Kontrola nelegálního zaměstnávání ve stavebnictví a výsledky činnosti SÚIP za listopad 2012

Zdroj: 
Zatímco se inspektorům inspekce práce poměrně dobře daří výkon nelegální práce odhalit, poněkud obtížnější je následně výkon nelegální práce skutečně prokázat.

V průběhu kontroly zaměstnavatel i fyzická osoba, která na pracovišti zaměstnavatele vykonávala práci, inspektorům inspekce práce shodně trvdili, že dotyčná fyzická osoba si odpracovává dluh. Poté, co inspektoři konstatovali umožnění výkonu nelegální práce, toto své tvrzení zaměstnavatel popřel doložením dohody o provedení práce.

Zatímco se inspektorům inspekce práce poměrně dobře daří výkon nelegální práce odhalit, poněkud obtížnější je následně výkon nelegální práce skutečně prokázat. Kontrolované osoby přitom využívají veškeré možné i nemožné způsoby, jak zvrátit kontrolní zjištění, přičemž tvrzení, že dohoda o provedení práce byla skutečně uzavřena před započetím výkonu práce a jen se v době kontroly nenacházela na pracovišti, patří k nejčastěji používaným praktikám.

Zajímavý je i následující případ, kdy při provádění výkopových prací byl zjištěn a přivolanou hlídkou Policie ČR ztotožněn zaměstnanec, který neměl doklady. Jeho zaměstnavatel následně doložil dohodu o provedení práce na zcela jiného zaměstnance s tvrzením, že Policie ČR pochybila při určení totožnosti dotyčného pracovníka. Své tvrzení by měl zaměstnavatel nyní doložit, jde však pravděpodobně rovněž o snahu maskovat výkon nelegální práce.

S oběma výše popsanými případy se inspektoři oblastních inspektorátů práce setkali při realizaci mimořádné kontrolní akce v oblasti stavebnictví se zaměřením na stavby prováděné ve veřejném zájmu (silnice, kanalizace atd.), která proběhla v měsících říjnu a listopadu. Inspektoři inspekce práce zkontrolovali celkem 295 kontrolovaných subjektů.

Dle prvních výsledků probíhajícího vyhodnocování této akce již bylo ukončeno 319 kontrol, v jejichž rámci se zjistilo 92 nedostatků. Celkový počet nelegálně zaměstnaných osob zjištěných při této akci dosáhl číslice 27, z toho 22 nelegálně zaměstnaných osob bylo občany ČR, ve 3 případech se jednalo o cizince z EU a 2 nelegálně zaměstnaní cizinci pocházeli ze zemí mimo EU.

Kontrolní činnost orgánů inspekce práce však neprobíhá jen v režimu mimořádných kontrolních akcí, ale řídí se především programem kontrolních akcí na daný rok, v němž se předem stanoví hlavní kontrolní úkoly a jejich zaměření a který schvaluje mj. také Rada vlády pro BOZP. Souhrnně za veškerou kontrolní činnost tedy Státní úřad inspekce práce v listopadu 2012 evidoval 5 924 kontrol provedených inspektory inspekce práce. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce 497 pokut v celkové výši 37.210.000,- Kč. Z tohoto dosud evidovaného objemu pokut částku 21.075.000,- Kč týkající se 76 pokutovaných případů vykazuje úsek kontroly na základě zákona o zaměstnanosti (součástí je kontrola nelegálního zaměstnávání), 335 případů kontrol s pokutami navrhovanými ve výši 12.522.000,- Kč spadá na úsek kontroly pracovních vztahů a podmínek a výše 3.613.000,- Kč vážící se ke 101 případům náleží na úsek kontroly bezpečnosti práce.

Jeden z hlavních úkolů kontrolní činnosti orgánů inspekce práce představuje také úkol provádět kontroly na základě podnětů, které pracovištím inspekce práce občané podávají na porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli. V průběhu listopadu 2012 zapsal Státní úřad inspekce práce do své evidence 942 podnětů ke kontrole, z nichž 653 směřovalo na potenciální porušování předpisů upravujících oblast pracovních vztahů a podmínek, 192 podnětů se vztahovalo k oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti a 97 podnětů se týkalo porušování předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce.

Podněty, které občané podali v listopadu s cílem poukázat na případná porušení předpisů ze strany zaměstnavatelů, nejčastěji směřovaly na úsek odměňování zaměstnanců (373 podnětů). Co do četnosti pak následují podněty občanů, kteří se snaží poukázat na domnělou nesrovnalost v oblasti uzavření pracovního poměru či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (301 listopadových podnětů).

Není-li si zaměstnanec jist, zda není zaměstnavatelem na svých právech krácen, může se také obrátit na orgány inspekce práce v rámci bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce. Toto poradenství je však hojně využíváno také ze strany zaměstnavatelů, kteří se inspektorů dotazují na zákonné postupy a zásady v záležitostech pracovního práva, zákona o zaměstnanosti či bezpečnosti práce.

Inspektoři Státního úřadu inspekce práce toto poradenství poskytují na všech pracovištích inspekce práce ve stanovených provozních dnech. Místa a dobu poskytování poradenství si lze vyhledat na www.suip.cz na stránce místně příslušného oblastního inspektorátu práce. Během listopadu 2012 se na orgány inspekce práce obrátilo celkem 6 770 zájemců. V říjnu 2012 to bylo o 10 zájemců méně, v září 2012 naopak o 14 zájemců více.

Kontrolní činnost Státního úřadu inspekce práce je plánována také na základě ukazatelů pracovní úrazovosti. Tendence v oblasti pracovních úrazů se sledují s cílem provádět kontroly zejména na pracovištích, kde dochází k výkonu prací náležejících k rizikovým oborům ekonomické činnosti. Smyslem kontrolní činnosti zde je neustálé zlepšování stavu v oblasti bezpečnosti práce tak, aby se na pracovištích vytvářely podmínky pro bezpečný výkon práce, a tím se předcházelo vzniku pracovních úrazů.

V listopadu 2012 zaevidoval Státní úřad inspekce práce na základě hlášení zaměstnavatelů celkem 4 574 pracovních úrazů. Z tohoto počtu se jednalo celkem o 10 pracovních úrazů s následkem smrti a 125 závažných pracovních úrazů, které si vyžádaly hospitalizaci postiženého delší než 5 dnů. Celkem 103 pracovních úrazů se přihodilo cizím státním příslušníkům. Šlo přitom o čtyři případy, kdy léčba následků pracovního úrazu cizince trvala déle než 5 dnů, a jeden smrtelný pracovní úraz cizího státního příslušníka.

Pracovní úrazovost v jednotlivých krajích ČR v uplynulém měsíci dokumentují následující údaje: 

Středočeský kraj

745

Hlavní město Praha

252

Jihočeský kraj

484

Královéhradecký kraj

248

Moravskoslezský kraj

429

Zlínský kraj

221

Jihomoravský kraj

420

Pardubický kraj

180

Vysočina

382

Liberecký kraj

164

Plzeňský kraj

338

Karlovarský kraj

130

Ústecký kraj

284

Zahraničí

44

Olomoucký kraj

253

   

Pozn.: Uvedené údaje jsou platné k 5. 12. 2012.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail