Musí zaměstnavatel nyní mít lékaře pracovnělékařských služeb a jak je to se vstupními prohlídkami?

Zdroj: 

Na dotaz odpovědělo Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství Ministerstva zdravotnictví.

V návaznosti na novelu vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče č. 452/2022 Sb., kde pro zaměstnavatele pracovníků zařazených do kategorie 1, 2 není stanovena povinnost periodických pracovnělékařských prohlídek a lékařského dohledu na pracovištích zaměstnavatele, mám 2 dotazy: 1) platí nadále povinnost zaměstnavatele (kat. 1 a 2) mít uzavřenou smlouvu s poskytovatelem pracovně lékařských služeb? 2) Změnily se nějak povinnosti zaměstnavatele v oblasti vstupních lékařských prohlídek?

Vyhláškou č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb., která je účinná od 1. 1. 2023, došlo mimo jiné ke změně stanovení periodických pracovnělékařských prohlídek. Nově změna umožňuje fakultativní (nepovinný) přístup k periodickým prohlídkám u nerizikových prací, tzn. práce kategorie 1 a 2. Výjimku tvoří práce v profesním riziku a práce, u nichž jsou součástí práce rizikové faktory, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, jak je uvedeno v příloze vyhlášky. Zaměstnavatel však stále může rozhodnout, že prohlídky i u těchto nerizikových prací zachová a i zaměstnanec má možnost tyto prohlídky vyžadovat. Změnou tedy došlo u nerizikových prací k úpravě povinného provádění pracovnělékařských prohlídek na jejich dobrovolnou formu provádění. Výše popsané úpravy se však netýkají vstupních pracovnělékařských prohlídek, ale výhradně periodických. Vstupní pracovnělékařské prohlídky nejsou změnou dotčeny.

Co se týče dohledu na pracovišti, pak od ledna platí, že dohled na nerizikových pracovištích není povinný, ale pokud ho zaměstnavatel vykonávat chce, tak smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb mít musí. V opačném případě smlouvu s poskytovatelem PLS mít nemusí.

Komentáře

Reakce na poslední odstavec

26.01.2023 - 09:45 Vendula Juklová
Zákon č. 373/2011 Sb. § 54 (1) Poskytovatelem pracovnělékařských služeb je a) poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo b) poskytovatel v oboru pracovní lékařství. (2) Zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích, pokud dále není stanoveno jinak, a) je povinen, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví10) do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem uvedeným v odstavci 1, b) může, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 nebo jinými právními předpisy, zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek, posuzování zdravotní způsobilosti k práci a vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele, který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak20); ostatní součásti pracovnělékařských služeb podle § 53 odst. 1 zaměstnavatel zajišťuje, je-li to důvodné pro ochranu zdraví zaměstnanců, prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým pro zajištění konkrétní služby uzavře smlouvu,

???

27.01.2023 - 05:52 Norbert Chalupa
Správná reakce paní Juklové. Novelizovaná byla od 1.1.2023 ,,pouze,, vyhl. č. 79/2013 Sb. Dotaz na redakci, který zákon v určitých případech tedy ruší povinnost nemít uzavřenou smlouvu s lékařem o poskytování pracovnělékařských služeb?

Oprava

27.01.2023 - 06:24 Norbert Chalupa
...správně má být uvedeno ,,ruší povinnost mít uzavřenou smlouvu,, nikoli nemít. Omlouvám se za překlep.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail