Povinnosti organizace vůči OIP a KHS před kolaudací

Zdroj: 
Redakce BOZPinfo.cz zjišťovala informace k dotazu, jestli by společnost před kolaudací nového objektu měla informovat oblastní inspektorát práce nebo krajskou hygienickou stanici. K tématu se vyjádřily kompetentní osoby.

Dotaz, který jsme nedávno dostali do redakce BOZPinfo.cz, zněl: Letos naše společnost plánuje kolaudaci nového objektu. Jaké povinnosti nás vůči oblastnímu inspektorátu práce (OIP) a krajské hygienické stanici (KHS) z hlediska BOZP čekají? Měli bychom před otevřením provozovny informovat 15 dní předem příslušný OIP nebo KHS?

Vyjádření Státního úřadu inspekce práce

K dotazu se vyjádřil inspektor Zdeněk Neset ze Státního úřadu inspekce práce. Dle § 5 odst. 1 písm. j) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, oblastní inspektoráty práce uplatňují při povolování staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Ve smyslu tohoto ustanovení se oblastní inspektoráty práce účastní kontrolních prohlídek za účelem kolaudačního souhlasu pouze u staveb, jejich změn a změn v užívání staveb:
a) určených pro výrobu a skladování, ve kterých bude zaměstnáno více než 20 osob,
b) určených pro zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu a orientace,
c) určených pro shromažďování více než 200 osob a dále u staveb, ve kterých se nachází prostor určený k shromažďování osob, v němž počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty a je určena ke kulturním, sportovním a obdobným účelům (ve smyslu § 3 písm. b) vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb.),
d) určených pro výrobu a skladování nebezpečných chemických látek (§ 2 odst. 2 zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů) s výjimkou skladů a výroben výbušnin,
e) hromadných garáží – vícepodlažních (ČSN 73 6058 Třídění, odst. 4 Podle stavebního (dispozičního) řešení, písmeno b) a podzemních garáží (ČSN 73 6058 Třídění, odst. 5 Podle vztahu podlahy nejnižšího podlaží k úrovni přilehlého terénu),
f) jaderných elektráren,
g) kotelen I. a II. kategorie (vyhl. č. 91/1993 Sb.) a dále kotelen s parními a kapalinovými kotli (vyhrazeným tlakovým zařízením) ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) vyhl. č. 18/1979 Sb., v platném znění,
h) čerpacích stanic LPG/CNG,
i) bioplynových stanic.

V poslední době se oblastní inspektoráty práce často setkávají se situací, že mají vydat vyjádření pro vydání kolaudačního souhlasu ve chvíli, kdy stavba ještě není dokončena. Podle názoru Státního úřadu inspekce práce není ve většině případů možné takové stanovisko vydat. Tato situace je plně v kompetenci stavebního úřadu, protože po podání žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu si předem ověří, zda se na stavbě nevyskytují nedodělky (nedokončená stavba), popř. stavební úřad po ověření využije možnosti povolit předčasné užívání stavby dle § 123 stavebního zákona (předčasné užívání stavby u stavby bez technologie).

Stavební zákon - § 122

Podle § 122 z. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Odst. 1 říká: Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení.

Odst. 2: Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží.

Vyjádření KHS

Všechny dotčené orgány zveme na závěrečnou kontrolní prohlídku. Téměř vždy ke kolaudaci vyžadujeme stanovisko hygienické stanice (vyjadřuje se k hluku, osvětlení, větrání, vzduchotechnice atd.) a stanovisko hasičského záchranného sboru, který kontroluje, zda jsou splněny požadavky požárně bezpečnostních předpisů,“ říká Mirka Stárková z Odboru výstavby Úřadu Městské části Prahy 1.

Krajská hygienická stanice dává stanovisko například k umístění stavby, k projektu stavby a když se uvádí stavba k užívání. „Stavební úřad nebo někdy i stavebník si vyžádá stanovisko ke stavební dokumentaci, vypracujeme posudek a vydáme souhlasné stanovisko, nebo souhlasné stanovisko s podmínkou, nebo nesouhlasné stanovisko,“ říká Miroslav Slavík z Hygienické stanice hl. m. Prahy a dodává, že si musí při posuzování stavební dokumentace často vyžádat měření rizikových faktorů do akreditované laboratoře (např. hluk).

Vůči krajské hygienické stanici existuje povinnost zařazení prací do kategorií podle § 37 z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Návrh předkládá osoba, která zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávních nebo obdobných pracovních vztazích (zaměstnavatel), a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanoví prováděcí právní předpis (vyhl. č. 432/2003 Sb.).

Závěr

Z uvedeného vyplývá, že organizace (stavebník) nemá povinnost informovat 15 dní předem příslušný oblastní inspektorát práce nebo krajskou hygienickou stanici, avšak podle výše uvedeného § 122 stavebního zákona je nucena v určitých případech vyžádat si ke kolaudaci stanovisko dotčených orgánů.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail