Požadavky BOZP pro práci s azbestem včetně kategorizace

Charakteristika nebezpečných látek a přípravků, klasifikace azbestu. Čím je azbest nebezpečný pro zdraví a životní prostředí. Povinnosti zaměstnavatele, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce. Práce s azbestem z hlediska kategorizace prací.

Podle zákona č. 157/1998 Sb. jsou jako "nebezpečné látky a přípravky" označovány látky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou klasifikovány za podmínek stanovených tímto zákonem jako:

a)  výbušné,
b)  oxidující,
c)  extremně hořlavé,
d)  vysoce hořlavé,
e)  hořlavé,
f)   vysoce toxické,
g)  toxické,
h)  zdraví škodlivé,
i)   žíravé,
j)   dráždivé,
k)  senzibilující,
l)   karcinogenní,
m) mutagenní,
n)  toxické pro reprodukci,
o)  nebezpečné pro životní prostředí,

azbest byl zařazen mezi nebezpečné chemické látky skupiny

l) karcinogenní, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny,

m) mutagenní, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu genetických poškození.

Podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 301/1998 Sb.

azbestem označujeme přírodní vláknité silikáty ze skupiny serpentinů a amfibolů. Hlavními představiteli amfibolových azbestů jsou aktinolit, amozit, antofylit, krokydolit, tremolit (tzv. modrý azbest), hlavním představitelem serpentinových azbestů je chrysotil (tzv. bílý azbest).

Látkami obsahujícími azbest označujeme látky, přípravky, meziprodukty, výrobky a odpady obsahující více nežli 0,1 hmotnostních procent azbestu.

Nebezpečnost azbestu pro zdraví a životní prostředí spočívá v karcinogenním působení vdechování jeho vláken. Pracovníkům vystaveným jejich působení dochází k výskytu onemocnění zhoubnými novotvary.

 1. Azbesty amfibolového typu (tzv. modré azbesty) smí být obsaženy ve výrobcích uváděných na trh v množství nepřevyšujícím 0,1 % hm. záměrně přidaných vláknitých azbestových vláken,
 2. Azbesty chrysotilového typu (tzv. bílé azbesty) se nesmějí používat pro: převážnou většinu výrobků obsahujících azbest.


Výrobky obsahujících vláknitý azbest se smí uvádět na trh pouze jsou-li označeny štítkem obsahujícím nápis "Pozor obsahuje azbest", "Vdechnutí azbestu je nebezpečné zdraví" "Dodržujte bezpečnostní instrukce". Označení tímto způsobem nemění ostatní povinnosti označení a balení stanovené pro nebezpečné chemické látky a chemické přípravky zákonem

Podle zákona č. 258/2000 Sb., ochrana zdraví při práci jsou v § 39 specifikované rizikové práce,"práce při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací".

Zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce je povinen:

 • u každého zaměstnance ode dne přidělení rizikové práce vést evidenci,
 • ukládat evidenci po dobu 10 let od ukončení expozice jde-li o práce:
  a) s chemickými karcinogeny stanovenými zvláštním právním předpisem 
  b) s azbestem
  c) v riziku fibrogenního prachu a
  d) s biologickými činiteli, které mohou vyvolat latentní onemocnění,
 • evidenci o pracích dle bodu b) po zániku organizace,
 • oznámení o možnostech zvýšení expozice faktorům pracovních podmínek.


Zaměstnavatel je povinen ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví práce při kterých jsou anebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestem. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce, náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní předpis.
Náklady spojené se zajišťováním ochrany zdraví při práci podle tohoto zákona hradí zaměstnavatel, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 89/2001 Sb. jsou stanovena kriteria, faktory a limity pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biogenními činiteli .

Práce jsou zařazeny do čtyř kategorií charakterizující zátěž zaměstnance ze zdravotního hlediska.
Do první kategorie se zařazují práce vykonávané za podmínek kdy není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví zaměstnance.
Do druhé kategorie se zařazují práce při nichž ukazatelé faktorů, jimž jsou zaměstnanci vystaveni nepřesahují hygienické limity stanovené zvláštním předpisem.
Do třetí kategorie se zařazují práce, při kterých je nezbytné používat osobní ochranné prostředky, organizační a jiná ochranná opatření.
Do čtvrté kategorie se zařazují práce a pracovní procesy spojené s vysokým rizikem ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při použití dostupných a použitelných ochranných opatření.

 

Náležitosti hlášení prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu
 

Hlášení o provádění prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu, včetně odstraňování staveb nebo jejich součástí, konstrukcí, zařízení, instalací, nebo výrobků, jejichž součástí je azbest, se podává orgánu ochrany veřejného zdraví, příslušnému podle místa konání práce.
Hlášení musí obsahovat řadu údajů o organizaci, místě a prováděných prací, technologických postupech, technických zařízení, vybavení zaměstnanců, zajištění sanitárních zařízení, způsob manipulace s odpady, zajištění preventivní péče o zaměstnance, kontaktní údaj osoby odpovědné za zaměstnavatele, způsob zajištění kontroly koncentrace azbestu v pracovním ovzduší a způsob zajištění dokumentace o evidenci jednotlivých zaměstnanců exponovaných azbestem.

Ve vyhlášce jsou uvedena kriteria kategorizace prací pro prach, chemické látky, hluk, vibrace, neionizující záření a elektromagnetická pole, ionizující záření, fyzická zátěž, pracovní poloha, zátěž teplem, zátěž chladem, psychická zátěž, zraková zátěž, práce s biologickými činiteli.

Práce s azbestem patří do kategorizace prací pro prach.

Do druhé kategorie náleží práce, při nichž jsou zaměstnanci exponováni:

b) prachem obsahujícím vlákna chrysotilu, jejichž průměrné expoziční limity v pracovním ovzduší sou v rozmezí hodnot od 0,2 do 0,6 [vlákna.cm-3 ]nebo vlákna jiných druhů azbestu nebo jejich směsi včetně směsi s chrysotilem, jejichž průměrné expoziční limity jsou v rozmezí hodnot od 0,1 do 0,3 [vlákna.cm-3.]

Práce, které nejsou spojeny s každodenní expozicí azbestu, se zařazují do 2. kategorie tehdy, pokud je expozice zaměstnanců charakterizována součinem průměrné osmihodinové koncentrace vláken chrysotilu [vlákno.cm-3] a počtů dnů práce spojených s expozicí (dále vláknodny ) v tříměsíčním období vyšší než 12 [vláknodnů.cm-3 ], nepřekračuje však hodnotu 36 [vláknodnů.cm-3]. Pro vlákna jiných druhů azbestu a jejich směsí včetně směsí , kterou obsahuje chrysotil, je rozmezí hodnot charakterizujících druhou kategorií od 6 do 18 [vláknodnů.cm-3].

Do třetí kategorie náleží práce, při nichž jsou zaměstnanci exponováni:
b) prachem obsahujícím vlákna azbestu, jehož průměrné expoziční limity v pracovním ovzduší jsou vyšší než PEL pro daný druh azbestu, avšak nejsou vyšší nežli trojnásobek této hodnoty, jde-li o směs různých azbestů použije se vždy jako kriteriální hodnota PEL pro amfibolové azbesty.
Práce, které nejsou spojeny s každodenní expozici azbestu, se zařazují do třetí kategorie tehdy, pokud hodnoty [vláknodnů.cm-3 ], které charakterizují expozici různých druhů azbestů nebo jejich směsí jsou vyšší, než je uvedeno pro druhou kategorií, nepřekračují však trojnásobek těchto hodnot.

Do čtvrté kategorie náleží práce při nichž jsou zaměstnanci exponování prachem, jehož koncentrace jsou vyšší než je uvedeno pro třetí kategorii.

Největší problémy s azbestem a látkami obsahujících azbest jsou při jejich demontáži a likvidaci. V převážné většině případů při jejich odstraňování dochází k rozmělňování azbestu a vytvoření vyšší koncentrace jemných azbestových vláken nejenom na pracovišti, ale i v okolí prováděných prací.

LITERATURA:
Adámková, M.: Příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných. Verlag Dashofer 2001.

Autorka při zpracování článku spolupracovala s Klinikou nemocí z povolání Brno.
 

ZDROJ:
Hanáková, Eva. Požadavky BOZP pro práci s azbestem včetně kategorizace. VÚBP Praha.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail