Montáž bezpečnostních pásů na starý vysokozdvižný vozík

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Kysela.

Zaměstnavatel požaduje dodatečnou montáž bezpečnostních pásů na vysokozdvižný vozík staršího data výroby (cca rok 1980). Je to vůbec možné? Nejde o zásah do konstrukce vozidla? Jsou pracovníci údržby se strojírenským vzděláním oprávněni montáž provádět?

Po prostudování obsahu Vašeho dotazu sdělujeme následující.

Na úvod dané problematiky je vhodné říci, že manipulační vozíky s vlastním pohonem - motorové vozíky (dále jen vozíky) se musí posuzovat komplexně v celé šíři rizik, kterým je obsluha vozíku vystavena, bez ohledu například na rok výroby vozíku nebo roku uvedení do provozu.

V dotazu požadujete zodpovězení souboru otázek, ke kterým uvádíme. Ve Vašem případě je nutno obecně vycházet z ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP) zejména z § 101 odst. 1. To znamená, že zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika"). A z § 102 odst. 1. ZP,  to znamená, že zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Souvisejícím předpisem v dané problematice je nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které v Příloze č. 3 v bodě 4. uvádí a také specifikuje, jaké jsou další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení, konkrétně pak existuje-li riziko přimáčknutí obsluhy při převrácení zařízení, lze používat pouze takové zařízení, které je vybaveno zádržným systémem, např. bezpečnostními pásy. Bod 5. Přílohy č. 3 k NV č. 378/2001 Sb. uvádí příklady, jak eliminovat rizika převrácení. Zádržný systém je jen jeden ze způsobu eliminace výše uvedeného rizika.

Navážeme-li dále, pak při provozování vozíků platí, že obsluha vozíku musí dodržovat návod k používání vydaný výrobcem nebo dovozcem vozíku a výrobcem nebo dovozcem přídavných zařízení. Výrobce v návodu k obsluze určí hlavní zásady pro bezpečný provoz vozíku včetně problematiky zádržného systému.

Shrneme-li výše uvedené, pak v této problematice je nutno jednoznačně vycházet z pokynů výrobce, protože se jedná o zásah do konstrukce vozíku, a který také stanoví, zda, kdy, kdo a za jakých podmínek, s ohledem na vyhodnocená rizika, např. vzhledem k prostorovému uspořádání a k ovládání vozíku, zádržný systém instaluje. Pokud výrobce není, tak instalaci zádržného systému je nutno konzultovat s odbornou firmou, která provádí servis na provozovaných vozících. Je tedy na zaměstnavateli, dle zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, jak vzhledem k vyhodnoceným rizikům v otázce dodatečné montáže bezpečnostního pásu na vysokozdvižný vozík staršího data výroby (cca rok 1980) rozhodne.

Autor článku: 

Komentáře

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/104/ES

03.12.2013 - 08:14 Amos Děkaník
Tato směrnice určuje, že starší vozíky musí být vybaveny zařízením které omezuje rizika převržení k 3.10.2013. Podmínky úpravy jsou prakticky totožné jako v Příl č.3. NV č. 378/2001 Sb., ale je stanoven uvedený pevný a pro nás závazný termín pro provedení úpravy vozíků. Protože je to směnice obsáhlá a odkazuje na další předpisy, na poždání mohu zaslat stručný výtah.

Jak je to se směrnicí EP a Rady 2009/104/ES

05.12.2013 - 16:21 Zdeněk Cais
Tato směrnice, která vstoupila v platnost 23. října 2009, nezavádí žádné nové požadavky, neboť se jedná pouze o rekodifikaci směrnice Rady 1989/655/EHS tak, jak byla postupně změněna směrnicemi 95/66/ES, 2001/45/ES a 2007/30/ES. Všechny termíny v této směrnici uvedené byly splatné již před řadou let - poslední 5. prosince 2002 - proto také nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které nabylo účinnosti dnem 1. 1. 2003, žádná přechodná ustanovení neobsahuje. To znamená, že všechny úpravy, kterými mělo být dosaženo splnění požadavků stanovených tímto nařízením vlády, měly být na technických zařízeních provedeny ke dni jeho účinnosti.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail