Ošetření a poskytnutí 1. pomoci ve škole

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ing. Šárka Seifertová z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Po drobném tržném poranění dítěte v MŠ mi bylo sděleno, že jej učitelka nemohla ošetřit (dezinfikovat ránu), protože k tomu není oprávněna na základě zákazu ze školení BOZP. Na druhé straně je přímo tato učitelka zdravotnice školy a má rovněž příslušná školení z této oblasti. Podle informací vedení školy pak mají učitelé zákaz ošetřovat zranění dětí bez svolení rodičů. Dochází k paradoxu, že mají školení o první pomoci a lékárničky ve třídách, ale současně mají zákaz je používat. Po rešerši zdrojů jsem nenašel žádnou konkrétní právní normu (směrnici, vyhlášku, zákon), která by toto zakazovala. Nebyl mi na to schopen odpovědět ani právník ze školského krajského odboru. Chci Vás tedy požádat o odpověď na tři otázky:
1. Je instruktor BOZP oprávněn dávat direktivní zákazy v této oblasti a jakou kvalifikací musí v té souvislosti disponovat? Podotýkám, že daná škola zná pouze jméno příslušného instruktora bez dalších informací o jeho kompetenci.
2. Pokud je tato instrukce (nemyslím podávání léků, ale základní ošetření typu dezinfekce rány, vytažení klíštěte) správná, můžete uvést konkrétní znění příslušných legislativních norem, ze kterých vychází?
3. Jak je takový přístup ve shodě se zodpovědností školy za žáka po dobu výuky? Odmítnutí ošetření žáka totiž už samo o sobě v sobě nese rozhodnutí potenciálně ovlivňující zdravotní stav dítěte, resp. jej nezbavuje zodpovědnosti.

Ad 1) „Instruktor BOZP“ není osobou odborně způsobilou v prevenci rizik (§ 9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,, ve znění pozdějších předpisů) ani profesí akreditovanou MŠMT (manažer BOZP a technik BOZP). Jako takový nemá žádné oprávnění školit zaměstnance škol a školských zařízení (a už vůbec jim cokoliv nařizovat).
Ad 2) Žádná instrukce k zákazu poskytování první pomoci neexistuje. Při styku s krví (např. i Vámi zmiňovaná odřenina) je nutno používat gumové jednorázové nitrilové nebo latexové rukavice (ochrana zaměstnance, ale i zraněného, jsou součástí vybavení lékárničky). V běžném životě není povinnost poskytnout první pomoc absolutní – ze zákona jsme povinni poskytnout pomoc jen při přímém ohrožení života nemocného, při vážné nemoci nebo úrazu. U úplných laiků se zpravidla považuje za dostatečné poskytnutí pomoci již pouhé přivolání záchranné služby. U osob, které prokazatelně absolvovaly odborné školení v poskytnutí první pomoci (vyškolení zdravotníci apod.) bývá očekáván i aktivní zásah.
Ad 3) O vhodnosti postupu svých zaměstnanců (i v případě poskytování první pomoci) rozhoduje ředitel školy. Pokud Vámi popisovaný postup je v souladu se školním řádem, se kterým byli prokazatelným způsobem seznámeni zaměstnanci i žáci a o jehož vydání a obsahu byli informováni i zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, musí být zaměstnanci dodržován.

Právní opora odpovědi:

 • V souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhl. č. 57/2010 Sb., o úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci.
 • V souladu s ustanovením § 164 odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŠZ), ředitel školy rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb a vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 ŠZ školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • S výše uvedeným koresponduje povinnost rodičů informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte či žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání [§ 22 odst. 3 písm. c) ŠZ] a sdělovat další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte či žáka a průběžně aktualizovat změny v těchto údajích [§ 22 odst. 3 písm. e) ŠZ]. Údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, musí být uvedeny v souladu s ustanovením § 28 odst., 2 písm. g) ŠZ ve školní matrice.
 • Zaměstnanci jsou mimo jiné povinni dle ustanovení § 301 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), mimo jiné plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci. V souladu s ustanovením § 106 odst. 1 ZP je zaměstnanec oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.
 • V souladu s ustanovením § 30 odst. 1 písm. a) až c) ŠZ ředitel školy vydá školní řád, který mimo jiné řeší podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole, provoz a vnitřní režim školy i podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. V souladu s ustanovením § 30 odst. 3 ŠZ školní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků.
 • V souladu s ustanovením § 102 odst. 6  zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP),  je zaměstnavatel (ředitel školy) povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci spolupracuje s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatel (ředitel školy) je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel (ředitel školy) je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.
 • V souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. j) ZP je zaměstnavatel (ředitel školy) povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. V souladu s ustanovením § 101 odst. 5 ZP se povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích (tedy i na děti i žáky).
 • V souladu s ustanovením § 103 odst. 2 a 3 ZP je zaměstnavatel (ředitel školy) povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, dále při změně pracovního zařazení či druhu práce, při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů, či v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno.
 • V souladu s ustanovením § 150 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů za neposkytnutí pomoci hrozí trest odnětí svobody na dva až tři roky.
 • Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 • Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail