Mohu se odvolat proti lékařskému posudku zdravotní způsobilosti?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Podle jakého předpisu je možné odvolání proti lékařskému posudku (žádost o posouzení zdravotní způsobilosti) při vstupní lékařské prohlídce?

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP je dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) zákoníku práce sdělit zaměstnancům, které zařízení závodní preventivní péče jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit. Tato povinnost vychází z obecného pravidla obsaženého v ustanovení § 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, totiž že každý zaměstnavatel musí pro své zaměstnance zajistit závodní preventivní péči. Součástí závodní preventivní péče je též provádění lékařských preventivních prohlídek, a to za účelem posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci. Podkladem pro převedení na jinou práci je zde zaměstnavateli lékařský posudek vydaný jeho smluvním zařízením (lékařem) závodní preventivní péče, popř. rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává.

Lékařský posudek ve výše uvedeném smyslu je tedy výsledkem přezkoumání zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci, a to příslušným zařízením (lékařem) závodní preventivní péče. Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, ve své Příloze č. 1, bodu 8, vymezuje, co musí být součástí lékařského posudku v rámci zdravotnické dokumentace (včetně lékařského posudku, který je vydáván pro pracovněprávní účely). Vyhláška stanoví, že lékařský posudek musí vždy obsahovat mj. posudkový závěr. Výslovně je přitom uvedeno, že z posudkového závěru lékařského posudku vydaného za účelem posouzení zdravotní způsobilosti musí být zřejmé, zda posuzovaná osoba:
a) je zdravotně způsobilá,
b) je zdravotně způsobilá s podmínkou; zdravotní způsobilostí s podmínkou se rozumí např. použití nezbytného zdravotnického prostředku posuzovanou osobou nebo jiné omezení posuzované osoby kompenzující její zdravotní omezení; v posudku se vždy tato podmínka vymezí,
c) je zdravotně nezpůsobilá, nebo
d) pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost.

Nezbytnou náležitostí lékařského posudku je též poučení o možnosti podat návrh na jeho přezkoumání. Jak předpokládá ustanovení § 77 odst. 2 zákona o péči o zdraví lidu, má-li pacient, k jehož zdravotnímu stavu byl lékařský posudek vydán (v našem případě zaměstnanec), nebo osoby, pro které v souvislosti s vydáním tohoto posudku vyplývají povinnosti (v našem případě zaměstnavatel) zato, že lékařský posudek je nesprávný, mohou podat návrh na jeho přezkoumání. Návrh se podává vedoucímu zdravotnického zařízení, a to prostřednictvím lékaře, který posudek vypracoval. Pokud by šlo o lékaře poskytujícího zdravotní péči vlastním jménem, je třeba návrh na přezkoumání podat přímo jemu.

Pro podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku stanoví zákon o péči o zdraví lidu lhůtu 15 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. Pokud žádná z dotčených stran návrh nepodá, je lékařský posudek platný ode dne jeho prokazatelného předání pacientovi. Jestliže bude naopak takový návrh podán a vedoucí zdravotnického zařízení nebo lékař návrhu na přezkoumání lékařského posudku nevyhoví, postoupí ho jako odvolání do 30 dnů od doručení správnímu úřadu, který vydal rozhodnutí o registraci tohoto zdravotnického zařízení nebo je jeho zřizovatelem.

Správní úřad se při svém rozhodování o odvolání proti lékařskému posudku řídí ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání může dle ustanovení § 77a zákona o péči o zdraví lidu buď zamítnout a tím pádem napadený lékařský posudek potvrdit, nebo tento lékařský posudek zruší a vrátí věc zdravotnickému zařízení, které tento posudek vydalo, k vydání nového lékařského posudku.

Autor článku: 

Komentáře

Doplňující komentář

13.05.2009 - 09:53 surovec
Považuji za důležité doplnit několik dalších faktů: 1) Uvedený postup se týká VŠECH posudků vydaných kterýmkoliv zdravotnickým zařízením. Tedy týká se např. i krátkodobé pracovní neschopnosti, rozhodnutí o chorobě z povolání, nebo ohrožení chorobou z povolání. 2) Návrh na přezkoumání může podat kdokoliv, pokud pro něho vyplývají povinnosti z vydaného posudkového závěru - tedy i zaměstnavatel. Tím spíše, že dnes zaměstnavatel dokonce nese odpovědnost za "průběh" prvých 14-ti dnů pracovní neschopnosti. Může to být ale například zákonný zástupce posuzované osoby. POZOR toto se netýká posudkových závěrů vydaných zdravotnickým zařízením podle jiných právních předpisů než je zákon 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Konkrétním příkladem je zákon 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Pokud tyto zvláštní zákony neobsahují vlastní klauzuli o odvolání, nebo pokud nestanovují proces vydávání posudkového závěru v intencích zákona 20/1966 Sb., jsou nepřezkoumatelné podle ustanovení § 77 zákona 20/1966 Sb. !!!!!!!!!!! 3) Přestože se proces nazývá "přezkoumání posudkového závěru" nejedná se o nic více a nic méně, než o legalizovaný postup, který měl a má prolomit postavení posuzujícího lékaře jako "deus omipotens" (pozn. Bůh všemohoucí), kdy jednou vydaný posudek je definitivní na věčebé časi a nikdy jinak. Tato procedura je uzákoněna teprve nedávno a to přílepkem k tzv. transplantačnímu zákonu č 285/2002 Sb a je tedy platná tedy od 1. září 2002. Podstatné ale je že odvolacím orgánem je registrační orgán, tedy orgán státní správy. To je obvykle odbor zdravotnictví příslušného krajského úřadu (odvolacím orgánem tedy NENÍ zdravotnické zařízení ale ÚŘAD). U zdrav. zařízení zřizovaných ministerstvem zdravotnictví , je tímto orgánem toto ministerstvo (tedy kozel je zde zahradníkem, protože zřizovatel a provozovatel zdravotnického zařízení v jedné osobě je zároveň sám sobě i odvolacím orgánem). 4) Až od okamžiku podání návrhu na přezkoumání posudkového závěru se veškeré další kroky a úkony řídí správním řádem. To znamená, že procedura vedoucí k vydání posudkového závěru (pro pochopení to co se děje ve zdravotnickém zařízení do okamžiku vydání posudkového závěru tímto zdravotnickým zařízením) se NEŘÍDÍ správním řádem. V praxi to má následující dopad , že v ordinaci stojí před lékařem pacient, nebo zaměstnanec zaměstnavatele, ale nikoliv účastník řízení. Proto se také nenavrhují důkazy a posudkový závěr se nemusí prokazatelně doručovat všem účastníkům. V případě podání návrhu na přezkum je toto vše opuštěno a postupuje se STRIKTNĚ podle správního řádu. To je důležité pro všechny účastníky, protože se zde jedná zejména o ZÁKONEM STANOVENÉ LHŮTY a o postavení jednotlivých účastníků. 5) Protože proces odvolání respektuje správní řád, stává se tedy zdravotnická dokumentace, jejíž součástí je přezkoumávaný posudkový závěr, SPISOVOU DOKUMENTACÍ, která obvykle obsahuje důvěrné informace (což bývá prakticky vždy). K této nyní spisové dokumentaci mají účastníci PRÁVO NAHLÍŽET. Pořizování výpisů a opisů může být pochopitelně odepřeno. Nezapomínejme, že sám odvolací orgán NENÍ 6) Vše co jsem uvedl výše může ale být v dohledné době zásadním způsobem změněno. Zásadní změna je připravena v navrhovaném (a dosud neodmítnutém) návrhu Zákona o specifických zdravotních službách. zde je nejpodstatnější vynětí procesu přezkoumávání posudkového závěru z kompetence správního řádu. Pokud tedy dojde k naplnění vuše uvedeného bodu č. 6), bude to znamenat návrat před rok 2002, zejména z pohledu zaměstnavatele. Flagrantní krok zpět vidím jednak v možnosti nevymahatelného překračování lhůt a dále v zániku postavení zaměstnavatele jako účastníka řízení v procesu přezkoumávání posudkového závěru.

dotaz na zdravotní způsobilost

17.07.2009 - 16:58 Dagmar Hujdová
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaká je hranice ztáty sluchu , pracuji jako řidička s povolání sk. B, děkuji .

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail