Pád pracovníka do výkopu

Zdroj: 

Pracovník zvolil špatnou cestu přes překážku a spadl do výkopu.

Úrazový děj

Toho dne dotyčný pracovník - zedník - prováděl běžné činnosti na staveništi. Při cestě pro ocelové svorníky, které potřeboval ke své práci, musel překonat překážku v podobě otevřeného nezajištěného výkopu (betonový kanál pro budoucí biologický odpad ze stáje pro dojnice) o hloubce 1,70 m. Pro překonání překážky zvolil cestu po 0,30 m široké betonové nosné zdi, kde se mu podvrkla noha. Postižený ztratil rovnováhu a spadl do hloubky 1,70 m na dno výkopu, čímž si způsobil zlomeninu levého loketního kloubu a zlomeninu pravé nohy.

Šetření úrazu
Zjistilo se, že:

Pracovník byl odborně i zdravotně způsobilý k vykonávání své pracovní činnosti, byl obeznámen s riziky na předmětné stavbě a byl vybaven běžnými OOPP.

Porušení povinností zaměstnavatele:

§ 5 odst. 1 písm. c) z. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil svou povinnost organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Aby zaměstnanci byli chráněni proti pádu či zřícení. Nepřijal opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky a nezajistil jejich provádění na všech pracovištích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, když na staveništi/pracovišti byly prováděny práce v bezprostřední blízkosti betonového výkopu pro budoucí biologický odpad, a to bez použití  prostředků kolektivní nebo osobní ochrany proti pádu ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Porušení povinností postiženého pracovníka:

§ 106 odst. 4 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil svou povinnost dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně týká jeho jednání, když z důvodu překonání nezajištěného betonového výkopu zvolil přechod po 0,30 m široké betonové nosné zdi, která zcela jistě nebyla určena k pěší komunikaci.

Opatření přijatá zaměstnavatelem proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:

Technická: Na předmětné stavbě byla učiněna opatření ke snížení rizika pádu osob do hloubky pomocí dočasné konstrukce.
Organizační: Nezjištěna.
Výchovná: Zaměstnanci byli seznámeni s příčinami a okolnostmi vzniku PÚ.

Tato opatření OIP považuje za dostatečná.

Informace o opatřeních provedených OIP:

Se zaměstnavatelem bude zahájeno řízení za účelem udělení pokuty za správní delikt, rovněž bude zahájeno řízení se zadavatelem stavby za účelem udělení pokuty z nesplnění zákonných povinností.

Komentáře

Dobrý den,

02.12.2014 - 19:51 Josef Drtikol
Dobrý den, může autor upřesnit co porušil zadavatel stavby, když s ním má být zahájeno správní řízení? Jak moc byste kdo doporučoval zaměstnavateli zříci se odpovědnosti za tento pracovní úraz? Děkuji za vyjádření a názory.

Re:

03.12.2014 - 10:36 Jiří Hána
Případ neznám, ale hádal bych, že zadavatel stavby neurčil potřebný počet koordinátorů BOZP na stavbě, jak mu ukládá zákon 309/2006 Sb. Zaměstnavatel se nemůže zprostit odpovědnosti za tento úraz, protože pracoviště neodpovídalo požadavkům právních předpisů k BOZP - nebylo provedeno zajištění proti pádu z výšky více než 1,5m - kolektivní ochrana zábradlím nebo zakrytím výkopu. Tím bylo porušeno na straně zaměstnavatele hned několik předpisů, zejména však vládní nařízení č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Re:

05.12.2014 - 19:52 Josef Drtikol
Zdravím a děkuji za komentář. Nemyslel jsem samozřejmě úplné zřeknutí se, ale x%. V článku je definováno i porušení povinnosti zaměstnancem. A minimálně pojišťovna by ráda vyplatila méně.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail