OiRA - aplikace pro vyhledávání a hodnocení rizik - představena na workshopu

Zdroj: 

Již delší dobu se na BOZPinfo zmiňujeme o nástroji OiRA - bezplatné online aplikaci pro vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti BOZP. V prosinci 2020 se konal online workshop zaměřený na praktické využití tohoto nástroje s cílem informovat zájemce, zainteresované strany a zejména budoucí uživatele o existujících nástrojích OiRA, o jejich možnostech, způsobech použití a funkcionalitách a prakticky demonstrovat způsob práce s nimi při posuzování pracovních rizik.

Projekt Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., (VÚBP) a Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB) „Vývoj nástrojů pro posuzování pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA pro účely malých podniků, mikropodniků a OSVČ v ČR“ se věnuje rozšiřování nástrojů OiRA v ČR. Pořadatelé workshopu z VŠB Mgr. Ivana Slováčková, Ing. Lukáš Petik a Ing. Jakub Řeháček podali účastníkům základní informace o nástroji OiRA, předvedli praktickou ukázku, jak s ním pracovat, a dali možnost zpětné vazby, kterou by uvítali od kohokoliv.

Dotazy, které během semináře účastníci pořadatelům zasílali, jsou zodpovězeny níže.

Stále existuje mnoho malých a středních podniků, které prevenci rizik neprovádějí a mají velmi nízké povědomí o BOZP. Z unikátního výzkumu prováděného v malých podnicích a u OSVČ (z oblasti zemědělství, lesnictví, stavebnictví, ubytování a stravování, kadeřnictví, kosmetických činností), který představil Ing. Jakub Řeháček, vyplynulo, že hodnocení rizik se často neprovádí vůbec a pokud ano, tak v mnoha případech bývá jediným důvodem strach z kontroly a pokuty.

Odsuzovali to jako nějaké papírování, pracují tak, aby se nic nestalo, řídí se selským rozumem. Často se objevovalo tzv. mazáctví versus začátečnictví, čím je člověk větší mazák, tím víc to má v ruce a neřídí se opatřeními. Kdyby si vzal ochranný prostředek, tak je tak trochu za blbce. Školení BOZP také berou jako formalitu, spí tam, podepíšou papíry,“ popisuje Ing. Jakub Řeháček časté odpovědi účastníků výzkumu na téma hodnocení rizik.

Jak hodnotili nástroj OiRA studenti VŠB, kteří se zúčastnili prvního workshopu OiRA, informovala Mgr. Ivana Slováčková. Ocenili jednoduchost, stručnost, dobrou strukturu, že je vše na jednom místě, přehlednou grafickou úpravu, přímý odkaz na legislativu, správnost zacílení na malé a střední podniky, vhodnost formulací. Nemalý význam má i to, že nástroj je zdarma. Jako negativní naopak vnímali nedostatečnou propagaci nástroje OiRA, potřebu alespoň nějakých znalostí, aby se s nástrojem dalo pracovat, drobnosti formálního charakteru, které je však možné jednoduše odstranit. I když se tvůrci profesně zaměřených nástrojů OiRA snaží být co nejvíce konkrétní, pro kvalitní provedení analýzy a hodnocení rizik je potřeba vidět dokumenty konkrétní firmy, například místní provozní bezpečnostní předpis, osobní účast v provozu a rozhovor se zaměstnanci.

Ing. Lukáš Petik představil konkrétní nástroje OiRA. Po výběru nástroje na hodnocení rizik na webových stránkách https://oiraproject.eu/cs si uživatel buď může vyzkoušet testovací verzi, nebo se rovnou zaregistrovat. Registrace umožňuje provádět nová vyhledávání a hodnocení rizik, upravovat již provedená nebo pokračovat v rozpracovaných dokumentech. Dále si krok za krokem projde zvolený nástroj, například obecné zhodnocení na pracovišti, který mu pomůže zorientovat se v problematice, vyvarovat se základních chyb, a předejít tak mimořádným událostem nebo pokutám ze strany kontrolních orgánů. Registrovaný uživatel si také může stáhnout výstupní dokumenty, což v testovací verzi nelze.

Nástroj obecné zhodnocení se skládá z 16 modulů, zabývá se základní dokumentací, prevencí rizik, kategorizací prací, systémem požární ochrany, kontrolní činností, školením a výcvikem, pracovnělékařskými službami a 1. pomocí, pracovními úrazy a nemocemi z povolání, OOPP, bezpečnostním značením, pracovištěm, komunikacemi, evakuací, technickými zařízeními, chemickými látkami a směsmi, zakázanými pracemi. V každé oblasti uživatel odpovídá na několik otázek, zdali jsou konkrétní povinnosti s touto oblastí spojené v podniku řešeny. U každého kroku se objevují základní informace a právní předpisy, příp. technické normy, které povinnosti stanovují. Tvůrci za uživatele provedli předhodnocení rizik, na závěr si uživatel může přidat vlastní rizika, vložit obrázek, hodnotit, zdali je riziko přijatelné či nikoliv. Například zjistil, že hlavní uzávěr plynu je za plotem sousedního pozemku, což není přijatelné, protože podle zde uvedených informací musí být přístupný a označený. V dalším kroku se uživatel znovu vrací k jednotlivým oblastem a volí možnost Vytvořit akční plán. Položky označené červeně (například je označeno, že chybí písemná smlouva s poskytovatelem pracovnělékařských služeb) je nutné ošetřit, riziko odstranit, případně snížit na přijatelnou úroveň. Uvede se, kdo je za tento úkol odpovědný, rozpočet, termín, do kdy má být úkol splněn.

Do budoucna se plánuje, že ve výstupní části by mohly být k dispozici dokumenty pro provoz, jako místní řád skladu, místní provozní bezpečnostní předpis, které by si uživatelé mohli stáhnout.

Zde najdete přehled o všech nástrojích OiRA v češtině, které byly zatím vyvinuty.

Souhrnné otázky a odpovědi k Workshopu OiRA

Existuje dostupná off-line nahrávka workshopu k nástroji OiRA?

Odpověď: Ano, záznam je dostupný na privátním kanále YouTube: https://youtu.be/kfP9OI1aTYE.

Jak je zajištěna aktualizace nástroje? Závazných předpisů je obrovské množství a podléhají změnám.

Odpověď: Aktualizace zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a VÚBP. Navíc existuje určený tým, který má aktualizaci a vývoj nástroje OiRA na starosti. V tuto chvíli není ještě úplně jasně stanovený, ale jakmile bude znám, tak bude možné jej oslovit a poskytnout možná doporučení a zpětnou vazbu.

Lze s programem pracovat i off-line?

Odpověď: V omezené míře. Lze pracovat s dokumenty, které si uživatel dříve stáhl v on-line nástroji, tj. Akční plán (.xls), Zpráva o hodnocení rizik (.doc), Přehled rizik (.pdf). Všechny funkce nástroje OiRA jsou ale dostupné pouze online přes webový prohlížeč.

Lze do nástroje nahrávat fotografie?

V omezené míře. Defaultní položky hodnocení rizik toto neumožňují, nicméně rizika, která si uživatel sám přidá, toto umožňují.

Kolik studentů se účastnilo prvního workshopu OiRA?

Odpověď: První části workshopu se účastnilo cca 40 studentů. V praktické druhé části se zúčastnilo a zpětnou vazbu v samostatných dokumentech poskytlo cca 20 studentů.

Podle jakého klíče jsou stanovovány priority oborových zaměření? Kadeřnice vs. práce ve výškách a nad volnou hloubkou nebo například ve slovinské jazykové mutaci existují kategorie stožáry vs. žebříky.

Odpověď: Nástroj Kadeřnictví byl vytvořen v roce 2016, ještě před zahájením současného projektu vývoje nástrojů OiRA. Byla to taková první vlaštovka, otestování možností nástroje OiRA. Tento nástroj vznikl překladem a úpravou již existujícího nástroje z angličtiny. Pokud si dobře pamatuji, bylo to i proto, že v této profesi je poměrně dost zdravotních problémů vyplývajících z charakteru práce, a přitom je to oblast, ve které si tato rizika většina pracovníků neuvědomuje.

Jaké další odborné nástroje budou přidávány?

Odpověď: Seznam prioritních profesí pro další nástroje OiRA není zatím stanoven. Přesto je již rozhodnuto, že tvorba nástrojů OiRA bude pokračovat.

Je zpracovaný nástroj OiRA dostatečnou dokumentací v případě kontroly z inspektorátu práce?

Odpověď: Na toto neexistuje zatím jednoznačná odpověď. Inspektor práce je podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, nositelem oprávnění, včetně jakéhosi kritéria rozhodnutí o naplnění zákonné povinnosti zaměstnavatele/OSVČ. Osobně ve výstupní dokumentaci vidím něco, co nejen že může být dostatečnou dokumentací v rámci naplnění povinnosti zaměstnavatele/OSVČ dle § 102 odst. 4 zákoníku práce, ale dokonce (pokud se opravdu s nástrojem OiRA bude pracovat aktivně a na konkrétním pracovišti, tzn. NE od stolu) něčím, co může být v mnohem kvalitnější a odbornější verzi, než jsou mnohé stávající dokumentace o hodnocení rizik.

MPSV přislíbilo diskuzi se SÚIP ve vztahu k informovanosti inspektorů práce o nástrojích OiRA. Někteří inspektoři se zúčastnili i tohoto workshopu. Inspektor by měl alespoň vzít v potaz a ocenit snahu malého podniku/OSVČ provádět hodnocení rizik. Tak jako tak předložením dokumentace nástroje OiRA si podnik/OSVČ splnil ex lege zákonnou povinnost vést dokumentaci o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních ve smyslu uvedeného ustanovení § 102 odst. 4 zákoníku práce. Otázkou pak zůstává posouzení obsahu a konkrétnosti této dokumentace.

Komentář I: Nástroj se mi velice líbí (OZO a koordinátor BOZP na staveništi). OiRA slouží jako perfektní souhrn informací. Vše srozumitelné.

Komentář II: Velice zajímavý nástroj. Myslím, že bude přínosem pro mnoho uživatelů zabývajících se bezpečností práce. Důležitá však bude také následná praxe, zaškolení na pracovišti zaměstnavatelem, aby nespoléhali pouze na tento nástroj.

Pokud i Vy máte zkušenosti s nástroji OiRA, napište nám je do diskuze pod tímto článkem, nebo na bozpinfo@vubp-praha.cz.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail