Novinky v zákoníku práce

Zdroj: 

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn z. č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákoník práce. Na téma Novinky v zákoníku práce přednášela ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce JUDr. Eva Dandová.

Část 3. Dohody, BOZP, ostatní

Část 3. Dohody, BOZP, ostatní

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Nově se navyšuje maximální rozsah – 300 hod. v kalendářním roce. Z dohody o provedení práce (DPP) se bude odvádět zdravotní a sociální pojištění, DPP při výdělku 10 tis. měsíčně bude zakládat účast na nemocenském pojištění. Podle nových podmínek bude povinnost uvést dobu, na jakou se uzavírá, rozvrhnout pracovní dobu pro účely náhrad při dočasné pracovní neschopnosti a vystavení potvrzení při skončení zaměstnání (§ 313 ZP). Podmínkou je písemné uzavření. Agenturní zaměstnávání – nelze přidělovat na základě DPP. Dohoda o pracovní činnosti nesmí překročit v průměru polovinu stanovené pracovní doby (40 hod.) – 20 hod. týdne. Stejně jako u DPP lze sjednat právo na důležité osobní překážky v práci a právo na dovolenou. Lze sjednat způsob zrušení, jinak 15denní výpovědní doba. Podmínkou je písemné uzavření.

Pracovní doba

Upřesňuje se definice zaměstnance pracujícího v noci - § 78 odst. 1 písm. k), které zní:: „zaměstnancem pracujícím v noci je zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období, uvedeném v § 94 odst. 1,“.

Ruší se všechna ustanovení o rovnoměrném a nerovnoměrném rozvržení pracovní doby. U pružné pracovní doby - základní pracovní doba a volná pracovní doba - je novinkou vyrovnávací období 26 a 52 týdnů.

Stravné

Když bylo zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuto jídlo, náhrady se mu snižují. Zaměstnavatel musí povinně stravné krátit.
V § 176 odst. 3 zní:
"(3) Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu
a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.".
V § 176 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá
a) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
b) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

V § 179 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty v zahraničí poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu
a) 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,
b) 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,
c) 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.
(4) Zahraniční stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během zahraniční pracovní cesty, která trvá
a) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
b) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.".

Dovolená

Změnilo se čerpání dovolené – 4 týdny dovolené se musí vyčerpat do konce příštího kalendářního roku, jedině 5. nebo 6. týden navíc se může převádět do následujícího roku. Nástup dovolené určuje zaměstnavatel, výjimka je po mateřské dovolené a po 31.10. příštího kalendářního roku – nově po 30.6. příštího roku (§ 218).

Změny v ustanoveních týkajících se BOZP v části páté

Slova hradí se nahrazují slovy povinen hradit, místo vede povinen vést apod., všechna ustanovení jsou kogentní.

§ 105 odst. 1 věta druhá se nahrazuje větou „O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel podle věty první povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.“.

V § 105 odst 7 je zařazen i záznam o úrazu - hlášení změn: „(7) Vláda stanoví nařízením způsob vedení evidence úrazů v knize úrazů, ohlašování úrazů, vyhotovování a zasílání záznamu o úrazu a záznamu o úrazu – hlášení změn, okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz, zasílá záznam o úrazu a záznam o úrazu – hlášení změn, co se rozumí smrtelným pracovním úrazem pro statistické účely, vzor záznamu o úrazu a vzor záznamu o úrazu – hlášení změn.“.

V § 108 odst. 1 se slova „mají právo se účastnit“ nahrazují slovy „nesmějí být zbaveni práva účastnit se“. V § 108 odst. 5 se za slova „v dohodě s odborovou organizací a“ vkládají slova „se souhlasem“ a slovo „zástupcem“ se nahrazuje slovem „zástupce“.

Ostatní

Zrušení úmluvy o zakázaných pracích ženám v hlubinných dolech - § 238 odst. 1 se ruší. Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
V § 238 odst. 2 zní:
"(2) Je zakázáno zaměstnávat těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí, a zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu pracemi, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé.".

363 odst. 2, který vyjmenovává §, od kterých se nelze odchýlit – zrušen, zůstane pouze § 363 odst. 1 - transpoziční - lze se odchýlit pouze ve prospěch zaměstnance.

Vložil se § 301a Jiné povinnosti zaměstnanců: „Zaměstnanci jsou v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti povinni dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění.".

§ 313 - zápočtový list se bude vydávat i u dohody o provedení práce.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail