Od nového roku se změní podmínky při provozu, kontrolách a čištění komínů

Dne 1. ledna 2011 vstoupí v platnost nové Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Proto se na hlavní změny podíváme v následujícím Tématu týdne.

Nové Nařízení vlády nahradí stávající vyhlášku č. 111/1981 Sb. a stanoví podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových (komínových) cest, frekvenci jejich kontrol a čištění. Upravuje také to, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět vypalování komína.

Oproti dosud platné vyhlášce se výrazně zmírní požadavky na kontroly spalinových cest. Zatímco dnes je v případě komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva s výkonem do 50 kW povinnost provádět čištění, popř. kontrolu šestkrát ročně, podle nového nařízení budou stačit čištění pouze tři.

V případě plynných paliv budou provozovatelé povinni čistit nebo kontrolovat spalinové cesty pouze jednou ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče. Komíny do 50 kW, které nejsou opatřeny komínovou vložkou a dodnes se musely dle vyhlášky kontrolovat šestkrát ročně, se v novém přepisu vůbec neuvažují.

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje ze zákona provádí pouze kontroly právnických osob a podnikajících fyzických osob a jejich provozované činnosti. Hasiči v rámci kontroly u právnických osob a podnikajících fyzických osob budou jako dosud kontrolovat platnost a úplnost všech revizí, tedy i komínů a jejich stavu. V případě fyzických osob se také nic nemění a povinnost kontroly (odborná osoba) a čištění (může sám majitel) komínového tělesa si musí zajistit majitel objektu.

Zákon neumožňuje hasičům provádět kontroly fyzických osob, tj. běžných občanů. Povinnost čištění komínů nebo kontroly komínové cesty hasičům za běžného stavu ze zákona nepřísluší. V případě požáru a podezření na příčinu vzniku od komínového tělesa může vyšetřovatel hasičů zjišťovat, v jakém stavu jej majitel nemovitosti udržoval, tj. kontrola čištění a kontroly spalinové cesty. V tomto případě bude poskytovat informace příslušné pojišťovně, která může na jejich základě krátit plnění pojistné události.

V loňském roce hasiči Královéhradeckého kraje likvidovali 30 požárů, které způsobila komínová tělesa. Nejčastějšími příčinami požárů komínů bylo zažehnutí sazí, dále se jednalo o špatné spáry v komíně, zazděný nebo přizděný trám nebo nevhodná konstrukce komínů a odvod spalin. V topném období letošního roku hasiči Královéhradeckého kraje likvidovali 16 požárů toho typu. Mezi nejčastější příčiny opět patřilo zahoření sazí v komíně. Škody na majetku během letošního roku přesáhly jeden milion korun.

V souvislosti s novým nařízením o čištění komínů dochází k nejasnostech v základních pojmech. Je třeba rozlišovat dvě činnosti ve vztahu ke komínům:

Čištění – to si může každý majitel nemovitosti s topidlem o výkonu do 50 kW provádět sám. Dle nařízení vlády musí být prováděno 3× ročně.

Kontrola spalinové cesty (tj. komínu) – tu musí vždy provádět osoba odborně způsobilá, tj. kominík s průkazem odbornosti. Tato kontrola se provádí 1× ročně.

Autor článku: 

Komentáře

čištění svépomocí

07.12.2010 - 15:17 Norbert Chalupa
Na konci článku je uvedeno: ,, V souvislosti s novým nařízením o čištění komínů dochází k nejasnostem v základních pojmech. Je třeba rozlišovat dvě činnosti ve vztahu ke komínům.... ,, Tady bych ještě doplnil třetí, důležitý, pojem, a to je revize spalinových cest. Co to je, psát nebudu, každý znalý ví. Jsem ovšem zvědav na praxi ohledně čištění spalinových cest, zejména, u spotřebičů do 50 kW u právnických a podnikajících fyzických osob, kdy si toto mohou provádět sami, resp. svými zaměstnanci. Vidím to dost komplikovaně, poněvadž si myslím, že k této činnosti by měl být zaměstnanec zaškolen kupř. odborně způsobilou osobou v oboru kominictví, dále by měl být zaškolen pro práci ve výšce, vybaven potřebnými OOPP, zdravotně způsobilý pro tuto činnost a nakonec, samozřejmě, pověřen zaměstnavatelem. Znám nemálo zaměstnavatelů provozující takovéto zdroje a jsem zvědav, jak se k tomu postaví? Jinak je to předpis důležitý, přehledný, jasný. Ještě najít způsob na kontroly u fyzických osob, mj. i na to, čím topí a co spalují!? K těm astmatům, alergiím apod. si přispíváme podstatně sami, bohužel. Norbert Chalupa - OZO

Re: čištění svépomocí

09.12.2010 - 12:42 Tomáš Neugebauer
I u fyzických osob je možné provádět kontroly co spalují, a to bez nutnosti vstupu na jejich pozemek. Je možné to provádět formou kontroly přípustné tmavosti kouře (ta se provádí se vzdálenosti 150 až 400 m od komína). Totiž i na fyzické nepodnikající osoby se vztahuje povinnost "dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem" (§ 12 zákona o ochraně ovzduší). Překročení přípustné tmavosti kouře (obsahuje mimo velký podíl sazí, které vznikly spalovaním nekvalitního paliva) je posuzována jako přestupem a může být za něj uložena pokuta. Nevím přesně jak vysoká, ale mám pocit, že do výše 10 000 Kč.

Re: čištění svépomocí

09.12.2010 - 16:28 Norbert Chalupa
Ano, pane Neugebauere, ta možnost tady opravdu je (pokuty za nesplnění Vámi zde uvedených požadavků jsou dokonce od 500,- Kč - do 150 000,- Kč), ale myslím, že všichni tady diskutující snad víme, že je to v praxi u běžných provozovatelů zdrojů znečištění z vytápění (u občanů) téměř nereálné a neprokazatelné. Vámi uvedená vzdálenost pro měření tmavosti kouře je správná, leč vytržená z kontextu, protože je to podmíněno mnoha faktory uvedenými v prováděcí vyhlášce zákona o ochraně ovzduší. Neznám jediný případ, ani jsem o jediném případu neslyšel, že by taková měření u fyzických osob byla prováděna za účelem zjištění, zda tato osoba porušuje podmínky zákona ve vztahu ke způsobu vytápění. Je to jen teoretická možnost. Ano, vše je o penězích, myslím, že tuhá paliva tady budou ještě hodně dlouho, ale abychom nepálili svinstva a odpadky, je nutno najít nejen účinné zákonné prostředky, ale jít také vlastním příkladem, v rodině, ve škole ..... jo, zní to jako klišé, ale je to tak. .....jěště příspěvek ke komínům. Před pár lety můj téměř soused, v jednu chladnou podzimní sobotu, pálil v kotli větve čerstvé borovice (aby ušetřil). Ve 4 hod. nad ránem mě vzbudila siréna hasičského auta, kouknu ven z okna a nedaleko mého domu jsem viděl modré záblesky majáku. U onoho souseda hořel komín, proč asi...? Tak nevím, jestli ušetřil....

Re: čištění svépomocí

09.12.2010 - 18:30 Tomáš Neugebauer
Pane Chalupo, myslím, že se shodneme na tom, že tu možnost je. Že není využívána je otázka jiná (nevím ani o žádné právnické osobě, u které by byla prováděna kontrola tmavosti kouře). Jedná se o nezájem tento způsob vytápění eliminovat. Řečeno jinými slovy: není dostatečná společenská objednávka, aby vytápění tímto způsobem nebylo prováděno. A ještě k vašemu závěru příspěvku. Topit čerstvými větvemi, navíc jehličňanu, to snad může jen: píp, píp, píp. Vždyť mu to ani nemohlo táhnout a oheň se musel dusit. Takže použil něco na povzbuzení. Na závěr také něco přidám. Vím o firmě, kde v kotli pálili pneumatiky, které před tím rozčtvrtili. Za určitých podmínek se dají téměř celé spálit. Dnes naštěstí tato firma již neexistuje.

Zajistit pověření určeného

08.12.2010 - 12:12 František Černý
Zajistit pověření určeného zaměstnance, vybavit ho potřebnými OOPP není žádný problém. Na zaškolení k vlastnímu provádění čištění zákonodárci v tomto předpisu pozapomněli. Domnívám se, že stačí seznámit dotyčného zaměstnance s návodem. Protože u většiny komínů návod k použití prostě není, je potřeba vytvořit interní předpis. Vzhledem ke znění legislativního předpisu je to, myslím, dostačující. S tlakem na kontroly a postihy soukromých domácností rozhodně nesouhlasím, například zatížení tzv komínovou daní. To je totiž diskriminace osob, které nemají možnost topit jinak. Pokud chce stát dosáhnout poklesu spotřeby fosilních tuhých paliv, měl by vytvořit podmínky. Dokud je nevytvoří, budou se domácnosti chovat ekonomicky a výsledek je jasný. Dát možnost vstupovat na soukromé pozemky za účelem kontroly a postihu, je porušením ústavy.

Re:

08.12.2010 - 15:14 Norbert Chalupa
Pane Černý, já ani tak ani nemyslel fosilní tuhá paliva, chápu, že spousta domácností na to prostě nemá. Když jste použil výraz fosilní tuhá paliva, tak mně vadí ,, nefosilní tuhá paliva ,, tzn. bordel, jako odpadky z košů, plasty, PET láhve naplněné pilinami a zalité vyjetým olejem, staré lakované rámy vyhozených oken, odřezky lamina ze stoláren apod. Vězte, že vím, o čem mluvím, bydlím na vesnici 30 let a vidím, co lidé k topení vozí, potažmo cítím neskutečný humus z toho, čím topí! Asi si řeknete, kde bydlím? Jsme civilizovaná vesnice, ale lidé při své bezohlednosti skutečně spálí všechno. Znám kupř. rodinu, ve které žije v rodinném domku 6 lidí v produktivním věku, všichni pracují a topí, prosím, jak jsem uvedl také ,, nefosilními tuhými palivy. ,, Domnívám se, že ekonomické poměry by jim mohly dovolit topit alespoň fosilními tuhými palivy, když už ne kupř. plynem...? Zdaleka to není jediný případ. Žijeme v době, kdy pominul boom plynofikací, který byl v 90. létech, plyn podražil a tím pádem se vracíme k tuhým palivům. Je zbytečné tady rozebírat ústavu, práva vstupu na pozemek, právo na ochranu zdraví atd., protože je to na samostatnou velkou diskuzi. Stačí ,,pouze,, trošku vzájemné ohleduplnosti a chtít. Bohužel, mám pocit, že někteří lidé to dělají ještě z radosti, že mohou znepříjemnit život okolí. Respektuji Váš názor, ale já s určitou formou kontrol a tlaku na domácnosti souhlasím, poněvadž zdraví je nadevše! Otázkou zůstává jak? Ale to jsme od komínů a spalinových cest odskočili malinko jinde.

Re:

09.12.2010 - 12:45 Tomáš Neugebauer
Od komínů a spalinových cest jste neodskočili jinam. Stále se to jich týká. Odskočili jste však od požární ochrany k ochraně životního prostředí, konkrétně k ochraně ovzduší. Zde je již možné řešení najít - viz odpověď dále.

Pane Chalupo,

09.12.2010 - 10:15 František Černý
Pane Chalupo, vím úplně přesně, co Vás trápí. Na vesnici bydlím také. Plynofikace se nás nikdy nedotkla, elektrická síť by zkolabovala, pokud by se elektřinou rozhodlo topit tak 5 dalších rodin. Pálení nepořádku v kotlích a kamnech je zvyk z dob, kdy nebylo zvykem svážet komunální odpad, prostřednictvím odborné firmy - popelářů. Situace se zavedením svozu příliš nezměnila. Zákon nařídil obcím tuto službu zřídit a firmy, které odpad likvidují si pravděpodobně rozdělily území. Ony totiž mají v podstatě monopol (alespoň v naší oblasti) a tomu odpovídají i ceny a kvalita poskytovaných služeb. Já na vesnici platím za odpad mnohem víc, než moji známí v okresním městě. A to si troufnu říct, že ho vyprodukji méně - biologicky rozložitelný odpad putuje do kompostu, kdo má dobytek, zkrmí ho. Příkladem je třeba stav v současné kalamitě. Ta neumožnila v daný den vývoz odpadu. Druhý den byly silnice již sjízdné, ale popelnice byly vyvezeny až v dalším termínu, přestože zaplatit musí obec i občan i svoz, který se neuskutečnil, protože platba je paušální. V této situaci se projeví pořádkumilovnost lidí z vesnic (ve městě se v takovém případě prostě vytvoří hromada odpadků vedle kontejneru) a komunální odpad je spálen, aby zabral méně místa v popelnici. Lidé z vesnic ve většině případů hromadu odpadků na dvorku mít nechtějí. Celá věc je okořeněna ještě jednou perličkou, likviduj odpad ekologicky a plať občane. Narodí se dítě a dřív, než se s ním matka vrátí z porodnice domů, najde otec ve schránce složenku na zaplacení popelnice - takto to funguje u nás. Takže já trvám na tom, že stát musí vytvořit takové podmínky, aby ekologické chování bylo pro občana ekonomicky výhodné. To si bývalý ministr ŽP vůbec neuvědomoval a proto se situace asi v dohledné době nezlepší. Dále, pokud chce jakýkoli orgán vstoupit na soukromý pozemek, musí mít příkaz soudu, jinak tam nemá co dělat, samozřejmě s vyjimkami, které dává zákon hasičům a policistům. Máte pravdu v tom, že toto je na delší diskuzi, která patří jinam. I když jsme tím zase od komínů tolik neutekli, spalování nekvalitního paliva, nebo dokonce komunálního odpadu, přece zvyšuje znečišťování komína a také riziko vzniku požáru komína.

Re:

09.12.2010 - 12:27 Tomáš Neugebauer
Pane Černý, v některých svých tvrzeních se mýlíte. Cenu, kterou platíte za svoz komunálního odpadu a za likvidaci nebezpečného odpadu (jedná se o dva poplatky), neurčuje firma, která svoz provádí, ale obec, v které bydlíte. Maximální možná výše je stanovena legislativou. Obdobné je to s vámi uvedenou platbou za novorozence, jakož i s vynechaným svozem a jeho poušální platbou. Takže nejde o to, aby stát vytvořil podmínky, aby ekologické chování bylo pro občana výhodné, ale aby tyto podmínky, v rámci stanoveném legislativou, vytvořila obec (jen tak mimochodem, obec je majitelem komunálního odpadu, který její obyvatelé vyprodukují a odevzdají na jí určená místa).

Re:

09.12.2010 - 12:54 František Černý
Ano, mohu se mýlit. Ale co píšu je zkušenost z reality. Za svoz odpadu platí naše obec více, než okolní obce, stejně tak je vyšší i polatek, který hradí občané. Složenka na novorozence se opravdu objeví ve schránce dřív, než novorozenec doma. Co se týká vynechaných svozů (za rok se to stane průměrně 6x), nikdy lidem, ani obci nebyly vráceny peníze, ani nebyly nádoby na odpad vyvezeny v náhradním termínu. Dokonce se občas stalo, že v jedné ulici nebyly vyvezeny jen některé popelnice. Obec může vytvářet výhodné podmínky pouze v rámci zákona, takže hlavní tah je, myslím, na státu. Konec konců povinnost likvidovat odpad a platit poplatky nám ukládá zákon a ne obecní vyhláška.

Re:

09.12.2010 - 13:29 Tomáš Neugebauer
Nepopírám, že realita je taková, jakou ji popisujete. Jen vaše výtky by měly spíše směřovat vůči vaší obci, která vytvořila takový systém, jež to řekněme běžně, jak popisujete, dovolí. Jen pro příklad. Nevím přesně, jak to tam funguje nyní, ale před lety se v Kostelci platilo podle hmotnosti vyváženého odpadu. To, že že občané a vaše obec platí více než okolní obce je její problém, který je v její kompetenci a může jej řešit. Dalším vašim omylem je, že vám zákon ukládá likvidovat odpad a platit za to poplatky. To není pravda. Vám to ukládá obec, která je zplnomocněna zákonem vydat vyhlášku a mimo jiné v ní stanovit způsob, jak bude sběr odpadu provádět a v jaké výši bude poplatek od občanů za to obec vybírat (poplatky jsou jejím příjmem). Zákon o odpadech nepovažuje nepodnikající fyzickou osobu za původce komunálních odpadů. Tím je, pro všechny komunální odpady,které vznikly na území obce z činnosti fyzických osob, obec. Tedy je zcela logické, že jen ona stanovuje pravidla za jakých se s odpadem na jejím území nakládá. Právní předpis ji pouze omezuje v maximální výši poplatku, který od svých obyvatel může za to vybrat.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail