Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu v roce 2005 : část 1

Jedná se o vybrané připravované právní předpisy (dokumenty KOM) - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.

Dokument 2005/0191 (COD) 22.9.2005

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví, v Bruselu dne 22.9.2005 KOM(2005) 429 v konečném znění 2005/0191 (COD).
        anotace: Cílem je vyjasnit, zjednodušit a zharmonizovat právní požadavky za účelem posílení celkové ochrany civilního letectví. Nové rámcové nařízení by mělo pouze stanovit základní zásady toho, co je nutné učinit k zabezpečení civilního letectví před protiprávními činy, zatímco prováděcí právní předpisy by měly stanovit technická a procesní rozhodnutí o tom, jak toho má být dosaženo.
        klíčová slova: EU - Evropská unie - směrnice - návrhy - letectví - letectví civilní

 

Dokument KOM (2005) 141 12.4.2005

Integrované hlavní směry růst a zaměstnanost (2005-2008) včetně doporučení Komise o hlavních směrech hospodářské politiky členských států a Společenství (na základě článku 99 Smlouvy o ES) a návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politiky zaměstnanosti členských států (na základě článku 128 Smlouvy o ES).
        anotace: V tomto sdělení jsou v souladu se žádostí, která byla vznesena na jarním zasedáním Evropské rady v roce 2005, stanoveny první integrované hlavní směry pro růst a zaměstnanost pro období 2005–2008. Tato důvodová zpráva se týká doporučení Komise o hlavních směrech hospodářské politiky i návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech zaměstnanosti.
        klíčová slova: zaměstnanost - politika hospodářská - státy členské - EU

 

Dokument KOM (2005) 291 1.7.2005

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, v Bruselu dne 1.7.2005 KOM(2005) 291 v konečném znění.
        anotace: Ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (1) zakazuje používání olova, rtuti, kadmia nebo šestimocného chrómu v materiálech a součástech vozidel, pokud není v příloze II uvedené směrnice stanoveno vynětí. Seznam vynětí lze změnit podle technického a vědeckého pokroku. Při této činnosti je Komisi nápomocen výbor zřízený článkem 18 směrnice 75/442/EHS (2) o odpadech.
        klíčová slova: EU - Evropská unie - směrnice - návrhy - vozidla - životnost - rtuť - olovo - kadmium - chróm

 

Dokument KOM (2005) 380 25.8.2005

Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v otázkách práce a zaměstnanosti (přepracované znění) v Bruselu dne 25.8.2005 KOM(2005) 380 v konečném znění 2004/0084 (COD).
        anotace: Cílem návrhu je zvýšit právní jistotu a srozumitelnost při provádění zásady rovného zacházení pro muže a ženy v otázkách práce a zaměstnanosti sloučením hlavních ustanovení souvisejících s touto oblastí a některých nových prvků vyplývajících z judikatury Evropského soudního dvora do jednoho dokumentu.
        klíčová slova: EU - Evropská unie - směrnice - návrhy - rovnoprávnost - ženy - muži

 

Dokument KOM (2005) 447 21.9.2005

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistějším vzduchu pro Evropu (předložený Komisí).
        anotace: Cílem návrhu je zrevidovat tyto jednotlivé nástroje a sloučit je jediného právního aktu: Směrnice Rady 96/62/ES o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší („rámcová směrnice“), Úř. věst. L 296, 21.11.1996, s. 55. Směrnice Rady 1999/30/ES o mezních hodnotách pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice a olovo ve vnějším ovzduší, Úř. věst. L 163, 29.6.1999, s. 41 („první dceřiná směrnice“). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/69/ES o mezních hodnotách pro benzen a oxid uhelnatý v ovzduší, Úř. věst. L 313, 13.12.2000, s. 12 („druhá dceřiná směrnice“).
        klíčová slova: EU - Evropská unie - směrnice - návrhy - ovzduší - vzduch

 

Dokument KOM (2005) 457 11.10.2005

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění pyrotechnických výrobků na trh (předložená Komisí) v Bruselu dne 11.10.2005 KOM(2005) 457 v konečném znění 2005/0194 (COD).
        anotace: Stávající právní předpisy v členských státech rozdělují zábavní pyrotechniku do řady tříd. Tyto třídy se odlišují podle množství pyrotechnické látky obsažené v zábavní pyrotechnice a v některých případech rovněž podle místa použití zábavní pyrotechniky (uvnitř budov nebo venku). Ačkoli tyto vnitrostátní systémy klasifikace vykazují podobnost v tom, že jsou založeny na množství použité pyrotechnické látky, nejsou totožné. Uveden je návrh o jednotném uvádění pyrotechnických výrobků na trh.
        klíčová slova: EU - Evropská unie - pyrotechnika - zábavní průmysl - směrnice - návrhy

 

Dokument KOM (2005) 523 17.10.2005

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu (předložený Komisí podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES) v Bruselu dne 17.10.2005 KOM(2005) 523 v konečném znění 2004/0165 (COD).
        anotace: Evropský sociální fond (ESF) přispívá k cíli hospodářské a sociální soudržnosti uvedenému v článku 158 Smlouvy o ES podporováním politik a priorit zaměřených na dosažení plné zaměstnanosti, zlepšení kvality a produktivity práce a podporu sociálního začlenění a soudržnosti v souladu s obecnými zásadami a doporučeními evropské strategie zaměstnanosti. Dne 6. července 2005 Evropský parlament přijal 85 pozměňovacích návrhů.
        klíčová slova: Evropská unie - EU - Evropský sociální fond - zaměstnanost - produktivita práce - návrhy - směrnice

 

Dokument KOM (2005)241 06.06.2005

Rozhodnutí Rady kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních za účelem přizpůsobení její přílohy technickému pokroku.
        anotace: Podle směrnice 2002/95/ES musí Komise vyhodnotit některé nebezpečné látky, které jsou podle uvedené směrnice zakázané. Některé materiály a součásti, které obsahují olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) nebo polybromovaný difenylether (PBDE) by měly být vyňaty ze zákazu vzhledem k tomu, že eliminace nebo náhrada těchto nebezpečných látek ve zvláštních materiálech a součástech je nadále neproveditelná. Příloha směrnice 2002/95/ES se mění podle přílohy tohoto rozhodnutí.
        klíčová slova: látky nebezpečné - použití - směrnice

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail