Práce ve výšce a následný pád

Zdroj: 

Mezi časté pracovní úrazy s následkem vážného zranění i smrti patří pády osob. V tomto případě zaměstnavatel zanedbal celkovou péči o BOZP na stavbě.

Úrazový děj

Zaměstnanec v době úrazu rozmisťoval trapézové plechy na ocelové nosníky ve výši 5 m. Pro výkon této činnosti byly pracovníkům k dispozici dvě mobilní vysokozdvižné plošiny, jejichž prostřednictvím se plechy zvedaly a přemisťovaly na střechu a poté ukládály na místo. Během provádění práce vystoupil zaměstnanec z vysokozdvižné plošiny na plechy položené přes nosníky k pracovníkům provádějícím připevňování plechů na konstrukci. Plocha ve výšce vytvořená pokládanými plechy nebyla chráněna žádnou kolektivní ochranou proti pádu, pracovníci nebyli chráněni osobní ochranou proti pádu ani nebyla určena místa kotvení těchto prostředků. Během chůze pracovník spadl z výšky 5 m na struskový násyp pod místem výkonu činnosti. Způsobil si zlomeninu horní i dolní končetiny.

Porušení povinností postiženého pracovníka: nebylo zjištěno.

Porušení povinností zaměstnavatele:

§ 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., tím, že jako zhotovitel stavby nezajistil bezpečné provádění prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu (nařízení vlády č. 362/2005 Sb.), jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací, nebyla možnost zajistit, aby práce byly prováděny na pracovištích, které splňují požadavky zvláštního právního předpisu (nařízení vlády č. 101/2005 Sb.), a jestliže při jejich provádění nebo přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky.

§ 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pád z výšky nebo do hloubky, tím, že nepřijal technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo k jejich bezpečnému zachycení a nezajistil jejich provádění, jelikož postižený zaměstnanec se při rozmisťování (pokládání) plechů pohyboval po ploše z trapézových plechů ve výši 5 m nad okolním terénem, přičemž nebyla zhotovitelem zajištěna jakákoli kolektivní či osobní ochrana proti pádu, následkem čehož postižený spadl z okraje na konstrukci položeného plechu z výše 5 m na struskový násyp v hale.

§ 102 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky přijímáním opatření k předcházení rizikům, čímž nedodržel povinnost mu uloženou, neboť jako zhotovitel prováděl stavbu, aniž by zabezpečil odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, tj. fyzickou osobou, která získala oprávnění k výkonu vybrané činnosti ve výstavbě podle zvláštního právního předpisu, jak požaduje § 160 odst. 1 a § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění stavby zajistil pouze technickou podporu na stavbě.

§ 103 odst. 1 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost zajistit zaměstnancům podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště, neboť nevedl dokumentaci o informacích a pokynech kromě „Pracovního postupu ukládání trapézových plechů na ocelovou konstrukci z nosníků“.

Opatření přijatá zaměstnavatelem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce:

Všichni pracovníci byli upozorněni na absolutní plnění příkazů vedoucích pracovníků stavby. Nedodržení, neuposlechnutí nebo porušení příkazů bude kvalifikováno jako porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem..

Tato opatření OIP nepovažuje za dostatečná.

Informace o opatřeních provedených OIP:

Byl vydán ústní i písemný zákaz užívání prostor staveniště zadavateli i zhotoviteli stavby a podán návrh na uplatnění sankce a zahájení správního řízení.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail