Nová kampaň agentury EU-OSHA Zdravé pracoviště „Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku“

Nejnovější kampaň Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA), tentokrát zaměřenou na bezpečnou a zdravou práci v digitálním věku, zahájí evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit během Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který probíhá právě nyní (23. - 27. října). Kampaň pro období 2023–2025 zvyšuje povědomí o digitalizaci a BOZP a poskytuje další praktické zdroje. Můžete se do ní zapojit i vy.

Digitální technologie nabízejí pracovníkům a zaměstnavatelům na mnoha pracovištích a ve všech odvětvích více příležitostí, ale také představují větší výzvy a rizika z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.

Cílem kampaně je:

 • zlepšit znalosti o bezpečném a produktivním používání digitálních technologií ve všech odvětvích;
 • zvýšit povědomí o digitalizaci a jejím dopadu na BOZP;
 • informovat o vznikajících rizicích a příležitostech;
 • prosazovat hodnocení rizik a zdravé a bezpečné řízení digitální transformace práce;
 • usnadnit výměnu informací a osvědčených postupů.

Podle průzkumu ESENER agentury EU-OSHA z roku 2019 naprostá většina podniků v EU integrovala do svých činností digitální technologie, přičemž pouze 6 % z nich uvedlo, že je nepoužívají. Navzdory rostoucí míře využívání robotů, notebooků, chytrých telefonů nebo nositelných zařízení se však na méně než jednom ze čtyř pracovišť (24 %) v EU diskutuje o možném dopadu těchto technologií na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.

Tento průzkum odhalil důkazy o tom, že zvýšené využívání digitálních technologií na pracovišti je spojeno s psychosociálními riziky, jako je časová tíseň, nedostatečná komunikace nebo spolupráce, nejistota zaměstnání a dlouhé pracovní směny nebo nepravidelná pracovní doba.

V průzkumu Situace v oblasti BOZP agentury EU-OSHA z roku 2022 pracovníci uvedli, že digitální technologie vedou k tomu, že pracují sami (44 %), zvyšuje se dohled nad nimi na pracovišti (37 %), snižuje se jejich pracovní samostatnost (19 %), určuje rychlost nebo tempo práce (52 %) a zvyšuje jejich pracovní zátěž (33 %). Respondenti pracující z domova vykázali nárůst pracovní zátěže (33,2 %), rychlost nebo tempo práce udávané digitálními technologiemi (61,2 %), sociální izolaci (56,8 %) a značnou časovou tíseň nebo pracovní přetížení (46,9 %) častěji než zaměstnaná populace celkem.

Rizikům souvisejícím s rostoucí digitalizací pracoviště můžeme předcházet a řídit je tímto způsobem:

 • přijetím přístupu zaměřeného na člověka a člověka ve velení;
 • zaručením rovného přístupu zaměstnavatelů, vedoucích pracovníků, pracovníků a jejich zástupců k informacím;
 • konzultacemi s pracovníky a jejich zástupci a jejich zapojením do rozhodování o vývoji, zavádění a využívání digitálních technologií a systémů;
 • zachováním transparentnosti, pokud jde o to, jak digitální nástroje fungují, a o jejich hlavní přínosy a nevýhody;
 • podporou holistického přístupu při hodnocení digitálních technologií a jejich dopadů na pracovníky a společnost jako celek.

Kampaň se zaměřuje na několik prioritních oblastí, které se zabývají konkrétním tématem souvisejícím s digitalizací na pracovišti. Doprovází ji široká škála materiálů, včetně zpráv, informačních přehledů, infografik a případových studií.

K prioritním oblastem kampaně patří:

 • Práce prostřednictvím digitálních platforem. Často se týká pracovních míst v povoláních a odvětvích, která jsou velmi ohrožena a jsou spojena s horšími pracovními podmínkami;
 • Automatizace pracovních úkolů. Používání digitálních technologií pro automatizaci procesů s sebou nese řadu příležitostí, ale také potenciálních rizik a výzev, jako je ztráta znalosti situace lidí, přílišná závislost nebo možná ztráta specifických dovedností pracovníků;
 • Práce na dálku a hybridní práce. Práce na dálku musí být součástí povinného hodnocení rizik prováděného zaměstnavatelem;
 • Řízení pracovníků prostřednictvím umělé inteligence. Je nezbytné budovat důvěru v tyto systémy, a to informováním pracovníků a konzultacemi s nimi, aby se mohli podílet na navrhování a zavádění těchto systémů;
 • Chytré digitální systémy. Využívají digitální technologie ke shromažďování a analýze dat nebo signálů s cílem identifikovat a vyhodnocovat rizika v oblasti BOZP, a předcházet tak škodám nebo je minimalizovat a podporovat BOZP.

V rámci těchto kampaní se vypracovává celá řada propagačních a informačních materiálů a pořádá se mnoho osvětových akcí. Zvláště můžeme vyzdvihnout akce zaměřené na vzájemné sdílení osvědčených postupůCeny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště (soutěž ocení organizace, které vynikajícím a inovativním způsobem přispívají k BOZP tím, že předcházejí rizikům souvisejícím s digitální transformací na pracovišti); summit kampaněFilmovou cenu v rámci kampaně Zdravé pracoviště. Nejvýznamnější událostí kampaně Zdravé pracoviště je Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který se koná každoročně v říjnu (43. kalendářní týden). Speciální filmové projekce, akce na sociálních médiích, konference, výstavy, soutěže a vzdělávací akce představují pouze některé z aktivit pořádaných na oslavu Evropského týdne. Akce se těší nadstandardní pozornosti médií. Můžete se zapojit i vy. Například účastí v soutěži na sociálních sítích Výzkumného ústavu bezpečnosti práce - viz tento článek. Nebo se můžete také stát partnery nebo mediálními partnery kampaně.

Sdělení z kampaní se předává podnikům prostřednictvím národních kontaktních míst, oficiálních partnerů kampaně, mediálních partnerů, sociálních partnerů a jiných prostředníků, kteří propagují kampaň a její materiály a aktivně se účastní akcí.

Informace ke kampani můžete čerpat na webových stránkách kampaně, například z těchto materiálů:

 • Průvodce kampaní - Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku;
 • Powerpointová prezentace – Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku;
 • Leták kampaně;
 • Leták Ceny za správnou praxi;
 • Plakát.

Tyto kampaně jsou největší svého druhu na světě, přičemž každá má jasně vymezené téma. Mezi témata předchozích kampaní patřila například propagace hodnocení a prevence rizik či zvyšování povědomí o udržitelné práci a ochrana pracovníků před nebezpečnými látkami. Kampaně se zaměřují především na malé a střední podniky a zranitelné skupiny pracovníků, čímž se zajistí, že každá kampaň osloví ty, kteří potřebují podporu nejvíce.

Sledujte aktivity a akce v sociálních médiích:

       #EUhealthyworkplaces

Informujte se u národního kontaktního místa o akcích konaných ve vaší zemi:

https://healthy-workplaces.osha.europa.eu/cs/campaign-partners/national-focal-points

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail