Ohrožení prachem

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ing. Pavla Pechová, Ph.D. ze Státního zdravotního ústavu.

Mám dotaz ohledně prašnosti, respektive koncentrace prachu v budově. Jedná se o veřejnou budovu, kam denně chodí desítky lidí, kde se ještě pracuje (budova prochází rekonstrukcí). Je nějaká norma, ze které zjistím, že koncentrace prachových částic není nebezpečná pro zdraví člověka?

Z hlediska prašnosti na pracovišti platí nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V tomto nařízení vlády jsou stanoveny přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P).

Vychází se ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Výše zmíněné nařízení vlády č. 361/2007 Sb. rozeznává různé druhy prachů s různými přípustnými expozičními limity. Nevím, jaké stavební práce v objektu probíhají, z čeho je objekt postaven, zda například probíhá i bourání. Velmi specifické a přísné jsou požadavky, pokud se v objektu nachází azbest. Například v tomto případě ještě před zahájením prací jde územně příslušná krajská hygienická stanice na kontrolu provedených opatření.

Podle zákona č. 309/2006 Sb. § 7 odst. 1 platí: „Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je povinen postupovat podle prováděcího právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zaměstnavatel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů."

Z hlediska ovlivnění okolí/životního prostředí, to řeší zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail