Kontrola plnění povinností zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi

Úvodem je třeba říci, že staveniště je stále jedním z nejrizikovějších pracovišť, na kterém se potkáváme s řadou nebezpečných pracovních činností. K rizikovosti pracovních činností na staveništích přispívají i různé zkušenosti a profesní kvality jednotlivých zhotovitelů na stavbách. Důležitou úlohu ve snižování rizikovosti při provádění pracovních činností na staveništích hrají zadavatelé staveb a koordinátoři BOZP na staveništích.

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce jsou si tohoto faktu vědomy, a proto dané problematice věnují zvýšenou pozornost a kontrolují, zda jsou plněny požadavky na bezpečné a zdraví neohrožující provádění pracovních činností na staveništích, které jsou stanoveny především v zákoně č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006), a v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Z výsledků kontrol u zadavatelů staveb vyplývá, že poměrně častým jevem je nesplnění jejich povinnosti doručit „Oznámení o zahájení stavebních prací“ ve stanovené lhůtě, a to nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. Náležitosti tohoto oznámení stanoví nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Další často zjišťovaný nedostatek spočívá v nevyvěšení „Oznámení o zahájení stavebních prací“ na viditelném místě u vstupu na staveniště, případně v absenci některého z povinných údajů obsažených v Příloze č. 5 nařízení vlády
č. 591/2006 Sb. Zlepšující se stav v dodržování výše uvedených zákonných povinností oproti předchozímu roku pociťujeme především v zajištění zpracování plánu BOZP na staveništi, v písemném určení koordinátora BOZP na staveništia v předávání nezbytných informací potřebných k výkonu jeho činnosti.

Z výsledků kontrolních šetření u koordinátorů BOZP na staveništích vyplývá, že zápisy z kontrolních dnů jsou zpracovávány s rozdílnou kvalitou. Zápisy jsou často neúplné, případně zcela chybí. Informace o tom, zda a jakým způsobem došlo k odstranění zjištěných nedostatků v oblasti BOZP, nejsou uvedeny, případně jsou uvedeny pouze částečně.

Pokud srovnáme letošní rok s rokem 2016, tak – dle našich zjištění – došlo k dalšímu zlepšení odborné úrovně zpracovaných plánů BOZP na staveništi. Jako možnou příčinu lze uvést vliv novely zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády. Jedná se o nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění jak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, tak nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti v oblasti BOZP.

Závěrem uvádíme, že ačkoliv došlo k novelizaci výše uvedeného zákona a nařízení vlády, které nabyly účinnosti v květnu 2016, tak zadavatelé staveb a koordinátoři BOZP na staveništi na změny vhodně zareagovali a novým požadavkům se – až na výjimky – dobře přizpůsobili. Legislativní změny se v tomto případě neminuly účinkem a splnění jejich požadavků zvyšuje úroveň bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništích. V budoucnu lze i očekávat snížení pracovní úrazovosti, která byla mnohdy způsobena nedostatečnou informovaností jednotlivých zhotovitelů na stavbách o možných rizicích v souvislosti s jejich pracovní činností, kterou provádějí jednotliví zaměstnanci i podnikající fyzické osoby na staveništích.

Autor článku: 

Komentáře

Poznámka

11.02.2018 - 16:52 Radoslav Vlasák
Jenom stručně - stále se ještě vyskytují případy, že tentýž koordinátor BOZP vykonává tuto práci na více (mnoha) stavbách současně, což může mít (a nejspíš také má, zejména z časových důvodů) negativní dopad na kvalitu výkonu této činnosti. Jistě - jde zase především o peníze, jako ostatně v mnoha dalších případech. A pořád ještě považuji za značně nesystémové, když koordinátora de facto zaměstnává a honoruje stavebník. Už se to na těchto stránkách (ale i jinde) probíralo - většinou prioritním zájmem stavebníka je postavit co nejrychleji a co nejlevněji. A této snaze může být odpovědný výkon funkce koordinátora BOZP někdy dost "na obtíž". Jenomže když ho platí stavebník...Řešení se nabízí třeba v tom, že zajistit si koordinátora by i nadále musel (dle stanovených podmínek) stavebník, ale honoroval by ho stát a takto vynaložené prostředky by pak nějakým vhodným způsobem stavebníkovi vyúčtoval (technické řešení by se jistě našlo). A koordinátor by pak nejspíš nemusel plnit tuto funkci na více (mnoha) stavbách jenom proto, aby dosáhl adekvátního výdělku. Ale třeba jsem moc naivní...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail