Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2006/3

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články

Excerpované časopisy

 

112 - č. 2 (2006)
Bezpečná práca - č. 1 (2006)
Bezpečná práca - č. 2 (2006)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 2
(2006)

Chemické listy - č. 2 (2006)
Loss Prevention Bulletin - č. 187
(2006)

Moderní řízení - č. 3 (2006)
Personál - č. 2 (2006)
Professional Safety - č. 12
(2005)

Rescue Report - č. 1 (2006)
Safety and Health - č. 1 (2006)
Safety and Health - č. 2 (2006)
Sondy - č. 7 (2006)
Stavitel - č. 2 (2006)
Technik - č. 1-2 (2006)
Záchranář - č. 1 (2006)

 

Nové časopisecké články v knihovně
VÚBP

112 - č. 2
(2006)

1

PODHRADSKÝ, JAN: Zkoušky použitých zásahových oděvů vůči
povrchovému smáčení.

        anotace: Jedním z požadavků na hasičské zásahové
oděvy je odolnost oděvu vůči vodě. Oblek musí být nesmáčivý,
dokonale nepromokavý a vodotěsný (tzv. "waterpoof"). Tato vlastnost
se ověřuje a zkouší podle ČSN EN 24 920 Textilie - Stanovení
odolnosti plošných textilií vůči povrchovému smáčení (skrápěcí
metoda).
        klíčová slova: smočení povrchu - oděvy - odolnost -
normy - textilie - stanovení

2

SMETANA, MAREK - KOVÁČOVÁ, DANA: Novodobé formy ohrožení
průmyslových podniků.

        anotace: Průmyslové podniky zpracovávají celou řadu
dokumentů vycházejících z platné legislativy. Mají za úkol snížit
riziko havárií. Světové události však ukazují nové formy ohrožení
průmyslových podniků, jejich zaměstnanců i okolí.
        klíčová slova: ohrožení - rizika - normy - podniky
průmyslové - terorismus - havárie

3

Zdravotnická první pomoc : tepelná poškození organismu.
        anotace: Působením vysokých nebo naopak výrazně
nízkých teplot vznikají tepelná poškození organizmu. Pokud jde o
celkové postižení organizmu, hovoříme o přehřátí či podchlazení,
zasáhne-li extrémně vysoká teplota jen část těla, jedná se o
popáleninu, případně omrzlinu nebo opaření.
klíčová slova: organismus lidský - teplota
tělesná - teplo - ohrožení zdraví

4

ČAPOUN, TOMÁŠ: Jednoduché prostředky detekce nebezpečných
chemických látek.

        anotace: Jednoduché detekční prostředky jsou určeny
pro rychlá a nenáročná měření v terénu. Nejrozšířenějšími
prostředky jsou systémy nasavač-detekční trubička. Nasavače jsou
zařízení určená k prosávání vzduchu detekčními trubičkami.
        klíčová slova: prostředky detekční - měření -
průzkumy - analýzy terénní – látky chemické – látky nebezpečné

Bezpečná práca - č. 1
(2006)

5

MIKULA, JOZEF: Bezpečnostné požiadavky na prácu na kombinovanom
drevoobrábacom stroji z pohladu STN EN 940 (49 6130).

        anotace: Vzhledem k rychlosti řezacího nástroje
patří práce na dřevoobráběcích strojích mezi nejnebezpečnější
činnosti. Osoba je tedy bezprostředně ohrožována řezacím
nástrojem.Tato skutečnost je zohledňována nařízením vlády SR č.
310/2004 Z. Evropská norma STN EN 940 (49 6130) zahrnuje ustanovení
z jiných norem pomocí datovaných nebo nadatovaných odkazů, které
jsou odkazovány na příslušném místě normy. Zároveň jsou uváděny
související právní předpisy, termíny a definice, možná nebezpečí a
ohrožení zdraví a ovládací prvky.
        klíčová slova: předpisy právní - stroje obráběcí -
stroje dřevoobráběcí - normy bezpečnostní - definice - analýzy

6

MARUŠINOVÁ, KLÁRA - ŽIVČÁK, JOZEF: Niektoré biologické účinky ako
výsledok magnetického žiarení.

        anotace: Snaha poznat skutečné účinky střídavého
elektromagnetického pole a důsledky těchto účinků na biologické
tkáně živých organismů se stupňuje tím, jak v současnosti téměř
explozivně narůstá množství materiálů, jejichž činnost je přímo i
nepřímo spojená s produkovaným elektromagnetickým zářením. V článku
jsou zveřejněny některé zajímavé výsledky experimentálního zkoumání
vlivu neionizujícího elektromagnetického záření na lidské
orgány.
        klíčová slova: záření elektromagnetické -
experimenty - účinky biologické - exploze technická - harmonizace -
ekologie - pokrok technický - vliv - pole magnetické - záření
neionizující – orgány lidské

7

GECELOVSKÁ, DANIELA: Rok 2005 venovaný kampani za zníženie hluku
na pracovisku i bežnom životě..

        anotace: Evropská unie zřídila Evropskou agenturu
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se sídlem ve španělském
Bilbau. Agentura má plnit informační úlohu. Pracuje s pracovní
skupinou odborníků specializovaných na BOZP, zajišťuje informace a
administrativu. Cílem je zlepšit život lidí v práci formou
stimulovaného toku technických, vědeckých a ekonomických informací
mezi odbornou i širokou veřejností. Jednou z hlavních skutečností
za rok 2005 byla kampaň zaměřená proti extremnímu hluku na
pracovištích.
        klíčová slova: Evropská agentura - Evropská unie -
BOZP - kampaně - hluk - pracoviště

8

GALGÓCZY, ERNEST: Elektronický zdroj informací pre remeselníkov a
malé podniky o ochrane pred nebezpečnými látkami.

        anotace: Zjednodušená úprava předpisů a legislativy
z oblasti BOZP v elektronické formě je určena zejména pro malé
podniky a drobné řemeslníky, kteří se příliš nevyznají v různých
nařízeních či předpisech BOZP. Spolkový ústav pro ochranu práce a
pracovného lékarstva spolupracoval na tomto projektu s odborovými
profesními sdruženími. Jako první byly zpracovány pracovní činnosti
malířů a lakýrníků. Nejdříve se provedl průzkum na pracovištích ke
zjištění jejich potřeb a následně se vytvořila zjednodušená úprava
bezpečnostních předpisů.
        klíčová slova: normy bezpečnostní - podniky malé -
řemeslníci - nařízení - předpisy - průzkumy - příručky

9

JURAŠÍK, RÓBERT: Kontrola doržiavania povinností stavebníka a
zhotovitela stavby Inšpektorátem práce Trenčín.

        anotace: Příspěvek přibližuje výsledky a podstatná
zjištění prověrky z pohledu Inšpektorátu práce Trenčín. Hlavní
důraz byl kladen na kontrolu dodržování nařízení vlády SR č.
510/2001 Z. z. ve znění NV SR č. 282/2004 Z.z. V rámci zlepšení
informovanosti široké stavitelské veřejnosti a zvyšování právního
vědomí jsou v článku uvedeny klíčové části těchto nařízení.
        klíčová slova: Slovensko - nařízení - normy -
stavebnictví - inspektoráty práce - kontrola - povinnosti

10

Predpisy o pracovnom prostredí v nových a kandidátských krajinách
Európskej únie..

        anotace: V článku je uveden rámec tvorby předpisů v
nových zemích Evropské Unie, která se týká oblasti BOZP a tvorbě
pracovního prostředí zaměstnanců dle evropských odborníků. Zároveň
je zohledňována otázka harmonizace evropských norem a směrnic,
která se připojením nových členů ještě bude zhoršovat.
        klíčová slova: Evropská unie - normy - směrnice -
harmonizace - země členské – předpisy – tvorba - prostředí
pracovní

11

Nové slovenské normy.
        anotace: V příspěvku je uveden výčet nových,
zrušených, změněných a opravených slovenských norem STN z března
2005.
        klíčová slova: normy - Slovensko - 2005

Bezpečná práca - č. 2
(2006)

12

SUKOVSKÝ, MICHAL: Výsledky inšpekcie práce za 1. polrok
2005.

        anotace: V prvním půl roce roku 2005 nastaly
významné události. Národní inspektorát práce (NIP) se přesunul z
Bratislavy do Košic a proběhla obměna pracovníku na různých
postech. Nastaly také velké organizační změny. I přes očekávání
snížené výkonnosti inspekce práce se události ubíraly právě opačným
směrem. V článku je charakterizován současný stav inspekce práce na
Slovensku.
        klíčová slova: Slovensko - inspekce práce - dozor
státní odborný - charakteristiky – organizace práce

Bezpečnost a hygiena
práce - č. 2 (2006)

13

VAVŘINOVÁ, JARMILA: Podnik podporující zdraví roku 2005 : úroveň
péče o zdraví zaměstnanců v podnicích.

        anotace: V říjnu roku 2005 proběhlo slavnostní
shromáždění v Kaiserštejnském paláci v Praze k ukončení Evropského
týdne a kampaně "Hluku stop!" Při této příležitosti byl oceněn
kladný přístup zúčastněných společností k otázkám ochrany zdraví,
snaha zabývat se nepříznivými dopady práce a pracovního prostředí a
podpora ochrany zdraví na pracovišti. Tato poslední součást péče
byla oceněna Ministerstvem zdravotnictví titulem Podnik podporující
zdraví roku 2005.

        klíčová slova: soutěže - ochrana zdraví - BOZP -
Ministerstvo zdravotnictví - kampaně - Evropský týden - dotazníky –
hluk – prostředí pracovní

14

MOTYČKOVÁ, PAVLA: Práce v otevřených, polootevřených pracovištích
a na venkovních pracovištích v zimním období.

        anotace: Práci venku, která je předmětem častých
dotazů, označuje platný právní předpis (nařízení vlády č. 178/2001
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při
práci, v platném znění) jako práci na otevřených nebo
polootevřených pracovištích a také venkovních pracovištích. Zároveň
stanoví, za jakých podmínek lze takové práce konat, mj. z hlediska
únosnosti zátěže mikroklimatických podmínek resp. tepelné a
chladové zátěže.
        klíčová slova: předpisy právní - nařízení -
pracoviště otevřená - pracoviště polootevřená - pracoviště venkovní
- podmínky mikroklimatické

15

FUCHS, ALEXANDER - NAVRKALOVÁ, EVA: Nové technické normy, významné
z hlediska ochrany zdraví.

        anotace: V článku jsou zveřejněny další vydané
české technické normy, které řeší nebo se významně dotýkají
problematiky BOZP, pracovního lékařství a požární ochrany. V článku
jsou recenze na normy z října, listopadu a prosince 2005, a to
zejména ČSN ISO 2631 (01 1405) Vibrace a rázy - Hodnocení expozice
člověka celkovým vibracím; ČSN ISO 2631-5 (01 1405) Vibrace a rázy
- Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 5: Metoda
hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy; ČSN P ENV 13005 (01
4109) Pokyn pro vyjádření nejistoty měření; ČSN EN ISO/IEC 17025
(01 5253) Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost
zkušebních a kalibračních laboratoří; ČSN EN 230 (07 5858)
Automatiky hořáků na kapalná paliva; ČSN EN 14658 (26 0086)
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Všeobecné bezpečnostní
požadavky na kontinuální manipulační zařízení pro povrchovou těžbu
hnědého uhlí; ČSN EN 1501 (30 0350) Vozidla pro svoz odpadu a k nim
příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a
bezpečnostní požadavky; ČSN EN 1501 (30 0350) Vozidla pro svoz
odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné
požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 2: Vozidla pro svoz
odpadu s vyklápěcím zařízením na boku; ČSN EN 62061 (33 2208)
Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických,
elektronických a programovatelných elektronických řídících systémů
související s bezpečností. Další se týkají například výbušnin,
ocelových nádrží, výrobků ze sádrokartonových desek, izolačními
výrobky pro izolaci budov, tepelné ochrany budov, okenic,
textilních strojů, dýchacími prostředky, ochrannými oděvy proti
kapalným chemikáliím, potápěčskými obleky a kvalitou ovzduší.
        klíčová slova: normy - recenze - ochrana
zdraví

Chemické listy - č. 2
(2006)

16

KAŠTÁNEK, FRANTIŠEK - HANIKA, JIŘÍ: Úloha chemického inženýrství
ve zvyšování bezpečnosti chemických výrob.

        anotace: Zvyšování bezpečnosti chemické výroby je
oborem, jehož význam roste. Tento obor je především chápán jako
ochrana před haváriemi. V současné době je jeho cílem nejen
zabránit ztrátám, ale i ochránit zdraví občanů v okolí podniku či
životní prostředí.
        klíčová slova: bezpečnost - ochrana před haváriemi
- podniky - inženýrství chemické - analýzy rizik - odpady - výrobky
chemické


LossPrevention Bulletin - č. 187
(2006)

17

THIMMAPPA, B. H. S.: Safety in the chemistry laboratory : fifty
rules to follow.
Bezpečnost v chemické laboratoři : řídit se 50
pravidly
        anotace: Chemická laboratoř je místem, kde všichni
zaměstnanci musí být vždy pozorní a schopní vyvarovat se
potencionálních zranění. Inteligentní bezpečnostní opatření,
bezpečné postupy a správné porozumění těmto technikám vede k tomu,
že chemická laboratoř může být bezpečným pracovním místem.
Bezpečnostní kultura v rámci organizace je rozhodující pro
fungování moderní chemické laboratoře. Tento článek poskytuje
přehled 50 jednoduchých a snadných tipů pro zajištění bezpečnosti
práce pro laboratorní pracovníky.
        klíčová slova: laboratoře chemické - bezpečnost
práce - pravidla

18

CARSON, PHILLIP - MUMFORD, CLIVE: Laboratories : occupational
health considerations.
Laboratoře : úvahy o ochraně zdraví při
práci
        anotace: Studie objasňuje vývoj změn některých úvah
týkajících se oblasti kontroly specifických bezpečnostních rizik.
Jedná se například o expozici chemickým a biologickým činitelům,
ionizujícímu záření. Rovněž identifikuje některé budoucí trendy,
které mohou ovlivnit strategie prevence (hluk, chemická rizika,
nanotechnologie, automatizace).
        klíčová slova: laboratoře - rizika chemická -
rizika biologická - expozice - záření ionizující - prevence

Moderní řízení - č. 3
(2006)

19

HAIL, PAVEL: BOZP : změna úlohy zaměstnavatele.
        anotace: Článek obsahuje krátkou a stručnou
formulaci ze Zákoníku práce - § 132a, který znamená převratnou
změnu úlohy zaměstnavatelů. Ten ukládá všem zaměstnavatelům v ČR
povinnost vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a
přijímat opatření k jejich odstranění. Žádná česká právní norma
však neurčuje, jaký postup a jaké nástroje má daný zaměstnavatel
použít. V procesu zajištění BOZP se z pasivního vykonavatele státem
stanovených požadavků rázem stává aktivní účastník a v mnoha
ohledech dokonce rozhodující subjekt.
        klíčová slova: zákoník práce - BOZP - stanovení
rizika - zaměstnavatelé - požadavky - hodnocení rizika - opatření -
prevence - identifikace nebezpečí - metodiky - dokumenty řídící

Personál - č. 2
(2006)

20

ŠKORPIL, P.: Pojištění na nemoc a úraz existuje již více než 80
let.

        anotace: V článku je detailně popisován vývoj
nemocenského, invalidního a starobního pojištění od dob první
republiky ze zákonného i sociálního hlediska. Nechybí komparace se
současným systémem zdravotního pojištění.
        klíčová slova: vývoj historický - historie -
pojištění zdravotní - pojištění invalidní - pojištění starobní -
zákony - mzdy

21

BALHAR, OLDŘICH: Jak získat a udržet dotaci/grant : zpracování
dokumentace a podání žádosti.

        anotace: Definování organizace jako potenciálního
žadatele ve vztahu k dotačním a grantovým možnostem v ČR se určuje
dle zajištění kapacit pro zpracování dokumentace a následně
časového harmonogramu zpracování dokumentace (posloupná činnost).
Hlediska charakteristiky obsahu pracovních bloků jsou uvedeny v
přiložených tabulkách. V průběhu zpracování dokumentace je velmi
důležitá znalost programu a jeho požadavků.
        klíčová slova: granty – dotace - dokumentace - fáze
- charakteristiky - přílohy - programy

22

Produkty elektroniky bez nebezpečných látek.
        anotace: V zájmu ochrany lidstva a životního
prostředí začne platit od 1. 7. 2006 v EU ustanovení WEEE (Waste
from Electrical and Electronical Equipment - Odpad z elektrické a
elektronické výroby) a směrnice RoHS (Restriction of Hazardous
Substance - Omezení nebezpečných látek). Tato nařízení zakazují
použití těžkých kovů a ochranných ohnivzdorných zařízení obsahující
brom, dále kadmium, rtuť, šestivalenční chróm, polybromované
bifelyny a difelynetery i olovo. Zpočátku budou výjimky v
automobilovém průmyslu, medicíně a vojenské technice.
        klíčová slova: látky nebezpečné - eletronika -
technologie výrobní - technologie bezolovnaté - směrnice - nařízení
- Evropská unie - poškození – kovy těžké

Professional Safety -
č. 12 (2005)

23

MATTHEWS, BRUCE: Nuclear safety : expect the unexpected.
Jaderná bezpečnost : očekávat neočekávané
        anotace: Aktivity v oblasti vývoje jaderných zbraní
vyžadují dohled nad prací s vysoce nebezpečnými materiály a nad
nebezpečnými činnostmi. Tento článek zkoumá důležitost organizační
struktury v prevenci významných nehod. Autor shrnuje
společenskovědní perspektivy řízení vysoce nebezpečných činností,
vychází z přehledů závažných havárií a navrhuje přístup založený na
využívání norem, určených k řízení nebezpečných činností. Článek
také shrnuje hlavní rysy managementu bezpečnosti s cílem snížit
pravděpodobnost jaderných nehod se závažnými následky.
        klíčová slova: havárie závažné - bezpečnost jaderná
- prevence havárií

24

GELLER, SCOTT - WIEGAND, DOUGLAS M.: People-based safety :
exploring the role of personality in injury prevention.

Bezpečnost založená na lidech : zkoumání role osobnosti v prevenci
úrazů
        anotace: Výzkum v psychologii ukazuje, že
osobnostní faktory ovlivňují chování související s bezpečností.
Tento článek se zaměřuje na osobnostní faktory, které přispívají k
bezpečnému konání. Autoři se domnívají, že pozornost věnovaná
rozdílnostem na úrovni jednotlivce zvýší povědomí a pochopení
různorodosti individuálních rozdílů souvisejících s prevencí úrazů,
ovlivňované hodnotnou mezilidskou komunikací a podpoří rozvoj
vzdělávacích a výcvikových programů ke zlepšení postojů a chování
souvisejícím s bezpečností.
        klíčová slova: chování bezpečné - aspekty
psychologické - psychologie osobnosti

25

LABELLE, JEFFERY E.: The paradox of safety hopes and rewards : are
you rewarding the right behaviour?.
Paradox nadějí a odměn v
bezpečnosti : odměňujete správné chování?
        anotace: Článek se zabývá faktem, že manažeři (v
některých případech) možná odměňují chování a jednání v práci,
které nemusí být produktivní. Autor se zabývá různými typy odměn,
způsoby odměňování a hodnocení a diskutuje jejich výhody a
nevýhody. Článek také zkoumá několik skutečných scénářů s možností
nevhodných typů pro odměňování v oblasti bezpečnosti práce.
        klíčová slova: chování bezpečné - odměny -
stimulace

26

PETERSEN, DAN: Setting goals, measuring performance : frequency
versus severity.
Stanovení cílů, měření výkonnosti : četnost
nebo závažnost
        anotace: Bezpečnostní technici se po mnoho let
zabývají snižováním četnosti pracovních úrazů a věří, že závažnost
by se měla snižovat jako vedlejší produkt. Takže, zatímco míra
četnosti se významně snižuje, skutečné dlouhodobé statistiky
týkající se závažnosti úrazů zůstávají stejné. V článku jsou
představeny a diskutovány jednotlivé metody stanovení frekvence
nebo závažnosti pracovních úrazů. Dnešní bezpečnostní
profesionálové by se měli zaměřit na nové přístupy ke stanovení
četnosti a závažnosti pracovních úrazů, aby lépe odpovídaly
skutečnému stavu.
        klíčová slova: nehody - úrazy pracovní - statistiky
- měření - hodnocení


RescueReport - č. 1
(2006)

27

PORKÁT, VÁCLAV: Projížďka časem : o pracovním prostředí
řidičů.

        anotace: Autor nás provází vývojem pracovního
prostředí řidičů, tedy kabinou, a zabrousí přitom do úplných
počátků vnitřního prostředí automobilů. Následovně porovnává
pracovní podmínky řidičů. V článku je hlavně zmíněno vybavení
současných kabin nákladních vozidel.
        klíčová slova: automobily nákladní – kabiny -
vybavení - řidiči

Safetyand
Health - č. 1 (2006)

28

NASO, MARKISAN: Engineering ergonomics into the assembly process :
departmental communication helps prevent injuries.
Řízení
ergonomie do montážního procesu : úseková komunikace pomáhá
předcházet úrazům
        anotace: Článek popisuje zkušenosti americké firmy
John Deere´s Dubuque Works s integrací ergonomických zásad do
montážního procesu s cílem snížit počet úrazů na pracovišti. Od
firmy Ford Motors převzala myšlenku konání tzv. ergo dnů. Jedná se
o třídenní akci, při níž se setkávají inženýři a pracovníci u
montážních linek se snahou zlepšit montážní proces. Výsledkem
tohoto setkání bylo zjištění a formulace více jak 100 ergonomických
problémů. Komunikace a spolupráce mezi techniky a montéry vede ke
snadnějšímu pochopení celého montážního procesu, jak z hlediska
designu, tak z hlediska každodenní práce.
        klíčová slova: ergonomie - aspekty ergonomické -
montáže - montéři - technici - komunikace

29

GREENE, MARVIN V.: Crafting the message vital to young worker
safety.
Osvojení poselství je zásadní pro bezpečnost mladých
zaměstnanců
        anotace: Ve Spojených státech amerických pracuje
téměř 2,2 miliónů studentů ve věku od 14-18 let v průměru 17 hodin
týdně. V roce 2004 se stalo 37 smrtelných úrazů mladistvým
zaměstnancům ve věku 16-17 let. Je proto důležité zabývat se
problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměřenou na
mladé nezletilé pracovníky. Článek se zabývá způsoby, jak nejlépe a
nejefektivněji předávat zkušenosti z BOZP mladým zaměstnancům a
poskytuje konkrétní tipy a rady.
        klíčová slova: bezpečnost práce - ochrana zdraví -
zaměstnanci mladí - studenti - zkušenosti

Safetyand
Health - č. 2 (2006)

30

PARKER, JAMES G.: The voice of experience : employers need to tap
baby boomers´ safety know-how before they retire.
Hlas
zkušeností : zaměstnanci potřebují získat dovednosti v bezpečnosti
od silných poválečných ročníků, než odejdou do penze
        anotace: V příštích deseti letech odejdou do penze
milióny lidí ze silných poválečných ročníků. Spolu s přílivem
mladých nezkušených pracovníků to může nepříznivě ovlivnit
bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích. Proto je třeba, aby
zaměstnavatelé podnikli taková opatření, která by umožnila zkušeným
zaměstnancům předat své zkušenosti a znalosti mladším ročníkům.
Zavedení efektivních školicích a vzdělávacích programů, na kterých
se budou podílet zkušení zaměstnanci, mohou pomoci vštípit zásady
bezpečného chování na pracovišti jako hodnotu novým
zaměstnancům.
        klíčová slova: zaměstnanci - zkušenosti - programy
bezpečnosti práce - programy výukové

31

GREENE, MARVIN V.: Mining under the influence? : MSHA ponders
alcohol, drug rulemaking for coal mines.
Důlní průmysl pod
vlivem? : Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v dolech
(MSHA) uvažuje o nových pravidlech, týkajících se alkoholu a drog v
důlním průmyslu
        anotace: Používání omamných látek a alkoholu na
pracovišti se v důlním průmyslu stává velkým problémem. Alkohol a
drogy jsou příčinou řady závažných pracovních úrazů a nehod.
Investoři a podnikatelé požadují, aby byli horníci testováni, zda
užívají omamné látky nebo alkohol. Úřad pro bezpečnost a ochranu
zdraví při práci v dolech (MSHA) vydala minulý rok zprávu, v níž si
stanovuje, jakým způsobem by měla shromažďovat informace k tomuto
problému. Článek se věnuje tvorbě norem a pravidel, které by řešily
zneužívání drog a alkoholu na pracovišti.
        klíčová slova: průmysl důlní - doly - horníci -
látky omamné - drogy - alkohol - pravidla - normy

Sondy - č. 7
(2006)

32

Odpovědnost za úrazy zaměstnanců přejde na stát.
        anotace: V České republice nesou odpovědnost za
škodu při pracovním úrazu zaměstnavatelé. Ti jsou dle stávající
zákonné normy povinni pojistit se u některé ze dvou komerčních
pojišťoven. Dojde-li k úrazu, dostávají poškození zaměstnanci
pojistné plnění od pojišťoven prostřednictvím svých
zaměstnavatelů.
        klíčová slova: úrazy pracovní - nemoci z povolání -
pojišťovny - zaměstnanci - zaměstnavatelé - povinnosti -
odpovědnost

33

NĚMEC, JIŘÍ: Jak se vyplácí nemocenské v Česku a Evropské
unii.

        anotace: Statistiky vykazují, že stonáme stále
déle. Ještě v roce 1989 činila průměrná doba pracovní neschopnosti
17,1 dne, v roce 1990 18,39 dne a v roce 2003 na 30,45 dne. Za
čtrnáct let se pracovní neschopnost prodlužovala tempem 4% za rok.
Ztráta z pracovní neschopnosti za rok 2002 je neuvěřitelná, 82
miliard korun. Článek pojednává o nemocenské v jednotlivých zemích
Evropské unie a faktograficky rozebírá situaci u nás.
        klíčová slova: pojištění nemocenské - Evropská unie
- Česká republika - statistiky

Stavitel - č. 2
(2006)

34

OCHEC, JAN: Funkčnost a bezpečnost sportovních ploch.
        anotace: Sportoviště, stejně jako jiné plochy,
potřebují spolehlivě odvést dešťové vody, aby dokonale plnily svou
základní funkci. Po dešti musí být závodní dráha nebo hřiště co
nejdříve suché a připravené pro sportovní klání. Z toho důvodu byla
stanovena evropská norma, která podobné záležitosti sleduje z
hlediska bezpečnosti a technických parametrů.
        klíčová slova: hřiště - odvodnění - bezpečnost -
parametry technické - sportoviště

Technik - č. 1-2
(2006)

35

Evropské firmy zaostávají ve výdajích do výzkumu.
        anotace: Soukromý sektor v EU stále více zaostává v
investicích do vědy a výzkumu. I když se celkové investice 700
největších unijních firem v minulém roce po předchozím propadu
zvýšily o 0,7 %, firmy mimo EU své výdaje na výzkum zvyšují mnohem
rychleji. EU není náročná na výzkum, jelikož jsou v ní rozšířeny
zejména obory jako automobilový průmysl. Ostatní vysoce vědecké
obory jsou soustředěny mimo Evropu, což je jednou z hlavních příčin
pomalého růstu investic. V ČR výzkum financují více soukromé firmy
než-li stát. Otázkou zůstává, zda Čína předežene v tomto ohledu
právě Evropu.
        klíčová slova: EU - Čína - výzkumy - věda -
investice - firmy - výdaje firemní

36

Nečekejme, že podnik řekne : vědče, něco mi
vyzkoumej....

        anotace: Tato stať představuje myšlenky a představy
doc. ing. Karla Šperlinka. Zaměřuje se hlavně na oblasti vzdělání a
definici cílů, evropských investic do vědy, spolupráci výzkumu s
průmyslem, nových technologií, českého výzkumu, sociálních aspektů
vědecko-technického rozvoje v EU a celkovou situace v EU. Zároveň
uvažuje na tzv. "únikem mozků".
        klíčová slova: EU - věda - vzdělání - výzkumy -
únik mozků - instituce - technologie - průmysl - investice -
úvahy

Záchranář - č. 1
(2006)

37

NELIBA, V.: Nové obvody působnosti hlavních báňských záchranných
stanic.

        anotace: Na území ČR se od 1. 1. 2006 nachází čtyři
hlavní záchranné stanice, jejichž obvody byly stanoveny následovně.
Hlavní báňská záchranná stanice v Ostravě zajišťuje záchrannou
službu při provádění hornické činnosti v podzemí. Hlavní záchranná
stanice v Mostě zajišťuje záchrannou službu při provádění hornické
činnosti na povrchu a to na celém území ČR. Hlavní báňská záchranná
stanice v Hodoníně zajišťuje záchrannou službu při činnostech, při
kterých může dojít k erupcím ropy či zemního plynu či vody pod
tlakem apod. Hlavní báňská záchranná stanice Praha zajišťuje
záchrannou službu při provádění hornické činnosti v podzemí na
celém území ČR.
        klíčová slova: obvody působnosti - činnost hornická
- stanice záchranné - stanice báňské

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail