Kdo je povinen vypracovat plán BOZP?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.

Kdo je povinen vypracovat plán BOZP? Zhotovitel projektové dokumentace pro provádění stavby (projektant) nebo koordinátor BOZP? Prosím o odkaz, kde je to přesně specifikováno.

Problematiku zpracování plánu BOZP řeší zákon č. 309/2006 Sb., který zní (§15 odst. 2): "Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby." Z uvedené citace je zřejmé, že není stanoveno, kdo má plán zpracovat, ale kdo má zpracování plánu zajistit. Tzn. že zpracování plánu zajišťuje zadavatel stavby. Ve vazbě na povinnost zpracování plánu jsou zde dvě varianty řešení.

1. Pokud se plán zpracovává na základě požadavku uvedeného v příloze č. 5 NV č. 591/2006 Sb. nebo se jedná o práce přesahující 500 osobodní atd. (není však určen koordinátor například z důvodu realizace jedním zhotovitelem), tak má zadavatel možnost zpracovat si plán sám (např. vymalování rozvodny VN, kdy plán BOZP je v podstatě totožný s "B" příkazem) nebo si ho smluvně objedná u dodavatele příslušných prací.

2. Pokud jsou splněny podmínky pro určení koordinátorů (ve fázi přípravy a realizace), tak má zadavatel opět možnost toto řešit dvěma způsoby. Buď si zpracování plánu objedná u určeného koordinátora nebo u projektanta nebo jiné osoby, přičemž v souladu s ustanovením § 7 písm. c) NV č. 591/2006 Sb. koordinátor ve fázi přípravy "zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,...".

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail