Pracovní podmínky mladistvých

Zaměstnanci ve věku do 18-ti let mají nárok na zvláštní úpravy pracovních podmínek.

Mladiství mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání. Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců (tj. zaměstnanců ve věku do 18 let) též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek.

Při řešení důležitých otázek týkajících se mladistvých zaměstnavatelé úzce spolupracují s rodiči mladistvých. (K uzavření pracovní smlouvy s mladistvým je zaměstnavatel povinen si vyžádat vyjádření zákonného zástupce. Výpověď daná mladistvému zaměstnanci i okamžité zrušení pracovního poměru s mladistvým zaměstnancem ze strany zaměstnavatele musí být dány na vědomí též jeho zákonnému zástupci. Rozvazuje-li pracovní poměr mladistvý zaměstnanec nebo má-li být jeho pracovní poměr rozvázán dohodou, je zaměstnavatel povinen vyžádat si vyjádření zákonného zástupce.)

Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči, totéž platí i pro školy, pokud v rámci své účasti na výchově mládeže organizují práce mladistvých.

Zaměstnavatel nesmí mladistvé zaměstnávat prací přesčas a prací v noci. Výjimečně mohou mladiství starší než 16 let konat noční práci nepřesahující jednu hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání. (Noční práce mladistvého přitom musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu pracovních směn na denní dobu.) Mladiství nesmějí být zaměstnáváni pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol. Mladiství nesmějí být zaměstnáváni pracemi, které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví. Zaměstnavatelé nesmějí zaměstnávat mladistvé také pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob. Při ukládání pracovních úkolů mladistvým se zaměstnavatel řídí též lékařskými posudky.

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby mladiství byli vyšetřeni lékařem:

a) před vstupem do pracovního poměru a před převedením na jinou práci na dobu delší než jeden měsíc,

b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně, pokud Ministerstvo zdravotnictví nestanoví pro některý pracovní obor častější lékařská vyšetření.

Mladiství jsou dále povinni podrobit se stanoveným lékařským vyšetřením.

Práce dětí - fyzických osob ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení povinné školní docházky je zakázána. Dítě může vykonávat pouze uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost, a to jen jestliže je tato činnost přiměřená jeho věku, není pro něj nebezpečná, nebrání jeho vzdělávání nebo docházce do školy a účasti na výukových programech, nepoškozuje jeho zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo společenský rozvoj. Dítě může tuto činnost vykonávat jen na základě povolení vydaného úřadem práce pro určité dítě a určitou činnost.

ZDROJ:
Fetter, Richard W. Mladiství a jejich zvláštní pracovní podmínky. In FinančníNoviny.cz - Ekonomický server ČTK [online]. Praha : Neris, 2006 [27/06/2006]. Dostupný z WWW: <http://www.financninoviny.cz/kariera/pravo/index_view.php?id=194112>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail