Pád z lešení

Zdroj: 

Pracovník spadl z lešení na stavbě rodinného domu. Zjistilo se, že zaměstnavatel ignoroval předpisy BOZP.

Úrazový děj

Pracovník nastoupil po týdenní dovolené na stavbu rodinného domu. Předtím byl na této stavbě asi před měsícem. Toho dne se měla na fasádě domu provádět „jemná“ omítka. Před touto operací bylo třeba vyčistit a zamést podlážky na lešení, které bylo postaveno kolem domu. Při zametání podlážek lešení koštětem pracovník couval po podlaze lešení a šlápl na kraj podlážky, která se jeho váhou převrátila a spolu s podlážkou spadl na betonový chodník. Po pádu si zraněný nic nepamatoval, probral se až v nemocnici, kde byl hospitalizován z důvodu zlomeniny kyčelní kosti a drenáže plic.

Šetření úrazu
Zjistilo se, že:

  • Podlaha lešení – podlážka ve druhém patře, ze které došlo k pádu pracovníka, se posunula. Lešení nebylo v místě propadu zraněného opatřeno dvoutyčovým zábradlím a zarážkou u podlahy (ČSN EN 12811-1 a ČSN 73 8101).
  • Zaměstnavatel jako dodavatel stavebních prací nevede záznamy ve stavebním deníku v souladu s požadavky § 6 nařízení vlády č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, přílohy č. 5 písm. B. (denní záznamy neobsahují jména a příjmení osob pracujících na staveništi, záznam o úrazu…).
  • Z předloženého dokladu o školení BOZP podepsaného zraněným bylo zjištěno, že osnova školení obsahuje některé neplatné právní předpisy. Osnova školení neobsahuje předpisy k zajištění BOZP, které doplňují odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na staveništi (např. z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky).

Porušení povinností zaměstnavatele: Zaměstnavatel neohlásil pracovní úraz zaměstnance bez zbytečného odkladu, i když poškození zdraví vyžadovalo hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní, jak stanoví § 4 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Tímto nesplnil svoji povinnost stanovenou § 105 odst. 4 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Podlaha ve druhém patře dočasné stavební konstrukce – lešení na stavbě rodinného domu, která byla příčinou pádu pracovníka, neumožňovala bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze a nebyla osazena takovým způsobem, aby se její součásti při běžném použití neposouvaly, jak stanoví Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, část VII. Bod 4, písm. e) a f). Zaměstnavatel nevytvořil bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům prací na dočasné stavební konstrukci – trubkovém lešení.

Tímto stavem zaměstnavatel nesplnil svoji povinnost stanovenou § 102 odst. 1 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnavatel, jako zhotovitel stavebních prací na stavbě domu nepřijal technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnance z pracoviště o výšce vyšší než 1,5 m nad okolním terénem (pracoviště zraněného bylo ve výšce cca 4,4 m), jak stanoví § 3 odst. 1 písm. b) NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Neorganizoval práci při provádění prací na fasádě domu a nestanovil pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci byli chránění proti pádu z výšky na volném okraji dočasné stavební konstrukce (trubkové lešení nebylo ze strany nebezpečí pádu opatřeno technickou konstrukcí – zábradlím a zarážkou, jak stanoví Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, část I. bod 4 a ani nebylo zaměstnavatelem vyžadováno, aby zaměstnanec používal OOPP proti pádu z výšky – systémy zachycení pádu).

Tímto zaměstnavatel nesplnil svoji povinnost stanovenou v § 5 odst. 1 písm. c) z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnavatel připustil používání dočasné stavební konstrukce bez předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za její montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za její užívání. O předání a převzetí nebyl vyhotoven předávajícím  na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce, jak stanoví příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, část VII bod. 5ČSN 73 8101, čl. 8.1. Zaměstnavatel nevytvořil bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení rizikům prací na dočasné stavební konstrukci – trubkovém lešení.

Tímto nesplnil svoji povinnost stanovenou § 102 odst. 1 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnavatel pověřil montáží trubkového lešení osoby, které pro provádění montáže lešení nebyly vyškoleny a jejich znalosti a dovednost nebyly ověřeny.  Tímto nesplnil svoji povinnost stanovenou nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, příloha část VII bod 7.

Porušení povinností postiženého pracovníka: nebylo zjištěno.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem postiženého zaměstnance proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:  Zaměstnavatel provedl seznámení zaměstnanců s úrazem a vnitropodnikovými stanovami, které řeší komplexní chování pracovníků na pracovištích, včetně řešení otázek bezpečnosti práce, stavby lešení, používání ostatních mechanizmů.

Uvedená opatření OIP hodnotí jako nedostatečná.

Opatření provedená OIP:

Vzhledem k tomu, že při šetření pracovního úrazu bylo zjištěno porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce zaměstnavatelem, vydal inspektor OIP k odstranění nedostatků opatření podle § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude podán návrh na uložení pokuty podle § 30 odst. 1 písm. f) citovaného zákona.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail