Návody k používání

Návod k používání je dokument, jehož význam stále roste. Z odpovědnosti výrobce za výrobek vyplývá i povinnost a zároveň potřeba začlenit do návodu co nejvíce informací, které jsou nejen užitečné pro uživatele, ale zároveň chrání výrobce proti reklamacím vzniklým z nesprávného používání výrobku.

Návod k používání je dokument, jehož význam stále roste. Z odpovědnosti výrobce za výrobek vyplývá i povinnost a zároveň potřeba začlenit do návodu co nejvíce informací, které jsou nejen užitečné pro uživatele, ale zároveň chrání výrobce proti reklamacím vzniklým z nesprávného používání výrobku.

Následující text vychází ze zkušeností s desítkami návodů k používání, především na strojní zařízení, s nimiž jsme se setkali v rámci posuzování. O získané poznatky bychom se rádi podělili s návštěvníky našich stránek. Článek se týká převážně strojních zařízení, ale mnohé je platné i obecně.

U většiny návodů chybí některá ustanovení a tím návody nesplňují požadavky nařízení vlády (NV). Nejčastějšími nedostatky jsou chybějící statě a tím dochází k neplnění NV č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení. Nejčastěji není uvedeno:

 • označení stroje - kromě výrobního čísla - a jeho umístění na strojním zařízení;
 • výstražné značky a jejich umístění na strojním zařízení;
 • použití zařízení a upozornění na nesprávné způsoby používání, které lze rozumně předpokládat;
 • zakázané (nepřípustné) používání stroje;
 • upevnění stroje, není-li zajištěna dostatečná stabilita;
 • druh a četnost prohlídek a údržby;
 • stanoviště obsluhy (pracovní místo);
 • bezpečnostní pokyny od montáže, manipulace, uvádění do provozu, používání, údržby až po demontáž;
 • informace o emisi hluku, je-li požadovaná;
 • a další

Nejprve „suchá litera“ některých zákonů.

Zákon č. 59/1998 Sb., v platném znění, o odpovědnosti za škodu způsobenou vadami výrobku praví:

v § 1  Odpovědnost výrobce za vadu výrobku - Dojde-li v důsledku vady výrobku ke škodě na zdraví, k usmrcení nebo ke škodě na jiné věci, než je daný výrobek, určené a užívané převážně k jiným než podnikatelským účelům, odpovídá výrobce poškozenému za vzniklou škodu, jestliže poškozený prokáže vadu výrobku, vzniklou škodu a příčinnou souvislost mezi vadou výrobku a škodou…..
a v § 4 Vada výrobku  - výrobek je podle tohoto zákona vadný, jestliže z hlediska bezpečnosti jeho užití nezaručuje vlastnosti, které lze od něj oprávněně očekávat, zejména s ohledem na informace o výrobku, které byly výrobcem poskytnuty, předpokládaný účel, ke kterému má výrobek sloužit a dobu, kdy byl výrobek uveden na trh.

Dalším důležitým zákonem je zákon č.634/1992 Sb., v platném znění, o ochraně spotřebitele, který praví

§ 8 Zákaz klamání spotřebitele
(1) Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek.
Informační povinnosti
v § 9 (1) Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné.
§10 (1) Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny
a) názvem výrobku, označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití,
b) též údaji o složení materiálu, jde-li o textilní výrobky, s výjimkou těch výrobků, které podle zvláštního předpisu povinnosti označování nepodléhají,
c) též údajem o datu minimální trvanlivosti, jde-li o potravinářské výrobky, popřípadě údajem o datu použitelnosti, jde-li o potravinářské výrobky podléhající rychlé zkáze ve smyslu zvláštního zákona,9a)
d) též údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech, jde-li o obuv, s výjimkou těch výrobků, které podle prováděcího právního předpisu označování nepodléhají.
(2) Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem, je prodávající povinen spotřebitele s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá.
(3) Nelze-li prodávané výrobky označit přímo, musí je prodávající viditelně a srozumitelně označit údaji uvedenými v odstavci 1 jiným vhodným způsobem. Není-li možné nebo účelné prodávané výrobky vzhledem k jejich povaze takto označit, je prodávající povinen tyto údaje na požádání spotřebitele nebo orgánů, které provádějí dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona, pravdivě sdělit, popřípadě doložit.
 (4) Zvláštní právní předpisy mohou označování výrobků upravit odchylně.
 (6) Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí prodávající na tyto skutečnosti spotřebitele předem zřetelně upozornit. Takové výrobky musí být prodávány odděleně od ostatních výrobků. V provozovně, v místě vyhrazeném k prodeji takových výrobků, nesmí být uloženy předměty, které neslouží k prodeji.
§ 11 (1) Pokud jsou informace uvedené v § 9, 10, 13 a 19 poskytovány písemně, uvádějí se v českém jazyce.
 (2) Jednotlivé informace uvedené v § 9 a 10 mohou být poskytnuty v podobě symbolů (piktogramů), které musí být srozumitelné, čitelné a úplné. V případě prodeje výrobků, při jejichž označení byly použity symboly (piktogramy), je prodávající povinen na požádání vysvětlit nebo vhodně zpřístupnit spotřebiteli jejich význam.
 (3) Fyzikální veličiny musí být vyjádřeny v měřicích jednotkách stanovených zvláštním právním předpisem10).

A nyní zpět ke tvorbě – zhotovování - návodů.

Obecná část, základní doporučení:

 • návod je součást výrobku
 • musí informovat o rizicích
 • musí být pro obsluhu přístupný a zachován po celou dobu používání výrobku
 • text musí být srozumitelný
 • musí být dobře čitelný – dostatečná velikost písma
 • text a ilustrace (doplněné popisem) použít společně (tam, kde je to vhodné)
 • grafické značky musí odpovídat normám, případně musí být vysvětleny
 • tabulky, grafy a schémata uvádět v blízkosti příslušného textu
 • měrové jednotky musí být přednostně v jednotkách SI
 • informace mají být v chronologickém sledu
 • číslování stránek
 • vhodná vazba a kvalitní papír

K jednomu zařízení může být i více návodů, např. k montáži, používání, údržbě, opravám a likvidaci stroje a to především, vykonávají-li různé druhy prací různí specialisté

Doporučený obsah návodu

 • Titulní strana má obsahovat název stroje (zařízení) s typem a s vyobrazením, výrobce, název dokumentu, datum vydání.
 • Následuje většinou obsah (někdy bývá na konci) návodu.
 • Úvod.
 • Určení stroje, včetně pracovních podmínek, odvozené varianty, zakázané činnosti se strojem.
 • Nezbytnou částí návodu jsou základní údaje o bezpečnosti při práci se strojem, případně o požární bezpečnosti, hygieně při práci, ekologii a používání osobních ochranných prostředků; při obsáhlejším návodu na úvod jednotlivých kapitol, je-li to nutné, tyto údaje ještě doplnit.
 • Označení výrobku (výrobní štítek) a jeho umístění.
 • Bezpečnostní symboly (výstražné značky), jejich umístění, vysvětlení symbolu a upozornění, že tyto symboly je nutné udržovat na zařízení v čitelném stavu a kde je lze získat.
 • Ostatní symboly (např. ovládací prvky) na zařízení a jejich funkce.
 • Vhodné je (ale ne vždy nutné) uvedení technického popisu, zaručených funkčních, kvalitativních, výkonnostních a energetických parametrů a hlavní technické údaje včetně hluku.
 • Upozornění na rizika a sdělení jak jim předcházet, především u složitějších výrobků.
 • Manipulace, balení, přeprava, příjem a skladování zařízení (pokud tyto činnosti nedělá specializovaná firma, nebo není zvláštní návod).
 • Umístění, prostředí, montáž, instalace, zapojení a počáteční seřízení (pokud tyto činnosti nedělá specializovaná firma nebo není zvláštní návod).
 • Používání – provoz – práce se strojem, pracovní podmínky, pracovní místa s obsluhou.
 • Seřizování, údržba, čistění, mazání a opravy zařízení s jejich termíny (pokud tyto činnosti nedělá specializovaná firma, nebo není zvláštní návod).
 • Demontáž a likvidace výrobku se zřetelem k bezpečnosti a ekologii – např. oleje apod. (pokud tyto činnosti nedělá specializovaná firma, nebo není zvláštní návod).
 • Závěrem je vhodné informovat uživatele o záruce, seznamu součástí a náhradních dílů, specializovaných opravnách, seznamu dodávané dokumentace, případně vše ještě doplnit rejstříkem.

Tento postup lze použít pro návrh a formulaci různých typů návodů, od jednoduchých výrobků až po složitá zařízení.
Vždy je nutné být obeznámen s tím, co navíc musí návod obsahovat, znát technické předpisy, technické dokumenty, české technické normy, harmonizované technické normy, určené normy apod.

Z výše uvedeného vyplývá, že kvalitně vytvořit návod a nic neopomenout není sice „věda“, ale nekvalitně zpracovaný návod může mít dalekosáhlé důsledky. Proto je vhodné, dát jej přečíst osobě částečně výrobku znalé, která se k němu vyjádří a zjistí i chyby a chybějící statě.

Není daleko doba, kdy nedostatečně zpracovaný návod bude předmětem soudních sporů a vymáhání peněžních částek na výrobních firmách, které nedostatečnou informovaností uživatelů způsobí úraz či škodu.

Seznam použité literatury:

 1. Zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, o technických požadavcích na výrobky;
 2. Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení;
 3. Zákon č. 59/1998 Sb., v platném znění, o odpovědnosti za škodu způsobenou vadami výrobku;
 4. Zákon č.634/1992 Sb., v platném znění, o ochraně spotřebitele;
 5. ČSN EN ISO 12100-1, ČSN EN ISO 12100-2, ČSN EN 1050, ČSN ISO 3864, ČSN ISO 3864-1, ČSN EN 62079, ISO 3600;
 6. a další.
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail