Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2022/2

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

 

112 - č. 2 (2022)BauPortal - č. 1 (2022)Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2022)Die BG - č. 1 (2022) | ;Chemické listy - č. 2 (2022)Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 2 (2022)Komora - č. 3 (2022)Komora - č. 9 (2021) Pracovní lékařství - č. 3-4 (2021)Professional Safety - č. 2 (2022)Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 2 (2022)Sondy revue - č. 1 (2022)Sondy revue - č. 2 (2022)

 

112 - č. 2 (2022)

SÝKORA, VLASTIMIL: Možné způsoby ochrany proti koronaviru, vlastnosti a použití ochranných prostředků
anotace: V době výskytu covidu-19, způsobeného koronavirem SARS CoV-2, bylo řešeno, jak se co nejefektivněji proti této nemoci chránit. Především zpočátku panoval dezinformační zmatek, neboť často byly používány nevhodné ochranné prostředky, zejména pramenící z jejich nedostatku, ale zároveň jejich užití nebylo vždy správně a srozumitelně vysvětleno. K těmto zmatkům svou měrou přispívali i představitelé státu a média.
klíčová slova: koronavirus - ochrana zdraví - prostředky ochranné - roušky - respirátory

 

BauPortal - č. 1 (2022)

HEBEL, DIRK E.: Innovative biologische Baumaterialien / Inovativní biologické stavební materiály
anotace: Autor uvádí, že s rostoucím počtem obyvatel roste i potřeba nových materiálů a zdrojů. Materiálová efektivita, opětovné použití a recyklace se staly důležitými parametry pro budoucí technologie. Ale i když existují inovativní přístupy k využívání surovin, recyklaci produktů a materiálů a jejich opětovnému užití, nemůže to zaplnit mezeru ve zdrojích. Proto je také potřeba nová třída stavebních materiálů, které rychle rostou a jsou energeticky šetrné a po své životnosti zcela kompostovatelné. Velkou pozornost v současnosti přitahují nové biologické stavební materiály z travin nebo z houbového mycelia. Například kořeny hub fungují jako biologické lepidlo. Protože umožňují recyklaci materiálů, mohly by v blízké budoucnosti nahradit syntetické varianty. Průkopníky v této oblasti jsou dvě společnosti Ecovative a MycoWorks, obě z USA. Společnost Ecovative v roce 2014 postavila svou první stavbu s názvem Hy-Fi Building v Brooklynu ve státě New York, kde byly poprvé použity samonosné houbové stavebnice. Rovněž na Karlsruhe Institute of Technology, fakultě architektury, se vědci v rámci udržitelného stavebnictví zaměřují na výzkum stavebních materiálů vyrobených z houbového mycelia.
klíčová slova: materiály stavební - materiály biologické - technologie nové - mycelium houbové - stavebnictví

JACOBS, RITA: Holzmodulbau mit GipsfaserPlatten / Dřevěná modulová konstrukce se sádrovláknitými deskami
anotace: Autorka podrobně popisuje stavbu (včetně použitých materiálů) pětipatrového dřevěného penzionu s 59 bezbariérovými apartmány v regionu Cáchy. Liší se koncepcí požární ochrany, která se odchyluje od státního stavebního zákona Severního Porýní-Vestfálska. Požární ochrana je realizována protipožárním účinným opláštěním nosných i nenosných vnitřních a vnějších stěn ze sádrovláknitých desek, které zároveň zaručují vysokou ekonomickou efektivitu s požadovanou úrovní bezpečnosti. Odborníci však upozorňují, že dřevěná nosná konstrukce při vypuknutí požáru může být rychleji zasažena, protože dřevěný strop není zapouzdřen nehořlavým obkladem. Toto riziko je zde minimalizováno malými a přehlednými užitnými jednotkami o ploše 32 až 52 m2, které jsou přepaženy vysoce protipožárními příčkami včetně rozsáhlé instalace kouřových hlásičů umožňujících rychle detekovat případný požár. Závěrem autorka konstatuje, že v minulosti realizace různých vícepodlažních dřevostaveb - zejména ve stavebních třídách 4 a 5 - prokázaly, že z hlediska úrovně požární bezpečnosti nejsou výrazné rozdíly oproti masivním stavbám ze železobetonu nebo z cihel za předpokladu, že jsou plánována a realizována vhodná konstruktivní opatření pro preventivní požární ochranu. Penzion v Herzogenrathu dokonale zapadá do této řady přelomových dřevostaveb, a přispívá tak k jejich zásadní realizaci.
klíčová slova: konstrukce dřevěné - stavby - ochrana požární - Německo

MANTEUFFEL, JULIANE: Neues psychologisches Anforderungsprofil für das Sicherungspersonal im Gleisbereich / Nový profil psychologických požadavků na bezpečnostní personál v prostoru trati
anotace: Bezpečnost při práci v prostoru trati závisí na značné míře na odpovědném jednání bezpečnostního personálu. Kromě lékařského posudku těchto pracovníků je nutné i jejich psychologické vyšetření, tj. zda jejich paměť, pozornost, myšlení a učení zaručují včasné rozpoznání nebezpečných situací včetně rychlých reakcí na jejich odvrácení. Současně jsou u těchto pracovníků požadovány osobnostní vlastnosti, jako jsou svědomitost, odolnost a smysl pro zodpovědnost. V rámci výzkumných projektů ve spolupráci s německými institucemi úrazového pojištění byly identifikovány psychologické požadavky na bezpečnostní personál a vyhotoven psychologický profil bezpečnostního personálu diferencovaného podle bezpečnostních funkcí a bezpečnostního dozoru. V úvahu byl brán i budoucí vývoj v oblasti nových technologií. Nový profil poskytuje poznatky, které částečně zpochybňují současné psychologické způsobilosti, stejně jako školení a kvalifikaci. Nestačí například předávat a trénovat dovednosti formou čistého předávání znalostí. Kromě předávání znalostí vyžaduje přenos dovedností také přenos hodnot a nové formy učení a dalšího vzdělávání. Závěrem autorka uvádí, že pracovní profily bezpečnostních pracovníků se za posledních několik let změnily a budou se měnit i nadále.
klíčová slova: pracovníci bezpečnosti práce - doprava železniční - železnice - personál - kompetence - dovednosti - aspekty psychologické

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2022)

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Bezpečnostní značky, značení a signály
anotace: Bezpečnostní značky a značení jsou jednou ze základních součástí zajištění prevence bezpečnosti práce. Požadavky na ně, jakož i na jejich používání, vyplývají z několika právních předpisů a technických norem. Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, a to jsou prakticky všechna, neboť bezpečné pracoviště neexistuje, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se BOZP. V § 6 to po něm požaduje zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
klíčová slova: značky bezpečnostní - značení bezpečnostní - signály - BOZP - normy technické - předpisy právní

ZELENÁK, MICHAL: Problémy při zajištění bezpečnosti strojních zařízení
anotace: Firmy si jsou v současné době velmi dobře vědomy významu zajištění bezpečnosti svých zaměstnanců. Žádná firma přece nechce, aby na pracovištích docházelo k pracovním úrazům, zejména ne při provozu strojních zařízení. Avšak, i přes toto pochopení se v různých firmách můžeme setkat s celou řadou důvodů, proč nelze aplikovat bezpečnostní prvky ke zvýšení ochrany zaměstnanců. Obtíže související s aplikací bezpečnostních prvků lze úspěšně překonat, má-li firma o toto řešení systémově zájem. Mezi způsoby, jak toho dosáhnout patří vzdělávání zaměstnanců, hodnocení rizik a řešení, která jsou implementována tak, aby splňovala konkrétní podmínky.
klíčová slova: zařízení strojní - stroje a zařízení - bezpečnost práce - BOZP

DANDOVÁ, EVA: Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
anotace: Povinnost vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku úrazu je uložena v § 105 odst. 1 zákoníku práce. Podrobnosti ohledně evidence pracovních úrazů a zpracování záznamů v knihách úrazů, resp. přímo záznamů o úrazu obsahuje nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Zaměstnavatel povinnost vyšetřit příčiny a okolnosti úrazu splnit za účasti postiženého zaměstnance, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje a dále za účasti příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast BOZP.
klíčová slova: úrazy pracovní - hlášení úrazů - záznamy úrazů

BĚHOUNEK, MICHAL: Karta BOZP pro profesi: Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu
anotace: Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu vykonává práci zejména v průmyslových objektech a halách, kdy se operátor během práce převážně pohybuje ve vnitřních prostorách firmy. Karta BOZP uvádí stručný výčet prováděných pracovních činností, kvalifikační požadavky pro tuto profesi, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s prací operátorů.
klíčová slova: karta BOZP - stroje poloautomatické - operátoři - průmysl automobilový - kvalifikace - činnosti pracovní - faktory rizikové - rizika pracovní - události mimořádné - OOPP - prostředky ochranné

HLAVSA, PETR - BĚHOUNEK, MICHAL: Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP
anotace: Další díl rozhovorů se zajímavými osobnostmi oboru BOZP je věnován panu Josefu Bačovi, který poskytuje služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
klíčová slova: BOZP - osobnosti - rozhovory

BELICA, ONDŘEJ: Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky
anotace: V roce 2018 vyšel v časopisu Bezpečnost a hygiena práce článek dr. Miroslava Valty týkající se odborných periodických prohlídek OOP proti pádu. Nedávno jsem se setkal se zaměstnavatelem, který v dobré víře, řídě se informacemi z předmětného článku, neplnil své povinnosti. Je tedy nezbytné uvést některé skutečnosti na pravou míru.
klíčová slova: pády z výšky - prostředky ochranné - ochrana proti pádům z výšky - OOPP - prohlídky zařízení - prohlídky technické

VALA, JIŘÍ: Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
anotace: Dovednosti a znalosti tvoří lidský kapitál, na kterých závisí jednotlivé ekonomiky a společnosti. Schopnost globálních společností využít růstový potenciál nových technologií je v současnosti omezován nedostatkem dovedností na trhu práce. Je tak zapotřebí rozvíjet všechny druhy dovedností, abychom jako lidstvo přežili ve 21. století. Práce budoucnosti se budou pravděpodobně velmi lišit od současné podoby práce, takže je důležité dát lidem dovednosti, a to například prostřednictvím celoživotního vzdělávání.
klíčová slova: vzdělávání celoživotní - dovednosti - kompetence - učení se

 

Die BG - č. 1 (2022)

REIF, CHARLOTTE: Datenlücke Frau? / Žena s nedostatkem dat?
anotace: Chyba v datech, která má negativní dopad na zdraví a bezpečnost žen ve světě práce, se neprojevuje pouze v ochraně zaměstnanců. Nedostatek zohlednění genderově specifických rozdílů při sběru dat může mít pro ženy fatální následky. Výzvy, se kterými se lidé ve světě práce potýkají, jsou stále silně ovlivněny pohlavím a souvisejícími sociálními vzory. Z pohledu zaměstnankyň jsou ovlivňujícími podmínkami pro práci nedostatečná veřejná péče o děti, nedobrovolná práce na částečný úvazek a špatné platové ohodnocení v mnoha odvětvích, kde dominují ženy. Rovněž mají méně příležitostí k postupu v manažerských pozicích. Autorka se těmto tématům věnuje podrobněji a závěrem uvádí, že v evropském srovnání může jako vzor sloužit Švédsko, co se týče sběru genderově specifických údajů. Mj. seznamuje s příkladem dobré praxe týkající se manipulace se zbožím ve švédské firmě pracující v nábytkářském průmyslu, kde se preventisté BOZP zapojili do rozhodování o koupi vhodné techniky, která je přiměřená pro obě pohlaví. Země jako Německo a Rakousko stále více zvyšují povědomí v této oblasti. V Rakousku existují poradenské služby kompetentních úřadů a také projekty s genderově specifickým zaměřením, v praxi je však dosud málo realizačních opatření.
klíčová slova: ženy - příležitosti rovné - pohlaví - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

HENSIEK, JOERG: Psychische Gefährdungsbeurteilung / Hodnocení rizik psychického stresu: první "směrnice" speciálně pro malé a střední podniky
anotace: Provádění hodnocení rizik psychického stresu představuje velké problémy, zejména pro malé a střední podniky. Zpravidla na to nemají potřebné prostředky a chybí jim metodické nástroje k identifikaci a analýze duševních rizik na pracovišti. Tým z Univerzity v Heidelbergu zpracoval v rámci studie postupy (směrnici) k hodnocení rizik přizpůsobené požadavkům a zdrojům malých a středních podniků, které mohou sloužit jako vodítko pro tyto podniky. Autor v článku podrobně seznamuje s těmito postupy.
klíčová slova: stres psychický - zdraví duševní - rizika - identifikace rizik - hodnocení rizik - postupy - podniky malé - podniky strřední - studie - Německo

JAGIELLA, SASKIA - JOACHIM, MALTE - MAGIERA, CARSTEN: Audits im Gesundheitsmanagement / Audity týkající se managementu zdraví
anotace: Audity jsou běžnou praxí v mnoha oblastech společnosti, tedy i v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Autoři se v článku zabývají, jakou roli mohou hrát audity ve firemním zdravotním managementu v současnosti, ale i v budoucnu.
klíčová slova: ochrana zdraví - ochrana zaměstnanců - prevence nemocí - zaměstnanci - management - zdraví

 

Chemické listy - č. 2 (2022)

ČIHÁKOVÁ, PAVLÍNA - ZUZÁKOVÁ, JANA - ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, JANA: Využití nanočástic stříbra při úpravě, čištění a recyklaci vod
anotace: Přehledový článek se zabývá využitím nanočástic stříbra (AgNP) v systémech úpravy a recyklace vody a přítomností AgNP v odpadních vodách. Ve vodárenství lze AgNP využít v procesu úpravy vody jako nové filtrační materiály (vrstvy nanášené na membrány různého složení) nebo jako šetrnou alternativu stávající dezinfekce pitné vody (solární dezinfekce v kombinaci s titanem). Na druhou stranu AgNPs mohou být také určitým rizikem pro ekosystém, pokud se z takto povrchově upravených materiálů nebo preparací uvolňují do odpadních vod. AgNPs, přítomné v odpadních vodách, pak pronikají do čistíren odpadních vod, kde mohou ovlivnit samotný proces čištění, zejména citlivý proces biologické nitrifikace. Ionty stříbra s antibakteriálními vlastnostmi jsou čistírnami odpadních vod účinně odstraňovány a dosud nebyl zaznamenán žádný významný negativní vliv vyšších koncentrací stříbra na proces čištění. S ohledem na bioakumulační schopnosti nanočástic je důležité zaměřit se především na posouzení dlouhodobých účinků AgNP v ekosystému a vodním prostředí.
klíčová slova: stříbro - nanočástice - voda - čištění - recyklace - vody odpadní - organismy

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 2 (2022)

SHLESS, JARED S.: Evaluation of the effects of repeated disinfection on medical exam gloves / Hodnocení účinků opakované dezinfekce lékařských rukavic: část 1: změny fyzikální integrity
anotace: Onemocnění covid-19 způsobil nedostatek osobních ochranných prostředků. V situacích s omezenými zdroji doporučuje americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) omezené cykly dezinfekce a prodloužené používání rukavic, aby se šetřily zásoby. Tato doporučení jsou však založena na omezených důkazech. V této studii byly provedeny sériové cykly hygieny rukou v rukavicích pomocí potírání rukou směsí na bázi etanolu (6 a 10 cyklů), 0,1% roztoku chlornanu sodného (bělidla) (10 cyklů) nebo mýdla a vody (10 cyklů) u latexových a nitrilových lékařských rukavic z USA a Indie.
klíčová slova: rukavice lékařské - elastomery - koronavirus - dezinfekce - prostředky dezinfekční

PHALEN, ROBERT N.: Evaluation of the effects of repeated disinfection on medical exam gloves /  Hodnocení účinků opakované dezinfekce lékařských rukavic: část 2: změny mechanických vlastností
anotace: Mnoho zdravotnických pracovníků bylo nuceno při akutním nedostatku materiálu prodlužovat délku použití lékařských rukavic nad rámec jejich zamýšleného jednorázového použití. Navzdory omezenému množství dostupné literatury navrhlo americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) soubor pokynů pro opakované používání rukavic, v němž uvádí maximální počet ošetření třemi široce dostupnými dezinfekčními prostředky. Tato studie zkoumá, jak tato ošetření ovlivňují mechanické vlastnosti latexových a nitrilových rukavic. Dále je navržen práh přijatelnosti pro změny vlastností v tahu, konkrétně modulu pružnosti, jako ukazatele degradace.
klíčová slova: rukavice lékařské - elastomery - koronavirus - dezinfekce - prostředky dezinfekční - OOPP - použití

 

Komora - č. 3 (2022)

SIMON, PETR: Digitální byznys jako pilíř budoucí konkurenceschopnosti Česka
anotace: Vzhledem ke zpřísňující klimatické politice EU a stále většímu tlaku na změny v ekonomice i sociální politice se v ČR bude stále více prosazovat přidaná hodnota digitálního byznysu. Právě na ten bude tuzemské hospodářství spoléhat v době, kdy bude postupně klesat dosavadní význam průmyslu nebo tradiční energetiky. Během kulatého stolu k digitální ekonomice to uvedli představitelé Hospodářské komory a zástupci hlavních digitálních hráčů ČR. Jednání se v pražském Florentinu zúčastnil premiér Petr Fiala a vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.
klíčová slova: ekonomika digitální - ekonomika zelená - ekonomika - budoucnost - trendy - diskuse

VYHNALOVÁ, VIKTORIE: Whistleblowing
anotace: Implementace whistleblowingu v posledních měsících rezonuje odbornou veřejností. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2019/1937 je pro některé subjekty veřejné správy přímo účinná již nyní a český zákon, zavazující subjekty soukromého sektoru, je na spadnutí.
klíčová slova: whistleblowing - směrnice evropské - sektor soukromý - správa veřejná

 

Komora - č. 9 (2021)

FALTEJSKOVÁ, RENATA: Umělá inteligence přináší průmyslu řadu příležitostí
anotace: Čtvrtá průmyslová revoluce shrnuje změny, díky kterým došlo a stále dochází k zefektivnění i automatizaci procesů v oblasti dopravy, samotné výroby či komunikace skrze digitální technologie. Současné technologické trendy jsou navíc ovlivněné i pandemií koronaviru, která se v některých ohledech zapříčinila o jejich rychlejší ukotvení. Firmy, které plánovaly přesun do online prostředí a nasazení moderních technologií v rámci několika let, zvládly najednou celý proces během několika měsíců.
klíčová slova: průmysl 4.0 - automatizace - technologie digitální - digitalizace - podniky - Česká republika

 

Pracovní lékařství - č. 3-4 (2021)

FEDOR, I.: Monitoring vnitřního ovzduší operačních sálů v praxi ve zdravotnickém zařízení terciárního typu
anotace: Dodržování aseptických podmínek v prostoru operačního sálu je klíčovou součástí v prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí. Cílem práce bylo poukázat na efekt monitoringu a hodnocení zavedených protiepidemických opatření na operačních sálech sloužících i jako tkáňová zařízení ve zdravotnickém zařízení terciárního typu za účelem zajištění kvality vnitřního ovzduší v prevenci vzniku závažných pooperačních komplikací u pacienta. Práce metodicky popisuje nastavený monitoring vnitřního ovzduší operačních sálů v periodicitě 1krát za šest měsíců pomocí měření počtu částic ve vznosu a mikrobiologickou kontrolou kvality vnitřního ovzduší aktivní metodou pomocí aeroskopu. Pro hodnocení jsou použity limity platné pro čisté prostory ve farmacii a tkáňová zařízení vycházející ze správné výrobní praxe a technickou normu EN ISO 14644-1: Čisté prostory a příslušné řízení prostředí. Ve výsledcích uvádějí autoři dvě kazuistiky, kterými zdůrazňují význam monitoringu a zejména jeho přínos pro nastavení protiepidemických podmínek na operačních sálech v prevenci šíření infekcí spojených se zdravotní péčí, s ohledem na přítomnost personálu.
klíčová slova: sály operační - ovzduší pracovní - monitorování - částice - zařízení zdravotnická

PEREČINSKÝ, S.: Respiračné ochorenia u pracovníkov exponovaných kovoobrábacím kvapalinám
anotace: Kovozpracující kapaliny jsou složité směsi olejů, vody a chemických přísad, které se používají ke snižování tepla a tření a k odstraňování kovových částic při obrábění kovů. Aerosol vznikající při zpracování kovů představuje riziko vzniku řady respiračních onemocnění, z nichž nejvýznamnější jsou v současnosti alergická onemocnění. Cílem této práce je proto shrnout poznatky o profesionální hypersenzitivní pneumonitidě a bronchiálním astmatu vyvolaných kapalinami při zpracování kovů. Ojedinělé případy se mohou vyskytnout na jednotlivých pracovištích, ale typický je i hromadný výskyt, který je nejčastěji popisován v automobilovém průmyslu. Výrazný nárůst případů hypersenzitivní pneumonitidy v posledních dvou desetiletích v některých západoevropských zemích je dobře zdokumentován několika studiemi. Prevalence astmatu však může být ve srovnání s hypersenzitivní pneumonitidou ještě vyšší. Etiopatogeneze hypersenzitivní pneumonitidy je způsobena především mikrobiální kontaminací kapalin pro obrábění kovů, kde vodná složka představuje vhodné prostředí pro množení celé řady mikroorganismů. Jedná se především o grampozitivní a gramnegativní bakterie a mykobakterie. V některých případech jsou důležité i plísně. Astma je pravděpodobněji vyvoláno biocidními přísadami a endotoxinem uvolněným z poškozené bakteriální stěny. Kovy uvolněné do kapalin při obrábění mohou rovněž senzibilizovat. Prevence je obtížná, protože je prakticky nemožné provést úplnou dekontaminaci tekutin.
klíčová slova: kapaliny technologické - průmysl kovozpracující - astma - onemocnění respirační - mikroorganismy - obrábění kovů - expozice profesionální - průmysl automobilový

MARŠÁLKOVÁ, J. - MALENKA, PETR: (Ne)profesní syndrom karpálního tunelu
anotace: Cílem tohoto článku je podat základní praktické informace o syndromu karpálního tunelu se zaměřením na jeho profesní příčinu a kritéria nutná k uznání nemoci z povolání. Článek popisuje kazuistiku pacientky, u které se šetřila profesionalita syndromu karpálního tunelu oboustranně. Klinická i EMG kritéria pro uznání nemoci z povolání splněna byla, ale kritéria hygienická splněna nebyla, proto nemohly být nemoci uznány jako nemoci z povolání.
klíčová slova: syndrom karpálního tunelu - nemoci z povolání - kazuistika - končetiny horní - přetěžování - zátěž jednostranná - vibrace

MALENKA, PETR: Tularemie jako nemoc z povolání
anotace: V článku je shrnuta etiopatogeneze, diagnostika a léčba tularemie, dále jsou popsány kazuistiky vodohospodářských pracovníků, u kterých byla na Klinice pracovního lékařství uznána tularemie jako nemoc z povolání.
klíčová slova: tularemie - nemoci z povolání - nemoci infekční - diagnostika - kazuistika

 

Professional Safety - č. 2 (2022)

MORTALI, MAGGIE: OSH professionals and suicide prevention / Profesionálové v oblasti BOZP a prevence sebevražd
anotace: Podle Úřadu pro statistiku práce (Bureau of Labor Statistics) došlo v letech 2007 až 2018 na pracovištích v USA ke 2800 sebevraždám. Maggie Mortaliová, vedoucí programová ředitelka Americké nadace pro prevenci sebevražd, v článku hovoří o sebevraždě jako problému veřejného zdraví, varovných příznacích a krocích v oblasti BOZP. které mohou odborníci na BOZP podniknout, aby nasměrovali zaměstnance, kteří se potýkají s problémy, ke zdrojům, které jim mohou pomoci.
klíčová slova: sebevraždy - pracoviště - prevence - odborníci BOZP

GRIMMER, CORY - GRIMMER BERG, AMBER: Addressing suicide in construction / Řešení sebevražd ve stavebnictví
anotace: Podle nedávné zprávy o míře sebevražd podle odvětví je pravděpodobnost, že muži pracující ve stavebnictví podlehnou sebevražedným sklonům, výrazně vyšší, než je celostátní průměr (45,3 na 100000 pracovníků oproti celostátnímu průměru 27,4). Článek diskutuje příčiny tohoto jevu.
klíčová slova: sebevraždy - stavebnictví - profese - příčiny - prevence

WOESSNER, HERMAN: Safety and health terminology management / Řízení terminologie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
anotace: Pojmy obsažené v termínech, které organizace používají k vyjádření svých hodnot a systémů bezpečnosti a ochrany zdraví, mohou být zmateny, nesprávně pochopeny a použity v důsledku pojmového šumu z různých zdrojů. Pojmový šum je nejednoznačnost vyplývající z nejasných, nekonzistentních, konkurenčních nebo protichůdných ústních a písemných sdělení. Organizace musí takové zdroje koncepčního šumu systematicky identifikovat, eliminovat nebo kontrolovat, aby zajistily pochopení, přijetí a používání ze strany zaměstnanců. Program řízení bezpečnostní terminologie je systémem řízení pro dosažení těchto cílů.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - terminologie - řízení bezpečnosti práce - podniky

JALIL AL-BAYATI, AHMED: Construction safety culture and climate / Kultura a klima bezpečnosti ve stavebnictví: relativní význam přispívajících faktorů
anotace: Tento článek poskytuje praktické, intuitivní definice kultury bezpečnosti ve stavebnictví a klimatu bezpečnosti ve stavebnictví. Kultura a klima bezpečnosti ve stavebnictví jsou společnou odpovědností, což znamená, že všechny strany mají povinnost je udržovat. Tato studie zdůrazňuje význam bezpečnostních pracovníků při iniciování a udržování vyšší úrovně kultury bezpečnosti. Kompetence bezpečnostního personálu je zásadní a musí být pečlivě posouzena vrcholovým vedením během přijímacího procesu. Bezpečnostní pracovníci mohou využít rámec představený v této studii k porovnání a zlepšení bezpečnostního úsilí ve svých firmách. Index relativní důležitosti může stavebním firmám pomoci určit, kde je třeba s bezpečností začít.
klíčová slova: stavebnictví - klima bezpečnostní - klima organizační - kultura bezpečnosti práce - kultura podniková - odborníci BOZP

 

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 2 (2022)

CILLEKENS, BART: Physical activity at work may not be health enhancing / Fyzická aktivita v práci nemusí být zdraví prospěšná: systematický přehled s metaanalýzou vztahu mezi fyzickou aktivitou v zaměstnání a úmrtností na kardiovaskulární onemocnění zahrnující 23 studií s 655 892 účastníky
anotace: Nové důkazy naznačují rozdílné zdravotní účinky volnočasové a pracovní fyzické aktivity. V tomto systematickém přehledu autoři shrnuli a popsali epidemiologické důkazy týkající se vztahu mezi fyzickou aktivitou v zaměstnání a úmrtností na kardiovaskulární onemocnění (KVO). Byla provedena rešerše literatury v databázích PubMed, Embase, CINAHL, PsycINFO a Evidence-Based Medicine Reviews, a to od vzniku databáze do 17. dubna 2020. Bylo prověřeno 3345 unikátních článků a v tomto přehledu bylo popsáno 31 článků (z 23 studií). V metaanalýze nevykazovala pracovní fyzická aktivita žádnou významnou souvislost s celkovou úmrtností na KVO jak u mužů [poměr rizik (HR) 1,00, 95% interval spolehlivosti (CI) 0,87-1,15], tak u žen (HR 0,95, 95% CI 0,82-1,09). Další analýza ukázala, že vyšší úroveň profesionální fyzické aktivity byla nesignifikantně spojena s 15% nárůstem ve studiích uvádějících výsledek úmrtnost na ischemickou chorobu srdeční (HR 1,15, 95% CI 0,88-1,49). Zatímco příznivá souvislost mezi volnočasovou fyzickou aktivitou a úmrtností na KVO byla široce zdokumentována, u profesní fyzické aktivity nebyla zjištěna příznivá souvislost s úmrtností na KVO. Toto pozorování může mít důsledky pro naše hodnocení souvislosti mezi fyzickou aktivitou a zdravím pracovníků ve fyzicky náročných zaměstnáních, protože pracovní fyzická aktivita nemusí být zdraví prospěšná.
klíčová slova: aktivity fyzické - činnosti pracovní - onemocnění kardiovaskulární - úmrtnost

KNARDAHL, STEIN - CHRISTENSEN, JAN OLAV: Working at home and expectations of being available / Práce z domova a očekávání, že budete stále k dispozici: vliv na vnímání pracovního prostředí, fluktuaci a zdraví
anotace: Cílem této studie bylo zjistit, zda (i) práce z domova a (ii) očekávání, že budou zaměstnavateli k dispozici ve svém volném čase, ovlivňují vnímání pracovního prostředí a pohody, zdraví, angažovanost v organizaci nebo úmysl odejít. Autoři provedli průřezovou analýzu údajů z průzkumu 7861 kancelářských pracovníků, kteří uvedli počet hodin odpracovaných doma, a 3146 pracovníků, kteří uvedli četnost očekávání, že budou zaměstnavateli k dispozici ve volném čase (očekávání dostupnosti). Prospektivní analýzy (dvouleté sledování) zahrnovaly 5258, resp. 2082 respondentů. Závislými proměnnými byly pracovní faktory dříve spojené se zdravotními stížnostmi, psychickým stresem, pozitivním afektem, konfliktem pracovního a soukromého života, angažovaností a úmyslem odejít. Výsledky ukázaly, že "hodiny práce doma" byly průřezově spojeny s vyšší úrovní požadavků, nejednoznačností rolí, konflikty rolí, kontrolou rozhodování, posilujícím vedením, předností lidských zdrojů, závazkem, konfliktem pracovního a soukromého života a nižší podporou ze strany spolupracovníků. "Očekávání dostupnosti" bylo spojeno s vyšší úrovní požadavků, konfliktů rolí, bolestí krku, duševní nepohodou, myšlenkou, že práce není dokončena, když jdete spát, problémy se spánkem, konfliktem pracovního a soukromého života, úmyslem odejít a s nižší úrovní podpory nadřízeného, podpory spolupracovníků, spravedlivého vedení a závazku. Práce doma byla spojena s pozitivními i negativními faktory.
klíčová slova: práce z domova - práce dálková - prostředí pracovní - dostupnost - fluktuace - zdraví duševní - život pracovní - život soukromý - zaměstnavatelé - podpora

LEE, DONG-WOOK: Differential impact of working hours on unmet medical needs by income level / Rozdílný vliv pracovní doby na neuspokojené zdravotní potřeby podle výše příjmu: longitudinální studie korejských pracovníků
anotace: Neuspokojená zdravotní potřeba je definována jako vnímaná potřeba lékařské služby, která není přijata. Ačkoli souvislost mezi neuspokojenými zdravotními potřebami a pracovní dobou byla zkoumána již dříve, kombinovaný vliv příjmu domácnosti dosud zkoumán nebyl. Cílem této studie proto bylo prozkoumat rozdílnou souvislost mezi pracovní dobou a rizikem neuspokojených zdravotních potřeb v závislosti na příjmu domácnosti.
klíčová slova: péče zdravotní - služby lékařské - doba pracovní - příjmy - domácnosti - Jižní Korea

SEJBAEK, CAMILLA SANDAL: Professional cleaning and risk of asthma / Profesionální úklid a riziko astmatu: dánská celostátní registrová studie
anotace: Cílem této studie bylo zjistit riziko astmatu u profesionálních uklízeček v celostátní populační studii. Ženy ve věku 16-50 let byly identifikovány podle každoročně přidělených administrativních kódů zaměstnání a odvětví. Astma bylo definováno z národních registrů na základě hospitalizace a medikace. Výsledky ukázaly, že riziko astmatu se zvýšilo v počáteční kohortě pro kumulativní roky úklidu, ale snížilo se v celé kohortě. Autoři tedy nemohli potvrdit, že nedávná práce v úklidových službách byla spojena se zvýšeným rizikem astmatu. To může být způsobeno zkreslením u zdravých pracovníků. Nelze tedy vyloučit, že dlouhodobý profesionální úklid může být spojen se zvýšeným rizikem astmatu.
klíčová slova: úklid - pracovníci - ženy - expozice profesionální - astma - nemoci z povolání - epidemiologie - Dánsko

GUPTA, NIDHI: How does accelerometry-measured arm elevation at work influence prospective risk of long-term sickness absence? / Jak ovlivňuje akcelerometrem měřená výška paže při práci prospektivní riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti?
anotace: Práce se zvednutou paží je rozšířená v mnoha zaměstnáních. Pro měření práce se zvednutou paží jsou k dispozici použitelné metody založené na přístrojích. Chybí nám však poznatky o souvislosti mezi prací se zvýšenou námahou paží měřenou přístroji a výhledovým rizikem dlouhodobé pracovní neschopnosti (LTSA). Cílem studie bylo tuto souvislost prozkoumat. Výsledky ukázaly, že přístrojem měřená práce se zvednutou paží je spojena se zvýšenou prospektivní LTSA. Tyto informace by měly být zavedeny do preventivní praxe na pracovišti prostřednictvím dostupných a proveditelných metod měření zvýšené práce paží pomocí přístrojů.
klíčová slova: končetiny horní - paže - zvedání - akcelerometrie - neschopnost pracovní - rizika zdravotní - prevence

HARTIKAINEN, ELLI: Associations of employment sector and occupational exposures with full and part-time sickness absence / Souvislosti odvětví zaměstnání a profesních expozic s absencí v důsledku nemoci na plný a částečný úvazek
anotace: Cílem studie bylo prozkoumat vliv nepozorovaných individuálních charakteristik na vysvětlení vlivu pracovních faktorů na pracovní neschopnost při práci na plný a částečný úvazek. V analýzách náhodných vlivů se u obou pohlaví zvýšila absence v důsledku nemoci (u plného i částečného úvazku) v případě zaměstnání ve veřejném sektoru, fyzicky těžké práce a nižší kontroly práce.
klíčová slova: absence pracovní - neschopnost pracovní - dávky nemocenské - odvětví - zaměstnání - charakteristiky individuální - podmínky pracovní - úvazky pracovní

 

Sondy revue - č. 1 (2022)

DANDOVÁ, EVA: Přenášení břemen
anotace: Autorka v článku reaguje na dotaz spojený s problematikou manipulace s břemeny. Věcný základ právní úpravy manipulace s břemeny je odvozen od základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP - totiž že zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jejich schopnostem a zdravotní způsobilosti.
klíčová slova: břemena - manipulace s břemeny - zaměstnavatelé - povinnosti - ochrana zdraví - limity hygienické

BIČÁKOVÁ, OLGA: Kontrolní činnost a správní trestání na úseku zaměstnanosti
anotace: Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti vykonávají Státní úřad inspekce práce (SÚIP), oblastní inspektoráty práce (OIP) a ve stanoveném rozsahu i celní úřady, generální ředitelství Úřadu práce a krajské pobočky Úřadu práce. SÚIP a OIP kontrolují dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů, právnických a fyzických osob, které vykonávají činnosti podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zejména při zprostředkování zaměstnání a rekvalifikaci, a dodržování předpisů u fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby podle zákona o zaměstnanosti.
klíčová slova: inspekce práce - činnosti kontrolní - zaměstnavatelé - zaměstnanost - vztahy pracovněprávní - práce nelegální - zprostředkování zaměstnání

BIČÁKOVÁ, OLGA: Spolupráce zaměstnavatelů s Úřadem práce ČR při náboru zaměstnanců
anotace: Výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání, počet zaměstnanců a jejich struktura jsou plně v kompetenci zaměstnavatele, závisí pouze na jeho rozhodnutí. Vybírat své zaměstnance může zaměstnavatel sám, prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce ČR, za pomoci agentury práce nebo jiným vhodným způsobem. Zaměstnavatel může od krajské pobočky Úřadu práce ČR vyžadovat poradenskou činnost při výběru vhodných zaměstnanců z řad uchazečů o zaměstnanců a zájemců o zaměstnání, popřípadě může vyžadovat informace o situaci na trhu práce.
klíčová slova: zaměstnavatelé - nábory - uchazeči - úřady práce - spolupráce

 

Sondy revue - č. 2 (2022)

PALLA, TOMÁŠ: Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích
anotace: Ochrana osobních údajů je důležitým tématem i v rámci pracovněprávních vztahů. Evropské Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jež vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018, přispělo k tomu, že si mnozí správci a zpracovatelé uvědomili, že osobní údaje jsou skutečně osobní a že by snimi měli takto nakládat a tyto údaje chránit.
klíčová slova: ochrana osobních údajů - údaje osobní - vztahy pracovněprávní

HÁBL, RADEK: Zaměstnanci stráví až pětinu pracovní doby řešením svých finančních potíží
anotace: Četné průzkumy ukazují, že zaměstnanci řeší své finanční potíže a exekuce v pracovní době. Finanční starosti zaměstnanců mají negativní dopad na jejich pracovní produktivitu, na kondici společnosti, pro kterou pracují, i samotnou ekonomiku. Stojí tak čas a peníze jejich zaměstnavatele. Zaměstnavatelé mohou s touto situací účinně bojovat, ať už sami, nebo ve spolupráci s odborníky.
klíčová slova: exekuce - finance - zaměstnanci - doba pracovní - zaměstnavatelé

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail