Pásové plastové střešní světlíky na plochých střechách

Zdroj: 
Pásové plastové střešní světlíky jsou nedílnou součástí mnoha staveb. Ne vždy jsou však posuzovány jako otvory nechráněné proti prolomení. Pásový plastový světlík vyžaduje pravidelnou kontrolu - údržbu a přistoupit k tomuto světlíku bez odpovídající ochrany proti pádu je nebezpečné.

Pásový plastový střešní světlík je zpravidla určen k tomu, aby bylo zajištěno osvětlení vnitřního prostoru denním světlem. Je přirozené, že světlík je nutné udržovat čistý, v zimním období je potřebné odstraňovat sníh, u otevíravých světlíků udržovat mechanismus v provozuschopném stavu a také odstraňovat případnou netěsnost. Tyto činnosti nelze provádět jinak, než, že pracovník stojí v bezprostřední blízkosti pásového plastového světlíku. Při této práci je tak ohrožen pádem z výšky.

V souladu se zněním § 4 odst. a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (dále jen nařízení vlády č. 362/2005 Sb.“), je nutné vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, vymezit prostor, kde není možné se bez ochrany proti pádu pohybovat. Vymezení tohoto prostoru však neřeší situaci, kdy je nutné na světlíku provádět údržbu.

Práce na střecháchNěkteří výrobci pásových plastový světlíků, světlíků vyráběných dle ČSN EN 14963 Prvky střešního pláště – Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce – Klasifikace, požadavky a zkušební metody, deklarují rázové zkoušky, které se provádí tvrdým tělesem malých rozměrů a měkkým tělesem velkých rozměrů (viz oddíl 6.4.2 ČSN EN 14963), jako zkoušky, které ověřují, že světlík není otvorem nechráněným proti prolomení (viz § 6 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.).

Zkoušky pásových plastový světlíků rázového zatížení tvrdým tělesem malých rozměrů spočívají v dopadu ocelové koule o hmotnosti 250 gramů z výšky 1,0 m – viz čl. 6.4.2.1 ČSN EN 14963. Pro posouzení pásových plastových světlíků, zda jsou chráněné proti prolomení, není tato zkouška nijak významná. Důležitá je při posuzování, zda nářadí a materiál používaný při údržbě světlíku může světlíkem propadnout a zda je nezbytné zajistit vymezení/zabezpečení prostoru pod místem práce.

Zkoušky pásových plastových světlíků rázového zatížení měkkým tělesem velkých rozměrů pro svislý dopad (viz čl. 6.4.2.2 ČSN EN 14963) spočívají v dopadu pytle sférokónického tvaru o hmotnosti 50 kg ze stanovené výšky 0,60 až 2,40 m (dle typu světlíku). U typů SB 0 se zkouška neprovádí, u typů SB A se výška stanovuje dle specifických požadavků.

Již z uvedených výňatků z ČSN EN 14963 o způsobech provádění zkoušek rázového zatížení je zřejmé, že hmotnost zkušebního měkkého tělesa velkých rozměrů 50 kg je téměř vždy výrazně nižší, než je hmotnost pracovníka, který případnou údržbu provádí.

Pásové plastové světlíky se rovněž zkouší na odolnost proti zatížení působícímu směrem dolů. Tato zkouška není vždy povinná. Pokud se zkouší, pak se zkouší zatížení působící směrem dolů a asymetrické zatížení směrem dolů. Důležitější pro posouzení, zda pásový plastový světlík může být odolný proti prolomení při pádu člověka na světlíku, je zkouška asymetrického zatížení směrem dolů. Podle typu světlíku je asymetrické zatížení v rozmezí 375 až 1 250 N/m2 (u typu DL A se hodnota zatížení stanovuje podle specifických požadavků na světlík). Tato zkouška je statická. I zde je zřejmé, že ani tyto zkušební hodnoty nesimulují případný pád člověka na světlík.

Příloha A ČSN EN 14963 Zásady bezpečnosti, pro montáž, použití a údržbu v čl. A.2.1 uvádí: „pásové střešní světlíky nejsou pochozí“. Poznámka: ČSN EN 14963 používá slovo „pochozí“. ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovenívyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, používá pro střechy slovo „pochůzný“. Slovníky spisovného jazyka českého sice slovo „pochozí“ uvádějí, avšak ve významu, např. pochozí komise. O tom, že by světlík pocházel lze s úspěchem pochybovat. Slovníky však vůbec neznají slovo pochůzný, ale z ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení lze dovodit, že tato norma považuje pochůznou střechu za střechu s provozem. Provoz je v ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení definován jako pohyb poučených nebo nepoučených osob.

V Příloze A ČSN EN 14963 se uvádí, že pásové plastové střešní světlíky nejsou pochozí, není možné na tyto světlíky vstoupit a tedy, že tyto světlíky nejsou určeny ani k zabránění prolomení při propadnutí osoby.

Otevíravé světlíky/díly vyžadují údržbu i při otevřeném světlíku. V tomto případě již nemohou být pochybnosti, že pracovník, který tuto činnost vykonává, je ohrožen pádem z výšky.

Není nepodstatné, že plastové díly světlíků podléhají stárnutí, při kterém dochází i ke snižování pevnosti plastového dílu. Určit, kdy je plastový díl natolik degradovaný, že neodolá ani propadnutí nářadí, je obtížné.

Domnívám se, že není možné obecně deklarovat pásové plastové světlíky vyrobené a zkoušené dle ČSN EN 14963, jako odolné proti prolomení při pádu člověka na světlík.

Práce na střechách

Mojmír Klas, znalec v oboru BOZP

www.mojmirklas.cz

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail