. V době, kdy sestupoval po ocelovém žebříku z mostu jeřábu na lávku jeřábové dráhy, se jeřáb bez předchozí zvukové signalizace rozjel, přičemž pracovník stojící na žebříku jeřábu byl pojíždějícím jeřábem přimáčknut k zařízení na jeřábové dráze. Pracovník utrpěl mnohočetná vnitřní zranění a frakturu levé ruky a žeber.

Šetření úrazu

Zjistilo se, že:

Při opravě jeřábu měli zaměstnanci postupovat mimo jiné dle Příkazu ředitele pro výrobu a techniku „Snížení rizik při opravách, inspekcích a odstraňování poruch jeřábů a jeřábových drah“ (dále jen "PŘ"), který stanoví povinnosti, které musí být dodrženy při uvedených činnostech. Například před opuštěním pracoviště – jeřábu si zaměstnanec údržby má vyžádat souhlas odpovědného zaměstnance závodu k opuštění pracoviště, což nebylo provedeno.

Odstavení jeřábu do opravy mělo být provedeno dle doposud platných předpisů pro opravy jeřábů, kdy k omezení pojezdu jeřábů se mají použít kolejové zarážky mimo jiné i dle uvedeného PŘ, což nebylo provedeno.

S tímto PŘ byli zaměstnanci prokazatelně seznámeni.

Jeřáb je vybaven zvukovou signalizací, dobře slyšitelnou na mostu jeřábu i na jeřábové dráze – ručním zvonem, kterým má jeřábník zvonit před pohybem jeřábu po jeřábové dráze, což nebylo provedeno.

Z kabiny jeřábu není dostatečný výhled na horní část mostu jeřábu, kde je umístěn ocelový žebřík, který slouží pro nástup a sestup z mostu jeřábu na jeřábovou dráhu, takže obsluha jeřábu nevidí na zaměstnance sestupujícího z jeřábu na jeřábovou dráhu, kdy je nebezpečí zachycení zaměstnance o zařízení na jeřábové dráze, přičemž však jeřáb není vybaven bezpečnostním systémem dle požadavku § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, který musí automaticky vydávat zvukový nebo i viditelný výstražný signál, aby zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli vždy dostatek času nebezpečný prostor opustit.

Porušení povinností zaměstnavatele:

§ 4 odst. 1, odst. 2 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, tím, že u jeřábu (nosnost 360 t), v nebezpečných prostorech, kde obsluha nemá možnost se přesvědčit, že se tam nenachází žádný zaměstnanec, neboť obsluha jeřábu nevidí na zaměstnance sestupujícího z jeřábu na jeřábovou dráhu, kdy je nebezpečí zachycení zaměstnance o zařízení na jeřábové dráze, schází bezpečnostní systém dle požadavku § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, který musí vydávat zvukový nebo i viditelný výstražný signál, aby zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli vždy dostatek času nebezpečný prostor opustit. Zaměstnavatel nesplnil požadavek na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, stanovený prováděcím právním předpisem.

Porušení povinností postiženého pracovníka:

§ 106 odst. 4 písm. c) z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, s nimiž byl řádně seznámen, neboť v roli pracovníka údržby provádějícího opravu jeřábu, si před sestupem z jeřábu nezajistil souhlas zodpovědného zaměstnance závodu k opuštění pracoviště – jeřábu, a tím nezajistil, aby jeřáby na přístupové jeřábové dráze byly mimo pohyb dle požadavku uvedeném v PŘ.

Porušení povinností jiných osob:

u údržbáře, který opravu řídil došlo k porušení § 106 odst. 4 písm. c) z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, s nimiž byl řádně seznámen, neboť v roli pracovníka řídícího opravu nezajistil souhlas k opuštění jeřábu, a tím nezajistil, aby jeřáby na přístupové jeřábové dráze byly mimo pohyb a nezajistil k omezení pojezdu jeřábů použití kolejových zarážek dle požadavku uvedeném v PŘ.

jeřábníka: došlo k porušení § 106 odst. 4 písm. c) z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, s nimiž byl řádně seznámen, neboť před pohybem jeřábu po jeřábové dráze nepoužil zvukovou signalizaci – zvon, kterým měl upozornit na pojezd jeřábu po jeřábové dráze, jak stanoví čl. 11.2.1 ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1. Všeobecně a neopodstatněně si vyžádal souhlas od údržbáře, který řídil opravu, k popojetí jeřábem a následně popojel s jeřábem po jeřábové dráze, aniž by byl vyžádán souhlas zodpovědného zaměstnance závodu, jak požaduje PŘ.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem, u něhož došlo k pracovnímu úrazu, proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:

 • Organizace bezprostředně po úrazu provedla opětovné proškolení zainteresovaných pracovníků z PŘ s důrazem na zjištěné příčiny, které vedly ke vzniku úrazu.
 • Organizace zintenzivnila kontrolu dodržování tohoto příkazu a bezpečnosti práce formou týdenních auditů.
 • Pro zlepšení komunikace organizace vybavila všechny zaměstnance provádějící práce na jeřábech a jeřábových drahách vysílačkami.
 • Organizace realizovala zkušební instalaci zvukové a světlené signalizace před rozjezdem na zmíněném jeřábu a dále bude tento systém aplikovat na ostatních jeřábech.
 • Organizace pro minimalizaci rizik změnila přístupové trasy na jeřáby nosnosti 360 t a 120 t, s čímž byli zainteresovaní zaměstnanci seznámeni.
 • Organizace zahájila realizaci zlepšení světelných poměrů v hale ocelárny, kde k úrazu došlo.
 • Organizace realizuje navýšení výkonu odprášení haly ocelárny, což povede ke snížení prašnosti a tím i ke zlepšení viditelnosti.
 • Organizace v rámci poúrazových opatření natáčí instruktážní filmy k úrazům, s nimiž jsou seznamováni všichni zaměstnanci. I k tomuto úrazu bude natočen instruktážní film.
 • Organizace dovybavila zaměstnance pro zlepšení jejich viditelnosti pracovními oděvy a reflexními pruhy a nášivkami.
 • Organizace zajišťuje postiženému a jeho rodině po celou dobu léčby nadstandardní podmínky prostřednictvím denního kontaktu s vedením společnosti, zajišťuje veškeré potřebné převozy postiženého a jeho rodiny, financuje nadstandardní léčebnou péči.
 • Rodičům postiženého, kteří jsou také zaměstnanci organizace, bylo poskytnuto placené volno za účelem zvýšení péče o postiženého.

Oblastní inspektorát práce (OIP) hodnotí přijatá opatření jako přiměřená a dostatečná.

Informace o opatřeních provedených OIP:

Za porušení povinností k zajištění BOZP bude podle § 5 odst. 1 písm. l) bod 1 z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnavateli uložena pokuta.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail