Nošení ochranného obleku ještě nezaručuje dostatečnou ochranu

Zdroj: 

Pravidla pro výběr a správné používání ochranných obleků.

Ochranné obleky by měly chránit před kontaminací, tzn. před kontaktem s nebezpečnými látkami. Ale pouhé „nošení“ ještě nezaručuje účinnou ochranu. Ochranný chemický oblek musí být správně zvolen, obléknutí a svléknutí musí proběhnout odpovídajícím způsobem a během nošení je třeba dodržovat určitá pravidla.

Výběr obleku

Správný ochranný oblek je třeba vybírat podle kritérií evropských směrnic pro bezpečnost práce.

Výběr by měl začít analýzou rizik. K ní patří přesná definice chemikálie, její vlastnosti i stupeň toxicity, jakož i podmínky expozice. V rámci analýzy rizik se doporučuje i prohlédnutí pracoviště. S pomocí takto získaných dat lze vybrat správný ochranný oděv. Čím detailnější je analýza rizik, tím přesnější je výběr požadovaného obleku.

Kromě jiného jsou pro druh ochranného oděvu rozhodující tato kriteria:

 • ochranná bariéra
 • kvalita
 • pohodlí při nošení
 • způsob likvidace
 • poměr ceny a kvality

Lze jen doporučit začlenění přesné definice ochranného oděvu (vedle ostatních ochranných prostředků) do popisu o způsobu výkonu pracovní činnosti, a vybavit tak pracovníky automaticky příslušným ochranným oděvem.

Výběr velikosti

Přesný výběr velikosti oděvu je nejen předpokladem pro zvýšenou bezpečnost, ale zajišťuje i větší pohodlí při nošení. Odpovídající velikost ochranného oděvu definuje norma EN340. Před určením správné velikosti obleku musí jeho uživatel udat svoji výšku a objem hrudníku. Tělesná výška postavy se měří bez bot a objem hrudníku jen s jednou vrstvou spodního prádla. Na základě těchto údajů uživatele je velikost ochranného oděvu definována v návodu k použití, který k výrobkům dodává výrobce (viz. tabulka).

Výběr správné velikosti obleku
Velikost Výška postavy
(cm)
Objem hrudníku
(cm)
S 164-170 84-92
M 170-176 92-100
L 176-182 100-108
XL 182-188 108-116
XXL 188-194 116-124

Je však důležité konkrétní velikostní údaje každého výrobce na vnitřní etiketě obleku kontrolovat, protože údaje S, M, L, XL a XXL nejsou u všech výrobců totožné.

Volba špatné velikosti obleku může mít závažné následky:

 • Pokud byl obvod hrudníku měřen se spodním oblečením, bude oblek příliš veliký. To může způsobit, že se oblek při práci „přiskřípne“, nebo se může přečnívající látka zachytit do stroje.
 • Volba obleku, který je příliš malý, může naopak způsobit natržení látky, nebo podstatně omezí pohyblivost uživatele obleku.

Už před prvním použitím ochranného obleku je možné se dopustit zásadních chyb: například při rozbalení obleku pomocí ostrého nože nebo jiného špičatého předmětu se oblek poškodí. Před oblečením je užitečné velikost a typ obleku ještě jednou zkontrolovat, například kontrolou údajů na balení obleku nebo na jeho vnitřní etiketě (obr. 1).

V každém případě je nutno zkontrolovat nezávadnost zpracování materiálu a funkčnost zipu obleku.

Obléknutí ochranného obleku

Pro každého uživatele je důležité, aby se nepřevlékal do ochranného obleku na pracovišti, protože oblek může být po předchozí práci kontaminován.

Pro tyto účely musí být k dispozici speciální prostor, který zaručuje nulovou kontaminaci. Obuv a rukavice je nutno před oblečením obleku svléknout. Z kapes kalhot i košile je třeba vyjmout všechny předměty, které by při práci mohly rušit. Lehké natřepání obleku usnadní jeho navléknutí.

Při oblékání obleku je třeba dbát na tyto aspekty:

 • Z důvodu lepšího utěsnění a uzemnění je třeba nosit ochranný oblek přes boty a přes rukavice.
 • Pro větší bezpečnost a kvůli vyloučení rizika kontaminace při svlékání se doporučuje nošení dvojitých rukavic. Jako spodní vrstva mohou sloužit například jednorázové nitrilové rukavice. Tyto spodní rukavice se zasunou pod ochranný oblek, horní rukavice se nosí přes oblek. Ke zvýšené ochraně přispívá i přelepení lemu horních rukavic a ochranného obleku lepicí páskou.
 • Při použití jen jedněch rukavic je účelné obleknout je pod oblek, a opět je účelné přelepit spojovací lev lepicí páskou.
 • Kryt zipu musí být co nejtěsnější, pro některé druhy užití se doporučuje i zip přelepit.
 • Při použití ochranné dýchací masky se oblékne kapuce obleku přes masku. V některých případech je užitečné kapuci na masce upevnit několika pásy lepicí pásky (viz. text: Tipy pro utěsnění ochranných oděvů) – aby se vyloučil vznik záhybů na materiálu obleku.
 • Pro zajištění maximálního možného utěsnění obleku by měl být přítomen jeden kolega, který je při oblékání – utěsňování nápomocen.

Svlékání ochranného obleku

Ochranný oblek by měl uživatel svlékat jen v prostorech s nezávadnou (nekontaminovanou) podlahou. Svlékání by mělo probíhat vždy jen za přítomnosti jedné pomocné osoby, která pomáhá s přenášením ochranné výbavy. Před odložením ochranného oděvu je užitečné provést předběžné čištění rukavic a obuvi, aby se zamezilo případnému víření prachu. Masku a zip je nutno otřít utěrkou (v případě nutnosti po předchozím navlhčení vodní párou). Aby se zabránilo kontaminaci pří svlékání ochranného obleku, je nutno dbát největší opatrnosti a dodržovat následující pravidla:

 • Pokud byl společně s ochranným oblekem použit i dýchací přístroj, je třeba odložit tento přístroj až naposled.
 • Lepicí pásku, použitou k utěsnění obleku, je nutno opatrně odstranit.
 • Při svlékání svrchních rukavic by měl uživatel dbát na to, aby nepřišly do kontaktu s vnější stranou spodních rukavic – proto je nutné dotýkat se vždy jen vnitřku horních rukavic (nikdy jejich vnější, kontaminované strany).
 • V případě použití jen jednoho páru rukavic je nutno je pečlivě očistit a ponechat na rukou až do ukončení svlékání.
 • Při odkládání obleku je důležité začít kapucí, opatrně ji převrátit přes palec a ukazováček dozadu, rubem ven. Oblek pak lze otočit rubovou stranou naven, stáhnou přes ramena a dolů přes boty.
 • Během celého procesu svlékání se nesmí vnější kontaminovaná vrstva obleku a rukavic dostat do kontaktu s pokožkou.

Odložené části ochranného obleku, jakož i použitá lepicí páska se pak vhodí do kontejneru, určeného pro chemický odpad. Při odstranění ochranného obleku je třeba dbát na to, aby se nikdo nedotknul jeho kontaminované vnější strany. Po svléknutí použitého ochranného obleku v určitém prostoru je tento prostor kontaminován a je nutno ho odpovídajícím způsobem vyčistit.

Následky nedbání uvedených pravidel

Neopatrné oblékání a svlékání ochranného obleku může způsobit, že pokožka nebo spodní oblečení uživatele přijdou do kontaktu s nebezpečnými látkami a uživatel je tak kontaminován i přes to, že mu ochranný oblek během práce poskytoval odpovídající ochranu proti nebezpečným látkám.

Nejčastější chyby a jejich následky:

 • Chybějící nebo nedokonalé utěsnění rukávů a rukavic (způsobené například pohybem rukou nad hlavou), což způsobí nedostatečnou ochranu rukou.
 • Nepřesné nebo nedokonalé přelepení lemů a zdrhovadel lepicí páskou umožňuje průnik nebezpečných látek pod ochranný oblek.
 • Oblékání ochranného obleku s již obutou ochrannou obuví způsobí často poškození obleku.
 • Pokud je ochranný oblek zastrčen do bot (a nikoliv přes boty), může nebezpečná látka proniknout také pod oblek. Kromě toho nelze odvádět elektrostatické napětí, protože chybí kontakt mezi oblekem a obuví.
 • Nedokonalé oblepení okrajů ochranné masky může způsobit netěsnost a omezenou viditelnost.
 • příliš rychlé svlečení, nebo nesprávné pořadí svlékání částí obleku může vést ke kontaminaci celé postavy.
 • Při nedbalém odložení použitého obleku (bez zajištění jeho správného uložení) je možno způsobit kontaminaci prostoru, popřípadě neinformovaných spolupracovníků.

V každém případě je nutné zabránit tomu, aby pracovník v kontaminovaném stavu opustil nebezpečnou zónu. Právě tak je velmi důležité, nedopustit vnesení jakékoliv kontaminované části oděvu do nechráněného prostředí (tzv. křížová kontaminace). To ohrožuje nejenom zdraví uživatele ochranného obleku, ale i zdraví všech ostatních, např. jeho rodinných příslušníků.

Správnému chování je nutno přivyknout

K tomuto tématu lze jen doporučit:

 • K dispozici musí být vždy dostatek ochranných obleků v potřebných velikostech.
 • Pracovník musí mít možnost změřit přesně své tělesné rozměry a určit tak správnou velikost obleku.
 • Konkrétní typ obleku je třeba určit na základě analýzy rizik a tento typ obleku by měl být definován v bezpečnostním popisu provozu a pracovní činnosti.
 • Každý pracovník, kterého se povinnost použití ochranného obleku týká, musí být vyškolen tak, aby byl schopen ověřit typ a velikost požadovaného ochranného obleku.
 • Správné oblečení a svlečení obleku (platí i při krátkodobém použití ochranného chemického obleku) musí být předem vyzkoušeno a pravidla pro přesný postup je nutno definovat.
 • Oblékání a svlékání ochranného obleku je možno jen za přítomnosti pomocné osoby, která dohlédne na správné přilehnutí všech částí obleku a zjistí event. netěsná místa, která je třeba upevnit lepicí páskou.

Oblékání i svlékání by mělo probíhat v klidu podle vyzkoušeného postupu.

Tipy pro utěsnění ochranného obleku:

 • Dodatečné utěsnění ochranného obleku lepicí páskou by měla vždy provést pomocná osoba.
 • Pokud utěsníte oblek např. na ještě dodatečně pomocí lepicí pásky, dbejte na to, aby zde nevznikly žádné záhyby (tam by se mohla nebezpečná látka snadno nashromáždit).
 • Aby bylo při svlékání obleku možné lepicí pásku jednoduše odlepit, přelepte i vhodnou příložku.

ZDROJ:
Steffens, R. – Palka, A. Nošení ochranného obleku ještě nezaručuje dostatečnou ochranu. Inovace, č. 2 (2003), s. 10 – 12.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail