Ochranné pracovní rukavice – správný výběr pro chemická rizika

Na stránkách Euroshnet (www.euroshnet.org) proběhla diskuse, která se týká používání rukavic, chránících proti chemikáliím. Některé nejasnosti se vyskytují v souvislosti s používáním piktogramů a správnou volbou rukavic při práci s nebezpečnými chemikáliemi. Toto téma je rozpracováno v následujícím článku, v němž jsou aplikovány i zkušenosti, které má s touto problematikou zkušební laboratoř ve VÚBP-AO 235 a také výsledky diskusí mezi evropskými notifikovanými osobami pro OOP.

 Na stránkách Euroshnet (www.euroshnet.org) proběhla diskuse, která se týká používání rukavic, chránících proti chemikáliím. Některé nejasnosti se vyskytují v souvislosti s používáním piktogramů a správnou volbou rukavic při práci s nebezpečnými chemikáliemi. Toto téma je rozpracováno v následujícím článku, v němž jsou aplikovány i zkušenosti, které má s touto problematikou zkušební laboratoř ve VÚBP-AO 235 a také výsledky diskusí mezi evropskými notifikovanými osobami pro OOP.
 
Správný výběr osobních ochranných prostředků je spojen s řadou problémů a nejasností. Platí to i pro uživatele, kteří jsou postaveni před úkol vybrat vhodný druh ochranných pracovních rukavic.

Za správný výběr je odpovědný zaměstnavatel, blíže viz zákoník práce č. 262/2006 Sb. zejména § 104 a nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Podle nového zákona 309/2006 Sb. se této odpovědnosti nevyhnou například ani osoby samostatně výdělečně činné. V první řadě je nutno rizika na konkrétním pracovišti určit, poté se pokusit je odstranit nebo minimalizovat. Pak teprve nastupuje použití vhodných osobních ochranných pracovních prostředků.

V případě výběru vhodných rukavic nám může pomoci norma ČSN  EN 420 Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných rukavic, která uvádí i piktogramy pro označení jednotlivých typů (viz tabulka 1).

Tabulka 1: Piktogramy - označení ochranných rukavic

 

 Piktogram 

Význam
(např. druh nebezpečí)

  Piktogram

Význam
(např. druh nebezpečí)

 

mechanická nebezpečí

 

nebezpečí chladu

 

řez padajícím ostřím

 

teplo a oheň

ionizační záření

 

radioaktivní zamoření

ruční řetězová pila

 

chemická nebezpečí

teplo a nebezpečí požáru - pro hasiče

 

chemická nebezpečí

 

informace

 

nebezpečí mikroorganismů

Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům

Zde se budeme podrobněji zabývat ochranou rukou proti chemickým rizikům.

V tabulce piktogramů jsou uvedeny dva rozdílné piktogramy pro chemická nebezpečí. Jak se má tedy uživatel mezi nimi rozhodovat a orientovat? Problémem spočívajícím v jasném a srozumitelném odlišení těchto dvou skupin ochranných rukavic se zabývá mimo jiné i pracovní skupina Euroshnetu a nejedná se tedy o jednoduchou záležitost.

Pomoci nám může i specializovaná norma ČSN EN 374 - Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům, která se k oběma piktogramům blíže vyjadřuje.

Základní rozdíl mezi těmito piktogramy, tak jak je uvedený v normě, spočívá v míře chemického rizika, proti němuž jsou určeny.  Podívejme se na tyto rozdíly podrobněji.

Obrázek 1: Piktogram pro rukavice určené proti chemikáliím

Základní piktogram pro rukavice určené proti chemikáliím je uveden na obrázku 1. Takto označené rukavice musejí při zkouškách odolat nejméně třem chemikáliím ze seznamu, který je uveden v normě ČSN EN 374, viz tabulka 2.

Tabulka 2: Seznam zkušebních chemikálií

 

Písmeno kódu

Chemikálie 

CAS 

Třída

A

methanol

67-56-1

primární alkohol

B

aceton

67-64-1

Keton

V

acetonitril

75-05-8

nitrilová sloučenina

D

dichlorometan

75-09-2

chlorovaný alifatický uhlovodík

E

sirouhlík

75-15-0

organická sloučenina obsahující síru

F

toluen

108-88-3

aromatický uhlovodík

G

diethylamin

109-89-7

amin

H

tetrahydrofuran

109-99-9

heterocyklická sloučenina a eter

I

ethylacetát (octan ethylnatý)

141-78-6

ester

J

n-heptan

142-85-5

nasycený uhlovodík

K

hydroxid sodný 40%

1310-73-2

anorganická zásada

L

kyselina sírová 96%

7664-93-9

anorganická minerální kyselina

V tabulce chemikálií znamená CAS identifikační číslo chemické sloučeniny, třída uvádí typ chemikálie a určuje tak i chemické vlastnosti jednotlivých uvedených látek a zároveň tedy i druh jejich potenciálního chemického rizika.

Piktogram na obrázku 1 musí být vždy doplněn třemi písmeny (kódy podle tabulky 2), které označují tři chemikálie použité při zkouškách.

Z hlediska chemické odolnosti se rukavice zkouší proti permeaci a penetraci chemikálií.
Pro bližší vysvětlení těchto pojmů: 

Penetrace (pronikání) znamená pohyb chemikálie a/nebo mikroorganismu pórovitými místy, švy, dírkami nebo jinými nedokonalostmi materiálu ochranných rukavic na úrovni, která není molekulární.

Permeace (propustnost) je proces, při kterém se chemikálie pohybuje přes materiál ochranných rukavic na molekulární úrovni. Je zde zahrnuta absorpce molekul chemikálie do povrchu na vnější straně, difúze molekul v materiálu a desorpce molekul z vnitřního povrchu materiálu rukavice.

Analytické metody stanoví koncentraci zkušební chemikálie, která projde materiálem ochranných rukavic. Tato koncentrace je funkcí času. Odolnost materiálů ochranné rukavice vůči propustnosti chemikálií je tedy měřena časem, který je označován, jako doba průniku. Tato změřená rezistenční doba (min) určuje třídu provedení. Čím je tato třída vyšší, tím je zároveň i účinnější chemická ochrana rukavice proti příslušné chemické látce, viz tabulka 3.

Tabulka 3: Permeace - třídy provedení

 

Změřená rezistenční doba (min)

Třída provedení - permeace

> 10

1

> 30

2

> 60

3

> 120

4

> 240

5

> 480

6

Je logické, že materiál ochranných rukavic má rozdílnou schopnost odolnosti vůči různým druhům chemických látek a to je důvodem proto, aby byla ochranná schopnost rukavic zkoušena minimálně pro tři druhy zkušebních chemikálií.

Aby mohl výrobce označit rukavici piktogramem podle obrázku 1, musí rukavice splnit požadavek na třídu provedení alespoň 2 (tj. doba průniku větší než 30 minut) pro všechny tři vybrané chemikálie.

Výrobce může samozřejmě deklarovat ochranu i proti dalším, speciálním chemikáliím. Také pro ně se pak samostatně může určit příslušná odolnost a třída provedení. Pokud lze pro skupinu chemikálií stanovit v rámci zkoušek reprezentanta, je možno zkoušky provést s takovou chemikálií, která celou skupinu charakterizuje.

Obrázek 2: Piktogram pro rukavice určené k použití ve vodě
a pro nízkou chemickou ochranu

 

Piktogram je podle normy určen pro rukavice s nízkou chemickou ochranou, tento termín ale může být poněkud zavádějící.

Rukavice  označené piktogramem 2 musí splňovat kritéria zkoušek pronikání vzduchu a vody. Chrání například uživatele před čistícími prostředky se slabým působením a snadno zrušitelným účinkem, např. rukavice zajišťující ochranu před zředěnými saponátovými roztoky, apod.
Co je ale velmi důležité. Tento typ rukavice může současně účinně chránit i proti některým koncentrovaným chemikáliím. Do skupiny takto označovaných rukavic totiž musí být zařazeny i rukavice, které při výše uvedených zkouškách chemikáliemi podle tabulky 2 nevyhoví pro všechny tři vybrané chemikálie, ale například pouze pro dvě z nich. Takové rukavice například mohou dlouhodobě chránit proti vysokým koncentracím kyseliny sírové (třída provedení může být i vyšší než 2), mohou chránit proti další chemikálii, jako např.  hydroxid sodný. Protože však už nevyhověly dalším sloučeninám, nelze o nich tvrdit, že poskytují komplexní ochranu a nelze u nich použít piktogram podle obrázku 1.

Pokud bychom se tedy spoléhali jen na piktogram, mohlo by se stát, že ochranné schopnosti rukavic zbytečně podceníme. A z čeho se tedy dozvíme více informací? Je to samozřejmě návod na používání, v normě označovaný jako „informace poskytované výrobcem“.

Piktogram ochrany má proto být doplněn i piktogramem s odkazem na tyto informace.

Obrázek 3: Piktogram s odkazem na informace poskytované výrobcem

     

Návod musí zahrnovat seznam chemikálií, kterými byly rukavice zkoušeny a třídy provedení získanými při zkoušení permeace. Jestliže tento seznam reprezentuje jen část dostupných informací, pak tato skutečnost musí být jasně v návodu uvedena, včetně odkazu na zdroj dalších informací, kterými mohou být např. samostatná brožura, odkaz na internetové stránky, případně čísla telefonu, na němž lze získat další doplňující informace.

Návod musí obsahovat i upozornění, že skutečná doba ochrany na konkrétním pracovišti nemusí odpovídat době, zjištěné zkouškou. Na užitné vlastnosti má totiž vliv celá řada faktorů, jako teplota, opotřebování, degradace, apod.

Shrnutí:

Při výběru rukavic proti chemikáliím je nezbytné vědět, proti jakým konkrétním chemikáliím (včetně koncentrací) je potřeba pracovníka chránit a jakým způsobem může dojít ke styku s chemikálií (dlouhodobě, nebo naopak , pouze při nepozornosti). Z toho je možno stanovit požadovanou třídu provedení.

Na tomto základě je pak třeba z nabídky protichemických rukavic vybrat takové, které nejlépe vyhovují konkrétním podmínkám. Není se přitom nutno obávat ani použití rukavic s „nízkou“ chemickou ochranou, protože nízká ochrana může spočívat v užším spektru chemikálií, kterým rukavice odolává, přičemž proti konkrétní chemické látce může být ochrana plně funkční.a vůbec nemusí znamenat nízkou koncentraci konkrétní chemikálie. Podrobné informace je potřeba vždy hledat v návodu k výrobku.

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail