Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2005/11

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články


Excerpované časopisy

 

112 - č. 10 (2005)
Bezpečná práca - č. 5 (2005)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 10
(2005)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 11
(2005)

Die BG - č. 9 (2005)
Die BG - č. 10 (2005)
Documents pour le Médecin du Travail - č. 103
(2005)

Environmentální aspekty podnikání - č. 1
(2005)

Hygiene et sécurité du travail - č. 200
(2005)

Inovace - č. 3 (2005)
Journal of Occupational and Environmental
Hygiene - č. 10 (2005)

Podnikatelské lobby - č. 8-9
(2005)

Sicher ist Sicher - č. 10 (2005)
Stavitel - č. 7 (2005)
Stavitel - č. 10 (2005)
Technik - č. 11 (2005)
Tiefbau - č. 10 (2005)
Travail et Sécurité - č. 655
(2005)

Zpravodaj - č. 3 (2005)
Zpravodaj technické inspekce - č. 3
(2005)

Nové časopisecké články v knihovně
VÚBP

 

112 - č. 10
(2005)

1

RABAS, NORBERT: Odborná příprava hasičů ve Švédsku.
        anotace: Základní částí vzdělávacího procesu hasiče
je teoretická příprava, která zajišťuje rozšíření vědomostí v
příslušné problematice a je odrazovým můstkem pro přechod do části
praktické. Jak dalece může být část praktického výcviku
propracovaná lze předvést na příkladu školy požární ochrany ve
švédském Skövde
        klíčová slova: Švédsko - škola požární ochrany -
ochrana požární - výcvik praktický - proces vzdělávací - kursy -
cvičení s amoniakem

Bezpečná práca - č. 5
(2005)

2

RADVANSKÁ, A. - HLOCH, S.: Negatívne vplyvy plazmového rezania na
pracovné prostredie a možnosti ich eliminácie.
Negativní vlivy
plazmového řezání na pracovní prostředí a možnosti jejich
eliminace
        anotace: Technologie řezání plazmou negativně
ovlivňuje pracovní prostředí hlučností, UV zářením, hlavně však
škodlivými výpary. Ty se skládají z částic oxidů kovů a toxických
plynů, které je nutno eliminovat přímo na místě vzniku. Škodliviny
po odsátí je třeba filtrovat. Jednou z možností je zařadit do
odsávání patronový filtr, který odloučí vznikající nečistoty.
        klíčová slova: řezání plazmou - plazma - výpary -
škodliviny - oxidy - kovy - odsávání - filtry

3

HRIC, B.: Komplexná previerka : systémový prvok riadenia BOZP.
Komplexní prověrka : systémový prvek řízení BOZP
        anotace: Náplň a význam komplexní prověrky, její
průběh. Povinnosti prověrkové komise a dokumentace. Vyhlášení, účel
a zaměření prověrky na jednotlivé oblasti. Záznam a jeho části (mj.
formuláře zjištěných chyb a nedostatků; vyhodnocení). Nutnost
hledání vlastních postupů podniků.
        klíčová slova: prověrky bezpečnosti práce -
dokumentace - Slovensko

4

DEMČÁK, M.: Prečo riadiť straty v oblasti BOZP?. Proč řídit
ztráty v oblasti BOZP?
        anotace: Z historie bezpečnosti práce. Kauzální
model ztrát, široce používaný v oblasti řízení ztrát souvisících s
výskytem nežádoucí události. Základní prvky modelu: ztráta,
incident, bezprostřední příčiny, základní příčiny, nedostatek
řízení. Jeho použití v BOZP. Definice základních pojmů: ztráta,
nehoda, řízení, riziko, bezpečnost. Management řízení ztrát.
        klíčová slova: úrazy pracovní - ztráty - bezpečnost
práce - management bezpečnosti práce - řízení - organizace -
modely

5

GÁLIKOVÁ, E. - ŽILINSKÁ, D. - ŠÚTOROVÁ, D.: Význam psychologického
vyšetrenia u pracovníkov exponovaných rtuti.
Význam
psychologického vyšetření u pracovníků vystavených rtuti
        anotace: Prvním příznakem při poškození organismu
neurotoxickou látkou, jíž je i rtuť, je ztráta funkčních schopností
CNS. Rané poškození může odhalit pouze psychologické vyšetření.
Výsledky tohoto vyšetření pomocí dotazníků. Podrobná informace o
otázkách zaměřených na danou symptomatologii.
        klíčová slova: rtuť - škodliviny - vyšetřování -
psychologie - soustava nervová

6

JOKL,M. - MALÝ, S. - PALEČEK, M.: Moderné trendy hodnotenia
pracovného prostredia.
Moderní trendy hodnocení pracovního
prostředí
        anotace: Návrh nových kritérií hodnocení 1. tepelně
vlhkostního a 2. odérového stavu pracovišť, který odstraňuje
nevýhody dosavadních způsobů platných v ČR (Vládní nařízení č.
523/2002 Sb. a č. 178/2001 Sb.) a v EU. Pro 1. navrhl VÚBP
hodnocení na zákl. tzv. stereoteplot a pro 2. VÚBP zavádí tzv.
deciodéry.
        klíčová slova: teplota vysoká - vlhkost vzduchu -
pachy - hodnocení

Bezpečnost a hygiena
práce - č. 10 (2005)

7

KROUPA, BŘETISLAV: Metodika k provádění prevence a hodnocení
pracovních rizik.

        anotace: Článek se zabývá prevencí rizik ve vztahu
k BOZP a ekonomice podniků a zdravotními riziky. Dále hodnocením
rizik a pracovním postupem pro řešení příkladu k identifikaci a
hodnocení rizik.
        klíčová slova: rizika - hodnocení - prevence -
rizika zdravotní - postupy pracovní - identifikace - ekonomika
podniků

8

VAVŘINOVÁ, JARMILA: Soutěž o titul "Podnik podporující zdraví roku
2005".

        anotace: Dne 28. 5. 2005 byl hlavním hygienikem ČR
oficiálně vyhlášen 1. ročník soutěže o titul Podnik podporující
zdraví. Co to pro podniky a organizace znamená ? A co vlastně
podpora zdraví na pracovištích obnáší? Odpověď nalezneme v tomto
článku.
        klíčová slova: soutěže - podpora zdraví - podniky -
pracoviště - kvalita zdraví - projekty

9

SAMKOVÁ, ANNA - JUNGR, VÁCLAV: K problematice poskytování nápojů
na pracovištích a k úhradě nákladů vynaložených zaměstnavateli na
tyto nápoje.

        anotace: Zejména v letním období, kdy panují
zvýšené nebo naopak v zimních časech nízkých teplot, se zaměstnanci
obracejí na zaměstnavatele s požadavkem na zajištění nápojů.
Problematika poskytování nápojů na pracovištích je pro většinu
zaměstnavatelů velkou neznámou. Nevědí, jaký je přesný postup
poskytovaní nápojů a v jakém případě si mohou náklady s tím spojené
odečíst z nákladů.
        klíčová slova: zaměstnavatelé - zaměstnanci -
nápoje - prevence rizik - opatření technická - nápoje ochranné -
opatření organizační - zátěž teplem - zátěž chladem - péče
lékařská

10

MOTYČKOVÁ, PAVLA: Práce a nakládání s azbestem v právních
předpisech České republiky.
        anotace: Ve vyspělých státech se každoročně
objevuje 10 000 nových případů rakoviny způsobených azbestovým
prachem.V rozvojových zemích je situace mnohem vážnější, přestože
přesné statistické údaje nejsou uváděny. Předpokládá se, že azbest
bude působit dalších 20 až 30 let.
        klíčová slova: azbest - předpisy právní - nakládání
- práce - prach azbestový - státy vyspělé - státy rozvojové

Bezpečnost a hygiena
práce - č. 11 (2005)

11

KOČÍ, MILOSLAV: Úrazy ve vnitrozávodní dopravě.
        anotace: Doprava je spojena s vysokou úrazovostí.
Nejvíce úrazů je na veřejných silnicích (dopravní nehody). Doprava
uvnitř podniku vykazuje rovněž vysokou úrazovost. Pro zlepšení
situace byla vyhlášena v roce 2004 kampaň k bezpečné vnitrozávodové
dopravě a manipulaci s materiálem.
        klíčová slova: nehody dopravní - doprava
vnitrozávodová - úrazy - úrazovost - vozidla motorová - kampaně

12

PÍCHOVÁ, IRENA: Působnost inspektorátů práce a úřadů práce v
oblasti kontroly podle nové právní úpravy.

        anotace: Článek se zaměřuje na problematiku
předmětu kontroly ze strany inspektorátů práce dle nové úpravy.
Zároveň upozorňuje, které pracovněprávní vztahy budou nadále
předmětem kontroly úřadů práce a které budou nově kontrolovat
inspektoráty práce.
        klíčová slova: inspektoráty práce - úřady práce -
vztahy pracovněprávní - kontroly - působnost

13

KROUPA, BŘETISLAV: Metodika k provádění prevence a hodnocení
pracovních rizik : malé a střední podniky (dokončení z BHP č.
10/2005).

        anotace: Článek se zabývá prevencí rizik ve vztahu
k BOZP a ekonomice podniků a k zdravotním rizikům. Dále hodnocením
rizik a pracovním postupem pro řešení příkladu k identifikaci a
hodnocení rizik.
        klíčová slova: nebezpečí - situace nebezpečná -
identifikace - rizika - hodnocení rizik

Die BG - č. 9
(2005)

14

OSTERMANN, H.-J. - LOCQUENGHIEN, D. VON: Gebraucht? Aber mit
Sicherheit : Handel mit gebrauchten Maschinen.
Opotřebené? Ale
se zachováním bezpečnosti : obchod s použitými stroji
        anotace: Podmínky pro prodej z hlediska právní
situace. Použité stroje v evropském právu vnitřního trhu (dovoz do
evropského hospodářského prostoru; uvedení do provozu; "významná
změna" na stroji). Použité stroje v národním německém právním
systému. Obchodování s těmito stroji v Německu. Integrace do
strojového parku.
        klíčová slova: stroje použité - obchod - obchod
mezinárodní - Německo - EU

15

WETZSTEIN, A. - LAUTERBACH, D. - KOHSTALL, T.: Qualität in der
Prävention stärken.
Posilovat kvalitu v prevenci
        anotace: Oborová společenství provádějí již po
mnoho let s úspěchem prevenci. Prevence a trvalost snižování
úrazovosti jako integrativní celek. Kvalita preventivní práce.
Preventivní služby oborových společenství a jejich působení.
Stručný popis těchto služeb. Důsledky pro projekt Kvalita v
prevenci a jeho jednotlivé složky.
        klíčová slova: společenství oborová - prevence
rizik - prevence nehod - prevence nemocí

Die BG - č. 10
(2005)

16

AHLBÄUMER, G. - OPARA, D.: Umknickunfälle. Úrazy způsobené
podvrtnutím
        anotace: Většina úrazů nohou způsobena na podlaze a
na cestách. Typickým zraněním způsobeným podvrtnutím jsou poranění
horních hlezenních kloubů. Může dojít k vymknutí, luxaci, roztržení
nebo zlomení kostí. Biomechanika a anatomie. Ochrana před
podvrtnutím, vhodné OOPP. Přehled ochranné obuvi s jejím stručným
popisem.
        klíčová slova: pády osob - pády na rovině - obuv
ochranná - nohy - OOPP

17

BERGER, J.: Auch beim Sicherheitsschuh : auf die inneren Werte
kommt es an.
U bezpečnostní obuvi také záleží na vnitřní
hodnotě
        anotace: Novinky v oblasti bezpečnostní obuvi
ukazují, že mnoho jejích kladných vlastností je v ní předem
konstrukčně zabudováno ("vnitřní hodnota"). Komfortní obuv chrání
před úrazy. Odolnost proti uklouznutí. Trénované nohy při
optimálním tvaru obuvi pro potřeby chodidel. Přizpůsobení obuvi
osám pohybu. Bezpečnost proti otěru obuvi.
        klíčová slova: obuv bezpečnostní - chodidla - pády
osob - uklouznutí

18

Anwendung der Balanced Scorecard im berufsgenossenschaftlichen
Institut für Arbeitsschutz : BGIA.
Použití vyvážené skórekarty
v Ústavu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci oborových
společenství : BGIA
        anotace: Tato metoda učinila pracovní výsledky
ústavu názornými a orientovanými na cíl. Jeho služby ve výzkumu,
zkušebnictví, poradenství a analytice včetně vnitropodnikových
záležitostí a personalistiky. Postup práce a zvolené
charakteristiky; diskuse o výsledcích posledních 5 let na
příkladech. Perspektivy a tendence v jednotlivých oborech.
        klíčová slova: ústavy bezpečnosti práce -
společenství oborová - Německo

19

KUTSCHER, J.: Qualitätsgesicherte Präventionsarbeit : modern und
zukunftsorientiert : Umsetzung des gesetlichen Beratungs- und
Überwachungsauftrages bei der Berufsgenossenschaft der chemischen
Industrie.
Preventivní práce se zajištěnou kvalitou : moderní a
orientovaná na cíl : realizace zákonné zakázky poradenství a dozoru
u oborového společenství chemického průmyslu

        anotace: Preventivní práce oborových společenství
je certifikována neutrálním pracovištěm, pokud splňuje stanovená
kritéria kvality. Požadavky DIN EN ISO 9001 o managementu kvality.
Tento systém vybudován v OS chemie již v r. 2003. Potřebné pracovní
postupy pečlivé analýzy k optimalizaci. Základní prvky politiky
kvality. Příručka.
        klíčová slova: jakost - zabezpečení jakosti -
management bezpečnosti práce - společenství oborová - průmysl
chemický - Německo

20

CHRIST, E. - HECKER, CH.: Betriebliche Umsetzung der EG-Richtlinie
"Lärm" : Lärmschwerhörigkeit vermeiden.
Podniková realizace
směrnice EU o hluku : zábrana nedoslýchavosti z hluku
        anotace: Preventivní předpisy oborových
společenství o hluku z r. 1974. První EU směrnice o hluku z r. 1986
s novým zněním z r. 2003. Tato směrnice uvádí mezní a spouštěcí
hodnoty s ohledem na dosažený pokrok v boji proti hlučnosti na
pracovištích. Požadavky na prevenci hlučnosti. Očekávané změny.
Povinnosti podnikatelů.
        klíčová slova: hluk - hlučnost - nedoslýchavost -
ochrana proti hluku - směrnice - Německo


Documentspour le Médecin du Travail - č.
103 (2005)

21

DURAND, E.: Infection par le VIH et travail : 25 ans apres le
début de la pandémie.
Infekce virem HIV a práce : 25 let od
začátku pandemie
        anotace: Cílem článku, složeného ze 4 nezávislých
částí (Infekce virem HIV, Otázky vznikající v pracovním prostředí,
Prevence pracovního rizika, HIV a zaměstnání), je podat výklad o
infekci HIV a pracovním prostředí se všemi aspekty ve spojení s
faktem, že AIDS byl v r. 2005 prohlášen francouzskou vládou za
závažný celonárodní problém.
        klíčová slova: AIDS - HIV - viry - rizika pracovní
- Francie

22

DUCHÉ, J.-C. - BARRÉ, J.: Le test de transformation lymphocytaire
(TTL) ou test de prolifération lymphocytaire (TPL).
Test
lymfocytární transformace (TLT) neboli test lymfocytární
proliferace (TLP)
        anotace: Závěry Mezinárodní konference o výzkumu
berylia v r. 2005 v Montrealu se zřetelem k několika provedeným
testům lymfocytární transformace. Test je s úspěchem používán pro
diagnostiku senzibilizace vůči několika kovům, m.j. beryliu.
Definice TLT a TLP. Podstata testu. Praktická realizace. Oblasti
použití.
        klíčová slova: berylium - lymfocyty - krev -
citlivost - testy - diagnostika - konference

23

PILLIERE, F. - VINCENT, R.: Recherche sur le béryllium :
conférence internationale 8 - 11 mars 2005, Montréal, Canada.

Výzkum berylia : mezinárodní konference 8. - 11. 3. 2005, Montreal,
Canada
        anotace: Konference je pokračováním kolokvia,
pořádaného v r. 2000. Cíl: shrnout poslední poznatky v oblasti
prevence, depistáže, diagnostiky a léčby chronické beryliózy.
Programy lékařské péče. Opatření k prevenci senzibilizace vůči
beryliu v průmyslové hygieně. Molekulární mechanismy a genetika v
chronické berylióze.
        klíčová slova: berylium - berylióza - nemoci z
povolání - nemoci chronické - konference mezinárodní


Environmentálníaspekty podnikání - č. 1
(2005)

24

ŠPAČEK, LADISLAV: Česká environmentální legislativa je přísnější
než legislativa v Evropské unii.

        anotace: Mezi příčiny omezující rozvoj podnikání v
ČR patří i plnění povinností vyplývajících z legislativy upravující
oblast životního prostředí ve vztahu k hospodářským aktivitám,
neboť v některých případech jde svými požadavky nad rámec předpisů
Evropského společenství.
        klíčová slova: legislativa environmentální - EU -
Evropské společenství - prostředí životní - podnikání - ČR

25

ANDĚLOVÁ, BOHUMILA: O environmentální legislativě a
konkurenceschopnosti ocelářského průmyslu.

        anotace: Ve dnech 12.-13. 7. 2005 se uskutečnil v
holandském Leidenu workshop k environmentální legislativě a
konkurenceschopnosti ocelářského průmyslu v nových členských
státech.
        klíčová slova: workshop - legislativa
environmentální - průmysl ocelářský - konkurenceschopnost -
Evropská unie

26

MARŠÁK, JAN: Integrovaný registr znečišťování : první ohlašování a
zveřejňování údajů.

        anotace: Registry úniků a přenosů znečisťujících
látek jsou dynamicky se rozvíjejícím prvkem politiky životního
prostředí. Staly se v posledních letech předmětem mnoha
mezinárodních dohod a součástí legislativy mnoha států, zejména
členských států EU.
        klíčová slova: registry - látky znečišťující -
úniky látek - legislativa - EU - dohody mezinárodní

27

ŠTUDENT, JIŘÍ: Hodnocení udržitelného rozvoje na podnikové
úrovni.

        anotace: Problematika udržitelného rozvoje je
pojímána jako vize žádoucího vývoje lidské společnosti, která
zastřešuje otázky ekonomického rozvoje, životního prostředí a
sociální problematiky. Tradiční přístupy hodnocení udržitelného
rozvoje vycházejí ze všeobecně uznávaných definic, které jsou však
z pohledu praxe těžko uchopitelné a hlavně neodráží význam
podnikání pro udržitelný rozvoj.
        klíčová slova: rozvoj udržitelný - úroveň podniková
- společnost lidská - rozvoj ekonomický - podnikání - podniky

28

RITSCHELOVÁ, IVA: Eko-průmysl a jeho úloha v ČR.
        anotace: Důraz na ochranu životního prostředí,
který nachází odezvu ve stále se rozvíjející a zpřísňující soustavě
ekonomických a legislativních nástrojů na ochranu životního
prostředí vede k dynamickému rozvoji služeb a produktů na ochranu
životního prostředí.Jak však definovat eko-průmysl a jak jeho vliv
identifikovat a kvantifikovat ?
        klíčová slova: prostředí životní - eko-průmysl -
nástroje legislativní - legislativa - prostředí životní - průmysl
environmentální

Hygieneet
sécurité du travail - č. 200 (2005)

29

GRZEBYK, M. - SANDINO, J.-P.: Aspects statistiques et rôle de
l´incertitude de mesurage dans l´évaluation de l´exposition
professionnelle aux agents chimiques.
Statistické aspekty a
úloha nejistoty měření při hodnocení expozice pracovníků
chemikáliím
        anotace: Statistické aspekty expozice pracovníků
zkoumány na základě log-normální distribuce expozic. Různé
diagnostické techniky, pravděpodobnostní přístup se zřetelem na
hodnocení geometrické standardní odchylky a geometrický průměr
distribuce. Případy nepřesnosti metody, které mohou zkreslit
diagnostiku.
        klíčová slova: chemikálie - expozice pracovníků -
měření - statistika - diagnostika - pravděpodobnost

30

KLEIN, R.: La détection de personnes par ondes radioélectriques
sur convoyeurs de matieres non métalliques.
Detekce osob
radioelektrickými vlnami na dopravních pásech z nekovových
látek
        anotace: Použití zařízení tohoto druhu, princip
jejich funkce a omezení. Technické a organizační dispozice z
hlediska jistoty detekce osoby v rizikové zóně. Popis šesti nově
instalovaných zařízení. Jejich omezení a možnosti toto omezení
výrazně snížit volbou pracovního kmitočtu pod 500 MHz, který
umožňuje detekci přes různé překážky.
        klíčová slova: osoby - detekce - dopravníky
pásové

31

Méthodologie d´évaluation simplifiée du risque chimique : un outil
d´aide a la décision.
Metodologie zjednodušeného hodnocení
chemického rizika : nástroj, který napomáhá rozhodování
        anotace: Vyvinuta metodologie zjednodušeného
hodnocení rizika pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí. Obecná
prezentace metody. Hodnocení chemických rizik pro zdraví a dopadů
na životní prostředí. Příklad použití. Hierarchizace možných rizik
(rizika zdravotní, požáry a výbuchy, ohrožení životního prostředí).
Hodnocení inhalačního rizika.
        klíčová slova: rizika chemická - rizika zdravotní -
hodnocení rizika - prostředí životní - výbuchy - požáry - zdraví -
metodologie

32

TISSOT, C. - LECLERCQ, S.: Analyse des variables textuelles
associées a 459 accidents de plain-pied particulierement graves en
situation professionnelle : apports complémentaires a l´analyse des
variables codées.
Analýza textových proměnných spojených s 459
zvláště těžkými úrazy na rovině v pracovní situaci : doplňky k
analýze zakódovaných proměnných
        anotace: Úrazy identifikovány v databázi EPICEA.
Provedeno upřesnění okolností těchto úrazů a syntetizována
preventivní opatření podle dotazníků s analýzou textových
proměnných, popis úrazu a preventivní opatření. Seskupení slov pod
jejich kořenem a komplex kořenů filtrován podle výskytu slov.
Zjištěny 2 komplexy kořenových slov upřesňujících okolnosti
úrazů.
        klíčová slova: úrazy - pády osob - pády na rovině -
opatření bezpečnostní - jazyk - dotazníky

Inovace - č. 3
(2005)

33

MAREČEK, DAVID: Zákon o inspekci mění státní dozor a zvyšuje
finanční postihy.

        anotace: Zákon rozšiřuje stávající dozor nad
bezpečností práce i na aspekty pracovněprávních vztahů původně v
gesci úřadů práce, mění organizační strukturu státního odborného
dozoru a podstatně zvyšuje finanční postihy za přestupky
zaměstnavatelů. Účinnosti nabyl 1. července tohoto roku jako zákon
č. 251/2005 Sb.
        klíčová slova: zákon o inspekci - postihy finanční
- BOZP

34

STEFFENS, R. - MREYEN, E.: Bezpečné zacházení s antistatickými
ochrannými obleky.

        anotace: Antistatika je pro mnoho uživatelé
nedůležitým faktorem, přestože elektrostatické výboje vznikají i v
normálním pracovním prostředí, kde také mohou způsobit nebezpečí.
Většina chemických ochranných obleků má antistatické vlastnosti,
avšak pracovník musí dbát na dodatečná bezpečnostní opatření.
        klíčová slova: antistatika - obleky ochranné -
výboje elektrostatické - obleky antistatické - opatření
bezpečnostní

35

OLDHAM - nové řady stacionárních detektorů nebezpečných
plynů.

        anotace: Francouzská společnost OLDHAM SA je, jak
známo, jedním s největších evropských výrobců nejširšího sortimentu
detekční techniky, a to na velmi vysoké technické úrovni. Článek
seznamuje s novou řadou jednoduchých stacionárních plynových
detektorů série OLC(T) 10, a ústředny MX 15 a dále s novým
stacionárním detektorovým systémem pro nejnáročnější a nejširší
aplikace, na bázi detektorů-transmiterů 4-20 mA série OLCT 80 a
poplachové vyhodnocovací ústředny MX62
        klíčová slova: detektory stacionární - plyny
nebezpečné - technika detekční - detektory plynové - aplikace -
transmitéry

36

Bezpečnostní skříň se skládacími dveřmi.
        anotace: Bezpečnostní skříň k ukládání hořlavých
chemikálií a design. Odborníci ve firmě Düperthal a bezpečnostní
pracovníci jsou přesvědčeni, že takováto skříň musí být perfektně
včlenitelná do svého okolí.
        klíčová slova: skříň bezpečnostní - chemikálie
hořlavé - design - větrání optimální - bezpečnost ověřená -
odolnost protipožární - ochrana proti výbuchu - technika dveřní

37

JANOVSKÝ, MARTIN: Moderní ochrana dýchacích orgánů při
práci.

        anotace: Článek představuje několik prostředků
moderní ochrany dýchadel, které byly představeny na Mezinárodním
veletrhu BOZP v Düsseldorfu, který je nejvýznamnější akcí svého
druhu v Evropě.
        klíčová slova: orgány dýchací - ochrana -
veletrhy

38

ČERNÝ, JAN - FIRENZE, ROBERT J.: Stanovení stupně
nebezpečí.

        anotace: Odborníci na bezpečnost práce jsou často
žádáni o pomoc od různých specialistů, kteří se zabývají
implementací a tvorbou bezpečnostních opatření pro odvětví, která
minimalizují zranění osob a škody na nemovitostech. Kromě toho se
na ně obrací také široká skupina právních zástupců či advokátů,
kteří jejich odborné znalosti využívají při soudních procesech, v
nichž se jedná právě o individuálních úrazech nebo škodách na
nemovitostech a je při nich nutné objasnit původ a příčinnou
souvislost
        klíčová slova: nebezpečí - nebezpečnost - riziko -
výpočty - stanovení - normy - pravděpodobnost - faktory nebezpečí -
faktory rizika - nástrahy - faktory expozice

Journalof
Occupational and Environmental Hygiene - č. 10
(2005)

39

AKBAR-KHANZADECH, F. - JAHANGIRBLOURCHIAN, M.: Ultraviolet
radiation exposure from UV-transilluminators.
Expozice
ultrafialovému záření z prosvětlovačů UV
        anotace: UV prosvětlovače používají UV záření k
vizualizaci proteinů, DNA, RNA v procesu gelové elektroforézy.
Zhodnocena expozice pracovníků UV záření během jejich práce s
prosvětlovači. Zjištěno, že použití přístrojů vystavuje operátory
úrovni ozáření, přesahující směrnice. Návrh bezpečnostního školení.
Kontrola expozice včetně použití OOPP.
        klíčová slova: expozice pracovníků - záření
ultrafialové - laboranti

40

Occupational exposure to airborne asbestos from phenolic molding
material (bakelite) during sanding, drilling, and related
activities.
Pracovní expozice asbestu v ovzduší z fenolové
lisovací hmoty (bakelitu) během pískování, vrtání a podobných
činností
        anotace: Detekce těchto koncentrací u bakelitu při
uvedených činnostech. Popis testovacích postupů. Protokol o
zkoušce. Odběr vzorků. Výpočet koncentrací fáze kontrastní
mikroskopie azbestu. Celkově zjištěná vlákna a zvláště vlákna
azbestová. Souhrn výsledků vzorků vzduchu. Odhad 8-hodinových
vážených průměrných koncentrací.
        klíčová slova: expozice pracovníků - azbest -
fenoly - pískování - vrtání - čištění

41

MOYER, E.-S. - HEITBRINK, W.-A. - JENSEN, P.-A.: Test for the
integrity of environmental tractor cab filtrations systems.

Zkouška integrity environmentálních systémů filtrace kabin
traktorů
        anotace: Popis optického počítače částic k
hodnocení výkonu systémů filtrace kabin. Kryty k ochraně řidičů
před expozicí pesticidům v ovzduší sadů. Postup terénních a
stacionárních testů a jejich srovnání. Počítač optických částic MET
One aj. mohou být používány pro stacionární zkoušky filtračních
systémů uzavřených kabin během hodnocení celkové integrity
poskytované filtračními systémy.
        klíčová slova: filtrace - vzduch - kabiny -
traktory - pesticidy - částice odletující

42

MCKEE, R.-H. - MEDEIROS, A.-M. - DAUGHTREY, W.-C.: A proposed
methodology for setting occupational exposure limits for
hydrocarbon solvents.
Navržená metodologie pro stanovení
mezních hodnot expozice pracovníků u uhlovodíkových
rozpouštědel
        anotace: Navrhované řešení problému komplexního
složení těchto látek je sestavení do skupin s podobnými
fyzikálními, chemickými a toxikologickými vlastnostmi a přidělení
"směrných hodnot" každé skupině. Použití postupu recipročního
výpočtu ke stanovení mezních hodnot expozice. Použití snížené
aktivity centrálního nervového systému jako základny pro stanovení
norem expozice.
        klíčová slova: uhlovodíky - rozpouštědla organická
- expozice pracovníků - hodnoty mezní

Podnikatelské lobby - č.
8-9 (2005)

43

SÁNCHEZOVÁ, ILONA - PLÍVOVÁ, VIKTORIE: BOZP v praxi a pro
praxi.

        anotace: Zákon o inspekci práce, k němuž měla
Hospodářská komora ČR řadu výhrad, začal platit od 1.7. 2005.
Připomínky, jichž bylo několik desítek, ovšem zohledněny nebyly, v
zákonu zůstaly také některé chyby. Již dnes se předpokládá, že pár
měsíců po svém vzniku bude muset být opět upravován.
        klíčová slova: zákony - inspekce práce - praxe -
Hospodářská komora - BOZP - zákoníky

Sicherist
Sicher - č. 10 (2005)

44

GÖTZ, M.: EMF-Warngerät für Herzschrittmacher- und
ICD-Patienten.
Výstražný přístroj s použitím
elektromagnetických polí pro pacienty s kardiostimulátorem nebo
intrakardiálním defibrilátorem
        anotace: Riziko elektrických, magnetických a
elektromagnetických polí pro tyto pacienty. Nový přenosný přístroj
pro větší bezpečnost. Přístroj signalizuje každé překročení mezních
hodnot a umožňuje nositeli vyhnout se nebezpečným oblastem, příp.
zachovat minimální vzdálenosti od zdrojů rušivého záření. Popis
rizika. Právní situace. Příklad použití přístroje.
        klíčová slova: srdce - nemoci srdeční - pole
elektrické - pole elektromagnetické - pole magnetické -
přístroje

45

ETRATL, G. - HERMANN, H.: Automatisierte Durchführung der
BetrSichV durch Einsatz eines Daten- und
Dokumenten-Management-Systems.
Automatizované provádění
Nařízení o provozní bezpečnosti použitím systému managementu dat a
dokumentů
        anotace: Podmínky pro správu pracovních prostředků
a zařízení (jejich seznam, sestavení podstatných technických
detailů, technická dokumentace). Posuzování ohrožení pracovišť
podle příloh uvedeného nařízení. Význam systému managementu dat.
Možnost rychlého cíleného přístupu k datům. Výhody systému
DMS-ProCon.
        klíčová slova: management bezpečnosti práce - data
- dokumenty - nařízení - Německo

Stavitel - č. 7
(2005)

46

Certifikace výrobků je nezbytná.
        anotace: Rozhovor s Ing. Ivetou Jiroutovou, která
je autorizovaný inženýr v oboru zkoušení a diagnostika staveb, se
týká problematiky zkoušek otvorových výplní dle evropských
předpisů, posouzení shody a certifikace výrobků.
        klíčová slova: certifikace - předpisy mezinárodní -
výplně otvorové - posouzení shody - činnost zkušební - rozhovor

Stavitel - č. 10
(2005)

47

VOTRUBA, VÍTĚZSLAV: Prach se stává minulostí.
        anotace: Všude, kde dochází k manipulaci se sypkými
hmotami, se uvolňuje lehká frakce a uniká prach do okolí.Nakládací
zařízení (plnící teleskopické hadice) dokáže těmto ztrátám výrazně
zabránit.
        klíčová slova: prach - hmoty sypké - hadice
teleskopické - doprava - nakládka - skrápění vysokotlaké - děla
mlžící

48

Software k hodnocení hlukových emisí.
        anotace: Článek pojednává o programu CADNA A, jenž
tvoří základ řady akustických projektů řešených v EU. Umožňuje
hodnocení hluku prostředí v okolí průmyslových, sportovních a
rekreačních zařízení, silnic a železnic či letišť a přistávacích
ploch.
        klíčová slova: emise hlukové - hodnocení - software
- předpisy mezinárodní

Technik - č. 11
(2005)

49

Odbory chtějí ovlivnit normy EU, aby stroje byly
bezpečnější.

        anotace: Odboráři ze zemí EU se chtějí podílet na
vytváření evropských směrnic o tom, jak by měly vypadat pracovní
stroje ve firmách a továrnách.
        klíčová slova: normy - směrnice - Evropská unie -
stroje pracovní

50

MÁDLE, LUDĚK: Jak se testuje chování konstrukcí při výbuchu
?.

        anotace: Pracovníci střediska Advantica se zabývají
problematikou odolnosti proti požáru více než 20 let. Jedná se
zejména o výzkum hoření uhlovodíků a schopnosti materiálů i
konstrukcí tomuto hoření odolávat
        klíčová slova: testování - výbuchy - hoření -
odolnost - materiály - uhlovodíky - trhaviny - potrubí -
praskliny

Tiefbau-
č. 10 (2005)

51

ALBRECHT, A. - FRENZEL, E.: Einsatz von filtrierendem Atemschutz
bei Exposition von Schimmelpilzen.
Použití filtrační ochrany
dýchadel při expozici plísním
        anotace: Zásadní aspekty ohrožení způsobeného
kontaminací plísněmi na pracovišti. Lékařsky relevantní plísně v
ovzduší a produkty jejich výměny látkové. Infekce, alergeny a
mykotoxiny. Mezní a technické kontrolní hodnoty. Ochrana dýchadel a
kritéria volby prostředků, doporučení pro použití.
        klíčová slova: ochrana dýchadel - infekce -
alergeny - kontaminace - plísně

Travailet
Sécurité - č. 655 (2005)

52

Halte au bruit dans l´Union européenne : focus. Snižování
hluku v Evropské unii : aktuální téma
        anotace: Příklady snižování hlučnosti v EU: Provoz
bourání vepřového masa Ster-goz v Bannaleku používá žlab k
odstraňování odpadu, který výrazně snížil hlučnost. Pivovar
Kronenbourg v Obernai vyvinul zařízení k omezení hluku přizpůsobený
specifickým potřebám nové lahvovací linky. Laboratoř RNPL řeší vliv
místa na šíření hluku. Středisko pracovní terapie v Montpellieru
zavedlo odhlučnění své kantýny.
        klíčová slova: hlučnost - restaurace - pivovary -
řezníci - EU

Zpravodaj - č. 3
(2005)

53

KŘEHLOVÁ, MILUŠE: Evropská kampaň ve stavebnictví v r.
2005.

        anotace: V návaznosti na článek "Evropské kampaně
ve stavebnictví", který byl otištěn ve Zpravodaji č. 4/2004,
přináší tento článek informace o dosavadním průběhu kampaně v
ČR.
        klíčová slova: kampaně evropské - stavebnictví -
financování - období kontrolní - Evropská Unie - výsledky

54

MRKVIČKA, PETR: Vývoj pracovní úrazovosti v ČR v roce
2004.

        anotace: V roce 2004 bylo v ČR hlášeno celkem 81
688 případů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy, které se
vztahují ke 4 389 251 nemocensky pojištěným osobám.Proti
předcházejícímu roku došlo ke snížení pracovní úrazovosti o 1,6 %.
Bez následné pracovní neschopnosti bylo hlášeno 27 555 úrazů.
        klíčová slova: úrazy pracovní - úrazovost pracovní
- vývoj - zjišťování statistické

55

PEČENÁ, MARIE: Stav a vývoj pracovní úrazovosti ve stavebnictví za
1. pololetí roku 2005.

        anotace: Článek sleduje vývoj úrazovosti ve
stavebnictví za první pololetí 2005. Zaměřuje se na těžké pracovní
úrazy, smrtelné úrazy a na nejčastější zdroje pracovních
úrazů.
        klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné -
úrazy těžké - vývoj - statistiky

56

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Průběh a dílčí výsledky kampaně "Bezpečná
vnitrozávodová doprava".

        anotace: V kampani Bezpečná vnitrozávodová doprava
byly vytýčeny tyto cíle : 1) Krátkodobý cíl ( forma informační
části kampaně), 2) Střednědobý cíl (provoz manipulačních a
dopravních prostředků a zařízení), 3) Dlouhodobý - konečný cíl
(sleduje snížení pracovní úrazovosti a silniční nehodovosti).
        klíčová slova: kampaně - cíle - BOZP - zaměstnanci
- úrazovost pracovní - nehodovost silniční - snižování

Zpravodaj technické
inspekce - č. 3 (2005)

57

ŠANDERA, MILOSLAV: Tabulka zkratek a internetových adres národních
institucí v normalizaci, ve zkušebnictví, v akreditaci, v
metrologii a v dozoru nad trhem v zemích EU..

        anotace: Tabulka představuje výčet členských států
EU pro období 2004-2007 a klade si za cíl pomoci při hledání
informací o daných zemích.
        klíčová slova: tabulka - normalizace - zkušebnictví
- akreditace - metrologie - dozor - trh - Evropská unie

58

KOČAŘ, STANISLAV: Právní úprava zajišťování bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (pokračování z čísla 2/05).

        anotace: Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, založená platným zněním Zákoníku práce, má zřetelně
harmonizační charakter a jejím prioritním cílem je zabezpečit
cestou předcházení nebo alespoň účinného omezování rizik
ohrožujících životy a zdraví zaměstnanců, všestranné zajišťování
jejich ochrany, pokud možno při každé jejich pracovní činnosti a na
všech pracovištích.
        klíčová slova: bezpečnost práce - BOZP - komentář -
pracoviště - činnost pracovní

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail