Odborná způsobilost koordinátora BOZP na staveništi

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.

Obracím se na vás s žádostí o radu týkající se koordinátora BOZP na staveništi. Naše společnost pro tyto účely využívá vlastních pracovníků i externistů. Chtěla bych se zeptat, jaké jsou požadavky na dodavatele, v případě, že se jedná o externí službu. To znamená, jaké živnostenské oprávnění musí mít firma, která tyto služby poskytuje. Kromě vázané živnosti “Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci” je možné akceptovat i další živnostenské listy?

Koordinátor BOZP musí být způsobilý a to se prokazuje osvědčením. Jaká je platnost tohoto osvědčení? Je to přesně 5 let od vydání, nebo do konce pátého roku? Existuje nějaké přechodné období, kdy se platnost osvědčení prodlužuje z důvodu jeho vydání před účinností změny zákona, která ukládá lhůtu 5 let (dříve se osvědčení vydávala na dobu neurčitou)?

Dotaz není zcela jednoznačný z hlediska předmětu činnosti společnosti. Pokud se jedná o právnickou osobu, která nabízí zadavatelům činnost  koordinátora, pak tato společnost musí mít živnostenské oprávnění  “Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci” a jiné se dle mého vědomí nepřipouští. Tato právnická osoba pak koordinátory - osoby odborně způsobilé - může zaměstnávat v pracovněprávním vztahu, případně na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.

Pro bližší vysvětlení problematiky uvedu praktický příklad. Město si nechá vyškolit svého zaměstnance a udělat zkoušku na koordinátora. Potom na svých stavbách nemusí mít město živnost a je si samo sobě koordinátorem. Obdobně by to bylo I v případě, že s externím koordinátorem uzavře dohodu o provedení práce či pracovní činnosti. Samozřejmě, že v uvedeném případě zodpovídá město za správní delikty, které by byly uděleny z titulu neplnění povinností koordinátora (zák. 251/2005 Sb. § 30 odst. 1 písm. za)).

Pokud by však koordinátora chtělo zajišťovat město například na akcích městem zřízených organizací  (majících vlastní IČ), potom by se jednalo ze strany města o podnikatelskou činnost a muselo by si zažádat o příslušné živnostenské oprávnění.

Prakticky se s obdobným problémem setkávám například v případech, kdy zadavatel požaduje, aby jeho TDI byl I koordinátorem. Tento TDI to řeší uzavřením dohody s externím koordinátorem, což je možné, ale TDI musí mít pro svoji činnost opět vyřízené živnostenské oprávnění.

Co se týče platnosti osvědčení, tak se jedná o platnost ode dne složení zkoušky do dne po 5 letech od složení zkoušky. Tento den bývá na osvědčeních uváděn. Pro ty, kteří absolvovali zkoušky před účinností novely zákona platí následující ustanovení zákona č. 365/2011 Sb.:

Čl. XVII

V zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 223/2009 Sb., se za § 10 vkládá nový § 10a, který zní:

"§10a

Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti je osvědčení. Osvědčení se vydává na dobu 5 let.".

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Odborná způsobilost fyzické osoby k plnění úkolů v prevenci rizik a odborná způsobilost fyzické osoby k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, která byla získána do 30. června 2008 podle zákona č. 309/2006 Sb. na dobu neurčitou, se považuje za splněnou nejdéle do 1. ledna 2014.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail