Periodické prohlídky kotvících zařízení

Zdroj: 

Od roku 2009, kdy u nás začala v širším rozsahu instalace kotvících zařízení dle ČSN EN 795:2003 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvící zařízení (dále jen "kotvící zařízení") se často diskutuje o povinnosti provádět periodické prohlídky těchto zařízení. Norma ČSN EN 795:2003 stanovila poměrně jednoznačně, jaké informace poskytuje výrobce a jaké instalační firma.

Článek 7 Přílohy A ČSN EN 795:2003 uvádí výčet informací a dokladů, které je potřebné budoucímu uživateli - zadavateli stavby doložit. Nebyly bychom v České republice, aby se nenašli výrobci i instalační firmy, které se snaží tuto povinnost obejít tím, že vydají pouze prohlášení o vlastnostech (dříve prohlášení o shodě) a neposkytnou žádné další informace stanovené ČSN EN 795:2003.

Kromě informací, které předepisuje ČSN EN 795:2003, musí informace odpovídat také EN 365. Viz čl. 7 ČSN EN 795:2003. ČSN EN 365 je nazvána Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení. Požadavek, aby informace odpovídaly této normě, neznamená, že kotvící zařízení je osobním ochranným prostředkem proti pádu (dále jen „OOPP“), ale že musí být poskytnuty informace jak pro kotvící zařízení tak pro OOPP v rozsahu a způsobem, který umožní správné použití kotvícího zařízení ve spojení s OOPP a aby informace byly slučitelné.

Skutečnost, že v ČSN EN 795:2003 jsou také citovány normy se vztahem k OOPP vede často k názoru, že kotvící zařízení je OOPP. Domnívám se, že jde o chybný výklad a to zejména proto, že již v předmluvě k ČSN EN 795:2003 se říká, že kotvící zařízení dle této normy zahrnují stacionární nebo pohyblivé (mobilní) kotvící body pro připojení systému zachycení pádu osob v souladu s EN 363. Tato norma (ČSN EN 363) se nazývá Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu. Tedy, že kotvící zařízení slouží k připojení OOPP, tedy samo o sobě tak není OOPP. V ČSN EN 795:2003 se např. v čl. 3.6 uvádí, že kotvící bod je bod na kotvícím systému, který je určen pro připojení OOPP a v čl. 3.10, že poddajné vedení je vedení mezi koncovými kotveními, ke kterému může být připojen OOPP. Je tedy zřejmé, že kotvící zařízení dle ČSN EN 795:2003 je určeno k připojení OOPP a není tudíž OOPP.

Jednou z povinných informací dodávaných spolu s kotvícím zařízením je i skutečnost, že musí být prováděny periodické prohlídky kotvících zařízení. Četnost periodické prohlídky určuje výrobce, musí však dodržet též uvedenou ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení. Tato ČSN mimo jiné uvádí v čl. 4.4 Návody k periodickým prohlídkám, písmeno b), že návody k periodickým prohlídkám musí obsahovat sdělení (nikoliv doporučení - pozn. autora) o skutečnosti, že četnost periodické prohlídky musí být přinejmenším každých 12 měsíců. Není tedy na vůli výrobce ani uživatele, jak často periodické prohlídky provádět, ale je jednoznačně uvedeno, že četnost musí být nejméně 1 x ročně. To jistě znamená, že v odůvodněných případech, např. mimořádně složitá a na údržbu náročná kotvící zařízení bude nutno kontrolovat častěji. Toto rozhodnutí je pak plně na výrobci kotvícího zařízení.

ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení, určuje v čl. 4.7 Periodická prohlídka pro výrobce povinnost poskytnout všechny nezbytné informace a prostředky, např. návody, kontrolní seznamy, seznam náhradních částí a speciální nástroje atd., aby umožnil provedení periodické prohlídky odborně způsobilou osobou.

Příloha A Informace o instalační dokumentaci a periodické prohlídce ČSN EN 795:2003 je členěna na tři části.

Část A.1 mimo jiné uvádí, že informace by měly být poskytnuty minimálně v jazyce země určení. (Poznámka autora - v EN se často vyskytují podmiňovací způsoby vyjádření požadavků, je však potřebné vzít v úvahu, že soudní praxe zpravidla považuje požadavky ČSN za minimální a že je možné volit jiné řešení, avšak řešení splňující nejméně požadavky normy. Zde si například neumím představit lepší řešení, než je informace v jazyce země určení - uživatele). Další požadavky této části Přílohy A jsou spíše technického charakteru a nejsou předmětem tohoto článku.

Část A.2 Přílohy A Návod na dokumentaci dodávanou po instalaci mimo jiné poskytuje řadu potřebných informací právě pro provádění periodických prohlídek. Nezbytnou součástí v těch případech, kde je více než jeden kotvící bod, je i příslušná fotodokumentace a schématický plán instalace.

Za velmi prospěšnou část normy lze označit i čl. A.3 Přílohy A – Návod na postup pro periodické prohlídky.

Po období, kdy se zejména odborná veřejnost seznamovala s nutností řešit ochranu proti pádu, např. právě instalací kotvících zařízení, nastal čas, kdy je potřebné se zaměřit zejména na:

  • instalaci kotvících zařízení řádně certifikovaných;
  • instalaci kotvících zařízení pouze odborně způsobilými osobami nebo organizacemi;
  • dodržení požadavků na instalaci stanovených výrobcem;
  • úplnost informací poskytovaných výrobcem;
  • úplnost instalační dokumentace dodávané po instalaci;
  • řádné provádění pravidelných prohlídek kotvících zařízení.

V zájmu správného používání, údržby a provádění periodických prohlídek je potřebné, aby zadavatelé staveb, investoři, uživatelé kotvících zařízení vyžadovali dodání nezbytných informací od výrobce i instalační firmy.

Autor článku: 

Komentáře

Výzva

10.09.2014 - 14:20 Ondřej Belica
Pane inženýre, vyzývám Vás, abyste bezodkladně upustil od publikování článků na téma, ve kterém očividně tápete. Svými domněnkami uvádíte čitatele v omyl. S pozdravem O. Belica

Milí čtenáři, kteří četli

10.09.2014 - 17:07 Mojmír Klas
Milí čtenáři, kteří četli předchozí výměnu názorů s panem Belicou jistě pochopí, že na pana Belicu nehodlám nijak reagovat.

Re:

14.09.2014 - 00:21 Ondřej Belica
V zájmu zabránění šíření chyb a omylů mezi veřejností jsem nucen prokázat, že z mé strany se nejedná o nějaké sympatie či antipatie vůči ing. Klasovi, ale o holá fakta. Co je zač v textu 11 krát zmíněná ČSN EN 795:2003? Znám pouze: - EN 795:1996 - ČSN EN 795 z června 1998 - EN:795:2012 - ČSN EN z února 2013 Zkratka OOPP neznamená "osobní ochranné prostředky proti pádu", ale "osobní ochranné pracovní prostředky". Co jsou (resp. i co nejsou) OOPP pak blíže přestaví nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Každopádně OOPP jsou "podmnožinou" OOP, tedy osobních ochranných prostředků. Co jsou OOP pak přiblíží např. nařízení vlády č. 21/2003 Sb. Kotvicí zařízení samozřejmě jsou osobními ochrannými prostředky proti pádu (viz jen název normy v angličtině: "Personal fall protection equipment Anchor device" - "Prostředky osobní ochrany proti pádu - kotvicí zařízení", byť u nás přeloženy coby "Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení", případně pak ve francouzštině "Équipment de protection individuelle contre les chites", tedy totožné označení, které jsou používány v normách pro osobní ochranné prostředky). Výklad, že "kotvící zařízení dle ČSN EN 795 je určeno k připojení OOPP a není tudíž OOPP" je scestný, neboť OOPP jsou vzájemně kombinovatelné a nic nebrání tomu, aby jeden OOPP byl použit coby prostředek kotevní a další by k němu připojen. Stejně tak jsou osobními ochrannými prostředky spojovací prostředky (ČSN EN 354), přestože jsou pouze "spojovacími prvky". Je pravda, jak píše ing. Klas, že "kotvící zařízení dle této normy zahrnují stacionární nebo pohyblivé (mobilní) kotvící body pro připojení systému zachycení pádu osob", avšak podstatné jo ono slovo "zahrnují". Nestojí tam, že se jedná "výhradně o stacionární nebo pohyblivé..." ale stojí tam, že "zahrnují stacionární nebo pohyblivé...", tedy že mimo jiné (jednouživatelská kotvicí zařízení odstranitelná z konstrukce) se jedná o stacionární nebo pohyblivé... Nemá cenu opět vysvětlovat, co jsou to kotvicí zařízení, zmínil jsem to již ve článku http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema-bozpinfo/kotvici_zarizeni140217.html případně je to srozumitelně vysvětleno v článku http://www.preventmorava.cz/index.php/cz/zachytne-a-jistici-systemy Bohužel v článku na webu preventmorava nejsou zobrazena další kotvicí zařízení typu A a B, která mohou být k pochopení problematiky klíčová. Jedná se například o: - plakety - http://www.singingrock.cz/plaketa?cat=528 - průvlačné kotvy - http://www.singingrock.cz/pilot?cat=528 - textilní smyčky - http://www.singingrock.cz/eye-slings?cat=195 - ocelové smyčky - http://www.singingrock.cz/steel-anchor?cat=197 - kotevní desky - http://rockexotica.de/shop/product_info.php?language=en&products_id=40 - otočné závěsy - http://shop.freeworker.com/axis-swivel-l.html - trojnožky - http://www.directindustry.com/prod/skylotec-gmbh/tripods-safety-32930-1190449.html A mnohé další. Vše výše uvedené jsou kotvicí zařízení (certifikovaná dle EN 795) a už jen při pohledu na ně nelze pochybovat o tom, že se jedná o OOP. Pokud se k tomu přidá seznámení se s těmi výrobky a jejich praktické (!!!) použití, musí to být jasné každému. Závěrem lze říci, ano je nutné provádět periodické prohlídky kotvicích zařízení, periodicitu těchto prohlídek stanovuje výrobce v návodu použití, nejpozději však 1× za 12 měsíců. Kotvicí zařízení jsou však různá, ne všechna z nich se pojí se stavbou (tedy u jejich použití nefiguruje žádný zadavatel stavby), ne všechna je nezbytné instalovat podle plánu, ne všechna musí být připevněna k podkladu, ne všechna musí být dodána s fotografickou dokumentací. Tím jsem splnil svou povinnost a končím. O. Belica

Přesto, že jsem napsal v

14.09.2014 - 12:38 Mojmír Klas
Přesto, že jsem napsal v předchozím, že nebudu reagovat, obsah připomínek mě vedl k uvedení jednotlivých připomínek na pravou skutečnost. Poznámka č. 1: k námitce označení ČSN EN 795:20013: Jistě, evropská EN 795 byla vydána v roce 2012. Ale článek příspěvek se týká ČSN EN 795 a ta byla vydána v roce 2013. Uvádím tedy datum vydání české verze. Pro laskavé čtenáře bych rád napsal, že tento portál nepovažuji za portál, kde by se zveřejňovala "akademická pojednání". Proto také článek používá volnější, pro praxi přijatelnější způsob vyjadřování. K poznámce č. 2: nařízení vlády č. 495/2001: Toto nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, nemá vztah k ochraně před pádem, ale k poskytování osobních ochranných prostředků. K použitému termínu "osobní ochranné prostředky proti pádu", je třeba uvést, že je možné v daném kontextu citovat řadu v normách používaných slovních spojení. Od "prostředky ochrany osob proti pádu" až po, v článku citovanou ČSN EN 365, která uvádí sousloví osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Proto pro daný článek jsem považoval za správné použít právě citaci ČSN EN 365, vždyť v příspěvku píši i o provázanosti mezi ČSN EN 795 a ČSN EN 365. ČSN EN 365 již ve svém názvu má právě termín: "osobní ochranné prostředky proti pádu". Chápu, že mohlo uniknout, že v celém příspěvku se držím pouze norem a nepíši o právních předpisech jako jsou vyhlášky, nařízení vlády a zákony. Je možné, že uvádění termínů v cizích jazycích je někdy působivé, ale nic to nepomáhá v orientaci v českých předpisech. Autor příspěvku zřejmě patří k těm, kteří rádi zpochybňují překlady evropských předpisů do češtiny. Osobně se však domnívám, že to není pro praxi přínosné. Jsme v ČR a tak považuji za nutné vycházet z českých oficiálních českých verzí/překladů evropských předpisů. K poznámce č. 3: osobní ochranné prostředky proti pádu (dále jen OOPP). Jak jsem již uvedl, psal jsem výlučně o ČSN EN. K poznámce č. 4: je kotvící zařízení dle ČSN EN 795 osobní ochranný prostředek proti pádu nebo ne? Zde je jediná věc, kterou příspěvek rozporuje a kde se vede diskuse, zda jsou OOPP, či ne. Uvedl jsem osobní názor a také to zdůraznil - viz v článku použité "domnívám se". Zde by bylo možná vhodné, své tvrzení zdůvodnit. Záměrně jsem citoval čl. 3.6 a čl. 3.10 ČSN EN 795, protože v obou článcích normy se uvádí, že kotvící zařízení (kotvící bod na kotvícím systému) i poddajné vedení slouží k připojení prostředku ochrany osob proti pádu. Navíc v čl. 3.3 ČSN EN 795 a dalších se lze dočíst, že se vždy uvádí, že kotvící zařízení je určeno pro použití ve spojení se systémem ochrany osob proti pádu. Teprve zde by bylo možné uvést citovaná nařízení vlády. V příspěvku nezpochybňuji, že za určitých podmínek může být spojovací prostředek také kotvícím zařízením. I když i zde je nutné vzít v úvahu, že u kotvícího zařízení typu B, odkazuje ČSN EN 795 na obrázek "B" na straně 13 této normy. Tento obrázek předpokládá koncové kotvení, střední kotvení apod. Domnívám se, že právě zde vznikají úvahy, zda všechny typy kotvících zařízení dle ČSN EN 795 nejsou osobní prostředky ochrany osob proti pádu. Na toto téma se jistě povede ještě řada diskusí. Osobně však považuji za velmi důležité, že tato kotvící zařízení nesplňují požadavky např. ČSN EN 363. Nebylo však účelem článku podrobněji se tímto někdy problému věnovat viz nadpis článku. A tak ani zde to nepovažuji v kontextu k článku za nutné. K závěru příspěvku: "A mnohé další" V článku je uváděno vždy spojení současně s termíny: instalační, instalace. Považoval jsem tedy za pravděpodobné, že čtenář tento termín zná a běžně užívá.

Změny v diskuzi

15.09.2014 - 13:00 Kateřina Hrubá
Z důvodu urážlivé poznámky v diskuzi byly diskuzní příspěvky upraveny. Po odborné stránce však zůstaly nezměněny. redakce BOZPinfo.cz

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail