Kdo určuje koordinátora na staveništi?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Jsem zadavatel stavby. Uzavřu smlouvu s jedním zhotovitelem. Jestliže tento zhotovitel uzavře dále dohody s dalšími zhotoviteli (firmami) je určení koordinátora stavby mojí nebo jeho povinností? Ze Zákona č. 309/2006 Sb. není jednoznačně určeno.

Uznávám, že ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) není asi zcela jednoznačné. Podle něj platí, že „Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.“

Toto ustanovení je však důslednou transposicí článku 3 odst. 1 směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS). Tento článek totiž stanoví „Stavebník nebo vedoucí stavby určí jednoho nebo více koordinátorů pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví ve smyslu čl. 2 písm. e) a f) (tj. pro přípravu i realizaci) pro každé staveniště, kde bude zastoupen více než jeden podnik.“ Za pomoci přísně jazykového výkladu tohoto ustanovení a nakonec i za pomoci citovaného článku směrnice dospějeme k závěru, že v případech, kdy zadavatel zadá stavbu pouze jednomu zhotoviteli, povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá. Zhotovitel již pak koordinátora neurčuje, ten v případě, že na jeho pracovišti by pracovalo více zaměstnavatelů by musel plnit obecné podmínky podle ustanovení § 101 odst. 4 nového zákoníku práce č. 262/2006 Sb. – „Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.“

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail