Osobní ochranné pracovní prostředky pro práci s přípravky na ochranu rostlin

Přehled osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) doporučených pro práci s přípravky na ochranu rostlin (POR) - aktualizovaná verze k 5. 1. 2017.

Při návrhu osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) pro práci s přípravky na ochranu rostlin a dalšími prostředky na ochranu rostlin (dále jen POR) by navrhovatelé OOPP měli vycházet z těchto zásad:

Navržené OOPP musí být formulovány s přihlédnutím k „účelu“ pro který jsou navrhovány. Jiný text bude třeba formulovat pro:

  • návrh etikety/příbalového letáku pro profesionální uživatele;
  • návrh etikety/příbalového letáku pro neprofesionální uživatele;
  • návrh textu oddílu 8 bezpečnostního listu (může být podrobnější podle požadavků nařízení REACH).

Navržené OOPP pro uživatele POR musí vycházet z míry pracovního rizika, resp. z expozice POR ovlivněné především:

  • nebezpečností konkrétního POR pro člověka;
  • konkrétním typem činnosti s POR;
  • délkou expozice (dobou práce) s konkrétním POR;
  • technickým zabezpečením práce (pracoviště), eliminujícím nebo minimalizujícím riziko;
  • technickým vybavením – např. typem použitého mechanizačního prostředku (postřikovače, rosiče apod.);
  • dalšími okolnostmi prováděné práce (např. možnost osobní hygieny po práci, možnost výměny nebo náhrady znehodnocených OOPP apod.).

Za stanovení konkrétního druhu OOPP je odpovědný zaměstnavatel, který rozhodne o jejich použití „na základě vyhodnocení rizik“ (§ 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), „podle konkrétních podmínek práce“ (nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků).

Podle § 12 zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (např. pro OSVČ) vztahuje výše uvedená část zákoníku práce.

OOPP pro profesionální uživatele jsou uvedeny zde.

Při používání POR neprofesionálními uživateli jsou doporučené ochranné prostředky uvedeny na etiketě/příbalovém letáku. Neprofesionální uživatelé mohou používat podobné typy ochranných prostředků, jako jsou uvedeny pro profesionální uživatele (např. gumové nebo plastové rukavice, holínky, ochranné brýle) ale i další jako je například pláštěnka.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail