Označení CE na osobních ochranných prostředcích

Účel, vývoj a přesný význam označení CE.

Označení CE na osobních ochranných prostředcích (OOP) si jistě všimnul každý, kdo se této problematice věnuje. Ti pozornější potvrdí, že označení bývá někdy doprovázeno číslem, které také mívalo různý počet číslic a různou polohu. Řekněme si jaký je účel, vývoj a přesný význam tohoto označení.
Označení CE
O označení CE se zmiňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, který v § 13 uvádí, že vláda svým nařízením stanoví grafickou podobu označení CE.
Toto nařízení bylo vydáno pod číslem 291 v roce 2000. Podoba označení CE je na obrázku. Tvar a proporce musejí být zachovány při zvětšování i zmenšování a obecně platí, že jednotlivé části označení nesmějí být menší než 5 mm. Zde je však potřeba uvést, že u OOP malých rozměrů nemusí být požadavek na minimální rozměry nejméně 5 mm dodržen.

Zákon č. 22/1997 Sb. rovněž uvádí, že označení CE lze umístit na výrobek, pouze pokud výrobek splňuje požadavky všech technických předpisů, v nichž je stanovena povinnost nebo možnost toto označení na výrobek umístit. Jedním z těchto předpisů je nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění. Toto nařízení přebírá většinu požadavků evropské směrnice 89/686/EEC, týkajících se osobních ochranných prostředků uváděných na trh v Evropské unii.

Co vlastně označení CE vyjadřuje. Jedná se o grafickou podobu prohlášení o shodě. Umístěním označení CE na výrobek výrobce nebo dovozce prohlašuje, že daný výrobek splňuje základní požadavky příslušného technického předpisu, v případě OOP tedy nařízení vlády č. 172/1997 Sb., v platném znění a zároveň evropské směrnice 89/686/EEC.
Umístit označení CE na výrobek je možno až po splnění všech požadavků na posuzování shody pro příslušnou kategorii OOP, u OOP II. a III. kategorie tedy až po vystavení certifikátu ES přezkoušení typu příslušnou autorizovanou osobou. Zákazník, resp. uživatel takového výrobku pak nepotřebuje žádné další listiny, certifikáty, prohlášení, ujištění, apod., neboť samotné označení CE by mělo být dostatečnou zárukou shody se základními požadavky. Nejde tedy o žádnou ozdobu. Klamavé nebo neoprávněné umístění označení CE na výrobek může kontrolní orgán, kterým je v ČR Česká obchodní inspekce, potrestat pokutou až 20 milionů korun.

Vývoj označení CE u OOP
Pravidla pro používání označení CE u osobních ochranných prostředků se v Evropě postupně vyvíjela a měnila. Požadavky se lišily i pro jednotlivé kategorie, do nichž jsou osobní ochranné prostředky ve směrnici zařazovány. OOP jsou podle závislosti na míře možného nebezpečí spojeného s používáním výrobku rozděleny do tří skupin. Přímo definovány jsou jenom dvě:

  • Osobní ochranné prostředky jednoduché konstrukce, u nichž může výrobce nebo dovozce předpokládat, že uživatel je schopen sám zhodnotit úroveň ochrany proti rizikům, která mohou být včas a bezpečně uživatelem rozpoznána. Tato skupinu výrobků je označována jako první kategorie. Patří sem například OOP chránící proti povrchovému mechanickému působení (zahradnické rukavice), proti teplotám do 50 °C, klimatickým vlivům, které však nejsou extrémní, drobnějším nárazům nebo slunečnímu záření (sluneční brýle).
  • Do třetí kategorie patří osobní ochranné prostředky, které jsou určeny k ochraně života či k ochraně proti rizikům, která mohou vážně a trvale  poškodit zdraví, a u kterých může výrobce nebo dovozce předpokládat, že tato nebezpečí není uživatel schopen včas rozpoznat. Do této kategorie patří OOP k ochraně dýchacích orgánů, ochrana proti teplotám nad 100 °C nebo nižší než -50 °C, všechny OOP na ochranu proti pádu, apod.

Zbývající osobní ochranné prostředky, které svým charakterem nevyhovují definici první ani třetí kategorie, se řadí do kategorie druhé.
Nyní tedy k vývoji požadavků na označení CE jak se měnily v průběhu času v Evropské unii.
Do 1. července 1992, kdy vstoupila v platnost evropská směrnice 89/686/EEC, platily pro označování OOP národní předpisy jednotlivých států.
Od července 1992 do konce roku 1994 bylo možno označovat OOP označením CE společně s posledním dvojčíslím roku, v němž byla značka na výrobek umístěna. U OOP zařazených do II. a III. kategorie bylo toto označení ještě doplněno identifikačním číslem té notifikované osoby, která provedla ES přezkoušení typu. Podle označení bylo tedy možno na první pohled odlišit OOP zařazené do I. kategorie, kategorie II. a III. měly označení shodné.
Směrnice 89/686/EHS byla změněna směrnicí 93/68/EEC, která stanovila nové požadavky na používání označení CE.
Od 1.1.1995 do konce roku 1996 bylo stanoveno přechodné období, kdy bylo možno používat buď výše uvedené označení nebo nový systém, který byl následující.
Pro OOP v I. kategorii se použije označení CE bez dalšího číselného doplňku nebo doplněné posledním dvojčíslím roku, v němž byla značka na výrobek umístěna, tentokrát však umístěným nad nebo pod označením CE.
Pro OOP ve II. kategorii je označení CE vždy doplněno posledním dvojčíslím roku, v němž byla značka na výrobek umístěna, poloha čísla je opět nad nebo pod označením CE.
Pro OOP zařazené do III. kategorie je označení CE s dvojčíslím roku nad nebo pod označením, navíc je doplněno identifikačním číslem notifikované osoby - pozor, tentokrát však té, která provádí každoroční kontroly podle čl. 11 směr nice 89/686/EEC.
Konečně od 1.1.1997 vstoupila v Evropské unii v platnost zatím poslední změna pro označování OOP zavedená směrnicí 96/58/CEE, která platí i v současnosti.

Současné požadavky na umisťování CE na OOP
Všechny OOP uváděné na trh v Evropské unii musí nést označení CE. U OOP zařazených do III. kategorie je označení CE ještě doplněno identifikačním číslem té notifikované osoby, která provádí pravidelný každoroční dozor nad výrobkem nebo jeho výrobou.
Pro výrobce OOP v České republice platí na základě protokolu PECA zcela totožný požadavek a na jejich výrobcích uváděných na trh musí být ve všech případech označení CE. Pro III. kategorii se doplní identifikačním číslem uděleným příslušné české autorizované osobě v rámci notifikace.
Od 1.1.2004, kdy vstoupila v platnost novela PECA, musí tyto požadavky splňovat i všechny dovážené OOP, nezávisle na zemi původu. I tyto výrobky uváděné na náš trh musí nést označení CE podle daných pravidel. Po vstupu České republiky do Evropské unii se již na těchto skutečnostech nic nezmění.

Tabulka –Vývoj požadavků na umisťování označení CE na OOP v Evropské unii 

 

OOP I. kategorie

OOP II. kategorie

OOP III. kategorie

Národní předpisy platné před 01/07/92

Od 01/07/921
do 31/12/94

nebo
CE 942

nebo
CE 94200703

nebo
CE 94200703

Od 01/01/95
do 31/12/96

(přechodné období stanovené ve směrnici 93/68/CEE čl. 14.2)

CE 952
nebo
952CE
nebo 
CE
nebo
CE 952

CE 95200703
nebo
952 CE
nebo
 CE 952

CE 95200703
nebo
95CE 00704
nebo
CE00704 952

Od 01/01/97
(směrnice 96/58/CEE čl. 1)

CE

CE

CE 00704

Horní indexy u čísel doprovázejících značku CE nejsou součástí značení a vztahují se k následujícím poznámkám:

1 Datum, kdy vstoupila v platnost směrnice 89/686/EEC
2 Dvě poslední číslice roku, v němž byla značka umístěna
3 Identifikační číslo notifikované osoby, která provedla ES přezkoušení typu
4 Identifikační číslo notifikované osoby, která provádí kontroly podle čl. 11směrnice 89/686/EEC

Autor:
Ing. Karel Škréta, VÚBP

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail